# da/12005S.xml.gz
# de/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i den Europæiske Union
(trg)="2"> über die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens in die Europäische Union

(src)="3"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="3"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

(src)="4"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at Republikken Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 bliver medlemmer af Den Europæiske Union ;
(trg)="4"> IN DER ERWÄGUNG , dass die Republik Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 Mitglieder der Europäischen Union werden ;

(src)="5"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at artikel I-58 i traktaten om en forfatning for Europa fastsætter , at vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet ;
(trg)="5"> IN DER ERWÄGUNG , dass nach Artikel I‐ 58 des Vertrags über eine Verfassung für Europa die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt werden ;

(src)="6"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="6"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :

(src)="7"> FØRSTE DEL
(trg)="7"> ERSTER TEIL

(src)="8"> PRINCIPPER
(trg)="8"> GRUNDSÄTZE

(src)="9"> Artikel 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> I denne protokol :
(trg)="10"> Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet

(src)="11"> forstås ved udtrykket » forfatningen « traktaten om en forfatning for Europa ,
(trg)="11"> der Ausdruck „ Verfassung“ den Vertrag über eine Verfassung für Europa ;

(src)="12"> forstås ved udtrykket » Euratom-traktaten « traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab som suppleret eller ændret ved traktater eller andre retsakter , der er trådt i kraft før tiltrædelsen ,
(trg)="12"> der Ausdruck „ EAG-Vertrag“ den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem Beitritt in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;

(src)="13"> forstås ved udtrykket » nuværende medlemmer « Kongeriget Belgien , Den Tjekkiske Republik , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Republikken Estland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Storhertugdømmet Luxembourg , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Republikken Polen , Den Portugisiske Republik , Republikken Slovenien , Den Slovakiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="13"> der Ausdruck „ derzeitige Mitgliedstaaten“ das Königreich Belgien , die Tschechische Republik , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Republik Estland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , das Großherzogtum Luxemburg , die Republik Ungarn , die Republik Malta , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Republik Polen , die Portugiesische Republik , die Republik Slowenien , die Slowakische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;

(src)="14"> forstås ved udtrykket » nye medlemsstater « Republikken Bulgarien og Rumænien ,
(trg)="14"> der Ausdruck „ neue Mitgliedstaaten“ die Republik Bugarien und Rumänien ;

(src)="15"> forstås ved udtrykket » institutionerne « de institutioner , der er oprettet ved forfatningen .
(trg)="15"> der Ausdruck „ Organe“ die durch die Verfassung geschaffenen Organe .

(src)="16"> I denne protokol skal henvisningerne til forfatningen og Unionen , hvor det er relevant , forstås som henvisninger til henholdsvis Euratom-traktaten og det Fællesskab , der er oprettet ved Euratom-traktaten .
(trg)="16"> Die Bezugnahmen auf die Verfassung und auf die Union in diesem Protokoll sind gegebenenfalls als Bezugnahmen auf den EAG-Vertrag und auf die durch den EAG-Vertrag gegründete Gemeinschaft zu betrachten .

(src)="17"> Artikel 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i forfatningen , Euratom-traktaten og de retsakter , der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen , bindende for Bulgarien og Rumænien og gælder i disse stater på de vilkår , som er fastsat i forfatningen , Euratom-traktaten og denne protokol .
(trg)="18"> Ab dem Tag des Beitritts sind die Verfassung , der EAG-Vertrag und die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe für Bulgarien und Rumänien verbindlich und gelten in diesen Staaten nach Maßgabe der Verfassung , des EAG-Vertrags und dieses Protokolls .

(src)="19"> Artikel 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet .
(trg)="20"> Bulgarien und Rumänien treten den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten bei .

(src)="21"> Bulgarien og Rumænien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer , resolutioner eller andre tilkendegivelser , som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet , samt dem , der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale ; de overholder som følge heraf de principper og retningslinjer , der fremgår af disse , og træffer de foranstaltninger , som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf .
(trg)="21"> Bulgarien und Rumänien befinden sich hinsichtlich der Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der die Union betreffenden Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen , die von den Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen angenommen wurden , in derselben Lage wie die derzeitigen Mitgliedstaaten ; sie werden demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze und Leitlinien beachten und die gegebenenfalls zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen .

(src)="22"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de i bilag I anførte overenskomster og protokoller . Disse overenskomster og protokoller træder for så vidt angår Bulgarien og Rumænien i kraft på den dato , som Rådet har fastsat i de i stk. 4 omhandlede afgørelser .
(trg)="22"> Bulgarien und Rumänien treten den in Anhang I aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei . Diese Übereinkünfte und Protokolle treten für Bulgarien und Rumänien an dem Tag in Kraft , den der Rat in den in Absatz 4 genannten Beschlüssen festlegt .

(src)="23"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet , vedtager europæiske afgørelser om alle de tilpasninger , som tiltrædelsen af de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller kræver , og offentliggør den tilpassede tekst i Den Europæiske Unions Tidende .
(trg)="23"> Der Rat erlässt einstimmig auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Europäische Beschlüsse zur Vornahme aller Anpassungen , die aufgrund des Beitritts zu den in Absatz 3 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich sind , und veröffentlicht den angepassten Wortlaut im Amtsblatt der Europäischen Union .

(src)="24"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig , for så vidt angår de i stk. 3 omhandlede overenskomster og protokoller , til at indføre administrative eller andre ordninger i lighed med dem , der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer .
(trg)="24"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich in Bezug auf die in Absatz 3 genannten Übereinkünfte und Protokolle , Verwaltungs‐ und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden , und die praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .

(src)="25"> Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen , kan vedtage europæiske afgørelser om supplering af bilag I med de overenskomster , aftaler og protokoller , der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen .
(trg)="25"> Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission Europäische Beschlüsse erlassen , durch die Anhang I durch weitere vor dem Tag des Beitritts unterzeichnete Übereinkünfte , Abkommen und Protokolle ergänzt wird .

(src)="26"> De særlige instrumenter , der er omhandlet i denne artikel , omfatter instrumenterne i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="26"> Die in diesem Artikel genannten besonderen Instrumente schließen die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Instrumente ein .

(src)="27"> Artikel 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> De bestemmelser i Schengen-reglerne , der er omhandlet i protokol nr. 17 til forfatningen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf. bilag II , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før tiltrædelsesdatoen , er bindende for og finder anvendelse i Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen .
(trg)="28"> Die in dem der Verfassung beigefügten Protokoll Nr. 17 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand aufgeführten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang II aufgeführt sind , sowie alle weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem Tag des Beitritts für Bulgarien und Rumänien bindend und in diesen Staaten anzuwenden .

(src)="29"> De bestemmelser i Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk. 1 , er bindende for Bulgarien og Rumænien fra tiltrædelsesdatoen , men finder først anvendelse i hver af disse stater , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den pågældende stat .
(trg)="29"> Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz 1 genannt sind , sind zwar für Bulgarien und Rumänien ab dem Tag des Beitritts bindend , sie sind aber in diesen Staaten jeweils nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , der nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in dem jeweiligen Staat gegeben sind , erlassen worden ist .

(src)="30"> Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="30"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .

(src)="31"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="31"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .

(src)="32"> Artikel 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulgarien og Rumænien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstater med dispensation i henhold til forfatningens artikel III-197 .
(trg)="33"> Bulgarien und Rumänien nehmen ab dem Tag des Beitritts als Mitgliedstaaten , für die eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .

(src)="34"> Artikel 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> De aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbig af Unionen med et eller flere tredjelande , med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland , er bindende for Bulgarien og Rumænien på de i forfatningen og i denne protokol fastsatte vilkår .
(trg)="35"> Die von der Union mit einem dritten Staat oder mehreren dritten Staaten , mit einer internationalen Organisation oder mit einem Staatsangehörigen eines dritten Staates geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünfte sind für Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der Verfassung und dieses Protokolls bindend .

(src)="36"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater .
(trg)="36"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls den von der Union und den derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossenen oder unterzeichneten Abkommen oder Übereinkünften beizutreten .

(src)="37"> Bulgarien og Rumænien tiltræder de aftaler eller overenskomster , som er indgået eller undertegnet af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater med bestemte tredjelande eller internationale organisationer , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="37"> Dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu den Abkommen oder Übereinkünften mit bestimmten Drittländern oder internationalen Organisationen , die von der Union und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation zugestimmt .

(src)="38"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="38"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .

(src)="39"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="39"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .

(src)="40"> Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="40"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Union und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .

(src)="41"> Ved tiltrædelsen af de i stk. 2 nævnte aftaler og overenskomster får Bulgarien og Rumænien samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="41"> Mit dem Beitritt zu den in Absatz 2 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen Bulgarien und Rumänien die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten .

(src)="42"> Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft , jf. stk. 2 , anvender Bulgarien og Rumænien bestemmelserne i de aftaler og overenskomster , der er indgået af Unionen sammen med de nuværende medlemsstater inden tiltrædelsen , med undtagelse af den aftale om fri bevægelighed for personer , der er indgået med Schweiz .
(trg)="42"> Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten erforderlichen Protokolle wenden Bulgarien und Rumänien die Abkommen oder Übereinkünfte an , die die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam vor dem Beitritt geschlossen haben , mit Ausnahme des Abkommens mit der Schweiz über die Freizügigkeit .

(src)="43"> Denne forpligtelse gælder også aftaler eller overenskomster , som Unionen og de nuværende medlemsstater har aftalt at anvende foreløbigt .
(trg)="43"> Diese Verpflichtung gilt auch für die Abkommen und Übereinkünfte , deren vorläufige Anwendung die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten vereinbart haben .

(src)="44"> Indtil de i stk. 2 omhandlede protokoller er trådt i kraft , træffer Unionen sammen med medlemsstaterne , hver især inden for deres beføjelser , de foranstaltninger , som måtte være nødvendige .
(trg)="44"> Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten Protokolle ergreifen die Union und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle geeigneten Maßnahmen .

(src)="45"> Bulgarien og Rumænien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika , Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater , undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 .
(trg)="45"> Bulgarien und Rumänien treten dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika , im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits , unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 , bei .

(src)="46"> Bulgarien og Rumænien forpligter sig til på de i denne protokol fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde , jf. artikel 128 deri .
(trg)="46"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten .

(src)="47"> Fra tiltrædelsesdatoen anvender Bulgarien og Rumænien de bilaterale tekstilaftaler og ‐ arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="47"> Ab dem Tag des Beitritts wenden Bulgarien und Rumänien die von der Union mit dritten Staaten geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder ‐ vereinbarungen an .

(src)="48"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen .
(trg)="48"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Union Rechnung zu tragen .

(src)="49"> Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de ovenfor nævnte bilaterale aftaler og arrangementer
(trg)="49"> Zu diesem Zweck können Änderungen der oben genannten bilateralen Abkommen und Vereinbarungen von der Union mit den betreffenden dritten Staaten vor dem Beitritt ausgehandelt werden .

(src)="50"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse .
(trg)="50"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen bis zum Tag des Beitritts nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus dritten Staaten die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu tragen .

(src)="51"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af Bulgariens og Rumæniens import i de senere år af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande .
(trg)="51"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern nach Bulgarien und Rumänien angepasst .

(src)="52"> Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -arrangementer , som Unionen har indgået med tredjelande .
(trg)="52"> Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen an den von der Union mit den betreffenden dritten Staaten geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen vor dem Beitritt ausgehandelt .

(src)="53"> Hvis ændringerne af de bilaterale aftaler og arrangementer ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen , finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse .
(trg)="53"> Sollten die Änderungen der bilateralen Abkommen und Vereinbarungen bis zum Beitritt nicht in Kraft getreten sein , so gilt Unterabsatz 1.

(src)="54"> Fiskeriaftaler , som Bulgarien eller Rumænien har indgået med tredjelande inden tiltrædelsen , forvaltes af Unionen .
(trg)="54"> Fischereiabkommen , die Bulgarien oder Rumänien vor dem Beitritt mit Drittländern geschlossen hat , werden von der Union verwaltet .

(src)="55"> De rettigheder og forpligtelser , der for Bulgarien og Rumænien følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="55"> Die Rechte und Pflichten Bulgariens und Rumäniens aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .

(src)="56"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="56"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .

(src)="57"> Med virkning fra tiltrædelsesdatoen udtræder Bulgarien og Rumænien af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="57"> Mit Wirkung vom Tag des Beitritts treten Bulgarien und Rumänien von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .

(src)="58"> I det omfang aftalerne mellem Bulgarien , Rumænien eller begge stater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af denne protokol , bringer Bulgarien og Rumænien alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="58"> Insoweit Übereinkünfte zwischen Bulgarien , Rumänien oder diesen beiden Staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Staaten andererseits nicht mit den Pflichten aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen Bulgarien und Rumänien alle geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .

(src)="59"> Hvis Bulgarien eller Rumænien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder staten i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="59"> Stößt Bulgarien oder Rumänien bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt es nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .

(src)="60"> Bulgarien og Rumænien tiltræder på de i denne protokol fastsatte vilkår de interne aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 , 5 og 6 omhandlede aftaler eller overenskomster .
(trg)="60"> Bulgarien und Rumänien treten zu den in diesem Protokoll vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen bei , welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der Abkommen oder Übereinkünfte im Sinne der Absätze 2 , 5 und 6 geschlossen haben .

(src)="61"> Bulgarien og Rumænien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="61"> Bulgarien und Rumänien ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .

(src)="62"> De udtræder navnlig på tiltrædelsesdatoen eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="62"> Sie treten insbesondere am Tag des Beitritts oder zum frühest möglichen Termin nach dem Beitritt von den internationalen Fischereiabkommen zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .

(src)="63"> Når denne artikel henviser til overenskomster og aftaler , der er indgået eller undertegnet af Unionen , omfatter de dem , der er omhandlet i forfatningens artikel IV-438 .
(trg)="63"> Wird in diesem Artikel auf von der Union geschlossene oder unterzeichnete Übereinkünfte und Abkommen Bezug genommen , so erstrecken sich diese Bezugnahmen auch auf die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Übereinkünfte und Abkommen .

(src)="64"> Artikel 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere finder anvendelse .
(trg)="65"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .

(src)="66"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet .
(trg)="66"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Europäischen Parlaments .

(src)="67"> Artikel 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse .
(trg)="68"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .

(src)="69"> De bestemmelser i denne protokol , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter , der er vedtaget af institutionerne , får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="69"> Die Bestimmungen dieses Protokolls , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten der Organe zum Gegenstand haben oder bewirken , haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .

(src)="70"> Artikel 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="71"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .

(src)="72"> ANDEN DEL
(trg)="72"> ZWEITER TEIL

(src)="73"> TILPASNING AF FORFATNINGSTRAKTATEN
(trg)="73"> ANPASSUNGEN DER VERFASSUNG

(src)="74"> AFSNIT I
(trg)="74"> TITEL I

(src)="75"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE
(trg)="75"> INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

(src)="76"> Artikel 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Artikel 9 , stk. 1 , i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet som bilag til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="77"> Artikel 9 Absatz 1 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :

(src)="78"> » Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne , der finder sted hvert tredje år , afgår der skiftevis fjorten og tretten dommere . «
(trg)="78">„ Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen , die alle drei Jahre stattfindet , betrifft abwechselnd vierzehn und dreizehn Richter .“ .

(src)="79"> Artikel 48 i protokol nr. 3 om statutten for Den Europæiske Unions Domstol , der er knyttet til forfatningen og Euratom-traktaten , affattes således :
(trg)="79"> Artikel 48 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :

(src)="80"> » Artikel 48
(trg)="80">„ Artikel 48

(src)="81"> Retten består af syvogtyve dommere . « .
(trg)="81"> Das Gericht besteht aus 27 Richtern .“

(src)="82"> Artikel 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> affattes indledningen således :
(trg)="84"> Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung :

(src)="85"> Banken tildeles en kapital på 164795737000 euro , tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb :
(trg)="85"> Die Bank wird mit einem Kapital von 164795737000 Euro ausgestattet , das von den Mitgliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird :

(src)="86"> indsættes følgende mellem Irland og Slovakiet :
(trg)="86"> Zwischen den Angaben für Irland und die Slowakei wird Folgendes eingefügt :

(src)="87"> » Rumænien
(trg)="87">„ Rumänien

(src)="88"> indsættes følgende mellem Slovenien og Litauen :
(trg)="88"> zwischen den Angaben für Slowenien und Litauen wird Folgendes eingefügt :

(src)="89"> » Bulgarien
(trg)="89">„ Bulgarien

(src)="90"> Artikel 9 , stk. 2 , første , andet og tredje punktum , affattes således :
(trg)="90"> In Artikel 9 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 1 , 2 und 3 folgende Fassung :

(src)="91"> Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 18 suppleanter .
(trg)="91"> Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 18 stellvertretenden Mitgliedern .

(src)="92"> Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat .
(trg)="92"> Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure bestellt .

(src)="93"> Kommissionen udpeger ligeledes et medlem .
(trg)="93"> Die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission benennen jeweils ein ordentliches Mitglied .

(src)="94"> Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således :
(trg)="94"> Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt :

(src)="95"> to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland
(trg)="95"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Bundesrepublik Deutschland benannt werden ;

(src)="96"> to suppleanter udpeget af Den Franske Republik
(trg)="96"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Französischen Republik benannt werden ;

(src)="97"> to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik
(trg)="97"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Italienischen Republik benannt werden ;

(src)="98"> to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
(trg)="98"> zwei stellvertretende Mitglieder , die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland benannt werden ;

(src)="99"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik
(trg)="99"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Spanien und von der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;

(src)="100"> en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien , Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene
(trg)="100"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Belgien , vom Großherzogtum Luxemburg und vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;

(src)="101"> to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark , Den Hellenske Republik , Irland og Rumænien
(trg)="101"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom Königreich Dänemark , von der Hellenischen Republik , Irland und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;