# cs/22004D0035_01_.xml.gz
# ro/22004D0035_01_.xml.gz


# cs/22004D0038.xml.gz
# ro/22004D0038.xml.gz


# cs/22004D0053.xml.gz
# ro/22004D0053.xml.gz


(src)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Komise ( ES ) č .  1670 / 2003 ( strukturovaná statistika v  podnikání )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .
(trg)="5"> întrucât :

# cs/22004D0055.xml.gz
# ro/22004D0055.xml.gz


(src)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,
(trg)="2"> de modificare a anexei XXI ( Statistică ) la Acordul SEE

(src)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č .  2150 / 2002 ( odpadová statistika )
(trg)="3"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .
(trg)="4"> având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European , astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European , denumit în continuare „ acordul ” , în special articolul 98 ,

(src)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .
(trg)="5"> întrucât :

# cs/22004D0057.xml.gz
# ro/22004D0057.xml.gz


# cs/22005A0204_02_.xml.gz
# ro/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> Společenství podepsalo Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10.  prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ( dále jen „ dohoda OSN z roku 1995 o populacích ryb “ ) .
(trg)="3"> CONVENȚIA PRIVIND CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA STOCURILOR DE PEȘTI MARI MIGRATORI ÎN OCEANUL PACIFIC VESTIC ȘI CENTRAL PĂRȚILE CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENȚIE ,

(src)="4"> Článek  1
(trg)="4"> HOTĂRÂTE să asigure conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă , în special pentru consumul alimentar uman , a stocurilor de pești mari migratori din Oceanul Pacific Vestic și Central pentru generațiile actuale și cele viitoare ,

(src)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> încercarea de a căuta , prinde , captura sau recolta pești ;

(src)="19"> ze dne 26.  dubna 2004
(trg)="19"> orice operațiuni pe mare destinate în mod direct să sprijine sau să pregătească orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( iv ) , inclusiv transbordarea ;

(src)="20"> o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu
(trg)="20"> utilizarea oricăror alte nave , vehicule , aeronave sau aeroglisoare pentru orice activitate descrisă la punctele ( i ) - ( v ) , cu excepția urgențelor care pun în pericol sănătatea și securitatea echipajului sau siguranța unei nave ;

(src)="21"> RADA EVROPSKÉ UNIE ,
(trg)="21"> prin „ navă de pescuit ” se înțelege orice navă utilizată sau destinată utilizării în scopuri de pescuit , inclusiv nave de sprijin , nave de transport și orice alte nave implicate direct în astfel de operațiuni de pescuit ;

(src)="22"> s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství , a zejména na článek  37 ve spojení s čl .
(trg)="22"> prin „ stocuri de pești mari migratori ” se înțeleg toate stocurile de pești din speciile enumerate în anexa  1 la Convenția din 1982 existente în zona convenției , precum și alte specii de pești ce pot fi desemnate de comisie ;

(src)="29"> Úmluva o zachování a řízení vysoce stěhovaných rybích populací v západním a středním Tichém oceánu byla otevřena k podpisu na 7. zasedání mnohostranné konference na vysoké úrovni , která se konala dne 5.  září 2000 v Honolulu .
(trg)="29"> Zonă de aplicare

(src)="30"> Úmluva je otevřena k přistoupení Společenství na základě svého článku 35 .
(trg)="30"> Sub rezerva articolului 4 , zona de competență a comisiei ( în continuare denumită „ zona convenției ” ) cuprinde toate apele Oceanului Pacific delimitate la sud și la est de următoarea linie :

(src)="31"> Úmluva usiluje o to , aby bylo pomocí efektivního řízení zajištěno dlouhodobé zachování a udržitelné využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu a s dohodou OSN z roku 1995 o rybích populacích .
(trg)="31"> De la coasta sudică a Australiei spre sud de-a lungul meridianului 141 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 55 ° latitudine sudică ;

(src)="32"> Rybáři Společenství působí v oblasti , na kterou se úmluva vztahuje .
(trg)="32"> apoi spre est de-a lungul paralelei 55 ° latitudine sudică până la intersecția sa cu meridianul 150 ° longitudine estică ;

(src)="33"> Je tedy v zájmu Společenství stát se v souladu se svými závazky podle mezinárodního mořského práva řádným členem regionální rybářské organizace , která má být zřízena podle uvedené úmluvy .
(trg)="33"> apoi spre sud de-a lungul meridianului 150 ° longitudine estică până la intersecția sa cu paralela 60 ° latitudine sudică ;

(src)="38"> Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit listiny o přístupu u vlády Nového Zélandu v souladu s článkem 35 úmluvy .
(trg)="38"> Nimic din prezenta convenție nu constituie o recunoaștere a pretențiilor sau a pozițiilor oricărui membru al comisiei cu privire la statutul juridic și întinderea apelor și a zonelor revendicate de un asemenea membru .

# cs/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# ro/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Zápis o opravě druhého dodatkového protokolu k Dohodě , kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé , s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k  Evropské unii , podepsaného v Bruselu dne 24. července 2007
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare a celui de al doilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre , pe de o parte , și Republica Chile , pe de altă parte , pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană , semnat la Bruxelles la 24 iulie 2007

(src)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 251 ze dne 26. září 2007 )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 251 din 26 septembrie 2007 )

(src)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bruselu dne 18. prosince 2014 , uloženým u Rady .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2014 , al cărui depozitar este Consiliul .

(src)="4"> Strana 12 , příloha III , tabulka „ I.
(trg)="4"> La pagina 12 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="5"> Horizontální závazky “ , záhlaví tabulky
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> místo :
(trg)="6"> ANGAJAMENTE ORIZONTALE

(src)="7"> HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY
(trg)="7"> TOATE SECTOARELE INCLUSE ÎN PREZENTA LISTĂ ”

(src)="8"> VŠECHNA ODVĚTVÍ UVEDENÁ V  TOMTO PLÁNU “
(trg)="8"> se va citi :

(src)="9"> má být :
(trg)="9"> „ Mod de furnizare de servicii :

(src)="10"> „ Způsob poskytování :
(trg)="10"> Transfrontalier

(src)="11"> Přeshraniční poskytování
(trg)="11"> Consumul în străinătate

(src)="12"> Spotřeba v zahraničí
(trg)="12"> Prezență comercială

(src)="13"> Obchodní přítomnost
(trg)="13"> Prezența persoanelor fizice

(src)="14"> Přítomnost fyzických osob
(trg)="14"> Sector sau subsector

(src)="15"> Odvětví nebo pododvětví
(trg)="15"> Restricții privind accesul la piață

(src)="16"> Omezení přístupu na trh
(trg)="16"> Restricții privind tratamentul național

(src)="17"> Omezení národního zacházení
(trg)="17"> Angajamente suplimentare

(src)="18"> Dodatečné závazky
(trg)="18"> se va citi :

(src)="19"> I.
(trg)="19"> La paginile 13-25 , în anexa III , în tabelul „ I. Angajamente orizontale ” , capul de tabel :

(src)="20"> HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY
(trg)="20"> [ text lipsă ] [ 1 ] , se va citi :

(src)="21"> Strany 13 – 25 , příloha III , tabulka „ I.
(trg)="21"> Angajamente suplimentare ”

(src)="22"> Horizontální závazky “ , záhlaví tabulky
(trg)="22"> La pagina 26 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="23"> [ žádný text ] [ 1 ] má být :
(trg)="23"> Angajamente sectoriale ” , capul de tabel :

(src)="24"> Dodatečné závazky “
(trg)="24"> ANGAJAMENTE SECTORIALE SPECIFICE ”

(src)="25"> Strana 26 , příloha III , tabulka „ II .
(trg)="25"> La paginile 27-111 , în anexa III , în tabelul „ II .

(src)="32"> Specifické závazky pro finanční služby ( část první ) ( 1 ) “ , záhlaví tabulky
(trg)="32"> Prezența persoanelor fizice Sector sau subsector

(src)="33"> SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PRO FINANČNÍ SLUŽBY ( část první ) ( 1 ) “
(trg)="33"> La pagina 126 , în anexa IV , în tabelul „ II.1.

(src)="34"> Strany 127 – 142 , příloha IV , tabulka „ II.1.
(trg)="34"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel : în loc de :

(src)="37"> Finanční služby – Specifické závazky ( druhá část ) “ , záhlaví tabulky
(trg)="37"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( prima parte ) ” , capul de tabel :

(src)="38"> SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PRO FINANČNÍ SLUŽBY ( část druhá ) “
(trg)="38"> [ text lipsă ] [ 5 ] , se va citi :

(src)="39"> Strany 144 – 155 , příloha IV , tabulka „ II.2.
(trg)="39"> La pagina 143 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="40"> Finanční služby – Specifické závazky ( druhá část ) “ , záhlaví tabulky
(trg)="40"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="41"> místo :
(trg)="41"> ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE ( partea a doua ) ”

(src)="42"> [ žádný text ] [ 5 ] má být :
(trg)="42"> La paginile 144-155 , în anexa IV , în tabelul „ II.2.

(src)="43"> Dodatečné závazky “
(trg)="43"> Angajamente specifice privind serviciile financiare ( partea a doua ) ” , capul de tabel :

(src)="44"> Záhlaví tabulky chybí v podepsané verzi druhého dodatkového protokolu , avšak v souladu s praxí Úřadu pro publikace je uvedeno ve verzi zveřejněné v Úř. věst .
(trg)="44"> în loc de :

(src)="45"> L 251 , 26.9.2007 , s . 13 – 25 .
(trg)="45"> [ text lipsă ] [ 6 ] , se va citi :

(src)="46"> Záhlaví tabulky chybí v podepsané verzi druhého dodatkového protokolu , avšak v souladu s praxí Úřadu pro publikace je uvedeno ve verzi zveřejněné v Úř. věst .
(trg)="46"> Angajamente suplimentare ”

(src)="47"> L 251 , 26.9.2007 , s . 27 – 111 .
(trg)="47"> Capul de tabel lipsește din al doilea protocol adițional semnat însă , consecvent regulilor Oficiului pentru Publicații , apare în versiunea publicată ( JO L 251 , 26.9.2007 , p .

# cs/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Zápis o opravě Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech , podepsané v Luganu dne 30. října 2007
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 339 ze dne 21. prosince 2007 )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 339 din 21 decembrie 2007 , p . 3 )

(src)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bernu dne 24. března 2009 federálním ministerstvem zahraničních věcí Švýcarské konfederace jako depozitářem úmluvy .
(trg)="3"> Următoarea rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 24 martie 2009 de către Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene , care are calitatea de depozitar .

(src)="4"> Strana 37 , příloha IV , čtrnáctá odrážka :
(trg)="4"> La pagina 37 , în anexa IV , a paisprezecea liniuță :

(src)="5"> místo :
(trg)="5"> în loc de :

(src)="6"> v Norsku : opravný prostředek u ‚ Høyesteretts Ankeutvalg ‘ nebo ‚ Høyesterett ‘ , “ ,
(trg)="6"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesteretts Ankeutvalg sau Høyesterett ; ” ,

(src)="7"> má být :
(trg)="7"> se va citi :

(src)="8"> v Norsku : opravný prostředek u ‚ Høyesterett ‘ , “ .
(trg)="8"> în Norvegia : o cale de atac introdusă la Høyesterett ; ” .

# cs/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# ro/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Zápis o opravě Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech , podepsané v Luganu dne 30. října 2007
(trg)="1"> Proces-verbal de rectificare la Convenția privind competența judiciară , recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială , semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

(src)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 147 ze dne 10. června 2009 )
(trg)="2"> ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 10 iunie 2009 )

(src)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bernu dne 20. října 2011 , uloženým u federálního ministerstva zahraničních věcí Švýcarské konfederace .
(trg)="3"> Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Berna la 20 octombrie 2011 , al cărui depozitar este Departamentul Federal pentru Relații Externe al Confederației Elvețiene .

(src)="6"> v Bulharsku článek 4 , odstavec 1 , bod 2 zákona o mezinárodním právu soukromém , “ ,
(trg)="6"> în Bulgaria articolul 4 alineatul ( 1 ) punctul 2 din Codul de drept internațional privat ; ” ;

(src)="7"> v Estonsku článek 86 občanského soudního řádu ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ,
(trg)="7"> în Estonia articolul 86 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) ; ” ;

(src)="8"> v Polsku čl . 1103 odst . 4 občanského soudního řádu ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ,
(trg)="8"> în Polonia articolul 1103 alineatul ( 4 ) din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) ; ” ;

(src)="9"> v Portugalsku čl . 65 odst . 1 písm. b ) občanského soudního řádu ( Código de Processo Civil ) do té míry , pokud se může vztahovat na exorbitantní příslušnost , jako např. soudy příslušné podle místa pobočky , zastoupení nebo jiné provozovny ( nacházejícího se v Portugalsku ) , pokud je stranou , které se doručuje , administrativní ústředí ( nacházející se v cizím státě ) , a článek 10 zákoníku o řízení v pracovních věcech ( Código de Processo do Trabalho ) do té míry , pokud se může vztahovat na exorbitantní příslušnost , jako např. soudy příslušné podle místa bydliště žalobce v řízeních týkajících se individuálních pracovních smluv zahájených zaměstnancem proti zaměstnavateli , “ ,
(trg)="9"> în Portugalia articolul 65 alineatul ( 1 ) litera ( b ) din Codul de procedură civilă ( Código de Processo Civil ) , în măsura în care acesta poate include regulile de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor de la locul unde se află sucursala , agenția sau un alt sediu [ dacă este situat ( ă ) în Portugalia ] , în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva administrației centrale ( dacă este situată în străinătate ) și articolul 10 din Codul de procedură pentru dreptul muncii ( Código de Processo do Trabalho ) , în măsura în care poate include reguli de competență extraordinară , precum cele care stabilesc competența instanțelor judecătorești de la domiciliul pârâtului , în acțiunile introduse de angajat împotriva angajatorului , care au ca obiect contractele individuale de muncă ; ” ;

(src)="10"> ve Švýcarsku le for du lieu du séquestre / Gerichtsstand des Arrestortes / foro del luogo del sequestro ve smyslu článku 4 federálního zákona o mezinárodním právu soukromém – loi fédérale sur le droit international privé / Bundesgesetz über das internationale Privatrecht / legge federale sul diritto internazionale privato , “ ,
(trg)="10"> în Elveția articolul 4 din Legea federală privind dreptul internațional privat ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) ; ” ;

(src)="11"> ve Finsku pododstavec 1 a 2 odstavce 1 článku 18 kapitoly 10 občanského soudního řádu ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> în Finlanda capitolul 10 articolul 18 alineatul ( 1 ) punctele 1 și 2 din Codul de Procedură Judiciară ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) ; ” .

(src)="13"> v Bulharsku „ окръжният съд “ , “ ,
(trg)="13"> în Bulgaria окръжният съд ; ” ;

(src)="14"> ve Švýcarsku „ kantonales Vollstreckungsgericht “ / „ tribunal cantonal de l ’ exécution “ / „ giudice cantonale dell ’ esecuzione “ , “ ,
(trg)="14"> în Elveția kantonales Vollstreckungsgericht / tribunal cantonal de l ’ exécution / giudice cantonale dell ’ esecuzione ; ” ;

(src)="15"> ve Spojeném království ( … )
(trg)="15"> în Regatul Unit : [ … ]

(src)="16"> ve Skotsku „ Court of Session “ nebo v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného „ Sheriff Court “ prostřednictvím „ Scottish Ministers “ ;
(trg)="16"> în Scoția , Court of Session sau , în cazul unei hotărâri privind obligația de întreținere , Sheriff Court sesizată de Scottish Ministers ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> [ … ] ” .

(src)="19"> ve Španělsku „ Juzgado de Primera Instancia “ , který vydal rozhodnutí napadené opravným prostředkem , o němž rozhoduje „ Audiencia Provincial “ , “ ,
(trg)="19"> în Spania Juzgado de Primera Instancia care a pronunțat hotărârea contestată ; Audiencia Provincial se pronunță asupra căii de atac ; ” ;

(src)="20"> ve Švýcarsku vyšší kantonální soud , “ .
(trg)="20"> în Elveția tribunalul cantonal superior ; ” .

(src)="21"> Strana 43 , příloha IX se nahrazuje tímto :
(trg)="21"> La pagina 43 , anexa IX se înlocuiește cu următorul text :

(src)="22"> „ PŘÍLOHA IX
(trg)="22"> „ ANEXA IX

(src)="23"> Státy a právní předpisy , na něž se odkazuje v článku II protokolu 1 , jsou tyto :
(trg)="23"> Statele și normele menționate la articolul II din Protocolul 1 sunt următoarele :

(src)="24"> Německo články 68 , 72 , 73 a 74 občanského soudního řádu ( Zivilprozessordnung ) , které se týkají oznamování sporu třetím stranám ,
(trg)="24"> Germania articolele 68 , 72 , 73 și 74 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="25"> Estonsko čl . 214 odst . 3 a 4 a článek 216 občanského soudního řádu ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , které se týkají oznamování sporu třetím stranám ,
(trg)="25"> Estonia articolul 214 alineatele ( 3 ) și ( 4 ) și articolul 216 din Codul de procedură civilă ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) privind litis denuntiatio ;

(src)="26"> Lotyšsko články 78 , 79 , 80 a 81 občanského soudního řádu ( Civilprocesa likums ) , které se týkají oznamování sporu třetím stranám ,
(trg)="26"> Letonia articolele 78 , 79 , 80 și 81 din Codul de procedură civilă ( Civilprocesa likums ) privind litis denuntiatio ;

(src)="27"> Litva článek 47 občanského soudního řádu ( Civilinio proceso kodeksas ) ,
(trg)="27"> Lituania articolul 47 din Codul de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas ) ;

(src)="28"> Maďarsko články 58 až 60 občanského soudního řádu ( Polgári perrendtartás ) , které se týkají oznamování sporu třetím stranám ,
(trg)="28"> Ungaria articolele 58-60 din Codul de procedură civilă ( Polgári perrendtartás ) privind litis denuntiatio ;

(src)="29"> Rakousko článek 21 občanského soudního řádu ( Zivilprozessordnung ) , který se týká oznamování sporu třetím stranám ,
(trg)="29"> Austria articolul 21 din Codul de procedură civilă ( Zivilprozessordnung ) privind litis denuntiatio ;

(src)="30"> Polsko články 84 a 85 občanského soudního řádu ( Kodeks postępowania cywilnego ) , které se týkají oznamování sporu třetím stranám ( przypozwanie ) ,
(trg)="30"> Polonia articolele 84 și 85 din Codul de procedură civilă ( Kodeks postępowania cywilnego ) privind litis denuntiatio ( przypozwanie ) ;