# cs/22004D0035_01_.xml.gz
# mt/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

# cs/22004D0038.xml.gz
# mt/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

# cs/22004D0053.xml.gz
# mt/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

(src)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,
(trg)="2"> tat-23 ta ' April 2004

(src)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Komise ( ES ) č .  1670 / 2003 ( strukturovaná statistika v  podnikání )
(trg)="3"> li temenda l-Anness XXI ( Statistika ) tal-Ftehim ŻEE - Regolament tal-Kummissjoni ( KE ) Nru  1670 / 2003 ( Statistiċi strutturali tan-negozju )

(src)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .
(trg)="4"> It-test ta ' dan l-att leġislattiv bil-Malti għandu jiġi pubblikat f ' edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali ta ' l-Unjoni Ewropea li tinkludi testi ta ' l-istituzzjonijiet u tal-Bank Ċentrali Ewropew adottati qabel l-1 ta ' Mejju 2004 .

(src)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .
(trg)="5"> Il-volumi ta ' l-edizzjoni speċjali għandhom gradwalment ikunu disponibbli bejn l-1 ta ' Mejju u l-aħħar tas-sena 2004 .

# cs/22004D0055.xml.gz
# mt/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

(src)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,
(trg)="2"> tat-23 ta ' April 2004

(src)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č .  2150 / 2002 ( odpadová statistika )
(trg)="3"> li temenda l-Anness XXI ( Statistika ) tal-Ftehim ŻEE - Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( KE ) Nru  2150 / 2002 ( Statistiċi ta ' l-iskart )

(src)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .
(trg)="4"> It-test ta ' dan l-att leġislattiv bil-Malti għandu jiġi pubblikat f ' edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali ta ' l-Unjoni Ewropea li tinkludi testi ta ' l-istituzzjonijiet u tal-Bank Ċentrali Ewropew adottati qabel l-1 ta ' Mejju 2004 .

(src)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .
(trg)="5"> Il-volumi ta ' l-edizzjoni speċjali għandhom gradwalment ikunu disponibbli bejn l-1 ta ' Mejju u l-aħħar tas-sena 2004 .

# cs/22004D0057.xml.gz
# mt/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

# cs/22004D0059.xml.gz
# mt/22004D0059.xml.gz


# cs/22005A0204_02_.xml.gz
# mt/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> Společenství podepsalo Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10.  prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ( dále jen „ dohoda OSN z roku 1995 o populacích ryb “ ) .
(trg)="3"> Il-Komunità ffirmat il-Ftehim dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ta ' l-10  ta '  Diċembru 1982 dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta ' Stokkijiet ta ' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta ' Ħut Migratorju ( “ Il-Ftehim tan-NU ta ' l-1995 dwar Stokkijiet ta ' Ħut ” ) .

(src)="4"> Článek  1
(trg)="4"> Artikolu  1

(src)="5"> „ 1982 Convention “ means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;
(trg)="5"> “ 1982 Convention ” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , “ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> ze dne 26.  dubna 2004
(trg)="19"> tas-26  ta '  April 2004

(src)="20"> o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu
(trg)="20"> dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta ' Stokkijiet ta ' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent

(src)="21"> RADA EVROPSKÉ UNIE ,
(trg)="21"> IL-KUNSILL TA ' L-UNJONI EWROPEA ,

(src)="22"> s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství , a zejména na článek  37 ve spojení s čl .
(trg)="22"> Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea , u b ' mod partikolari l-Artikolu  37 flimkien ma ' l-ewwel sentenza ta ' l-ewwel subparagrafu ta ' l-Artikolu  300 ( 2 ) u t-tieni subparagrafu ta ' l-Artikolu  300 ( 3 ) tiegħu ,

(src)="29"> Úmluva o zachování a řízení vysoce stěhovaných rybích populací v západním a středním Tichém oceánu byla otevřena k podpisu na 7. zasedání mnohostranné konference na vysoké úrovni , která se konala dne 5.  září 2000 v Honolulu .
(trg)="29"> Is-sajjieda Komunitarji joperaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni .

(src)="30"> Úmluva je otevřena k přistoupení Společenství na základě svého článku 35 .
(trg)="30"> Huwa għalhekk fl-interess tal-Komunità li ssir membru sħiħ ta ' l-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd li għandha tiġi stabbilita taħt din il-Konvenzjoni konformement ma ' l-obbligi tagħha taħt il-Liġi internazzjonali tal-Baħar .

(src)="31"> Úmluva usiluje o to , aby bylo pomocí efektivního řízení zajištěno dlouhodobé zachování a udržitelné využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu a s dohodou OSN z roku 1995 o rybích populacích .
(trg)="31"> Il-Komunità għandha għalhekk taderixxi ma ' din il-Konvenzjoni ,

(src)="32"> Rybáři Společenství působí v oblasti , na kterou se úmluva vztahuje .
(trg)="32"> IDDEĊIEDA KIF ĠEJ :

(src)="33"> Je tedy v zájmu Společenství stát se v souladu se svými závazky podle mezinárodního mořského práva řádným členem regionální rybářské organizace , která má být zřízena podle uvedené úmluvy .
(trg)="33"> Hija b ' dan approvata l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta ' Stokkijiet ta ' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent .

(src)="38"> Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit listiny o přístupu u vlády Nového Zélandu v souladu s článkem 35 úmluvy .
(trg)="38"> Il-President

# cs/22005X0312_01_.xml.gz
# mt/22005X0312_01_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé o hospodářském partnerství , politické koordinaci a spolupráci s ohledem na přistoupení nových členských států
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika , Kordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn  il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha , min-naħa l-waħda , u l-Istati Uniti tal-Messiku , min-naħa l-oħra , biex jittieħed kont ta ’ l-adeżjoni ma ’ l-Unjoni Ewropea ta ’ l-Istati Membri l-ġodda

(src)="2"> Poté , co se smluvní strany vzájemně informovaly o dokončení nezbytných postupů pro vstup v platnost dotyčného dodatkového protokolu k dohodě o ekonomickém partnerství , politické koordinaci a spolupráci , přijatém Radou Evropské unie na jejím zasedání dne 31. ledna 2005 , tento dodatkový protokol vstupuje v platnost dnem 1. února 2005 , podle článku č . 5.2 tohoto protokolu .
(trg)="2"> Billi l-partijiet kontraenti  innotifikaw lil  xulxin bit-twettiq tal-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ ta ’ dan  il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika , Koordinazzjoni Politika u Kooperazzjoni , adottat mill-Kunsill ta ’ l-Unjoni Ewropea waqt  il-laqgħa tiegħu tal-31  ta ’  Jannar  2005 , il-Protokoll Addizzjonali għandu jidħol fis-seħħ mill-1  ta ’  Frar  2005 , b ’ konformità ma ’ l-Artikolu  5 ( 2 ) tiegħu .

# cs/22005X0601_01_.xml.gz
# mt/22005X0601_01_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Soċjalista Demokratika tas-Sri Lanka dwar l-ammissjoni mill-ġdid ta ' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o zpětném přebírání osob s nedovoleným pobytem vstoupila v platnost dnem 1. května 2005 , přičemž postup podle článku 21 této dohody byl dokončen dne 23. března 2005 .
(trg)="2"> Il-Ftehim bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Soċjalista Demokratika tas-Sri Lanka dwar l-ammissjoni mill-ġdid ta ' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni daħal fis-seħħ fl-1  ta ’  Mejju  2005 , billi l-proċedura prevista fl-Artikolu  21 tal-Ftehim ġiet konkluża fit-23  ta '  Marzu  2005 .

(src)="3"> Úř. věst .
(trg)="3"> ĠU  L  124 , 17.5.2005 , p .  43 .

# cs/22005X0722_01_.xml.gz
# mt/22005X0722_01_.xml.gz


(src)="1"> Informace o  vstupu v  platnost rozhodnutí smíšené rady EU-Mexiko č .  4 / 2004 ke změnám rozhodnutí Smíšené rady  č .  2 / 2001 .
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni Nru  4 / 2004 tal-Kunsill konġunt ta ' l-UE-Messiku , dwar modifiki għad-Deċiżjoni  2 / 2001 tal-Kunsill konġunt

(src)="2"> Poté , co se smluvní strany vzájemně informovaly o  dokončení nezbytných postupů pro vstup v  platnost rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č .  4 / 2004 přijatého Radou Evropské unie na svém zasedání dne 13.  prosince  2004 , vstoupí toto rozhodnutí v  platnost dnem 18.  května  2005 v  souladu s  článkem  3  tohoto rozhodnutí .
(trg)="2"> Il-partijiet kontraenti ġew notifikati bil-qbil dwar  il-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni Nru  4 / 2004 tal-Kunsill konġunt ta ' l-UE-Messiku , adottata mill-Kunsill ta ' l-Unjoni Ewropea waqt  il-laqgħa tiegħu tat-13  ta '  Diċembru  2004 , id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-18  ta '  Mejju  2005 , skond l-Artikolu  3 ta ' din  id-Deċiżjoni .

# cs/22006X0324_02_.xml.gz
# mt/22006X0324_02_.xml.gz


(src)="1"> Informace , která se týká vstupu v  platnost rozhodnutí Rady 2005 / 798 / ES o  uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a  Spojenými státy americkými o  záležitostech týkajících se obchodu s  vínem
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru  2005 / 798 / KE dwar  il-konklużjoni ta ' Ftehim fil-forma ta ’ skambju ta ’  ittri bejn  il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta ' l-Amerika dwar affarijiet relatati mal-kummerċ fl-inbid

(src)="2"> Tato dohoda vstoupila v  platnost dnem podpisu , dne 23.  listopadu 2005 .
(trg)="2"> Dan  il-Ftehim daħal fis-seħħ fid-data tal-firma , it-23  ta '  Novembru  2005 .

(src)="3"> Úř.  věst .  L  301 , 18.11.2005 , s .  14 .
(trg)="3"> ĠU  L  301 , 18.11.2005 , p .  14 .

# cs/22006X0405_01_.xml.gz
# mt/22006X0405_01_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
(trg)="1"> Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta ’ l-Albanija dwar  ir-riammissjoni ta ’ nies li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem vstoupí v platnost dnem 1. května 2006 , přičemž postup stanovený v článku 22 této dohody byl dokončen dne 2. března 2006 .
(trg)="2"> Il-Ftehim bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta ' l-Albanija dwar  ir-riammissjoni ta ' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni se jidħol fis-seħħ fl-1  ta '  Mejju  2006 , il-proċedura prevista fl-Artikolu  22 tal-Ftehim tlestiet fit-2  ta '  Marzu  2006 .

# cs/22006X0609_01_.xml.gz
# mt/22006X0609_01_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta ’  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT ) ta ' l-1994

(src)="2"> Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994 ( Úř. věst .
(trg)="2"> Il-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta '  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT )  1994 ( ĠU  L  340 , 23.12.2005 ) daħal fis-seħħ fit-13  ta '  Diċembru , 2005 .

# cs/22006X0609_02_.xml.gz
# mt/22006X0609_02_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta ’  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u l-Ġappun skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT ) ta ’ l-1994

(src)="2"> Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Japonskem podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994 ( Úř. věst .
(trg)="2"> Il-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta '  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u l-Ġappun skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT )  1994 ( ĠU  L  347 , 30.12.2005 ) daħal fis-seħħ fil-21  ta '  Diċembru , 2005 .

# cs/22006X0609_04_.xml.gz
# mt/22006X0609_04_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta ’  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u l-Awstralja skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT ) ta ’ l-1994

(src)="2"> Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994 ( Úř. věst .
(trg)="2"> Il-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta '  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u l-Awstralja skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT )  1994 ( ĠU  L  47 , 17.2.2006 ) daħal fis-seħħ fis-7  ta '  Frar , 2006 .

# cs/22006X0609_05_.xml.gz
# mt/22006X0609_05_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994
(trg)="1"> Informazzjoni dwar  id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta ’  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT ) ta ’ l-1994

(src)="2"> Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV : 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu ( GATT ) 1994 ( Úř. věst .
(trg)="2"> Il-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta '  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja skond l-Artikolu  XXIV : 6 u l-Artikolu  XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar  it-Tariffi u n-Negozju  ( GATT )  1994 ( ĠU  L  120 , 5.5.2006 ) daħal fis-seħħ fis-16  ta '  Marzu , 2006 .

# cs/22006X0630_01_.xml.gz
# mt/22006X0630_01_.xml.gz


(src)="1"> Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s vínem , připojené k Dohodě , kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
(trg)="1"> Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta ’ Skambju ta ’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċili dwar emendi għall-Ftehim dwar il-Kummerċ fl-Inbid anness mal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha , min-naħa waħda , u r-Repubblika taċ-Ċilì , min-naħa l-oħra

(src)="2"> Chilská republika oznámila svůj souhlas s přijetím Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách Dohody o obchodu s vínem , připojené k Dohodě , kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedná straně a Chilskou republikou na straně druhé .
(trg)="2"> Ir-Repubblika taċ-Ċilì nnotifikat l-approvazzjoni tagħha ta ' l-adozzjoni tal-Ftehim fil-forma ta ' Skambju ta '  Ittri bejn  il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar emendi għall-Ftehim dwar  il-Kummerċ fl-Inbid anness mal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn  il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha , minn naħa waħda , u r-Repubblika taċ-Ċilì , min-naħa l-oħra .

(src)="3"> Tato dohoda proto vstupuje v platnost dnem 24. dubna 2006 .
(trg)="3"> Dan  il-Ftehim għalhekk jidħol fis-seħħ fl-24  ta '  April  2006 .

(src)="4"> Úř. věst .
(trg)="4"> ĠU L  54 ta ' l-24  ta '  Frar  2006 , p .

# cs/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# mt/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Zápis o opravě druhého dodatkového protokolu k Dohodě , kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé , s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k  Evropské unii , podepsaného v Bruselu dne 24. července 2007
(trg)="1"> Verbal ta ' rettifika tat-tieni protokoll addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha , minn naħa waħda , u r-Repubblika taċ-Ċilì , min-naħa l-oħra , sabiex jittieħed kont ta ' l-adeżjoni ma ' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija , iffirmat fi Brussell fl-24 ta ' Lulju 2007

(src)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 251 ze dne 26. září 2007 )
(trg)="2"> ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 251 tas-26 ta ' Settembru 2007 )

(src)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bruselu dne 18. prosince 2014 , uloženým u Rady .
(trg)="3"> Din ir-rettifika saret permezz ta ' Procès verbal ta ' Rettifika li ġie ffirmat fi Brussell , fit-18 ta ' Diċembru 2014 , bil-Kunsill bħala depożitarju .

(src)="4"> Strana 12 , příloha III , tabulka „ I.
(trg)="4"> Paġna 12 , Anness III , Tabella “ I. Obbligi Orizzontali ” , intestatura

(src)="5"> Horizontální závazky “ , záhlaví tabulky
(trg)="5"> flok :

(src)="6"> místo :
(trg)="6"> OBBLIGI ORIZZONTALI

(src)="7"> HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY
(trg)="7"> IS-SETTURI KOLLHA INKLUŻI F ' DIN L-ISKEDA ”

(src)="8"> VŠECHNA ODVĚTVÍ UVEDENÁ V  TOMTO PLÁNU “
(trg)="8"> aqra :

(src)="9"> má být :
(trg)="9"> “ Modi ta ' provvista :

(src)="10"> „ Způsob poskytování :
(trg)="10"> Transkonfinali

(src)="11"> Přeshraniční poskytování
(trg)="11"> Konsum barrani

(src)="12"> Spotřeba v zahraničí
(trg)="12"> Preżenza kummerċjali

(src)="13"> Obchodní přítomnost
(trg)="13"> Preżenza ta ' persuni fiżiċi