# cs/12005S.xml.gz
# lt/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokolas

(src)="2"> o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
(trg)="2"> Dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos

(src)="3"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="3"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="4"> BEROUCE V ÚVAHU , že Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie dne 1. ledna 2007 ,
(trg)="4"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad 2007 m. sausio 1 d . Bulgarijos Respublika ir Rumunijos Respublika taps Europos Sąjungos narėmis ;

(src)="5"> BEROUCE V ÚVAHU , že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu stanoví , že podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem ,
(trg)="5"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-58 straipsnyje numatyta , jog valstybės narės ir valstybė kandidatė turi susitarti dėl stojimo sąlygų ir tvarkos ;

(src)="6"> SE DOHODLY NA těchto ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="6"> SUSITARĖ DĖL šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="7"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="7"> PIRMOJI DALIS

(src)="8"> ZÁSADY
(trg)="8"> PRINCIPAI

(src)="9"> Článek 1
(trg)="9"> 1 straipsnis

(src)="10"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="10"> Šiame Protokole :

(src)="11"> „ Ústavou “ rozumí Smlouva o Ústavě pro Evropu ;
(trg)="11"> „ Konstitucija “ – tai Sutartis dėl Konstitucijos Europai ;

(src)="12"> „ Smlouvou o ESAE “ rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii , ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před přistoupením ;
(trg)="12"> „ EAEB sutartis “ – tai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis arba kitais aktais , įsigaliojusiais prieš įstojimą ;

(src)="13"> „ stávajícími členskými státy “ rozumějí Belgické království , Česká republika , Dánské království , Spolková republika Německo , Estonská republika , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Lucemburské velkovévodství , Maďarská republika , Republika Malta , Nizozemské království , Rakouská republika , Polská republika , Portugalská republika , Republika Slovinsko , Slovenská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ;
(trg)="13"> „ esamos valstybės narės “ – tai Belgijos Karalystė , Čekijos Respublika , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Estijos Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Lenkijos Respublika , Portugalijos Respublika , Slovėnijos Respublika , Slovakijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="14"> „ novými členskými státy “ rozumějí Bulharská republika a Rumunsko ;
(trg)="14"> „ naujosios valstybės narės “ – tai Bulgarijos Respublika ir Rumunija ;

(src)="15"> „ orgány “ rozumějí orgány zřízené Ústavou .
(trg)="15"> „ institucijos “ – tai Konstitucija įsteigtos institucijos .

(src)="16"> Odkazy na Ústavu a Unii obsažené v tomto protokolu se v případě potřeby považují za odkazy na Smlouvu o ESAE a na Společenství založené Smlouvou o ESAE .
(trg)="16"> Nuorodos į Konstituciją ir Sąjungą šiame Protokole tam tikrais atvejais laikomos nuorodomis atitinkamai į EAEB sutartį ir EAEB sutartimi įsteigtą Bendriją .

(src)="17"> Článek 2
(trg)="17"> 2 straipsnis

(src)="18"> Ode dne přistoupení se ustanovení Ústavy , Smlouvy o ESAE a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Bulharsko a Rumunsko a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v Ústavě , ve Smlouvě o ESAE a v tomto protokolu .
(trg)="18"> Nuo įstojimo dienos Konstitucijos , EAEB sutarties ir prieš įstojimą institucijų priimtų aktų nuostatos Bulgarijai ir Rumunijai yra privalomos ir tose valstybėse taikomos Konstitucijoje , EAEB sutartyje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="19"> Článek 3
(trg)="19"> 3 straipsnis

(src)="20"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států , zasedajícími v Radě .
(trg)="20"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų .

(src)="21"> Bulharsko a Rumunsko se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy , pokud jde o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady , jakož i o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje , jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států ; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření , jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení .
(trg)="21"> Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu dėl Sąjungos priimtų deklaracijų , rezoliucijų arba kitų pozicijų atžvilgiu Bulgarijos ir Rumunijos padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių ; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų , rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių , kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti .

(src)="22"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích podle odstavce 4 .
(trg)="22"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie I priede išvardytų konvencijų ir protokolų . Šios konvencijos ir protokolai Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja 4 dalyje nurodytuose sprendimuose Tarybos nustatytą dieną .

(src)="23"> Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme evropská rozhodnutí , kterými provede veškeré úpravy úmluv a protokolů uvedených v odstavci 3 , které jsou nezbytné z důvodu přistoupení , a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie .
(trg)="23"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningai priima europinius sprendimus , kuriais daro visas pritaikomąsias pataisas , reikalingas dėl prisijungimo prie 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų , ir adaptuotą tekstą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

(src)="24"> Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 3 se Bulharsko a Rumunsko zavazují zavést správní a další mechanismy podobné těm , které ke dni přistoupení přijaly stávající členské státy nebo Rada , a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států .
(trg)="24"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja dėl 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų įvesti administracines ir kitokias priemones kaip tos , kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba , ir palengvinti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų .

(src)="25"> Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropská rozhodnutí , kterými doplní přílohu I o úmluvy , dohody a protokoly , které budou podepsány před dnem přistoupení .
(trg)="25"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , gali vieningai priimti europinius sprendimus , papildydama I priedą iki įstojimo pasirašytomis konvencijomis , susitarimais ir protokolais .

(src)="26"> Zvláštní nástroje zmíněné v tomto článku zahrnují nástroje uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="26"> Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai apima nurodytuosius Konstitucijos IV – 438 straipsnyje .

(src)="27"> Článek 4
(trg)="27"> 4 straipsnis

(src)="28"> Ustanovení schengenského acquis , uvedená v protokolu č . 17 k Ústavě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v příloze II , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v Bulharsku a Rumunsku .
(trg)="28"> Šengeno acquis nuostatos , nurodytos Konstitucijos 17 protokole dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su juo susiję aktai , išvardyti II priede , taip pat visi kiti tokie aktai , priimti iki įstojimo dienos , yra privalomi ir taikomi Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo įstojimo dienos .

(src)="29"> Ustanovení schengenského acquis , jak bylo začleněno do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro Bulharsko a Rumunsko ode dne přistoupení , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto státě splněny .
(trg)="29"> Šengeno acquis , integruotos į Europos Sąjungos sistemą , nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi Bulgarijai ir Rumunijai nuo įstojimo dienos , kiekvienoje iš šių valstybių taikomi tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl visos atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos toje valstybėje .

(src)="30"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="30"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , priima sprendimą vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , kurioms šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , kuriai tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="31"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="31"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .

(src)="32"> Článek 5
(trg)="32"> 5 straipsnis

(src)="33"> Bulharsko a Rumunsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členské státy , na které se vztahuje výjimka , ve smyslu článku III-197 Ústavy .
(trg)="33"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybės narės , kurioms taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III-197 straipsnyje .

(src)="34"> Článek 6
(trg)="34"> 6 straipsnis

(src)="35"> Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jedním nebo více třetími státy , s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují Bulharsko a Rumunsko za podmínek stanovených v Ústavě a v tomto protokolu .
(trg)="35"> Sąjungos su viena ar daugiau trečiųjų šalių , tarptautine organizacija arba trečiosios šalies piliečiu sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos yra privalomi Bulgarijai ir Rumunijai Konstitucijoje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="36"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy .
(trg)="36"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos veikiant kartu sudarytų ar pasirašytų susitarimų ar konvencijų .

(src)="37"> Bulharsko a Rumunsko přistoupí k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi sjednáním protokolu k těmto dohodám nebo smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="37"> Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Sąjunga ir jos esamos valstybės narės , Taryba , vieningai spręsdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="38"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="38"> Komisija , konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu , remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="39"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="39"> Protokolų projektus ji perduoda sudaryti Tarybai .

(src)="40"> Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="40"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos kompetencijos ir nedaro įtakos Sąjungos ir valstybių narių galių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų su stojimu nesusijusių pakeitimų .

(src)="41"> Při přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají Bulharsko a Rumunsko stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy .
(trg)="41"> Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , Bulgarija ir Rumunija įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės .

(src)="42"> Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 v platnost budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat ustanovení dohod a smluv uzavřených společně Unií a stávajícími členskými státy před přistoupením , s výjimkou dohody o volném pohybu osob uzavřené se Švýcarskem .
(trg)="42"> Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikiamų protokolų įsigaliojimo Bulgarija ir Rumunija taiko esamų valstybių narių ir Sąjungos iki įstojimo kartu sudarytų susitarimų ar konvencijų nuostatas , išskyrus su Šveicarija sudarytą susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo .

(src)="43"> Tato povinnost se vztahuje rovněž na dohody nebo smlouvy , které se Unie a stávající členské státy zavázaly uplatňovat prozatímně .
(trg)="43"> Šis įsipareigojimas taip pat taikomas tiems susitarimams ar konvencijoms , kuriuos Sąjunga ir esamos valstybės narės yra susitarusios taikyti laikinai .

(src)="44"> Do vstupu protokolů uvedených v článku 2 v platnost přijmou Unie a členské státy , které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně , veškerá vhodná opatření .
(trg)="44"> Kol įsigalios 2 dalyje nurodyti protokolai , Sąjunga ir valstybės narės , veikdamos kartu pagal savo atitinkamą kompetenciją , imasi visų tinkamų priemonių .

(src)="45"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických , karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé , podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 .
(trg)="45"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Afrikos , Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo , pasirašyto 2000 m. birželio 23 d . Kotonu .

(src)="46"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody .
(trg)="46"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo pagal to Susitarimo 128 straipsnį .

(src)="47"> Ode dne přistoupení budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Unie uzavřela se třetími zeměmi .
(trg)="47"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija taiko Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytas dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių .

(src)="48"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Unii .
(trg)="48"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui pritaikomi , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Sąjungą .

(src)="49"> Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="49"> Šiuo tikslu Sąjunga gali derėtis su atitinkamomis trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos .

(src)="50"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska .
(trg)="50"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , Sąjunga priima reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą .

(src)="51"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Bulharska a Rumunska během posledních let .
(trg)="51"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui pritaikomi atsižvelgiant į plieno gaminių , kurių kilmės vieta yra atitinkamos tiekiančiosios šalys , importą į Bulgariją ir Rumuniją pastaraisiais metais .

(src)="52"> Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Unií s třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="52"> Šiuo tikslu dėl Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos .

(src)="53"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , použije se první pododstavec .
(trg)="53"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , taikomos pirmosios pastraipos nuostatos .

(src)="54"> Dohody o rybolovu uzavřené Bulharskem a Rumunskem se třetími zeměmi před přistoupením jsou spravovány Unií .
(trg)="54"> Iki įstojimo Bulgarijos ir Rumunijos su trečiosiomis šalimis sudarytus žvejybos susitarimus administruoja Sąjunga .

(src)="55"> Práva a povinnosti vyplývající pro Bulharsko a Rumunsko z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="55"> Bulgarijos ir Rumunijos teisės ir įsipareigojimai pagal tuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="56"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="56"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="57"> S účinkem ode dne přistoupení odstoupí Bulharsko a Rumunsko od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="57"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="58"> Pokud jsou dohody mezi Bulharskem , Rumunskem nebo oběma těmito státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto protokolu , učiní Bulharsko a Rumunsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti .
(trg)="58"> Kai Bulgarijos bei Rumunijos arba jų abiejų ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių susitarimai yra nesuderinami su iš šio Protokolo kylančiais įsipareigojimais , Bulgarija ir Rumunija imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="59"> Jestliže Bulharsko nebo Rumunsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="59"> Jei Bulgarija ar Rumunija susiduria su sunkumais pritaikydama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="60"> Bulharsko a Rumunsko přistupují za podmínek stanovených v tomto protokolu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 , 5 a 6 .
(trg)="60"> Šiame Protokole nustatytomis sąlygomis Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie esamų valstybių narių sudarytų vidaus susitarimų siekiant įgyvendinti 2 , 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas .

(src)="61"> Bulharsko a Rumunsko přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="61"> Bulgarija ir Rumunija prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją dėl tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar kitos valstybės narės , pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="62"> Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="62"> Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė .

(src)="63"> Pokud tento článek odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené nebo podepsané Unií , patří mezi ně smlouvy a dohody uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="63"> Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į Sąjungos sudarytas ar pasirašytas konvencijas ir susitarimus , jie apima nurodytuosius Konstitucijos IV-438 straipsnyje .

(src)="64"> Článek 7
(trg)="64"> 7 straipsnis

(src)="65"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="65"> Tarybos europinis įstatymas gali panaikinti šiame Protokole išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinos .

(src)="66"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="66"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="67"> Článek 8
(trg)="67"> 8 straipsnis

(src)="68"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="68"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame Protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="69"> Ustanovení tohoto protokolu , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům .
(trg)="69"> Šio Protokolo nuostatos , kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė , turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos , kurias jos panaikina ar pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms .

(src)="70"> Článek 9
(trg)="70"> 9 straipsnis

(src)="71"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="71"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Protokole numatytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis .

(src)="72"> ČÁST DRUHÁ
(trg)="72"> ANTROJI DALIS

(src)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY
(trg)="73"> KONSTITUCIJOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

(src)="74"> HLAVA I
(trg)="74"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="75"> USTANOVENÍ O ORGÁNECH
(trg)="75"> INSTITUCINĖS NUOSTATOS

(src)="76"> Článek 10
(trg)="76"> 10 straipsnis

(src)="77"> V článku 9 Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se první pododstavec nahrazuje tímto :
(trg)="77"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip :

(src)="78"> „ Částečná obměna , k níž dochází každé tři roky , se střídavě týká čtrnácti a třinácti soudců . “
(trg)="78"> „ Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų , pakaitomis keičiami keturiolika ir trylika teisėjų . “ .

(src)="79"> V Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se článek 48 nahrazuje tímto :
(trg)="79"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip :

(src)="80"> „ Článek 48
(trg)="80"> „ 48 straipsnis

(src)="81"> Tribunál se skládá z dvaceti sedmi soudců . “
(trg)="81"> Bendrąjį Teismą sudaro dvidešimt septyni teisėjai . “ .

(src)="82"> Článek 11
(trg)="82"> 11 straipsnis

(src)="84"> se návětí nahrazuje tímto :
(trg)="84"> įžanginis sakinys pakeičiamas taip :

(src)="85"> Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 164795737000 EUR , který upíší členské státy v těchto částkách :
(trg)="85"> Banko kapitalą sudaro 164795737000 eurų , kuriuos valstybės narės įsigyja pasirašymo būdu taip :

(src)="86"> mezi údaje pro Irsko a Slovensko se vkládá tento údaj :
(trg)="86"> tarp įrašų , skirtų Airijai ir Slovakijai , įterpiama :

(src)="87"> „ Rumunsko
(trg)="87"> „ Rumunija

(src)="88"> mezi údaje pro Slovinsko a Litvu se vkládá tento údaj :
(trg)="88"> tarp įrašų , skirtų Slovėnijai ir Lietuvai , įterpiama :

(src)="89"> „ Bulharsko
(trg)="89"> „ Bulgarija

(src)="90"> V čl . 9 odst . 2 se první , druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto :
(trg)="90"> 9 straipsnio 2 dalies pirmoji , antroji ir trečioji pastraipos pakeičiamos taip :

(src)="91"> Správní rada je složena ze 28 řádných členů a 18 zastupujících členů .
(trg)="91"> Direktorių valdybą sudaro dvidešimt aštuoni direktoriai ir aštuoniolika pakaitinių direktorių .

(src)="94"> Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto :
(trg)="94"> Pakaitinius direktorius penkeriems metams skiria Valdytojų taryba tokiu būdu :

(src)="95"> dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo ,
(trg)="95"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Vokietijos Federacinė Respublika ,

(src)="96"> dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou ,
(trg)="96"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Prancūzijos Respublika ,

(src)="97"> dva zastupující členy nominované Italskou republikou ,
(trg)="97"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Italijos Respublika ,

(src)="98"> dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ,
(trg)="98"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ,

(src)="99"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky ,
(trg)="99"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika ,

(src)="100"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království , Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království ,
(trg)="100"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Belgijos Karalystė , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė ,

(src)="101"> dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Dánského království , Řecké republiky , Irska a Rumunska ,
(trg)="101"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Danijos Karalystė , Graikijos Respublika , Airija ir Rumunija ,

(src)="102"> dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Estonské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Rakouské republiky , Finské republiky a Švédského království ,
(trg)="102"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Estijos Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Austrijos Respublika , Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė ,

(src)="103"> tři zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Bulharské republiky , České republiky , Kyperské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky ,
(trg)="103"> tris pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Bulgarijos Respublika , Čekijos Respublika , Kipro Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika ,