# cs/22004D0035_01_.xml.gz
# hr/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

# cs/22004D0038.xml.gz
# hr/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

# cs/22004D0053.xml.gz
# hr/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

(src)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,
(trg)="2"> od 23. travnja 2004 .

(src)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Komise ( ES ) č .  1670 / 2003 ( strukturovaná statistika v  podnikání )
(trg)="3"> o izmjeni Priloga XXI .

(src)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .
(trg)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u

(src)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .
(trg)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,

# cs/22004D0055.xml.gz
# hr/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

(src)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,
(trg)="2"> od 23. travnja 2004 .

(src)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č .  2150 / 2002 ( odpadová statistika )
(trg)="3"> o izmjeni Priloga XXI .

(src)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .
(trg)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u

(src)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .
(trg)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,

# cs/22004D0057.xml.gz
# hr/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
(trg)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a

# cs/22005A0204_02_.xml.gz
# hr/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> Společenství podepsalo Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10.  prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ( dále jen „ dohoda OSN z roku 1995 o populacích ryb “ ) .
(trg)="3"> KONVENCIJA O OČUVANJU I UPRAVLJANJU VISOKO MIGRATORNIM RIBLJIM STOKOVIMA U ZAPADNOM I SREDIŠNJEM TIHOM OCEANU UGOVORNE STRANKE OVE KONVENCIJE ,

(src)="4"> Článek  1
(trg)="4"> USTRAJNE da osiguraju dugoročno očuvanje i održivu uporabu , posebno za ljudsku prehranu , visoko migratornih ribljih stokova u zapadnom i središnjem Tihom oceanu za sadašnje i buduće naraštaje ,

(src)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .
(trg)="16"> i. traženje , ulov , uzimanje ili eksploatacija ribe ;

(src)="19"> ze dne 26.  dubna 2004
(trg)="19"> postavljanje , traženje ili pronalaženje uređaja za otkrivanje ribe ili srodne elektroničke opreme kao što je radio signal ;

(src)="20"> o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu
(trg)="20"> v. svaka aktivnost na moru koja izravno podupire ili priprema opisane djelatnosti iz podstavaka i. do iv . , uključujući pretovar ;

(src)="21"> RADA EVROPSKÉ UNIE ,
(trg)="21"> uporaba bilo kojeg drugog plovila , vozila , letjelice ili lebdjelice za bilo koje djelatnosti iz podstavaka i. do v. , osim u hitnim slučajevima koji uključuju zaštitu zdravlja i sigurnosti posade ili plovila ;

(src)="22"> s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství , a zejména na článek  37 ve spojení s čl .
(trg)="22"> „ ribarsko plovilo ” znači svako plovilo koje se koristi ili se namjerava koristiti u svrhu ribolova , uključujući plovila za pružanje pomoći , transportna plovila i sva druga plovila izravno uključena u takve ribolovne aktivnosti ;

(src)="29"> Úmluva o zachování a řízení vysoce stěhovaných rybích populací v západním a středním Tichém oceánu byla otevřena k podpisu na 7. zasedání mnohostranné konference na vysoké úrovni , která se konala dne 5.  září 2000 v Honolulu .
(trg)="29"> Cilj

(src)="30"> Úmluva je otevřena k přistoupení Společenství na základě svého článku 35 .
(trg)="30"> Cilj je ove Konvencije putem učinkovitog upravljanja osigurati dugoročno očuvanje i održivu uporabu visoko migratornih ribljih stokova na zapadnom i središnjem Tihom oceanu u skladu s Konvencijom iz 1982. i Sporazumom .

(src)="31"> Úmluva usiluje o to , aby bylo pomocí efektivního řízení zajištěno dlouhodobé zachování a udržitelné využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu a s dohodou OSN z roku 1995 o rybích populacích .
(trg)="31"> 1.4 .

(src)="32"> Rybáři Společenství působí v oblasti , na kterou se úmluva vztahuje .
(trg)="32"> Članak 3 .

(src)="33"> Je tedy v zájmu Společenství stát se v souladu se svými závazky podle mezinárodního mořského práva řádným členem regionální rybářské organizace , která má být zřízena podle uvedené úmluvy .
(trg)="33"> Područje primjene

(src)="38"> Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit listiny o přístupu u vlády Nového Zélandu v souladu s článkem 35 úmluvy .
(trg)="38"> s tog mjesta istočno uzduž 60  ° paralele južne zemljopisne širine do sjecišta s 130 ° meridijanom zapadne zemljopisne dužine ;

# cs/22006A0922_01_.xml.gz
# hr/22006A0922_01_.xml.gz


(src)="1"> Dohoda
(trg)="1"> Sporazum

(src)="2"> mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny o spolupráci při mírovém využití jaderné energie
(trg)="2"> između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u miroljubivoj uporabi nuklearne energije

(src)="3"> EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII ( EURATOM ) , dále jen „ Společenství “ ,
(trg)="3"> EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU ( Euratom ) , dalje u tekstu „ Zajednica ” ,

(src)="4"> a vláda Ukrajiny ,
(trg)="4"> i KABINET MINISTARA UKRAJINE ,

(src)="5"> v obou případech dále též jen „ strana “ , případně „ strany “ ,
(trg)="5"> oboje dalje u tekstu općenito „ stranka ” ili „ stranke ” , prema potrebi .

(src)="6"> S VĚDOMÍM toho , že Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ukrajinou ( dále jen „ dohoda o partnerství a spolupráci “ ) , která vstoupila v platnost dne 1. března 1998 , stanoví , že strany spolupracují v oblasti civilního využití jaderné energie na základě zvláštních dohod , které mají být mezi stranami uzavřeny ,
(trg)="6"> IMAJUĆI NA UMU da Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica i Ukrajine ( dalje u tekstu „ Sporazum o partnerstvu i suradnji ” ) , koji je stupio na snagu 1. ožujka 1998 . , utvrđuje da stranke surađuju u civilnom nuklearnom sektoru na temelju posebnih sporazuma koji će se sklopiti između stranaka ,

(src)="7"> VZHLEDEM K TOMU , že všechny členské státy Společenství a Ukrajina jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní ( dále jen „ smlouva o nešíření “ ) ,
(trg)="7"> BUDUĆI DA su sve države članice Zajednice i Ukrajina stranke u Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja , dalje u tekstu „ Ugovor o neširenju ” ,

(src)="8"> VZHLEDEM K TOMU , že Společenství , jeho členské státy a Ukrajina jsou odhodlány zajistit , aby se výzkum , vývoj a využívání jaderné energie pro mírové účely prováděly způsobem , který je v souladu s cíli smlouvy o nešíření ,
(trg)="8"> BUDUĆI DA su se Zajednica , njezine države članice i Ukrajina obvezale osigurati da se istraživanje , razvoj i uporaba nuklearne energije provode u miroljubive svrhe na način koji je u skladu s ciljevima Ugovora o neširenju ,

(src)="9"> VZHLEDEM K TOMU , že ve Společenství jsou uplatňovány záruky jak podle kapitoly VII Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ( dále jen „ Smlouva o Euratomu “ ) , tak podle dohody o zárukách uzavřených mezi Společenstvím , jeho členskými státy a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ( dále jen „ MAAE “ ) ,
(trg)="9"> BUDUĆI DA se u Zajednici primjenjuju zaštitne mjere na temelju poglavlja 7 .

(src)="10"> VZHLEDEM K TOMU , že na Ukrajině jsou uplatňovány záruky podle Dohody o uplatňování záruk mezi Ukrajinou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní ,
(trg)="10"> Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ( dalje u tekstu „ Ugovor o Euratomu ” ) , te na temelju sporazuma o zaštitnim mjerama sklopljenih između Zajednice , njezinih država članica i Međunarodne agencije za atomsku energiju , dalje u tekstu „ IAEA ” ;

(src)="11"> VZHLEDEM K TOMU , že Společenství , jeho členské státy a Ukrajina znovu potvrzují podporu MAAE a jejímu posílenému systému záruk ,
(trg)="11"> BUDUĆI DA SE u Ukrajini primjenjuju zaštitne mjere u skladu sa Sporazumom između Ukrajine i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja ,

(src)="12"> VZHLEDEM K TOMU , že je vhodné posílit základnu pro spolupráci mezi stranami v oblasti civilního využití jaderné energie prostřednictvím rámcové dohody ,
(trg)="12"> BUDUĆI DA Zajednica , njezine države članice i Ukrajina ponovno potvrđuju svoju potporu IAEA-i i njezinom pojačanom sustavu zaštitnih mjera ,

(src)="13"> SE DOHODLY TAKTO :
(trg)="13"> BUDUĆI DA je prikladno okvirnim sporazumom ojačati osnovu za suradnju između stranaka u civilnom nuklearnom sektoru ,

(src)="14"> Článek 1
(trg)="14"> SPORAZUMJELI SU SE :

(src)="15"> Definice
(trg)="15"> Članak 1 .

(src)="16"> Pro účely této dohody se :
(trg)="16"> Definicije

(src)="17"> „ jaderným materiálem “ rozumí jakýkoli výchozí materiál nebo zvláštní štěpný materiál ve smyslu definic v článku XX Statutu Mezinárodní agentury pro atomovou energii ;
(trg)="17"> U smislu ovog Sporazuma :

(src)="18"> „ Společenstvím “ rozumí jak :
(trg)="18"> „ nuklearna tvar ” znači svaki izvorni materijal ili poseban fisibilni materijal u skladu s člankom XX .

(src)="19"> právnická osoba vytvořená Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii , strana této dohody , tak
(trg)="19"> Statuta međunarodne agencije za atomsku energiju ;

(src)="20"> území , na nichž je tato smlouva použitelná ;
(trg)="20"> „ Zajednica ” znači :

(src)="21"> „ příslušnými orgány stran “ :
(trg)="21"> i. pravna osoba nastala Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju , koja je stranka u ovom Sporazumu ;

(src)="22"> v případě Společenství rozumí Evropská komise ;
(trg)="22"> državna područja na koja se primjenjuje taj Ugovor ;

(src)="23"> v případě Ukrajiny rozumí Ministerstvo paliv a energetiky Ukrajiny ;
(trg)="23"> „ nadležna tijela stranaka ” su :

(src)="24"> nebo jiný orgán , o kterém může dotčená strana kdykoli vyrozumět druhou stranu .
(trg)="24"> i. za Zajednicu , Europska komisija ;

(src)="25"> Článek 2
(trg)="25"> za Ukrajinu , Ministarstvo za goriva i energiju Ukrajine ;

(src)="26"> Cíl
(trg)="26"> ili drugo takvo tijelo o kojem dotična stranka može u bilo koje doba obavijestiti drugu stranku .

(src)="27"> Cílem této dohody je poskytnout rámec pro spolupráci mezi stranami při mírovém využití jaderné energie , aby byla posílena celková spolupráce mezi Společenstvím a Ukrajinou na základě vzájemného prospěchu a vzájemnosti , aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci jednotlivých stran .
(trg)="27"> Članak 2 .

(src)="28"> Článek 3
(trg)="28"> Cilj

(src)="29"> Oblasti spolupráce
(trg)="29"> Cilj je ovog Sporazuma pružiti okvir za suradnju između stranaka u miroljubivoj uporabi nuklearne energije s ciljem jačanja sveobuhvatne suradnje između Zajednice i Ukrajine na temelju obostrane koristi i uzajamnosti , ne dovodeći u pitanje odgovarajuće ovlasti svake od stranaka .

(src)="30"> Strany mohou spolupracovat při mírovém využití jaderné energie způsobem stanoveným v článcích 4 až 8 této dohody v těchto oblastech :
(trg)="30"> Članak 3 .

(src)="31"> jaderná bezpečnost ( článek 4 ) ;
(trg)="31"> Područje primjene suradnje

(src)="32"> řízená jaderná syntéza ( článek 5 ) ;
(trg)="32"> Stranke mogu surađivati na način određen u donjim člancima 4. do 8. ovog Sporazuma , u miroljubivoj uporabi nuklearne energije u sljedećim područjima :

(src)="33"> jaderný výzkum a vývoj v oblastech , které nejsou stanoveny v písmeni a ) a b ) ( článek 6 ) ;
(trg)="33"> nuklearna sigurnost ( članak 4 . ) ;

(src)="34"> obchod s jadernými materiály a poskytování služeb cyklu jaderného paliva ( článek 7 ) ;
(trg)="34"> kontrolirana nuklearna fuzija ( članak 5 . ) ;

(src)="35"> prevence nedovoleného obchodování s jadernými materiály ( článek 8 ) ;
(trg)="35"> nuklearna istraživanja i razvoj u drugim područjima , koja nisu predviđena gore navedenim točkama ( a ) i ( b ) ( članak 6 . ) ;

(src)="36"> jiné příslušné oblasti společného zájmu .
(trg)="36"> međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i odredbe o uslugama nuklearnog gorivnog ciklusa ( članak 7 . ) ;

(src)="37"> Spolupráce uvedená v tomto článku se uskutečňuje nejen mezi stranami , ale také mezi osobami a podnikateli usazenými ve Společenství nebo na Ukrajině .
(trg)="37"> sprečavanje nezakonite trgovine nuklearnim tvarima ( članak 8 . ) ;

(src)="38"> Článek 4
(trg)="38"> druga odgovarajuća područja zajedničkog interesa .

(src)="39"> Jaderná bezpečnost
(trg)="39"> Suradnja iz ovog članka , kao između stranaka može se provoditi i između osoba i poduzeća s poslovnim nastanom u Zajednici i Ukrajini .

(src)="40"> Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti se uskutečňuje podle Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti jaderné bezpečnosti , která vstoupila v platnost dne 13. listopadu 2002 .
(trg)="40"> Članak 4 .

(src)="41"> Článek 5
(trg)="41"> Nuklearna sigurnost

(src)="42"> Řízená jaderná syntéza
(trg)="42"> Suradnja u području nuklearne sigurnosti provodi se u skladu sa Sporazumom o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području nuklearne sigurnosti , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .

(src)="43"> Spolupráce v oblasti řízené jaderné syntézy se uskutečňuje podle Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti řízené termonukleární fúze , která vstoupila v platnost dne 13. listopadu 2002 .
(trg)="43"> Članak 5 .

(src)="44"> Článek 6
(trg)="44"> Kontrolirana nuklearna fuzija

(src)="45"> Ostatní oblasti jaderného výzkumu a vývoje
(trg)="45"> Suradnja u području kontrolirane nuklearne fuzije provodi se u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području kontrolirane nuklearne fuzije , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .

(src)="46"> Spolupráce se vztahuje i na jiné činnosti jaderného výzkumu a vývoje v oblasti společného zájmu stran , než jsou činnosti stanovené v článcích 4 a 5 této dohody , podle dohody stran , pokud se na ně vztahují činnostmi výzkumu a vývoje stran .
(trg)="46"> Članak 6 .

(src)="47"> Na straně Společenství může spolupráce zahrnovat zejména tyto oblasti :
(trg)="47"> Druga područja nuklearnog istraživanja i razvoja

(src)="48"> využití jaderné energie v lékařství a průmyslu , včetně výroby elektřiny ;
(trg)="48"> Suradnja se može proširiti na aktivnosti nuklearnog istraživanja i razvoja od zajedničkog interesa za stranke , koje nisu predviđene člancima 4. i 5. ovog Ugovora , prema dogovoru između stranaka , u mjeri u kojoj ih obuhvaćaju odgovarajuće aktivnosti istraživanja i razvoja koje stranke provode .

(src)="49"> dopad jaderné energie na životní prostředí ;
(trg)="49"> Na strani Zajednice , suradnja može uključivati posebno sljedeća područja :

(src)="50"> oblasti spolupráce při civilním využívání jaderné energie uvedené v čl .
(trg)="50"> primjenu nuklearne energije u područjima medicine i industrije , uključujući proizvodnju električne energije ;

(src)="51"> 62 odst .
(trg)="51"> utjecaj nuklearne energije na okoliš ;

(src)="52"> 2 dohody o partnerství a spolupráci , pokud takovou spolupráci lze podle Smlouvy o Euratomu uskutečňovat .
(trg)="52"> područja suradnje u civilnom nuklearnom sektoru prikazana u stavku 2. članka 62 .

(src)="53"> Spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím :
(trg)="53"> Sporazuma o partnerstvu i suradnji , koliko se mogu provoditi na temelju Ugovora o Euratomu .

(src)="54"> výměny technických informací pomocí zpráv , návštěv , seminářů , pracovních setkání atd . ,
(trg)="54"> Suradnja se provodi posebno :

(src)="55"> výměny pracovníků , zejména za účelem odborného školení , mezi laboratořemi nebo zúčastněnými orgány obou stran ,
(trg)="55"> razmjenom tehničkih informacija putem izvješća , posjeta , seminara , tehničkih sastanaka itd . ,

(src)="56"> výměny vzorků , materiálů , nástrojů a přístrojů pro pokusné účely ,
(trg)="56"> razmjenom osoblja između laboratorija i / ili tijela uključenih na obje strane , uključujući i razmjenu u svrhu osposobljavanja ,

(src)="57"> vyvážené účasti na společných výzkumech a činnostech .
(trg)="57"> razmjenom uzoraka , materijala , instrumenata i uređaja u eksperimentalne svrhe ,

(src)="58"> Strany stanoví v nezbytné míře rozsah a podmínky spolupráce na jednotlivých projektech pomocí prováděcích ujednání , která strany uzavřou prostřednictvím příslušných orgánů v souladu se svými právními a správními předpisy .
(trg)="58"> ravnomjernim sudjelovanjem u zajedničkim studijama i aktivnostima .

(src)="59"> Tato prováděcí opatření se mohou mimo jiné týkat finančních ustanovení , určení úkolů vedení a podrobných ustanovení o šíření informací a právech k duševnímu vlastnictví .
(trg)="59"> U potrebnoj mjeri , područje primjene i uvjeti za suradnju u konkretnim projektima utvrđuju se provedbenim dogovorima koje stranke sklapaju putem svojih nadležnih institucija u skladu sa svojim zakonodavnim i regulatornim zahtjevima .

(src)="60"> Náklady spojené se spoluprací nese strana , které tyto náklady vznikly , pokud se strany nedohodnou jinak .
(trg)="60"> Takvi provedbeni dogovori mogu uključivati , inter alia , financijske odredbe , dodjelu upravljačkih odgovornosti , detaljne odredbe o pružanju informacija i prava intelektualnog vlasništva .

(src)="61"> Článek 7
(trg)="61"> Sve troškove koji proizlaze iz suradnje podmiruje stranka kod koje su nastali , osim ako se stranke dogovore drukčije .

(src)="62"> Mezinárodní převody , obchodování s jadernými materiály a poskytování příslušných služeb
(trg)="62"> Članak 7 .

(src)="63"> Na jaderný materiál převáděný mezi smluvními stranami , přímo nebo prostřednictvím třetí země , se vztahuje tato dohoda od okamžiku vstupu na výsostné území přijímající strany za podmínky , že dodávající strana podala před uskutečněním přepravy nebo v jejím průběhu přijímající straně písemné oznámení ( v souladu s postupy podle správního ujednání , které uzavřou příslušné orgány smluvních stran ) .
(trg)="63"> Međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i pružanje odgovarajućih usluga

(src)="64"> Na jaderný materiál uvedený v odstavci 1 tohoto článku se vztahují ustanovení této dohody do okamžiku :
(trg)="64"> Nuklearne tvari koje se prenose između stranaka , bilo izravno ili preko neke treće zemlje , podliježu ovom Sporazumu nakon njihova ulaska na područje u nadležnosti stranke primateljice , pod uvjetom da je stranka koja ih dostavlja u pisanom obliku obavijestila stranku primateljicu prije ili u vrijeme otpreme , ( u skladu s postupcima utvrđenim u Upravnim pravilima koja donose odgovarajuća tijela stranaka ) .

(src)="65"> rozhodnutí v souladu s ustanoveními o ukončení záruk příslušné dohody zmíněné v odst .
(trg)="65"> Nuklearne tvari na koje se odnosi stavak 1. ovog članka ostaju podložne odredbama ovog Sporazuma :

(src)="66"> 6 písm. b ) tohoto článku , že již není použitelný pro žádnou jadernou činnost významnou z hlediska záruk , nebo že není dále obnovitelný ,
(trg)="66"> dok se ne utvrdi , u skladu s odredbama o prestanku zaštitnih mjera u odgovarajućem sporazumu iz točke ( b ) stavka 6. ovog članka , da više nisu korisne ni za kakvu nuklearnu aktivnost značajnu s gledišta zaštitne mjera , ili da su praktično neobnovljive ,

(src)="67"> převodu mimo výsostné území přijímající strany v souladu s odst .
(trg)="67"> dok se ne prenesu izvan područja nadležnosti stranke primateljice u skladu točkom ( e ) stavka 6. ovog članka , ili

(src)="68"> 6 písm. e ) tohoto článku , nebo
(trg)="68"> dok se stranke ne dogovore da one više ne podliježu ovom Sporazumu .