# cs/12005S.xml.gz
# de/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokoll

(src)="2"> o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
(trg)="2"> über die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens in die Europäische Union

(src)="3"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="3"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

(src)="4"> BEROUCE V ÚVAHU , že Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie dne 1. ledna 2007 ,
(trg)="4"> IN DER ERWÄGUNG , dass die Republik Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 Mitglieder der Europäischen Union werden ;

(src)="5"> BEROUCE V ÚVAHU , že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu stanoví , že podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem ,
(trg)="5"> IN DER ERWÄGUNG , dass nach Artikel I‐ 58 des Vertrags über eine Verfassung für Europa die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt werden ;

(src)="6"> SE DOHODLY NA těchto ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="6"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :

(src)="7"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="7"> ERSTER TEIL

(src)="8"> ZÁSADY
(trg)="8"> GRUNDSÄTZE

(src)="9"> Článek 1
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="10"> Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet

(src)="11"> „ Ústavou “ rozumí Smlouva o Ústavě pro Evropu ;
(trg)="11"> der Ausdruck „ Verfassung“ den Vertrag über eine Verfassung für Europa ;

(src)="12"> „ Smlouvou o ESAE “ rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii , ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před přistoupením ;
(trg)="12"> der Ausdruck „ EAG-Vertrag“ den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem Beitritt in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;

(src)="13"> „ stávajícími členskými státy “ rozumějí Belgické království , Česká republika , Dánské království , Spolková republika Německo , Estonská republika , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Lucemburské velkovévodství , Maďarská republika , Republika Malta , Nizozemské království , Rakouská republika , Polská republika , Portugalská republika , Republika Slovinsko , Slovenská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ;
(trg)="13"> der Ausdruck „ derzeitige Mitgliedstaaten“ das Königreich Belgien , die Tschechische Republik , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Republik Estland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , das Großherzogtum Luxemburg , die Republik Ungarn , die Republik Malta , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Republik Polen , die Portugiesische Republik , die Republik Slowenien , die Slowakische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;

(src)="14"> „ novými členskými státy “ rozumějí Bulharská republika a Rumunsko ;
(trg)="14"> der Ausdruck „ neue Mitgliedstaaten“ die Republik Bugarien und Rumänien ;

(src)="15"> „ orgány “ rozumějí orgány zřízené Ústavou .
(trg)="15"> der Ausdruck „ Organe“ die durch die Verfassung geschaffenen Organe .

(src)="16"> Odkazy na Ústavu a Unii obsažené v tomto protokolu se v případě potřeby považují za odkazy na Smlouvu o ESAE a na Společenství založené Smlouvou o ESAE .
(trg)="16"> Die Bezugnahmen auf die Verfassung und auf die Union in diesem Protokoll sind gegebenenfalls als Bezugnahmen auf den EAG-Vertrag und auf die durch den EAG-Vertrag gegründete Gemeinschaft zu betrachten .

(src)="17"> Článek 2
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Ode dne přistoupení se ustanovení Ústavy , Smlouvy o ESAE a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Bulharsko a Rumunsko a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v Ústavě , ve Smlouvě o ESAE a v tomto protokolu .
(trg)="18"> Ab dem Tag des Beitritts sind die Verfassung , der EAG-Vertrag und die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe für Bulgarien und Rumänien verbindlich und gelten in diesen Staaten nach Maßgabe der Verfassung , des EAG-Vertrags und dieses Protokolls .

(src)="19"> Článek 3
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států , zasedajícími v Radě .
(trg)="20"> Bulgarien und Rumänien treten den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten bei .

(src)="21"> Bulharsko a Rumunsko se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy , pokud jde o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady , jakož i o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje , jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států ; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření , jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení .
(trg)="21"> Bulgarien und Rumänien befinden sich hinsichtlich der Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der die Union betreffenden Erklärungen , Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen , die von den Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen angenommen wurden , in derselben Lage wie die derzeitigen Mitgliedstaaten ; sie werden demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze und Leitlinien beachten und die gegebenenfalls zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen .

(src)="22"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích podle odstavce 4 .
(trg)="22"> Bulgarien und Rumänien treten den in Anhang I aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei . Diese Übereinkünfte und Protokolle treten für Bulgarien und Rumänien an dem Tag in Kraft , den der Rat in den in Absatz 4 genannten Beschlüssen festlegt .

(src)="23"> Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme evropská rozhodnutí , kterými provede veškeré úpravy úmluv a protokolů uvedených v odstavci 3 , které jsou nezbytné z důvodu přistoupení , a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie .
(trg)="23"> Der Rat erlässt einstimmig auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Europäische Beschlüsse zur Vornahme aller Anpassungen , die aufgrund des Beitritts zu den in Absatz 3 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich sind , und veröffentlicht den angepassten Wortlaut im Amtsblatt der Europäischen Union .

(src)="24"> Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 3 se Bulharsko a Rumunsko zavazují zavést správní a další mechanismy podobné těm , které ke dni přistoupení přijaly stávající členské státy nebo Rada , a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států .
(trg)="24"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich in Bezug auf die in Absatz 3 genannten Übereinkünfte und Protokolle , Verwaltungs‐ und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden , und die praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .

(src)="25"> Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropská rozhodnutí , kterými doplní přílohu I o úmluvy , dohody a protokoly , které budou podepsány před dnem přistoupení .
(trg)="25"> Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission Europäische Beschlüsse erlassen , durch die Anhang I durch weitere vor dem Tag des Beitritts unterzeichnete Übereinkünfte , Abkommen und Protokolle ergänzt wird .

(src)="26"> Zvláštní nástroje zmíněné v tomto článku zahrnují nástroje uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="26"> Die in diesem Artikel genannten besonderen Instrumente schließen die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Instrumente ein .

(src)="27"> Článek 4
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Ustanovení schengenského acquis , uvedená v protokolu č . 17 k Ústavě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v příloze II , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v Bulharsku a Rumunsku .
(trg)="28"> Die in dem der Verfassung beigefügten Protokoll Nr. 17 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand aufgeführten Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang II aufgeführt sind , sowie alle weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem Tag des Beitritts für Bulgarien und Rumänien bindend und in diesen Staaten anzuwenden .

(src)="29"> Ustanovení schengenského acquis , jak bylo začleněno do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro Bulharsko a Rumunsko ode dne přistoupení , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto státě splněny .
(trg)="29"> Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz 1 genannt sind , sind zwar für Bulgarien und Rumänien ab dem Tag des Beitritts bindend , sie sind aber in diesen Staaten jeweils nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , der nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in dem jeweiligen Staat gegeben sind , erlassen worden ist .

(src)="30"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="30"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .

(src)="31"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="31"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .

(src)="32"> Článek 5
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulharsko a Rumunsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členské státy , na které se vztahuje výjimka , ve smyslu článku III-197 Ústavy .
(trg)="33"> Bulgarien und Rumänien nehmen ab dem Tag des Beitritts als Mitgliedstaaten , für die eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .

(src)="34"> Článek 6
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jedním nebo více třetími státy , s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují Bulharsko a Rumunsko za podmínek stanovených v Ústavě a v tomto protokolu .
(trg)="35"> Die von der Union mit einem dritten Staat oder mehreren dritten Staaten , mit einer internationalen Organisation oder mit einem Staatsangehörigen eines dritten Staates geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünfte sind für Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der Verfassung und dieses Protokolls bindend .

(src)="36"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy .
(trg)="36"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls den von der Union und den derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossenen oder unterzeichneten Abkommen oder Übereinkünften beizutreten .

(src)="37"> Bulharsko a Rumunsko přistoupí k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi sjednáním protokolu k těmto dohodám nebo smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="37"> Dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu den Abkommen oder Übereinkünften mit bestimmten Drittländern oder internationalen Organisationen , die von der Union und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation zugestimmt .

(src)="38"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="38"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .

(src)="39"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="39"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .

(src)="40"> Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="40"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Union und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .

(src)="41"> Při přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají Bulharsko a Rumunsko stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy .
(trg)="41"> Mit dem Beitritt zu den in Absatz 2 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen Bulgarien und Rumänien die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten .

(src)="42"> Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 v platnost budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat ustanovení dohod a smluv uzavřených společně Unií a stávajícími členskými státy před přistoupením , s výjimkou dohody o volném pohybu osob uzavřené se Švýcarskem .
(trg)="42"> Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten erforderlichen Protokolle wenden Bulgarien und Rumänien die Abkommen oder Übereinkünfte an , die die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam vor dem Beitritt geschlossen haben , mit Ausnahme des Abkommens mit der Schweiz über die Freizügigkeit .

(src)="43"> Tato povinnost se vztahuje rovněž na dohody nebo smlouvy , které se Unie a stávající členské státy zavázaly uplatňovat prozatímně .
(trg)="43"> Diese Verpflichtung gilt auch für die Abkommen und Übereinkünfte , deren vorläufige Anwendung die Union und die derzeitigen Mitgliedstaaten vereinbart haben .

(src)="44"> Do vstupu protokolů uvedených v článku 2 v platnost přijmou Unie a členské státy , které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně , veškerá vhodná opatření .
(trg)="44"> Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten Protokolle ergreifen die Union und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle geeigneten Maßnahmen .

(src)="45"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických , karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé , podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 .
(trg)="45"> Bulgarien und Rumänien treten dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika , im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits , unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 , bei .

(src)="46"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody .
(trg)="46"> Bulgarien und Rumänien verpflichten sich , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten .

(src)="47"> Ode dne přistoupení budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Unie uzavřela se třetími zeměmi .
(trg)="47"> Ab dem Tag des Beitritts wenden Bulgarien und Rumänien die von der Union mit dritten Staaten geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder ‐ vereinbarungen an .

(src)="48"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Unii .
(trg)="48"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Union Rechnung zu tragen .

(src)="49"> Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="49"> Zu diesem Zweck können Änderungen der oben genannten bilateralen Abkommen und Vereinbarungen von der Union mit den betreffenden dritten Staaten vor dem Beitritt ausgehandelt werden .

(src)="50"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska .
(trg)="50"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen bis zum Tag des Beitritts nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus dritten Staaten die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu tragen .

(src)="51"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Bulharska a Rumunska během posledních let .
(trg)="51"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern nach Bulgarien und Rumänien angepasst .

(src)="52"> Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Unií s třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="52"> Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen an den von der Union mit den betreffenden dritten Staaten geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen vor dem Beitritt ausgehandelt .

(src)="53"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , použije se první pododstavec .
(trg)="53"> Sollten die Änderungen der bilateralen Abkommen und Vereinbarungen bis zum Beitritt nicht in Kraft getreten sein , so gilt Unterabsatz 1.

(src)="54"> Dohody o rybolovu uzavřené Bulharskem a Rumunskem se třetími zeměmi před přistoupením jsou spravovány Unií .
(trg)="54"> Fischereiabkommen , die Bulgarien oder Rumänien vor dem Beitritt mit Drittländern geschlossen hat , werden von der Union verwaltet .

(src)="55"> Práva a povinnosti vyplývající pro Bulharsko a Rumunsko z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="55"> Die Rechte und Pflichten Bulgariens und Rumäniens aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .

(src)="56"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="56"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .

(src)="57"> S účinkem ode dne přistoupení odstoupí Bulharsko a Rumunsko od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="57"> Mit Wirkung vom Tag des Beitritts treten Bulgarien und Rumänien von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .

(src)="58"> Pokud jsou dohody mezi Bulharskem , Rumunskem nebo oběma těmito státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto protokolu , učiní Bulharsko a Rumunsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti .
(trg)="58"> Insoweit Übereinkünfte zwischen Bulgarien , Rumänien oder diesen beiden Staaten einerseits und einem oder mehreren dritten Staaten andererseits nicht mit den Pflichten aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen Bulgarien und Rumänien alle geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .

(src)="59"> Jestliže Bulharsko nebo Rumunsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="59"> Stößt Bulgarien oder Rumänien bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt es nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .

(src)="60"> Bulharsko a Rumunsko přistupují za podmínek stanovených v tomto protokolu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 , 5 a 6 .
(trg)="60"> Bulgarien und Rumänien treten zu den in diesem Protokoll vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen bei , welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der Abkommen oder Übereinkünfte im Sinne der Absätze 2 , 5 und 6 geschlossen haben .

(src)="61"> Bulharsko a Rumunsko přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="61"> Bulgarien und Rumänien ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .

(src)="62"> Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="62"> Sie treten insbesondere am Tag des Beitritts oder zum frühest möglichen Termin nach dem Beitritt von den internationalen Fischereiabkommen zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .

(src)="63"> Pokud tento článek odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené nebo podepsané Unií , patří mezi ně smlouvy a dohody uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="63"> Wird in diesem Artikel auf von der Union geschlossene oder unterzeichnete Übereinkünfte und Abkommen Bezug genommen , so erstrecken sich diese Bezugnahmen auch auf die in Artikel IV-438 der Verfassung genannten Übereinkünfte und Abkommen .

(src)="64"> Článek 7
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="65"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .

(src)="66"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="66"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Europäischen Parlaments .

(src)="67"> Článek 8
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="68"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .

(src)="69"> Ustanovení tohoto protokolu , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům .
(trg)="69"> Die Bestimmungen dieses Protokolls , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten der Organe zum Gegenstand haben oder bewirken , haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .

(src)="70"> Článek 9
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="71"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .

(src)="72"> ČÁST DRUHÁ
(trg)="72"> ZWEITER TEIL

(src)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY
(trg)="73"> ANPASSUNGEN DER VERFASSUNG

(src)="74"> HLAVA I
(trg)="74"> TITEL I

(src)="75"> USTANOVENÍ O ORGÁNECH
(trg)="75"> INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

(src)="76"> Článek 10
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> V článku 9 Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se první pododstavec nahrazuje tímto :
(trg)="77"> Artikel 9 Absatz 1 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :

(src)="78"> „ Částečná obměna , k níž dochází každé tři roky , se střídavě týká čtrnácti a třinácti soudců . “
(trg)="78">„ Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen , die alle drei Jahre stattfindet , betrifft abwechselnd vierzehn und dreizehn Richter .“ .

(src)="79"> V Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se článek 48 nahrazuje tímto :
(trg)="79"> Artikel 48 des der Verfassung und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union erhält folgende Fassung :

(src)="80"> „ Článek 48
(trg)="80">„ Artikel 48

(src)="81"> Tribunál se skládá z dvaceti sedmi soudců . “
(trg)="81"> Das Gericht besteht aus 27 Richtern .“

(src)="82"> Článek 11
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="83"> Protokol č . 5 o statutu Evropské investiční banky , který je připojen k Ústavě , se mění takto : 1 ) V čl . 4 odst . 1 prvním pododstavci :
(trg)="83"> Das der Verfassung beigefügte Protokoll Nr. 5 zur Festlegung der Satzung der Europäischen Investitionsbank wird wie folgt geändert : 1. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1

(src)="84"> se návětí nahrazuje tímto :
(trg)="84"> Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung :

(src)="85"> Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 164795737000 EUR , který upíší členské státy v těchto částkách :
(trg)="85"> Die Bank wird mit einem Kapital von 164795737000 Euro ausgestattet , das von den Mitgliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird :

(src)="86"> mezi údaje pro Irsko a Slovensko se vkládá tento údaj :
(trg)="86"> Zwischen den Angaben für Irland und die Slowakei wird Folgendes eingefügt :

(src)="87"> „ Rumunsko
(trg)="87">„ Rumänien

(src)="88"> mezi údaje pro Slovinsko a Litvu se vkládá tento údaj :
(trg)="88"> zwischen den Angaben für Slowenien und Litauen wird Folgendes eingefügt :

(src)="89"> „ Bulharsko
(trg)="89">„ Bulgarien

(src)="90"> V čl . 9 odst . 2 se první , druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto :
(trg)="90"> In Artikel 9 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 1 , 2 und 3 folgende Fassung :

(src)="91"> Správní rada je složena ze 28 řádných členů a 18 zastupujících členů .
(trg)="91"> Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und 18 stellvertretenden Mitgliedern .

(src)="92"> Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů , přičemž každý členský stát nominuje jednoho řádného člena .
(trg)="92"> Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure bestellt .

(src)="93"> Jednoho řádného člena rovněž nominuje Komise .
(trg)="93"> Die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission benennen jeweils ein ordentliches Mitglied .

(src)="94"> Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto :
(trg)="94"> Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt :

(src)="95"> dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo ,
(trg)="95"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Bundesrepublik Deutschland benannt werden ;

(src)="96"> dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou ,
(trg)="96"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Französischen Republik benannt werden ;

(src)="97"> dva zastupující členy nominované Italskou republikou ,
(trg)="97"> zwei stellvertretende Mitglieder , die von der Italienischen Republik benannt werden ;

(src)="98"> dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ,
(trg)="98"> zwei stellvertretende Mitglieder , die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland benannt werden ;

(src)="99"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky ,
(trg)="99"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Spanien und von der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;

(src)="100"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království , Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království ,
(trg)="100"> ein stellvertretendes Mitglied , das vom von Königreich Belgien , vom Großherzogtum Luxemburg und vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird ;