# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# sl/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Sklep Skupnega odbora EGP

# bg/22004D0038.xml.gz
# sl/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Sklep Skupnega odbora EGP

# bg/22004D0053.xml.gz
# sl/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Sklep Skupnega odbora EGP

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> z dne 23. aprila 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> o spremembi Priloge XXI ( Statistika ) k Sporazumu EGP – Uredba Komisije ( ES ) št.  1670 / 2003 ( strukturna statistika podjetij )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije , vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004 .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004 .

# bg/22004D0055.xml.gz
# sl/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Sklep Skupnega odbora EGP

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> z dne 23. aprila 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> o spremembi Priloge XXI ( Statistika ) k Sporazumu EGP – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta ( ES ) št.  2150 / 2002 ( statistika odpadkov )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije , vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004 .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004 .

# bg/22004D0057.xml.gz
# sl/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Sklep Skupnega odbora EGP

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# sl/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> Skupnost je podpisala Sporazum o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10.  decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib ( „ Sporazum ZN o staležih rib iz leta  1995 “ ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> Člen 1

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> „ 1982 Convention “ means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> z dne 26.  aprila 2004

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> SVET EVROPSKE UNIJE JE —

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s prvim  stavkom prvega  pododstavka člena 300 ( 2 ) in drugim pododstavkom člena 300 ( 3 ) Pogodbe ,

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Ribiči Skupnosti so dejavni na območju Konvencije .

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> V interesu Skupnosti je torej , da postane polnopravni član območne ribiške organizacije , katere vzpostavitev predvideva Konvencija v skladu z obveznostmi po mednarodnem pomorskem pravu .

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> Skupnost naj zato pristopi k tej konvenciji —

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> SKLENIL :

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> Pristop Evropske skupnosti h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana se odobri .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> Predsednik

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# sl/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Drugega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji , podpisan v Bruslju dne 24. julija 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( Uradni list Evropske unije L  251 z dne 26.  septembra 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku , ki je bil dne 18.  decembra 2014 podpisan v Bruslju in katerega depozitar je Svet .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> Stran 12 , Priloga III , tabela „ I . Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> Besedilo :

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> VSI SEKTORJI , VKLJUČENI V TO LISTO “

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> se glasi :

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> „ Vrste ponudbe :

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> Čezmejno

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> Potrošnja v tujini

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> Tržna prisotnost

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> Prisotnost fizičnih oseb

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Sektor ali podsektor

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> Omejtive dostopa na trg

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> Omejitve pri nacionalni obravnavi

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> Dodatne obveze

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> I . HORIZONTALNE OBVEZE

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> Strani 13 – 25 , Priloga III , tabela „ I . Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> [ ni besedila ] [ 1 ] se glasi :

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> Dodatne obveze “

(src)="22"> [ няма текст ] [ 2]да се чете :
(trg)="22"> Stran 26 , Priloga III , tabela „ II .  Obveze posameznih sektorjev “ , naslov

(src)="23"> Допълнителни ангажименти “
(trg)="23"> OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV “

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> Strani 27 – 111 , Priloga III , tabela „ II .

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> Obveze posameznih sektorjev “ , naslov

(src)="32"> ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
(trg)="32"> 2 FINANČNE STORITVE – POSEBNE OBVEZE ( drugi del ) “

(src)="33"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="33"> Strani 144 – 155 , Priloga IV , tabela „ II.2 Finančne storitve  – Posebne obveze ( drugi del ) “ , naslov

(src)="34"> да се чете :
(trg)="34"> Besedilo :

(src)="35"> „ Начини на доставка :
(trg)="35"> [ ni besedila ] [ 5 ] se glasi :

(src)="37"> Страница 126 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="37"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  13 – 25 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  27 – 111 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="39"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( първа част ) ( 1 ) “
(trg)="39"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  116 – 125 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  127 – 142 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> Naslov manjka le v podpisanem Drugem dodatnem protokolu , ne pa v objavljeni različici , UL L  251 , 26.9.2007 , str .  144 – 155 , v skladu s pravili Urada za publikacije .

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> Stran 115 , Priloga IV , tabela „ I .  Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> Strani 116 – 125 , Priloga IV , tabela „ I . Horizontalne obveze “ , naslov

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> [ ni besedila ] [ 3 ] se glasi :

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> Potrošnja v tujini

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# sl/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Zapisnik o popravku Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah , podpisani v Luganu , 30. oktobra 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Uradni list Evropske unije L 339 z dne 21. decembra 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Naslednji popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku , ki je bil dne 24. marca 2009 podpisan v Bernu s strani depozitarja , Zveznega oddelka za zunanje zadeve Švicarske konfederacije .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> Stran 37 , Priloga IV , štirinajsta alinea :

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> besedilo :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> na Norveškem : pravno sredstvo na ‚ Høyesteretts Ankeutvalg ‘ ali ‚ Høyesterett ‘ , “

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> se glasi :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> na Norveškem : pravno sredstvo na ‚ Høyesterett ‘ , “ .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# sl/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Zapisnik o popravku Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah , podpisane v Luganu , 30. oktobra 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Uradni list Evropske unije L 147 z dne 10. junija 2009 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku , ki je bil dne 20. oktobra 2011 podpisan v Bernu in katerega depozitar je Zvezni oddelek za zunanje zadeve Švicarske konfederacije .

(src)="4"> Страници 33 – 34 , приложение I
(trg)="4"> Strani 33-34 , Priloga I

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> Vnosi za spodaj navedene države se popravijo kot sledi :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> v Bolgariji člen 4 ( 1 ) ( 2 ) Zakonika o mednarodnem zasebnem pravu , “ ;

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> v Estoniji člen 86 Zakonika o civilnem postopku ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> na Poljskem člen 1103 ( 4 ) Zakonika o civilnem postopku ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> na Portugalskem člen 65 ( 1 ) ( b ) Zakonika o civilnem postopku ( Código de Processo Civil ) , če lahko obsega pravila o posebni pristojnosti , kot je pristojnost sodišča v kraju , v katerem je podružnica , predstavništvo ali poslovna enota ( s sedežem na Portugalskem ) , če se vročitev opravi glavni upravi ( s sedežem v tuji državi ) , in člen 10 Zakonika o postopku v sporih iz delovnih razmerij ( Código de Processo do Trabalho ) , če lahko obsega pravila o posebni pristojnosti , kot je pristojnost sodišča v kraju , kjer ima tožnik stalno prebivališče , v postopkih v zvezi z individualnimi pogodbami o zaposlitvi , ki jih začne delavec zoper delodajalca , “ ;

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> v Švici člen 4 Zveznega Zakona o mednarodnem zasebnem pravu ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , “ ;

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> na Finskem odstavka 1 in 2 člena 18 ( 1 ) poglavja 10 Zakonika o sodnem postopku ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , “ ;

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> Strani 35-36 , Priloga II

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> v Bolgariji ‚ окръжният съд ‘ , “ ;

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> v Švici ‚ kantonales Vollstreckungsgericht ‘ / ‚ tribunal cantonal de l ’ exécution ‘ / ‚ giudice cantonale dell ’ esecuzione ‘ , “ ;

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> v Združenem kraljestvu ( … )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> na Škotskem ‚ Court of Session ‘ ali v primeru preživninske sodbe ‚ Sheriff Court ‘ preko ‚ Scottish Ministers ‘ ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> ( … ) “ ;

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> Strani 37-38 , Priloga III

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> v Španiji ‚ Juzgado de Primera Instancia ‘ , ki je izdalo odločbo , ki se izpodbija s pravnim sredstvom , o katerem mora odločiti ‚ Audiencia Provincial ‘ , “ ;