# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# pl/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

# bg/22004D0038.xml.gz
# pl/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

# bg/22004D0053.xml.gz
# pl/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> z dnia 23 kwietnia 2004 r .

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> zmieniająca załącznik XXI ( Statystyka ) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji ( WE ) nr  1670 / 2003 ( statystyka zarządzania strukturalnego )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r .

# bg/22004D0055.xml.gz
# pl/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> z dnia 23 kwietnia 2004 r .

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> zmieniająca załącznik XXI ( Statystyka ) do Porozumienia EOG — rozporządzenie ( WE ) nr  2150 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ( statystyka odpadów )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r .

# bg/22004D0057.xml.gz
# pl/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# pl/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> Wspólnota podpisała Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10  grudnia 1982 roku , odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi ( „ Umowa NZ w sprawie zasobów ryb z 1995 r . ” ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> Artykuł  1

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> „ 1982 Convention ” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> z dnia 26  kwietnia 2004 r .

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnimi środkowym Pacyfiku

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> RADA UNII EUROPEJSKIEJ ,

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską , w szczególności jego art.  37 w związku z art.  300 ust.  2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art.  300 ust.  3 akapit drugi , uwzględniając wniosek Komisji ,

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Wspólnota powinna zatem przystąpić do tej Konwencji ,

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> Niniejszym zatwierdza się przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku .

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji .

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do złożenia dokumentu przystąpienia do depozytu Rządowi Nowej Zelandii , zgodnie z art. 35 powyższej Konwencji .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> Dz.U. L  189 z 3.7.1998 , str.  16 .

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# pl/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Protokół o sprostowaniu do Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi , z jednej strony , a Republiką Chile , z  drugiej strony , w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej , podpisanego w Brukseli dnia 24 lipca 2007 r .

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251 z dnia 26 września 2007 r . )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu , podpisanego w Brukseli dnia 18  grudnia 2014 r . , którego depozytariuszem jest Rada .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> 1 .

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> W całym tekście i w załącznikach , z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu : zamiast : „ poziomy ” , powinno być : „ horyzontalny ” .

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> Strona 12 , załącznik III , tabela „ I. Zobowiązania horyzontalne ” , nagłówek – pkt I oraz pierwsza kolumna :

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> zamiast :

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> zamiast :

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> Ograniczenia traktowania narodowego

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> Transgranicznie

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> [ brak tekstu ] [ 11 ] [ 12 ] powinno być : „ Sposoby świadczenia : 1 ) Transgranicznie

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> Konsumpcja za granicą 3 ) Obecność handlowa

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> Obecność osób fizycznych Sektor lub podsektor

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Ograniczenia w dostępie do rynku Ograniczenia traktowania narodowego

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> Dodatkowe zobowiązania ” 9 .

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> Strona 162 , załącznik VI , nagłówek – pkt 1 oraz pierwsza kolumna : zamiast : „ 1 .

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> ZOBOWIĄZANIA POZIOME Wszystkie sektory zawarte w  niniejszym harmonogramie ” powinno być : „ 1 .

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE Wszystkie sektory objęte niniejszą listą ”

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> Strony 163 – 169 , załącznik VI , nagłówek – pkt 1 , pod nagłówkami „ Sektor lub podsektor – Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej ” :

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> powinno być :

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> I. ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH ( część pierwsza ) ( 1 ) ”

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> Strona 26 , załącznik III , tabela „ II .

(src)="30"> Страница 115 , приложение IV , таблица „ I. Хоризонтални ангажименти “ , заглавието
(trg)="30"> [ brak tekstu ] [ 6 ] [ 7 ] powinno być : „ Sposoby świadczenia :

(src)="32"> ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
(trg)="32"> Zobowiązania w poszczególnych sektorach ( część pierwsza ) ( 1 ) ” , nagłówek – pkt II.1 :

(src)="33"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="33"> strony 127 – 142 , załącznik IV , tabela „ II.1.

(src)="36"> [ няма текст ] [ 4]да се чете : „ Начини на доставка : 1 ) Трансгранична доставка 2 ) Потребление в чужбина 3 ) Търговско присъствие 4 ) Присъствие на физически лица Сектор или подсектор
(trg)="36"> ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH ( część druga ) ”

(src)="37"> Страница 126 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="37"> strony 144 – 155 , załącznik IV , tabela „ II.2.

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> Zobowiązania szczególne dotyczące usług finansowych ( część druga ) ” , nagłówek : zamiast :

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE ”

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> Nagłówka brakuje w wersji podpisanej drugiego protokołu dodatkowego , jednak po uwzględnieniu zasad Urzędu Publikacji znajduje się on w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s.  13 – 25 .

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> Błąd w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s. 13 – 25 ; zamiast : „ WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W  NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE ” , powinno być : „ WSZYSTKIE SEKTORY OBJĘTE NINIEJSZĄ LISTĄ ” .

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> W wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s. 18 – druga kolumna .

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> Nagłówka brakuje w wersji podpisanej drugiego protokołu dodatkowego , jednak po uwzględnieniu zasad Urzędu Publikacji znajduje się on w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s.  27 – 111 .

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> Błąd w wersji opublikowanej w Dz.U. L 251 z  26.9.2007 , s. 27 – 111 ; zamiast : „ II .

(src)="46"> Страници 144–155 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="46"> ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW ” , powinno być : „ II .

(src)="47"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="47"> ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH ” .

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# pl/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych , podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r .

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339 z dnia 21 grudnia 2007 r . )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Następujące sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu , podpisanego w Bernie dnia 24 marca 2009 r. przez Federalny Departament Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej , będący depozytariuszem .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> Strona 37 , załącznik IV , tiret czternaste :

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> zamiast :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> w Norwegii : środek zaskarżenia wnoszony do » Høyesteretts Ankeutvalg « lub » Høyesterett « , ” ,

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> powinno być :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> w Norwegii : środek zaskarżenia wnoszony do » Høyesterett « , ” .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# pl/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych , podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r .

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 147 z dnia 10 czerwca 2009 r . )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu , podpisanego w Bernie dnia 20 października 2011 r . , którego depozytariuszem jest Federalny Departament Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej .

(src)="4"> Страници 33 – 34 , приложение I
(trg)="4"> Strony 33 – 34 , załącznik I

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> Wpisy dotyczące państw wymienionych poniżej otrzymują brzmienie :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> w Bułgarii art . 4 ust . 1 pkt 2 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego , ” ,

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> w Estonii art . 86 kodeksu postępowania cywilnego ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , ” ,

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> w Polsce art . 1103 ust . 4 Kodeksu postępowania cywilnego , ” ,

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> w Portugalii art . 65 ust . 1 lit. b ) kodeksu postępowania cywilnego ( Código de Processo Civil ) , w zakresie , w jakim może on obejmować nadzwyczajne podstawy jurysdykcji , takie jak sądy właściwe dla miejsca siedziby oddziału , agencji lub innego zakładu ( jeżeli siedziba ta znajduje się w Portugalii ) , w przypadku gdy stroną , do której następuje doręczenie , jest administracja centralna ( jeżeli ma ona siedzibę w innym państwie ) oraz art . 10 kodeksu postępowania w sprawach pracowniczych ( Código de Processo do Trabalho ) , w zakresie , w jakim może on obejmować nadzwyczajne podstawy jurysdykcji , takie jak sądy właściwe dla miejsca , w którym powód ma miejsce zamieszkania , w postępowaniach dotyczących indywidualnych umów o pracę wszczętych przez pracownika przeciwko pracodawcy , ” ,

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> w Szwajcarii art . 4 federalnej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) , ” ,

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> w Finlandii art . 18 ust . 1 akapit pierwszy i drugi w rozdziale 10 kodeksu postępowania sądowego ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , ” .

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> Strony 35 – 36 , załącznik II

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> w Bułgarii » окръжният съд « , ” ,

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> w Szwajcarii » kantonales Vollstreckungsgericht « / » tribunal cantonal de l ’ exécution « / „ giudice cantonale dell ’ esecuzione « , ” ,

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> w Zjednoczonym Królestwie ( … )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> w Szkocji – » Court of Session « lub – w przypadku orzeczeń w sprawach o roszczenia alimentacyjne – » Sheriff Court « , po przekazaniu przez » Scottish Ministers « ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> ( … ) ” .

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> Strony 37 – 38 , załącznik III

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> w Hiszpanii » Juzgado de Primera Instancia « , który wydał zaskarżone orzeczenie – środek zaskarżenia rozstrzyga » Audiencia Provincial « , ” ,

(src)="20"> в Швейцария висшият кантонален съд , “ .
(trg)="20"> w Szwajcarii wyższy sąd kantonalny , ” .

(src)="21"> На страница 43 приложение IX се заменя със следния текст :
(trg)="21"> Strona 43 , załącznik IX zastępuje się poniższą treścią :

(src)="22"> „ ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
(trg)="22"> „ ZAŁĄCZNIK IX

(src)="23"> Държавите и правилата , посочени в член II от протокол 1 , са следните :
(trg)="23"> Państwa i przepisy , o których mowa w artykule II Protokołu 1 , są następujące :

(src)="24"> Германия членове 68 , 72 , 73 и 74 от Гражданския процесуален кодекс ( Zivilprozessordnung ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="24"> w Niemczech art . 68 , 72 , 73 i 74 kodeksu postępowania cywilnego ( Zivilprozessordnung ) dotyczące przypozwania ,