# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# nl/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> за изменение на приложение II ( Технически правила , стандарти , изпитвания и сертифициране ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage II ( Technische voorschriften , normen , keuring en certificatie ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство ,  изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> Приложение II към споразумението е изменено с Решение №  21/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 21/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 19 maart 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г. за изменение на Регламент ( ЕИО ) №  94/92 за въвеждане на подробни правила за внос от трети страни в съответствие с Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета трябва да се включи в споразумението ,
(trg)="8"> Verordening ( EG ) nr. 2144/2003 van de Commissie van 8 december 2003 houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen , als bedoeld in Verordening ( EEG ) nr. 2092/91 van de Raad dient in de Overeenkomst te worden opgenomen ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> BESLUIT :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> В глава XII , точка 54б ( Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета ) от приложение II към споразумението се добавя следното тире :
(trg)="11"> In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt aan punt 54b ( Verordening ( EEG ) nr. 2092/91 ) het volgende streepje toegevoegd :

(src)="12"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г.
(trg)="12"> Verordening ( EG ) nr. 2144/2003 van de Commissie van 8 december 2003 ( PB L 322 van 9.12.2003 , blz.

(src)="13"> ( ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 ) . “
(trg)="13"> 3 ) . ”

(src)="14"> Член 2
(trg)="14"> Artikel 2

(src)="15"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на исландски и норвежки език се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и са автентични .
(trg)="15"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening ( EG ) nr. 2144/2003 zijn authentiek .

(src)="16"> Член 3
(trg)="16"> Artikel 3

(src)="17"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации в съответствие с член 103 , параграф 1 от споразумението са представени пред Съвместния комитет на ЕИП .
(trg)="17"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="18"> Член 4
(trg)="18"> Artikel 4

(src)="19"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="19"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="20"> Съставено в Брюксел на 24  април 2004 година .
(trg)="20"> Gedaan te Brussel , 23 april 2004 .

(src)="21"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="21"> Voor het Gemengd Comité van de EER

(src)="22"> Председател
(trg)="22"> De voorzitter

(src)="23"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  126 .
(trg)="23"> PB L 127 van 29.4.2004 , blz.

(src)="24"> ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 .
(trg)="24"> 126 .

# bg/22004D0038.xml.gz
# nl/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> за изменение на приложение IX ( Финансови услуги ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage IX ( Financiële diensten ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> Приложение IX към споразумението е изменено с Решение №  8/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 6  февруари 2004  г. .
(trg)="7"> Bijlage IX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr.  8/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 februari 2004 .

(src)="8"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) трябва да бъде включена в споразумението ,
(trg)="8"> Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie ( marktmisbruik ) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> BESLUIT :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> След точка 29 ( Директива 89/592/ЕИО на Съвета ) от приложение IX към споразумението се добавя следната точка :
(trg)="11"> Na punt 29 ( Richtlijn 89/592/EEG van de Raad ) van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd :

(src)="12"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) ( ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 ) . “
(trg)="12"> Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie ( marktmisbruik ) ( PB L  96 van 12.4.2003 , blz.  16 ) . ”

(src)="13"> Член 2
(trg)="13"> Artikel 2

(src)="14"> Текстовете на Директива 2003/6/ЕО на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="14"> De in het EER-Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2003/6/EG zijn authentiek .

(src)="15"> Член 3
(trg)="15"> Artikel 3

(src)="16"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="16"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="17"> Член 4
(trg)="17"> Artikel 4

(src)="18"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="18"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="19"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="19"> Gedaan te Brussel , 23 april 2004 .

(src)="20"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="20"> Voor het Gemengd Comité van de EER

(src)="21"> Председател
(trg)="21"> De voorzitter

(src)="22"> ОВ  L  116 , 22.4.2004  г. , стр.  54 .
(trg)="22"> PB L  116 van 22.4.2004 , blz.  54 .

(src)="23"> ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 .
(trg)="23"> PB L  96 van 12.4.2003 , blz.  16 .

(src)="24"> Посочени са конституционни изисквания .
(trg)="24"> Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven .

# bg/22004D0053.xml.gz
# nl/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage XXI ( Statistiek ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> Приложение XXI към споразумението бе изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr.  33/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 19 maart 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика следва да бъде включен в споразумението .
(trg)="8"> Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 van de Commissie van 1  september 2003  ter uitvoering van Verordening ( EG , Euratom ) nr.  58/97 van de Raad met betrekking tot de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken en tot wijziging van Verordening ( EG ) nr.  2700/98 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken dient in de Overeenkomst te worden opgenomen .

(src)="9"> Решението не се прилага по отношение на Лихтенщайн ,
(trg)="9"> Het besluit is niet van toepassing op Liechtenstein ,

(src)="10"> РЕШИ :
(trg)="10"> BESLUIT :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> Artikel 1

(src)="12"> Приложение XXI към споразумението се изменя , както следва :
(trg)="12"> Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd :

(src)="13"> Към точка 1а ( Регламент ( ЕО ) №  2700/98 на Комисията ) се добавя следното тире :
(trg)="13"> Aan punt 1a ( Verordening ( EG ) nr.  2700/98 van de Commissie ) wordt het volgende streepje toegevoegd :

(src)="14"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г.
(trg)="14"> Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 van de Commissie van 1 september 2003 ( PB L  244 van 29.9.2003 , blz.  74 ) . ”

(src)="15"> ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) . “
(trg)="15"> Na punt 1i ( Verordening ( EG ) nr.  1669/2003 van de Commissie ) wordt het volgende ingevoegd :

(src)="16"> След точка 1и ( Регламент ( ЕО ) №  1669/2003 на Комисията ) се добавя следната точка :
(trg)="16"> Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 van de Commissie van 1  september 2003  ter uitvoering van Verordening ( EG , Euratom ) nr.  58/97 van de Raad met betrekking tot de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken en tot wijziging van Verordening ( EG ) nr.  2700/98 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken ( PB L  244 van 29.9.2003 , blz.  74 ) .

(src)="17"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) .
(trg)="17"> De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast :

(src)="18"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следващото изменение :
(trg)="18"> Deze verordening is niet van toepassing op Liechtenstein . ”

(src)="19"> Настоящият регламент не се прилага по отношение на Лихтенщайн . “
(trg)="19"> Artikel 2

(src)="20"> Член 2
(trg)="20"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening ( EG ) nr.  1670/2003 zijn authentiek .

(src)="21"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="21"> Artikel 3

(src)="22"> Член 3
(trg)="22"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="23"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="23"> Artikel 4

(src)="24"> Член 4
(trg)="24"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="25"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="25"> Gedaan te Brussel , 23 april 2004 .

(src)="26"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="26"> Voor het Gemengd Comité van de EER

(src)="27"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="27"> De voorzitter

(src)="28"> Председател
(trg)="28"> PB L  127 van 29.4.2004 , blz.  144 .

(src)="29"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  144 .
(trg)="29"> PB L  244 van 29.9.2003 , blz.  74 .

(src)="30"> ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 .
(trg)="30"> Geen grondwettelijke vereisten aangegeven .

# bg/22004D0055.xml.gz
# nl/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> van 23 april 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> tot wijziging van bijlage XXI ( Statistiek ) bij de EER-overeenkomst

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna „ de Overeenkomst ” genoemd , en met name op artikel 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Overwegende hetgeen volgt :

(src)="7"> Приложение XXI към Споразумението беше изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr.  33/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 19 maart 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците трябва да бъде включен в Споразумението ,
(trg)="8"> Verordening ( EG ) nr.  2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken dient in de Overeenkomst te worden opgenomen ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> BESLUIT :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Artikel 1

(src)="11"> Следният текст се добавя след точка 26 ( Директива 90/377/ЕИО на Съвета ) от приложение XXI към Споразумението :
(trg)="11"> In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 26 ( Richtlijn 90/377/EEG van de Raad ) het volgende ingevoegd :

(src)="12"> „ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
(trg)="12"> „ MILIEUSTATISTIEKEN

(src)="13"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците ( ОВ  L  332 , 9.12.2002  г. , стр.  1 ) .
(trg)="13"> Verordening ( EG ) nr.  2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken ( PB L  332 van 9.12.2002 , blz.  1 ) .

(src)="14"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации :
(trg)="14"> De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast :

(src)="15"> Лихтенщайн се освобождава от изискването за предоставяне на данни по приложение II .
(trg)="15"> Liechtenstein wordt vrijgesteld van het verstrekken van de op grond van bijlage II vereiste gegevens .

(src)="16"> през 2008  г.
(trg)="16"> Liechtenstein verstrekt voor het eerst gegevens in 2008 voor het referentiejaar 2006 . ” .

(src)="17"> Лихтенщайн ще предостави за първи път данни за 2006  г. “
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Член 2
(trg)="18"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening ( EG ) nr.  2150/2002 zijn authentiek .

(src)="19"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Член 3
(trg)="20"> Dit besluit treedt in werking op 24 april 2004 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden .

(src)="21"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от Споразумението са направени .
(trg)="21"> Artikel 4

(src)="22"> Член 4
(trg)="22"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .