# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# lv/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

# bg/22004D0038.xml.gz
# lv/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

# bg/22004D0053.xml.gz
# lv/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> ( 2004. gada 23. aprīlis ) ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> ar ko groza EEZ Līguma XXI pielikumu ( Statistika ) — Komisijas Regula ( EK ) Nr.  1670 / 2003 ( strukturālās uzņēmējdarbības statistika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Šā tiesību akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā , ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus , kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām .

# bg/22004D0055.xml.gz
# lv/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> ( 2004. gada 23. aprīlis ) ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> ar ko groza EEZ Līguma XXI pielikumu ( Statistika ) — EP un Padomes Regula ( EK ) Nr.  2150 / 2002 ( atkritumu statistika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Šā tiesību akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā , ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus , kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām .

# bg/22004D0057.xml.gz
# lv/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# lv/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> Kopiena ir parakstījusi Nolīgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.  gada 10.  decembra Jūras tiesību konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā uz mainīgas dislokācijas un tālu migrējošo zivju sugu krājumu saglabāšanu un apsaimniekošanu ( “ ANO 1995. gada Nolīgums par zivju krājumiem ” ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> 1. pants

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> “ 1982 Convention ” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , “ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> ( 2004.  gada 26.  aprīlis )

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> par Kopienas pievienošanos Konvencijai par tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna rietumu un centrālajā daļā

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME ,

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37.  pantu saistībā ar 300.  panta 2.  punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300.  panta 3.  punkta otro daļu ,

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Kopienas zvejnieki darbojas Konvencijas darbības zonā .

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> Kopiena tādējādi ir ieinteresēta kļūt par pilntiesīgu locekli reģionālajā zivsaimniecības organizācijā , ko izveidos saskaņā ar šo konvenciju , atbilstīgi tās pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām .

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> Tādēļ Kopienai būtu jāpievienojas minētajai konvencijai ,

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU .

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> Ar šo ir apstiprināta Kopienas pievienošanās Konvencijai par tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna rietumu un centrālajā daļā .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> priekšsēdētājs

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# lv/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Otrais papildprotokols Nolīgumam , ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm , no vienas puses , un Čīles Republiku , no otras puses , lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai , parakstīts Briselē 2007. gada 24. jūlijā

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( “ Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ” L 251 , 2007.  gada 26.  septembris )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu , kurš parakstīts Briselē 2014. gada 18. decembrī un kura depozitārs ir Padome .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> lappusē III pielikuma tabulas “ I. Horizontālās saistības ” nosaukumā :

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> tekstu :

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> HORIZONTĀLĀS SAISTĪBAS

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> VISAS ŠAJĀ SARAKSTĀ IETVERTĀS NOZARES ”

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> lasīt šādi :

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> “ Pakalpojumu sniegšanas veidi :

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> pārrobežu pakalpojumu sniegšana

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> patēriņš ārvalstīs

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> komerciāla klātbūtne

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> fizisku personu klātbūtne

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Nozare vai apakšnozare

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> Tirgus piekļuves ierobežojumi

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> Valsts režīma ierobežojumi

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> Papildu saistības

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> I. HORIZONTĀLĀS SAISTĪBAS

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> lappusē III pielikuma tabulas “ I. Horizontālās saistības ” nosaukumā :

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> [ teksta nav ] [ 1 ] lasīt šādi :

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> Papildu saistības ”

(src)="22"> [ няма текст ] [ 2]да се чете :
(trg)="22"> lappusē III pielikuma tabulas “ II .

(src)="23"> Допълнителни ангажименти “
(trg)="23"> Sektoru īpašās saistības ” nosaukumā :

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> NOZARU ĪPAŠĀS SAISTĪBAS ”

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> lappusē III pielikuma tabulas “ II .

(src)="34"> да се чете :
(trg)="34"> FINANŠU PAKALPOJUMU ĪPAŠĀS SAISTĪBAS ( otrā daļa ) ”

(src)="35"> „ Начини на доставка :
(trg)="35"> lappusē IV pielikuma tabulas “ II.2.

(src)="36"> [ няма текст ] [ 4]да се чете : „ Начини на доставка : 1 ) Трансгранична доставка 2 ) Потребление в чужбина 3 ) Търговско присъствие 4 ) Присъствие на физически лица Сектор или подсектор
(trg)="36"> Finanšu pakalpojumu īpašās saistības ( otrā daļa ) ” nosaukumā :

(src)="37"> Страница 126 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="37"> tekstu :

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> [ teksta nav ] [ 5 ] lasīt šādi :

(src)="39"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( първа част ) ( 1 ) “
(trg)="39"> Papildu saistības ”

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 13 . – 25. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 27 . – 111. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 116 . – 125. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 127 . – 142. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> Virsraksta trūkst tikai parakstītajā Otrajā papildprotokolā , bet netrūkst publicētajā versijā ( OV L 251 , 26.9.2007 . , 144 . – 155. lpp . ) , kur tas ievietots , lai atbilstu Publikāciju biroja stilam .

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> lappusē IV pielikuma tabulas “ I. Horizontālās saistības ” nosaukumā :

(src)="46"> Страници 144–155 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="46"> lappusē IV pielikuma tabulas “ I. Horizontālās saistības ” nosaukumā :

(src)="47"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="47"> [ teksta nav ] [ 3 ] lasīt šādi :

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# lv/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Labojumu verbālprocess Konvencijai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās , parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 339 , 2007. gada 21. decembris )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu , kurš parakstīts Bernē 2009. gada 24. martā un kura depozitārs ir Šveices Konfederācijas Ārlietu federālais departaments .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> lappusē IV pielikuma četrpadsmitajā ievilkumā :

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> tekstu :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> Norvēģijā : pārsūdzība iesniedzama “ Høyesteretts Ankeutvalg ” vai “ Høyesterett ” , ”

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> lasīt šādi :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> Norvēģijā : pārsūdzība iesniedzama “ Høyesterett ” , ” .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# lv/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Labojumu verbālprocess Konvencijai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās , parakstīta Lugano , 2007. gada 30. oktobrī

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( “ Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ” L 147 , 2009. gada 10. jūnijs )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu , kurš parakstīts Bernē , 2011. gada 20. oktobrī un kura depozitārs ir Šveices Konfederācijas Ārlietu federālais departaments .

(src)="4"> Страници 33 – 34 , приложение I
(trg)="4"> lappusē , I pielikumā :

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> ieraksti attiecībā uz turpmāk norādītajām valstīm tiek laboti šādi :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> Bulgārijā Starptautiskā privāttiesību kodeksa 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkts , ” ,

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> Igaunijā Civilprocesa kodeksa ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) 86. pants , ” ,

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> Polijā Civilprocesa kodeksa ( Kodeks postępowania cywilnego ) 1103. panta 4. punkts , ” ,

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> Portugālē Civilprocesa kodeksa ( Código de Processo Civil ) 65. panta 1. punkta b ) apakšpunkts , ciktāl tas var ietvert pārspīlētu jurisdikcijas pamatojumu , piemēram , tās vietas tiesu jurisdikcijai , kur atrodas filiāle , aģentūra vai cita iestāde ( ja tā atrodas Portugālē ) , ja centrālā administrācija ( ja tā atrodas ārvalstīs ) ir puse , kurai piesūtīti dokumenti , un Darba procesa kodeksa ( Código de Processo do Trabalho ) 10. pants , ciktāl tas var ietvert pārspīlētu jurisdikcijas pamatojumu , piemēram , tās vietas tiesu jurisdikcijai , kur ir prasītāja uzturēšanās vieta tiesvedībā , kas saistīta ar atsevišķiem darba līgumiem un kuru ierosinājis darba ņēmējs pret darba devēju , ” ,

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> Šveicē Federālā akta par starptautiskajām privāttiesībām ( Gerichtsstand des Arrestortes / for du lieu du séquestre / foro del luogo del sequestro ) 4. pants , ” ,

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> Somijā Procesuālā kodeksa ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) 10. nodaļas 18. iedaļas 1. panta 1. un 2. daļa , ” .

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> lappusē , II pielikumā :

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> Bulgārijā “ окръжният съд ” , ’ ,

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> Šveicē “ kantonales Vollstreckungsgericht ” / “ tribunal cantonal de l ’ exécution ” / “ giudice cantonale dell ’ esecuzione ” , ’ ,

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> Apvienotajā Karalistē ( . . )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> Skotijā : “ Court of Session ” vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “ Sheriff Court ” pēc Skotijas ministru nosūtījuma ,

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> lappusē , III pielikumā :

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> Spānijā Juzgado de Primera Instancia , kas izdevusi apstrīdēto lēmumu , lai Audiencia Provincial izlemj pārsūdzības lietu , ” ,

(src)="20"> в Швейцария висшият кантонален съд , “ .
(trg)="20"> Šveicē augstākā kantonu tiesa , ” .

(src)="21"> На страница 43 приложение IX се заменя със следния текст :
(trg)="21"> lappusē IX pielikumu aizstāj ar šādu :