# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# fi/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> ETA : n sekakomitean päätös

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение II ( Технически правила , стандарти , изпитвания и сертифициране ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> ETA-sopimuksen liitteen II ( Tekniset määräykset , standardit , testaus ja varmentaminen ) muuttamisesta

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> ETA : N SEKAKOMITEA , joka

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство ,  изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen , sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla , jäljempänä ” sopimus ” , ja erityisesti sen 98 artiklan ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> sekä katsoo seuraavaa :

(src)="7"> Приложение II към споразумението е изменено с Решение №  21/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Sopimuksen liite II muutettiin 19 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä ETA : n sekakomitean päätöksellä N : o 21 / 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г. за изменение на Регламент ( ЕИО ) №  94/92 за въвеждане на подробни правила за внос от трети страни в съответствие с Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета трябва да се включи в споразумението ,
(trg)="8"> Neuvoston asetuksessa ( ETY ) N : o 2092 / 91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen ( ETY ) N : o 94 / 92 muuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus ( EY ) N : o 2144 / 2003 olisi otettava osaksi sopimusta ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> 1 artikla

(src)="11"> В глава XII , точка 54б ( Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета ) от приложение II към споразумението се добавя следното тире :
(trg)="11"> Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54b kohtaan ( neuvoston asetus ( ETY ) N : o 2092 / 91 ) luetelmakohta seuraavasti :

(src)="12"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г.
(trg)="12"> komission asetus ( EY ) N : o 2144 / 2003 , annettu 8 päivänä joulukuuta 2003 ( EUVL L 322 , 9.12.2003 , s . 3 ) . ”

(src)="13"> ( ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 ) . “
(trg)="13"> 2 artikla

(src)="14"> Член 2
(trg)="14"> Asetuksen ( EY ) N : o 2144 / 2003 islannin- ja norjankieliset tekstit , jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa , ovat todistusvoimaisia .

(src)="15"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на исландски и норвежки език се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и са автентични .
(trg)="15"> 3 artikla

(src)="16"> Член 3
(trg)="16"> Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2004 , jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA : n sekakomitealle .

(src)="17"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации в съответствие с член 103 , параграф 1 от споразумението са представени пред Съвместния комитет на ЕИП .
(trg)="17"> 4 artikla

(src)="18"> Член 4
(trg)="18"> Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa .

(src)="19"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="19"> Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2004 .

(src)="20"> Съставено в Брюксел на 24  април 2004 година .
(trg)="20"> ETA : n sekakomitean puolesta

(src)="21"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="21"> Puheenjohtaja

(src)="22"> Председател
(trg)="22"> EUVL L 127 , 29.4.2004 , s . 126 .

(src)="23"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  126 .
(trg)="23"> EUVL L 322 , 9.12.2003 , s . 3 .

(src)="24"> ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 .
(trg)="24"> Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu .

# bg/22004D0038.xml.gz
# fi/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> ETA : n sekakomitean päätös

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение IX ( Финансови услуги ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> ETA-sopimuksen liitteen IX ( Rahoituspalvelut ) muuttamisesta

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> ETA : N SEKAKOMITEA , joka

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen , sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla , jäljempänä ’ sopimus ’ , ja erityisesti sen 98 artiklan ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> sekä katsoo seuraavaa :

(src)="7"> Приложение IX към споразумението е изменено с Решение №  8/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 6  февруари 2004  г. .
(trg)="7"> Sopimuksen liite IX muutettiin 6 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä ETA : n sekakomitean päätöksellä N : o  8 / 2004 .

(src)="8"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) трябва да бъде включена в споразумението ,
(trg)="8"> Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista ( markkinoiden väärinkäyttö ) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003 / 6 / EY olisi otettava osaksi sopimusta ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> 1 artikla

(src)="11"> След точка 29 ( Директива 89/592/ЕИО на Съвета ) от приложение IX към споразумението се добавя следната точка :
(trg)="11"> Lisätään sopimuksen liitteessä IX olevan 29 kohdan ( neuvoston direktiivi 89 / 592 / ETY ) jälkeen kohta seuraavasti :

(src)="12"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) ( ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 ) . “
(trg)="12"> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003 / 6 / EY , annettu 28 päivänä tammikuuta 2003 , sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista ( markkinoiden väärinkäyttö ) ( EUVL L  96 , 12.4.2003 , s .  16 ) . ”

(src)="13"> Член 2
(trg)="13"> 2 artikla

(src)="14"> Текстовете на Директива 2003/6/ЕО на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="14"> Direktiivin 2003 / 6 / EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit , jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa , ovat todistusvoimaisia .

(src)="15"> Член 3
(trg)="15"> 3 artikla

(src)="16"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="16"> Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2004 , jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA : n sekakomitealle .

(src)="17"> Член 4
(trg)="17"> 4 artikla

(src)="18"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="18"> Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa .

(src)="19"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="19"> Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2004 .

(src)="20"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="20"> ETA : n sekakomitean puolesta

(src)="21"> Председател
(trg)="21"> Puheenjohtaja

(src)="22"> ОВ  L  116 , 22.4.2004  г. , стр.  54 .
(trg)="22"> EUVL L  116 , 22.4.2004 , s .  54 .

(src)="23"> ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 .
(trg)="23"> EUVL L  96 , 12.4.2003 , s .  16 .

(src)="24"> Посочени са конституционни изисквания .
(trg)="24"> Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu .

# bg/22004D0053.xml.gz
# fi/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> ETA : n sekakomitean päätös

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> ETA-sopimuksen liitteen XXI ( Tilastot ) muuttamisesta

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> ETA : N SEKAKOMITEA , joka

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen , sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla , jäljempänä ’ sopimus ’ , ja erityisesti sen 98 artiklan ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> sekä katsoo seuraavaa :

(src)="7"> Приложение XXI към споразумението бе изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Sopimuksen liite XXI muutettiin 19 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä ETA : n sekakomitean päätöksellä N : o  33 / 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика следва да бъде включен в споразумението .
(trg)="8"> Neuvoston asetuksen ( EY , Euratom ) N : o  58 / 97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistettujen ominaisuustietojen määritelmien osalta ja yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä annetun asetuksen ( EY ) N : o  2700 / 98 muuttamisesta 1  päivänä syyskuuta 2003 annettu komission asetus ( EY ) N : o  1670 / 2003 olisi otettava mukaan sopimukseen .

(src)="9"> Решението не се прилага по отношение на Лихтенщайн ,
(trg)="9"> Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin ,

(src)="10"> РЕШИ :
(trg)="10"> ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> 1 artikla

(src)="12"> Приложение XXI към споразумението се изменя , както следва :
(trg)="12"> Muutetaan sopimuksen liite XXI seuraavasti :

(src)="13"> Към точка 1а ( Регламент ( ЕО ) №  2700/98 на Комисията ) се добавя следното тире :
(trg)="13"> Lisätään 1 a kohtaan ( komission asetus ( EY ) N : o  2700 / 98 ) luetelmakohta seuraavasti :

(src)="14"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г.
(trg)="14"> komission asetus ( EY ) N : o  1670 / 2003 , annettu 1 päivänä syyskuuta 2003 ( EUVL L  244 , 29.9.2003 , s .  74 ) . ”

(src)="15"> ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) . “
(trg)="15"> Lisätään 1 i kohdan ( komission asetus ( EY ) N : o  1669 / 2003 ) jälkeen kohta seuraavasti :

(src)="16"> След точка 1и ( Регламент ( ЕО ) №  1669/2003 на Комисията ) се добавя следната точка :
(trg)="16"> komission asetus ( EY ) N : o  1670 / 2003 , annettu 1  päivänä syyskuuta 2003 , neuvoston asetuksen ( EY , Euratom ) N : o  58 / 97 täytäntöönpanosta yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistettujen ominaisuustietojen määritelmien osalta ja yritystoiminnan rakennetilastoja varten vahvistetuista ominaisuustietojen määritelmistä annetun asetuksen ( EY ) N : o  2700 / 98 muuttamisesta ( EUVL L  244 , 29.9.2003 , s .  74 ) .

(src)="17"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) .
(trg)="17"> Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus :

(src)="18"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следващото изменение :
(trg)="18"> Tätä asetusta ei sovelleta Liechtensteiniin . ”

(src)="19"> Настоящият регламент не се прилага по отношение на Лихтенщайн . “
(trg)="19"> 2 artikla

(src)="20"> Член 2
(trg)="20"> Asetuksen ( EY ) N : o  1670 / 2003 islannin- ja norjankieliset tekstit , jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa , ovat todistusvoimaisia .

(src)="21"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="21"> 3 artikla

(src)="22"> Член 3
(trg)="22"> Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2004 , jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA : n sekakomitealle .

(src)="23"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="23"> 4 artikla

(src)="24"> Член 4
(trg)="24"> Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa .

(src)="25"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="25"> Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2004 .

(src)="26"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="26"> ETA : n sekakomitean puolesta

(src)="27"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="27"> Puheenjohtaja

(src)="28"> Председател
(trg)="28"> EUVL L  127 , 29.4.2004 , s .  144 .

(src)="29"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  144 .
(trg)="29"> EUVL L  244 , 29.9.2003 , s .  74 .

(src)="30"> ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 .
(trg)="30"> Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu .

# bg/22004D0055.xml.gz
# fi/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> ETA : n sekakomitean päätös

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> ETA-sopimuksen liitteen XXI ( Tilastot ) muuttamisesta

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> ETA : N SEKAKOMITEA , joka

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen , sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla , jäljempänä ” sopimus ” , ja erityisesti sen 98 artiklan ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> sekä katsoo seuraavaa :

(src)="7"> Приложение XXI към Споразумението беше изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Sopimuksen liite XXI muutettiin 19 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä ETA : n sekakomitean päätöksellä N : o  33 / 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците трябва да бъде включен в Споразумението ,
(trg)="8"> Jätetilastoista 25 päivänä marraskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ( EY ) N : o  2150 / 2002 olisi otettava osaksi sopimusta ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> 1 artikla

(src)="11"> Следният текст се добавя след точка 26 ( Директива 90/377/ЕИО на Съвета ) от приложение XXI към Споразумението :
(trg)="11"> Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevan 26 kohdan ( neuvoston direktiivi 90 / 377 / ETY ) jälkeen seuraava :

(src)="12"> „ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
(trg)="12"> ” YMPÄRISTÖTILASTOT

(src)="13"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците ( ОВ  L  332 , 9.12.2002  г. , стр.  1 ) .
(trg)="13"> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ( EY ) N : o  2150 / 2002 , annettu 25 päivänä marraskuuta 2002 , jätetilastoista ( EYVL L 332 , 9.12.2002 , s .  1 ) .

(src)="14"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации :
(trg)="14"> Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset :

(src)="15"> Лихтенщайн се освобождава от изискването за предоставяне на данни по приложение II .
(trg)="15"> Liechtenstein vapautetaan liitteessä II edellytettyjen tietojen toimittamisesta .

(src)="16"> през 2008  г.
(trg)="16"> Liechtensteinin on alettava toimittaa tietoja vuodesta 2008 alkaen , jolloin toimitetaan viitevuotta 2006 koskevat tiedot . ”

(src)="17"> Лихтенщайн ще предостави за първи път данни за 2006  г. “
(trg)="17"> 2 artikla

(src)="18"> Член 2
(trg)="18"> Asetuksen ( EY ) N : o  2150 / 2002 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit , jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa , ovat todistusvoimaisia .

(src)="19"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="19"> 3 artikla

(src)="20"> Член 3
(trg)="20"> Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2004 , jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1  kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA : n sekakomitealle .

(src)="21"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от Споразумението са направени .
(trg)="21"> 4 artikla

(src)="22"> Член 4
(trg)="22"> Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa .