# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# es/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decisión del Comité Mixto del EEE

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> de 23 de abril de 2004

(src)="3"> за изменение на приложение II ( Технически правила , стандарти , изпитвания и сертифициране ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> por la que se modifica el anexo II ( Reglamentaciones técnicas , normas , ensayos y certificación ) del Acuerdo EEE

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> EL COMITÉ MIXTO DEL EEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство ,  изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , modificado por el Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , en lo sucesivo denominado « el Acuerdo » , y , en particular , su artículo 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Considerando lo siguiente :

(src)="7"> Приложение II към споразумението е изменено с Решение №  21/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> El anexo II del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 21/2004 , de 19 de marzo de 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г. за изменение на Регламент ( ЕИО ) №  94/92 за въвеждане на подробни правила за внос от трети страни в съответствие с Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета трябва да се включи в споразумението ,
(trg)="8"> El Reglamento ( CE ) no 2144/2003 de la Comisión , de 8 de diciembre de 2003 , que modifica el Reglamento ( CEE ) no 94/92 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento ( CEE ) no 2092/91 del Consejo , debe incorporarse al Acuerdo .

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Artículo 1

(src)="11"> В глава XII , точка 54б ( Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета ) от приложение II към споразумението се добавя следното тире :
(trg)="11"> En el punto 54b [ Reglamento ( CEE ) no 2092/91 del Consejo ] del capítulo XII del anexo II del Acuerdo se añadirá el siguiente guión :

(src)="12"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г.
(trg)="12"> Reglamento ( CE ) no 2144/2003 de la Comisión , de 8 de diciembre de 2003 ( DO L 322 de 9.12.2003 , p.

(src)="13"> ( ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 ) . “
(trg)="13"> 3 ) . » .

(src)="14"> Член 2
(trg)="14"> Artículo 2

(src)="15"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на исландски и норвежки език се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и са автентични .
(trg)="15"> Los textos del Reglamento ( CE ) no 2144/2003 en lenguas islandesa y noruega , anejos a las respectivas versiones lingüísticas de la presente Decisión , son auténticos .

(src)="16"> Член 3
(trg)="16"> Artículo 3

(src)="17"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации в съответствие с член 103 , параграф 1 от споразумението са представени пред Съвместния комитет на ЕИП .
(trg)="17"> La presente Decisión entrará en vigor el 24 de abril de 2004 , siempre que se hayan efectuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones previstas en el apartado 1 del artículo 103 del Acuerdo .

(src)="18"> Член 4
(trg)="18"> Artículo 4

(src)="19"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="19"> La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea .

(src)="20"> Съставено в Брюксел на 24  април 2004 година .
(trg)="20"> Hecho en Bruselas , el 23 de abril de 2004 .

(src)="21"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="21"> Por el Comité Mixto del EEE

(src)="22"> Председател
(trg)="22"> El Presidente

(src)="23"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  126 .
(trg)="23"> DO L 127 de 29.4.2004 , p.

(src)="24"> ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 .
(trg)="24"> 126 .

# bg/22004D0038.xml.gz
# es/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decisión del Comité Mixto del EEE

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> de 23 de abril de 2004

(src)="3"> за изменение на приложение IX ( Финансови услуги ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> por la que se modifica el anexo IX ( Servicios financieros ) del Acuerdo EEE

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> EL COMITÉ MIXTO DEL EEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , modificado por el Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , en lo sucesivo denominado « el Acuerdo » , y , en particular , su artículo 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Considerando lo siguiente :

(src)="7"> Приложение IX към споразумението е изменено с Решение №  8/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 6  февруари 2004  г. .
(trg)="7"> El anexo IX del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 8/2004 , de 6 de febrero de 2004 .

(src)="8"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) трябва да бъде включена в споразумението ,
(trg)="8"> La Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 28 de enero de 2003 , sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado ( abuso del mercado ) , debe incorporarse al Acuerdo .

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Artículo 1

(src)="11"> След точка 29 ( Директива 89/592/ЕИО на Съвета ) от приложение IX към споразумението се добавя следната точка :
(trg)="11"> Después del punto 29 ( Directiva 89/592/CE del Consejo ) del anexo IX del Acuerdo se añadirá el siguiente punto :

(src)="12"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) ( ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 ) . “
(trg)="12"> Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 28 de enero de 2003 , sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado ( abuso del mercado ) ( DO L  96 de 12.4.2003 , p.  16 ) . » .

(src)="13"> Член 2
(trg)="13"> Artículo 2

(src)="14"> Текстовете на Директива 2003/6/ЕО на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="14"> Los textos de la Directiva 2003/6/CE en lenguas islandesa y noruega , anejos a las respectivas versiones lingüísticas de la presente Decisión , son auténticos .

(src)="15"> Член 3
(trg)="15"> Artículo 3

(src)="16"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="16"> La presente Decisión entrará en vigor el 24 de abril de 2004 , siempre que se hayan efectuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones previstas en el apartado 1 del artículo 103 del Acuerdo .

(src)="17"> Член 4
(trg)="17"> Artículo 4

(src)="18"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="18"> La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea .

(src)="19"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="19"> Hecho en Bruselas , el 23 de abril de 2004 .

(src)="20"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="20"> Por el Comité Mixto del EEE

(src)="21"> Председател
(trg)="21"> El Presidente

(src)="22"> ОВ  L  116 , 22.4.2004  г. , стр.  54 .
(trg)="22"> DO L  116 de 22.4.2004 , p.  54 .

(src)="23"> ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 .
(trg)="23"> DO L  96 de 12.4.2003 , p.  16 .

(src)="24"> Посочени са конституционни изисквания .
(trg)="24"> Se han indicado preceptos constitucionales .

# bg/22004D0053.xml.gz
# es/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decisión del Comité Mixto del EEE

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> de 23 de abril de 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> por la que se modifica el anexo XXI ( Estadísticas ) del Acuerdo EEE

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> EL COMITÉ MIXTO DEL EEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , modificado por el Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , en lo sucesivo denominado « el Acuerdo » , y , en particular , su artículo 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Considerando lo siguiente :

(src)="7"> Приложение XXI към споразумението бе изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> El anexo XXI del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 33/2004 , de 19 de marzo de 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика следва да бъде включен в споразумението .
(trg)="8"> El Reglamento ( CE ) no 1670/2003 de la Comisión , de 1  de septiembre de 2003 , por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento ( CE , Euratom ) no 58/97 del Consejo en relación con las definiciones de características de las estadísticas estructurales de las empresas y por el que se modifica el Reglamento ( CE ) no  2700/98 relativo a las definiciones de las características de las estadísticas estructurales de las empresas , debe incorporarse al Acuerdo .

(src)="9"> Решението не се прилага по отношение на Лихтенщайн ,
(trg)="9"> La presente Decisión no es aplicable a Liechtenstein .

(src)="10"> РЕШИ :
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> Artículo 1

(src)="12"> Приложение XXI към споразумението се изменя , както следва :
(trg)="12"> El anexo XXI del Acuerdo se modificará como sigue :

(src)="13"> Към точка 1а ( Регламент ( ЕО ) №  2700/98 на Комисията ) се добавя следното тире :
(trg)="13"> En el punto 1a [ Reglamento ( CE ) no 2700/98 de la Comisión ] se añadirá el siguiente guión :

(src)="14"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г.
(trg)="14"> Reglamento ( CE ) no 1670/2003 de la Comisión , de 1 de septiembre de 2003 ( DO L  244 de 29.9.2003 , p.  74 ) . » .

(src)="15"> ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) . “
(trg)="15"> Después del punto 1i [ Reglamento ( CE ) no 1669/2003 de la Comisión ] se añadirá el siguiente punto :

(src)="16"> След точка 1и ( Регламент ( ЕО ) №  1669/2003 на Комисията ) се добавя следната точка :
(trg)="16"> Reglamento ( CE ) no 1670/2003 de la Comisión , de 1  de septiembre de 2003 , por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento ( CE , Euratom ) no 58/97 del Consejo en relación con las definiciones de características de las estadísticas estructurales de las empresas y por el que se modifica el Reglamento ( CE ) no  2700/98 relativo a las definiciones de las características de las estadísticas estructurales de las empresas ( DO L  244 de 29.9.2003 , p.  74 ) .

(src)="17"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) .
(trg)="17"> A efectos del presente Acuerdo , en las disposiciones del Reglamento se introducirá la siguiente adaptación :

(src)="18"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следващото изменение :
(trg)="18"> El presente Reglamento no será aplicable a Liechtenstein . » .

(src)="19"> Настоящият регламент не се прилага по отношение на Лихтенщайн . “
(trg)="19"> Artículo 2

(src)="20"> Член 2
(trg)="20"> Los textos del Reglamento ( CE ) no 1670/2003 en lenguas islandesa y noruega , anejos a las respectivas versiones lingüísticas de la presente Decisión , son auténticos .

(src)="21"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="21"> Artículo 3

(src)="22"> Член 3
(trg)="22"> La presente Decisión entrará en vigor el 24 de abril de 2004 , siempre que se hayan efectuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones previstas en el apartado 1 del artículo 103 del Acuerdo .

(src)="23"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="23"> Artículo 4

(src)="24"> Член 4
(trg)="24"> La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea .

(src)="25"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="25"> Hecho en Bruselas , el 23 de abril de 2004 .

(src)="26"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="26"> Por el Comité Mixto del EEE

(src)="27"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="27"> El Presidente

(src)="28"> Председател
(trg)="28"> DO L  127 de 29.4.2004 , p.  144 .

(src)="29"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  144 .
(trg)="29"> DO L  244 de 29.9.2003 , p.  74 .

(src)="30"> ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 .
(trg)="30"> No  se han indicado preceptos constitucionales .

# bg/22004D0055.xml.gz
# es/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decisión del Comité Mixto del EEE

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> de 23 de abril de 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> por la que se modifica el anexo XXI ( Estadísticas ) del Acuerdo EEE

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> EL COMITÉ MIXTO DEL EEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , modificado por el Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , en lo sucesivo denominado « el Acuerdo » , y , en particular , su artículo 98 ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Considerando lo siguiente :

(src)="7"> Приложение XXI към Споразумението беше изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> El anexo XXI del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 33/2004 , de 19 de marzo de 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците трябва да бъде включен в Споразумението ,
(trg)="8"> El Reglamento ( CE ) no 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 25 de noviembre de 2002 , relativo a las estadísticas sobre residuos , debe incorporarse al Acuerdo .

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> DECIDE :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Artículo 1

(src)="11"> Следният текст се добавя след точка 26 ( Директива 90/377/ЕИО на Съвета ) от приложение XXI към Споразумението :
(trg)="11"> Después del punto 26 ( Directiva 90/377/CE del Consejo ) del anexo XXI del Acuerdo se añadirá el siguiente punto :

(src)="12"> „ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
(trg)="12"> « ESTADÍSTICAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

(src)="13"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците ( ОВ  L  332 , 9.12.2002  г. , стр.  1 ) .
(trg)="13"> Reglamento ( CE ) no 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 25 de noviembre de 2002 , relativo a las estadísticas sobre residuos ( DO L  332 de 9.12.2002 , p.  1 ) .

(src)="14"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации :
(trg)="14"> A efectos del presente Acuerdo , en las disposiciones del Reglamento se introducirán las siguientes adaptaciones :

(src)="15"> Лихтенщайн се освобождава от изискването за предоставяне на данни по приложение II .
(trg)="15"> Se exime a Liechtenstein de facilitar los datos previstos en el anexo II .

(src)="16"> през 2008  г.
(trg)="16"> Liechtenstein facilitará por primera vez en 2008 datos correspondientes al año de referencia 2006 . » .

(src)="17"> Лихтенщайн ще предостави за първи път данни за 2006  г. “
(trg)="17"> Artículo 2

(src)="18"> Член 2
(trg)="18"> Los textos del Reglamento ( CE ) no 2150/2002 en lenguas islandesa y noruega , anejos a las respectivas versiones lingüísticas de la presente Decisión , son auténticos .

(src)="19"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="19"> Artículo 3

(src)="20"> Член 3
(trg)="20"> La presente Decisión entrará en vigor el 24 de abril de 2004 , siempre que se hayan efectuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones previstas en el apartado 1 del artículo 103 del Acuerdo .

(src)="21"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от Споразумението са направени .
(trg)="21"> Artículo 4

(src)="22"> Член 4
(trg)="22"> La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea .