<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="0">
  <w id="0.1">ทางเลือกแห่งสุนทรียภาพ</w>
</s>
 <s id="1">
  <w id="1.1">ถ้าระเบียงปรับปรุงใหม่และจะถูกใช้เป็นห้องเด็กเล่นที่คุณจะต้องดูแลของระบบจัดเก็บข้อมูลในห้องของเธอสำหรับของเล่นเสริม</w>
  <w id="1.2">นี้สามารถเป็นได้ทั้งชั้นวางติดตั้งในตอนท้ายของระเบียงและกล่องที่มีฝาครอบบานพับ</w>
  <w id="1.3">หลังสามารถใช้เป็นที่นั่งที่คุณจะต้องทำให้พวกเขาหมอน</w>
  <w id="1.4">นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดี</w>
  <w id="1.5">-</w>
  <w id="1.6">ชุดของลิ้นชัก</w>
  <w id="1.7">(</w>
  <w id="1.8">ดูรูป</w>
  <w id="1.9">)</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">จองโรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">บริษัทและบริษัทย่อย</w>
  <w id="3.2">คือ</w>
  <w id="3.3">บริษัท</w>
  <w id="3.4">แบงคอก</w>
  <w id="3.5">เมโทร</w>
  <w id="3.6">เน็ทเวิร์คส์</w>
  <w id="3.7">จำกัด</w>
  <w id="3.8">(</w>
  <w id="3.9">“</w>
  <w id="3.10">BMN</w>
  <w id="3.11">”</w>
  <w id="3.12">)</w>
  <w id="3.13">เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิง</w>
  <w id="3.14">พาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน</w>
  <w id="3.15">ได้แก</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">ความทรงจำ</w>
  <w id="4.2">10</w>
  <w id="4.3">ปี</w>
  <w id="4.4">10</w>
  <w id="4.5">เดือน</w>
  <w id="4.6">14</w>
  <w id="4.7">วัน</w>
  <w id="4.8">ณ</w>
  <w id="4.9">อเด็คโก้</w>
  <w id="4.10">บ้านแห่งการทำงานอันแสนอบอุ่นหลังที่สองของชีวิต</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">ปริญญาตรีเบเกอรี่เครื่องมือ</w>
  <w id="5.2">Co</w>
  <w id="5.3">.</w>
  <w id="5.4">,</w>
  <w id="5.5">Ltd</w>
  <w id="5.6">เป็นหนึ่งในที่สุดการ์ตูนซิลิโคน</w>
  <w id="5.7">fondant</w>
  <w id="5.8">แม่พิมพ์ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน</w>
  <w id="5.9">และมีการ์ตูนมืออาชีพซิลิโคน</w>
  <w id="5.10">fondant</w>
  <w id="5.11">แม่พิมพ์นักออกแบบ</w>
  <w id="5.12">ยินดีซื้อวิลตันใหม่ล่าสุดส่วนลดและส่ง</w>
  <w id="5.13">และเบเกอรี่ไอเดียน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งปักเสื่อ</w>
  <w id="5.14">เสื่อปักโคน</w>
  <w id="5.15">oem</w>
  <w id="5.16">จากโรงงานของเรา</w>
  <w id="5.17">แม่พิมพ์ซิลิโคนปักงานฝีมือ</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">หากต้องการเลือกเครื่องวัดความดันอย่างเหมาะสมให้พิจารณากระบวนการวัดช่วงสภาพแวดล้อมความถูกต้อง</w>
  <w id="6.2">ขนาดสายเชื่อมต่อและความต้องการติดตั้ง</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">เลี้ยงน่ารักยัดไส้</w>
  <w id="7.2">At</w>
  <w id="7.3">the</w>
  <w id="7.4">end</w>
  <w id="7.5">of</w>
  <w id="7.6">one</w>
  <w id="7.7">'s</w>
  <w id="7.8">tether</w>
  <w id="7.9">Eradicate</w>
  <w id="7.10">affect</w>
  <w id="7.11">Boss</w>
  <w id="7.12">,</w>
  <w id="7.13">โดย</w>
  <w id="7.14">Blondelover</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">โดยที่นักเรียนจะสามารถดูหนังสือประกอบการฟังซีดีควบคู่ไปในขณะที่ฟังเสียงภาษาอังกฤษในซีดี</w>
  <w id="8.2">นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีคำแปลภาษาไทยประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ</w>
  <w id="8.3">อีกด้วย</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">ข้อความ</w>
  <w id="9.2">112</w>
  <w id="9.3">–</w>
  <w id="9.4">อย่างเป็นทางการ</w>
  <w id="9.5">calibratable</w>
  <w id="9.6">หนึ่งช่องทางที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ</w>
</s>