# en/en_XX-th_TH.0001.xml.gz
# th/en_XX-th_TH.0001.xml.gz


(src)="1"> But those who disbelieve and deny Our signs - those are the companions of Hellfire .
(trg)="1"> และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และปฏิเสธบรรดาโองการของเรานั้น ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก

(src)="2.1"> Except what Allah should will .
(src)="2.2"> Indeed , He knows what is declared and what is hidden .
(trg)="2"> เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น

(src)="3"> The Montague on the Gardens : Available offers
(trg)="3"> The Montague on the Gardens : ข้อเสนอที่มีอยู่

(src)="4"> Except for those who believe and do righteous deeds , for they will have a reward uninterrupted .
(trg)="4"> นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

(src)="5"> And the messenger of Allah [ Salih ] said to them , " [ Do not harm ] the she-camel of Allah or [ prevent her from ] her drink . "
(trg)="5"> แล้วร่อซูลของอัลลอฮฺ จึงกล่าวแก่พวกเขาว่า ( อย่าทำร้าย ) อูฐของอัลลอฮฺ และ ( อย่าขัดขวาง ) การดื่มน้ำของมัน

(src)="6"> people who are overweight or underweight ;
(trg)="6"> ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือต่ำกว่า ;

(src)="7"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .
(trg)="7"> และหมู่ชนของนูห .ก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ฝ่าฝืน

(src)="8"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="8"> ( วันนั้น ) ชั้นฟ้าจะปริแยกออก และสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้น ( อย่างไม่ต้องสงสัย )

(src)="9"> and pro- environment ;
(trg)="9"> และสภาพแวดล้อม ;

(src)="10"> or at the boundary portions ;
(trg)="10"> หรือที่ส่วนเขตแดน ;

(src)="11"> That is the Knower of the unseen and the witnessed , the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="11"> นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ และเปิดเผย เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(src)="12.1"> In the victory of Allah .
(src)="12.2"> He gives victory to whom He wills , and He is the Exalted in Might , the Merciful .
(trg)="12"> ด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺ พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(src)="13"> Ar-Rahman ( The Most Graciouse )
(trg)="13"> สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ

(src)="14"> ◇ ◇ Story ◇ ◇
(trg)="14"> ◇ ◇ เนื้อเรื่อง ◇ ◇

(src)="15"> Say , " O disbelievers ,
(trg)="15"> จงกล่าวเถิด มุฮัมมัดว่า โอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ย

(src)="16.1"> And the people of Noah before .
(src)="16.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="16"> และหมู่ชนของนูหก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่ง และเป็นผู้ละเมิดยิ่ง

(src)="17"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="17"> หมู่ชนของนูห .ได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว และชาวร็อส ( บ่อน้ำ ) และษะมูด

(src)="18"> Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="18"> สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้อง สดุดีแด่อัลลอฮฺ และพระองค์ เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ

(src)="19.1"> To whom belongs the dominion of the heavens and the earth .
(src)="19.2"> And Allah , over all things , is Witness .
(trg)="19"> ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอย่าง

(src)="20"> And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -
(trg)="20"> แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

(src)="21"> In the name of Allah Most Gracious Most Merciful
(trg)="21"> ในนามของอัลเลาะห์และสง่าที่สุดของผู้ทรงเมตตาเสมอ

(src)="22.1"> And [ the tribe of ] Thamud and the people of Lot and the companions of the thicket .
(src)="22.2"> Those are the companies .
(trg)="22"> และษะมูด และหมู่ชนของลูฏ และชาวป่าทึบ ชนเหล่านี้เป็นแนวร่วม

(src)="23"> Indeed , We sent Noah to his people , [ saying ] , " Warn your people before there comes to them a painful punishment . "
(trg)="23"> แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยังหมู่ชนของเขา ( โดยบัญชาว่า ) เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา

(src)="24"> Then they turned away from him and said , " [ He was ] taught [ and is ] a madman . "
(trg)="24"> แล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขา และพวกเขากล่าวว่าเขา ( มุฮัมมัด ) เป็นคนบ้าที่ได้รับการเสี้ยมสอน

(src)="25"> And recite to them the news of Abraham ,
(trg)="25"> และจงเล่า เรื่องราวของอิบรอฮีม ให้แก่พวกเขา

(src)="26"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="26"> เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์อันชัดแจ้ง

(src)="27.1"> Alif , Lam , Ra .
(src)="27.2"> These are the verses of the Book and a clear Qur 'an .
(trg)="27"> อะลีฟ ลาม รอ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ และเป็นกรุอานอันชัดแจ้ง

(src)="28"> And then being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion .
(trg)="28"> แล้วเขาได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา และตักเตือนกันให้มีความอดทน และตักเตือนกันให้มีความเมตตา

(src)="29"> Have not those who disbelieved known that the heavens and the earth were one
(trg)="29.1"> และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันเดียวกัน แล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกัน ? ...
(trg)="29.2"> ( Quran , 21 : 30 )

(src)="30"> Redirect me
(trg)="30"> เปลี่ยนเส้นทางของฉัน

(src)="31"> A Book whose verses have been detailed , an Arabic Qur 'an for a people who know ,
(trg)="31"> คัมภีร์ซึ่งอายาตทั้งหลายได้ให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาหรับสำหรับหมู่ชนผู้มีความรู้

(src)="32"> Indeed , those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure .
(trg)="32"> แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลายอย่างสุขสำราญ

(src)="33"> Indeed , they who have believed and done righteous deeds - those are the best of creatures .
(trg)="33"> แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง

(src)="34"> Because your Lord has commanded it .
(trg)="34"> ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน

(src)="35"> And if they deny you , [ O Muhammad ] - so , before them , did the people of Noah and ' Aad and Thamud deny [ their prophets ] ,
(trg)="35"> และหากพวกเขา ( มุชริกีนมักกะฮ์ ) ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้า แม้จริงชนชาติของนูห์และอาาดและษะมูด ได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังนะบีของพวกเขามาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว

(src)="36"> And as for those who had believed and done righteous deeds , they will be in a garden [ of Paradise ] , delighted .
(trg)="36"> ดังนั้น สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดี พวกเขาก็จะชื่นชมยินดีอยู่ในสวนสวรรค์

(src)="37"> The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years .
(trg)="37"> มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ ( ญิบริล ) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี ( ของโลกดุนยานี้ )

(src)="38"> Who made [ as equal ] with Allah another deity ; then throw him into the severe punishment . "
(trg)="38"> ซึ่งตั้งพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ . ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงโยนเขาสู่การลงโทษอันสาหัส

(src)="39"> he will have a hard life , and We will raise him up blind on the Day of
(trg)="39"> แท้จริงสำหรับเขาคือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นและเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์ในสภาพของคนตาบอด . ( พระคัมภีร์ , 20 : 124 )

(src)="40.1"> They will say , " O woe to us !
(src)="40.2"> This is the Day of Recompense . "
(trg)="40"> แล้วพวกเขาก็กล่าวว่า “ โอ้ความหายนะแก่เรา นี่คือวันแห่งการตอบแทน ”

(src)="41"> The scriptures of Abraham and Moses .
(trg)="41"> คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา

(src)="42.1"> So allow time for the disbelievers .
(src)="42.2"> Leave them awhile .
(trg)="42"> ดังนั้น เจ้า ( มุฮัมมัด ) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง

(src)="43"> Indeed , you are to die , and indeed , they are to die .
(trg)="43"> แท้จริงเจ้าจะต้องตาย และแท้จริงพวกเขาจะต้องตาย

(src)="44"> And to warn those who say , " Allah has taken a son . "
(trg)="44"> และเพื่อเตือนสำทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่า “ อัลลอฮทรงตั้งพระบุตรขึ้น ”

(src)="45.1"> Alif , Lam , Ra .
(src)="45.2"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="45"> อะลิฟ ลาม รอ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง

(src)="46"> And those who believe and do good deeds , they are dwellers of Paradise , they dwell therein forever .
(trg)="46"> ส่วนบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบการดี จะเป็นผู้ที่ได้อยู่ในสวรรค์ และพำนักอยู่ที่นั่นตลอดไป .

(src)="47"> And man says , " What is [ wrong ] with it ? " -
(trg)="47"> และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า

(src)="48"> The people of Noah denied before them , and [ the tribe of ] ' Aad and Pharaoh , the owner of stakes ,
(trg)="48"> ก่อนหน้าพวกเขา หมู่ชนของนูหฺและอ๊าด และฟิรเอานฺเจ้าของเสาหมุด ได้ปฏิเสธมาแล้ว

(src)="49"> [ Those of ] Pharaoh and Thamud ?
(trg)="49"> ของฟิรเอานฺและซะมูด

(src)="50"> And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin .
(trg)="50"> ฟิรเอานฺและพวกก่อนหน้าเขา และพวกมุอฺตะฟิกาต ( เมืองของพวกลูฏซึ่งถูกพลิกแผ่นดิน ) ได้กระทำความผิด

(src)="51.1"> Tel .
(src)="51.2"> 0-2300-5845,098-359-9907
(trg)="51"> ติดต่อ 0-2300-5845,098-359-9907

(src)="52"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="52"> การประทานลงมาขอคัมภีร์นี้จากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ

(src)="53"> But only as a reminder for those who fear [ Allah ] -
(trg)="53"> เว้นแต่เป็นการตักเตือนแก่ผู้ที่ยำเกรง

(src)="54"> So he invoked his Lord , " Indeed , I am overpowered , so help . "
(trg)="54"> เขาจึงวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาว่า แท้จริงข้าพระองค์ถูกพิชิตเสียแล้ว ได้โปรดช่วยเหลือ ( ข้าพระองค์ ) ด้วย

(src)="55"> If We willed , We could send down to them from the sky a sign for which their necks would remain humbled .
(trg)="55"> หากเราประสงค์ เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟากฟ้ามายังพวกเขา แล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มลมต่อมัน

(src)="56"> Covering the people ; this is a painful torment .
(trg)="56"> ซึ่งจะครอบคลุมผู้คน นี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด

(src)="57"> And no messenger would come to them except that they ridiculed him .
(trg)="57"> และไม่มีร่อซูลคนใดมายังพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยัน

(src)="58"> And indeed , your Lord - He is the Exalted in Might , the Merciful .
(trg)="58"> และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(src)="59"> Indeed , We have sent down the Quran , and surely We will guard it ( from corruption ) .
(trg)="59"> แท้จริงเราได้ให้พระคัมภีร์กุรอานลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน .

(src)="60"> Say , " O people , I am only to you a clear warner . "
(trg)="60"> จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “ โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกท่านเท่านั้น ”

(src)="61.1"> Accepting what their Lord has given them .
(src)="61.2"> Indeed , they were before that doers of good .
(trg)="61"> พวกเขาปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา แท้จริงพวกเขาก่อนหน้านั้นเป็นผู้กระทำความดี

(src)="62"> And already had those before them denied , and how [ terrible ] was My reproach .
(trg)="62"> และโดยแน่นอน บรรดา ( หมู่ชน ) ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้ว ดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร ?

(src)="63"> The leaves of the strobilant curly ;
(trg)="63"> ใบของผู้หยิ่งยโสหยิก ;

(src)="64"> Indeed , what you are promised is to occur .
(trg)="64"> แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

(src)="65"> Woe to every sinful liar
(trg)="65"> ความหายนะจงประสบแด่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก ผู้ทำบาปมาก

(src)="66"> But they who disbelieved in Our signs - those are the companions of the left .
(trg)="66"> ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเรา พวกเขาคือพวกฝ่ายซ้าย

(src)="67"> Device Search : Input ├ ASI ├ IP ├ Tuner ├ CVBS ├ YPbPr ├ S-Video ├ SDI ├ HDMI ├ RCA ├ XLR ├ AES Output ├ IP-MPTS ├ IP-SPTS ├ ASI ├ QAM ├ CVBS ├ YPbPr ├ SDI ├ HDMI ├ S-Video ├ DVB-S / DVB-S2 ├ DVB-T ├ ATSC-T ├ ISDB-T ├ DTMB ├ Microwave ├ Analog QAM ├ Wi-Fi ├ DVB-T2 ├ DVB-C Inner Function ├ Multiplexer ├ Scrambler ├ CAM ├ ISDB-T ├ Biss ├ DPD ├ USB Power ├ 0dbm ├ 12dbm
(trg)="67"> ค้นหาอุปกรณ์ : อินพุต ├ ASI ├ IP ├ Tuner ├ CVBS ├ YPbPr ├ Sวิดีโอ ├ SDI ├ HDMI ├ RCA ├ XLR ├ AES เอาท์พุต ├ IP-MPTS ├ IP-SPTS ├ ASI ├ QAM ├ CVBS ├ YPbPr ├ SDI ├ HDMI ├ Sวิดีโอ ├ DVB-S / DVB-S2 ├ DVB-T ├ ATSC-T ├ ISDB-T ├ DTMB ├ Microwave ├ Analog QAM ├ Wi-Fi ├ DVB-T2 ├ DVB-C ฟังก์ชั่นภายใน ├ Multiplexer ├ Scrambler ├ CAM ├ ISDB-T ├ Biss ├ DPD ├ USB อำนาจ ├ 0dbm ├ 12dbm

(src)="68"> I understand .
(trg)="68"> ฉันเข้าใจ

(src)="69"> Then in what statement after the Qur 'an will they believe ?
(trg)="69"> ดังนั้น คำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน

(src)="70"> And indeed we , to our Lord , will [ surely ] return . "
(trg)="70"> และแท้จริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอน

(src)="71"> [ This is ] a revelation from the Entirely Merciful , the Especially Merciful -
(trg)="71"> ( อัลกุรอานนี้ ) เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(src)="72.1"> And you do not will except that Allah wills .
(src)="72.2"> Indeed , Allah is ever Knowing and Wise .
(trg)="72"> แต่พวกเจ้าจะไม่สมความปรารถนาได้ เว้นแต่ที่อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ

(src)="73"> So they destroy our mail and deny us visits ;
(trg)="73"> ดังนั้นพวกเขาจึงทำลาย mail ของเราและเราปฏิเสธการเข้าชม ;

(src)="74"> For the disbelievers - not easy .
(trg)="74"> แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา มิใช่เป็นเรื่องง่าย

(src)="75"> So as for he who is given his record in his right hand , he will say , " Here , read my record !
(trg)="75"> ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่า มาอ่านบันทึกของฉันซิ

(src)="76"> Indeed , this is in the former scriptures ,
(trg)="76"> แท้จริง ( ข้อตักเตือนสติ ) นี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อน ๆ มาแล้ว

(src)="77"> You , [ O Muhammad ] , are not but a warner .
(trg)="77"> เจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้น

(src)="78"> Then is this magic , or do you not see ?
(trg)="78"> นี่คือเล่ห์กลหรือ หรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็น ?

(src)="79"> And indeed , it will be [ a cause of ] regret upon the disbelievers .
(trg)="79"> และแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

(src)="80"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="80"> การประทานลงมาของคัมภีร์นี้จากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ

(src)="81"> [ This is ] a revelation of the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="81"> อัลกุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(src)="82"> And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant .
(trg)="82"> และแน่นอน เราได้ประทานคัมภีร์ ( เตารอดฮ์ ) แก่มูซา และเราได้ให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นผู้ช่วยเหลือ

(src)="83"> Indeed , Allah , to return him [ to life ] , is Able .
(trg)="83"> แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก ( คือฟื้นคืนชีพ )

(src)="84"> So what yet causes you to deny the Recompense ?
(trg)="84"> ดังนั้น อะไรเล่าเขาจึงปฏิเสธเจ้า หลังจากนี้เกี่ยวกับการตอบแทน

(src)="85"> And they disobeyed the messenger of their Lord , so He seized them with a seizure exceeding [ in severity ] .
(trg)="85"> พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อร่อซูลแห่งพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก

(src)="86"> And whoever is on earth entirely [ so ] then it could save him .
(trg)="86"> และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

(src)="87.1"> Ta , Seen .
(src)="87.2"> These are the verses of the Qur 'an and a clear Book
(trg)="87"> ฏอ ซีน เหล่านี้คือโองการทั้งหลายของอัรกุรอาน และคัมภีร์อันชัดแจ้ง

(src)="88.1"> Then inquire of them , [ O Muhammad ] , " Are they a stronger [ or more difficult ] creation or those [ others ] We have created ? "
(src)="88.2"> Indeed , We created men from sticky clay .
(trg)="88"> เจ้าจงถามพวกเขา ( บรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ ) ซิว่า พวกเขามีความแข็งแกร่งยิ่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระนั้นหรือ ? หรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมา แท้จริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียว

(src)="89"> And that is for Allah not difficult .
(trg)="89"> และในการณ์นั้นมิใช่เป็นการยากแก่อัลลอฮฺ เลย

(src)="90"> They used to sleep but little of the night ,
(trg)="90"> พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลากลางคืน

(src)="91"> Indeed , it is He who originates [ creation ] and repeats .
(trg)="91"> แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรก และทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีก

(src)="92"> And [ We destroyed ] ' Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them .
(trg)="92"> และเราได้ทำลายพวกอ๊าด และพวกษะมูด และชาวบ่อน้ำ และชนชาติอีกมากมายระหว่างนั้น

(src)="93"> And what can make you know what is [ breaking through ] the difficult pass ?
(trg)="93"> และอันใดเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไร ?

(src)="94"> By the Quran
(trg)="94"> ก็อฟ ขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ

(src)="95"> He says , " I have spent wealth in abundance . "
(trg)="95"> เขาจึงกล่าวว่า ฉันได้ผลาญทรัพย์สมบัติมามากมายแล้ว

(src)="96"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="96"> และอ๊าด และฟิรเอาน . และพี่น้องของลู๊ฎ

(src)="97"> Then produce your scripture , if you should be truthful .
(trg)="97"> ดังนั้น พวกเจ้าจงนำคัมภีร์ของพวกเจ้ามาแสดง หากพวกเจ้าเป็นผู้สัตย์จริง

(src)="98.1"> Or is theirs the dominion of the heavens and the earth and what is between them ?
(src)="98.2"> Then let them ascend through [ any ] ways of access .
(trg)="98"> หรือว่าอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขา ดังนั้น จงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิด

(src)="99.1"> As mercy from your Lord .
(src)="99.2"> Indeed , He is the Hearing , the Knowing .
(trg)="99"> เป็นความเมตตาจากพระเจ้าของเจ้า แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้

(src)="100.1"> Are you a more difficult creation or is the heaven ?
(src)="100.2"> Allah constructed it .
(trg)="100"> พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือ ? หรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน !