# en/en_XX-te_IN.0001.xml.gz
# te/en_XX-te_IN.0001.xml.gz


(src)="1"> Rinse under running water ;
(trg)="1"> చర్మ అభివ ద్ధి ;

(src)="2"> You know that too ?
(trg)="2"> మీక తెల సా ఆ చాలా ?

(src)="3"> Number of steps C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
(trg)="3"> దశల్లో స ఖ్య C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

(src)="4"> More 2,075,096 companies already with us !
(trg)="4"> మరి త 2,075,096 క పెనీల మాతో ఉన్నార !

(src)="5"> He was 90 years old .
(trg)="5"> అతన 90 స వత్సరాల .

(src)="6"> Tell us and share with your friends !
(trg)="6"> మాక తెలియజేయ డి మరియ మీ స్నేహిత లతో భాగస్వామ్య !

(src)="7"> I don 't know
(trg)="7"> నాక తెలియద

(src)="8.1"> We are always happy to help you .
(src)="8.2"> Thanks
(trg)="8"> మేమ ఎల్లప్ప డ మీక సహాయ స తోష గా ఉన్నాయి . ధన్యవాదాల

(src)="9"> Read more :
(trg)="9"> మరి త చదవ డి :

(src)="10"> More 245,684 companies already with us !
(trg)="10"> మరి త 245,684 క పెనీల మాతో ఉన్నార !

(src)="11"> More 131,697 companies already with us !
(trg)="11"> మరి త 131,697 క పెనీల మాతో ఉన్నార !

(src)="12"> can anyone help ?
(trg)="12"> ఎవరైనా సహాయ చెయ్యవచ్చ ?

(src)="13"> [ … ] Here are some of the sites we recommend for our visitors [ … ] …
(trg)="13"> [ … ] మా స దర్శక ల కోస మేమ సిఫార్స చేస్త న్న కొన్ని సైట్ల ఇక్కడ ఉన్నాయి [ … ] …

(src)="14"> How i can Help ?
(trg)="14"> ఎలా నేన సహాయ చేయవచ్చ ?

(src)="15"> Phone : 086-13685849388
(trg)="15"> ఫోన్ : 086-13685849388

(src)="16"> Tel : 628811317003
(trg)="16"> టెల్ : 628811317003

(src)="17"> Shelly : What can I do for you ?
(trg)="17"> షెల్లీ : నేన మీర కోస చేయవచ్చ ఏమి ?

(src)="18"> also read :
(trg)="18"> క డా చదవ డి :

(src)="19"> How much did you say ?
(trg)="19"> మీర ఎ త చెప్పావ ?

(src)="20"> That never happened .
(trg)="20"> ఆ ఎప్ప డ జరగలేద .

(src)="21"> But do not stop there !
(trg)="21"> కానీ అక్కడ ఆపడానికి లేద !

(src)="22"> What can I do for you ?
(trg)="22"> నేన మీక ఎలా సహాయపడగలన ?

(src)="23.1"> Why ?
(src)="23.2"> How ?
(src)="23.3"> Who ?
(src)="23.4"> By what means ?
(trg)="23"> ఎ ద క ? ఎలా ? ఎవర ? ఏమి ద్వారా ?

(src)="24"> What in the world are you thinking ?
(trg)="24"> మీర ప్రప చ లో ఏ ఆలోచిస్తే ?

(src)="25"> What should you do to get them back ?
(trg)="25"> మీర వాటిని తిరిగి పొ దడానికి ఏమి చేయాలి ?

(src)="26"> Which thou hast prepared before the face of all people ;
(trg)="26"> నీవ ప్రజల దరి యెద ట సిద్ధ చేసిన ;

(src)="27"> 10 months , 4 weeks ago rh158389- 0 _
(trg)="27"> 1 స వత్సర , 11 నెలల క్రితమ rh158389- 0 _

(src)="28.1"> New !
(src)="28.2"> Follow us as you want it !
(trg)="28"> కొత్త ! మీర కావలసిన మాక అన సరి చ డి !

(src)="29"> avyaktaḥ — unmanifested ; akṣaraḥ — infallible ; iti — thus ; uktaḥ — is said ; tam — that ; āhuḥ — is known ; paramām — the ultimate ; gatim — destination ; yam — which ; prāpya — gaining ; na — never ; nivartante — come back ; tat — that ; dhāma — abode ; paramam — supreme ; mama — My .
(trg)="29"> అవ్యక్త : - వ్యక్తమ కానిది ; అక్షర : - నాశమ లేనిది ; ఇతి – ఆ విధమ గా ; ఉక్త : - చెప్పబడినది ; త – అది ; ఆహ : - తెలియబడినది ; పరమా గతిమ్ – త ది గమ్యమ ; య – దేనిని ; ప్రాప్య – పొ ది ; న నివర్తన్తే – తిరిగిరారో ; తత్ – అట్టి ; ధామ – ధామమ ; పరమ – దివ్యమైనది ; మమ – నా యొక్క .

(src)="30"> We are always ready to help you .
(trg)="30"> మేమ ఎల్లప్ప డ మీర సహాయ సిద్ధ గా ఉన్నార .

(src)="31"> 10 months , 4 weeks ago rh158389- 0 _
(trg)="31"> 1 స వత్సర , 3 నెలల క్రితమ rh158389- 0 _

(src)="32"> 5 years , 11 months ago len 0 _
(trg)="32"> 4 స వత్సరాల , 11 నెలల క్రితమ len 0 _

(src)="33.1"> Who is us ?
(src)="33.2"> What can we do for you ?
(trg)="33"> మాక ఎవర ? మేమ మీర కోస చేయవచ్చ ఏమి ?

(src)="34"> 8 : 00 and 10 : 30
(trg)="34"> 8 : 00 మరియ 10 : 30

(src)="35"> 9 : 30 and 11 : 00
(trg)="35"> 9 : 30 మరియ 11 : 00

(src)="36"> But first , what is it ?
(trg)="36"> కానీ మ ద గా , ఇది ఏమిటి ?

(src)="37"> 8 : 00 and 11 : 00
(trg)="37"> 8 : 00 మరియ 11 : 00

(src)="38"> in comparison with meaty breeds , they have a low slaughter yield ;
(trg)="38"> అర ద గా జబ్బ పడిన ;

(src)="39"> AADHAAR Linking
(trg)="39"> సెబి ( SEBI ) నిబ ధనల

(src)="40"> and by hoarding it diminishes !
(trg)="40"> ॥ నమో నమ ॥

(src)="41"> WHAT WE DO NOW ?
(trg)="41"> మేమ ఇప్ప డ ఏమి ?

(src)="42"> Why am I doing this ?
(trg)="42"> ఎ ద క నేన ఇలా చేస్త న్నాన ?

(src)="43"> 8 : 30 ; 10 : 00 and 11 : 30
(trg)="43"> 8 : 30 ; 10 : 00 మరియ 11 : 30

(src)="44"> You can learn more here :
(trg)="44"> మీర మరి త ఇక్కడ తెల స కోవచ్చ :

(src)="45"> Where to begin ?
(trg)="45"> ఎక్కడ మొదల ?

(src)="46"> Give them Jesus !
(trg)="46"> వాటిని యేస ఇవ్వ డి !

(src)="47"> We hope you all enjoyed ! !
(trg)="47"> మేమ మీర అన్ని ఆన ది చార ఆశిస్త న్నామ ! !

(src)="48"> which it has the form ;
(trg)="48"> పదార్థ అది చేసే న డి ;

(src)="49.1"> Not what you wanted ?
(src)="49.2"> How about ...
(trg)="49"> మీర కోర క న్నది కాదా ? గ రి చి ఎలా ...

(src)="50"> Phone : 86-574-87270720
(trg)="50"> ఫోన్ : 86-574-87270720

(src)="51"> 8 : 15 and 11 : 00
(trg)="51"> 8 : 15 మరియ 11 : 00

(src)="52.1"> So .
(src)="52.2"> How did I do it ?
(trg)="52"> So . నేన ఎలా చేసాన ?

(src)="53"> Try it and enjoy !
(trg)="53"> అది ప్రయత్ని చ డి మరియ ఆన ది చ డి !

(src)="54"> Home 95.34 %
(trg)="54"> హోమ్ 95.34 %

(src)="55"> brittanyjacobus 5 years , 10 months ago
(trg)="55"> brittanyjacobus 5 స వత్సరాల , 10 నెలల క్రితమ

(src)="56"> Home 95.92 %
(trg)="56"> హోమ్ 95.92 %

(src)="57"> Tel : 844-445-6360
(trg)="57"> టెల్ : 844-445-6360

(src)="58"> WHO AM I ?
(trg)="58"> నేన ఎవర ?

(src)="59"> Returning from America
(trg)="59"> అమెరికా న డి తిరిగి

(src)="60"> try not to laugh
(trg)="60"> నవ్వ కాద ప్రయత్ని చ డి

(src)="61"> Thank you so much ! 😉
(trg)="61"> చాలా ధన్యవాదాల ! 😉

(src)="62"> December 19 , 2019 by veera
(trg)="62"> డిసె బర్ 21 , 2019 డిసె బర్ 21 , 2019 by veera

(src)="63"> IT IS TIME TO CHANGE !
(trg)="63"> ఐటి మార్చడానికి సమయ !

(src)="64"> WHAT YOU CAN DO NOW :
(trg)="64"> మీర ఇప్ప డ చేయవచ్చ :

(src)="65"> More 125,534 companies already with us !
(trg)="65"> మరి త 125,534 క పెనీల మాతో ఉన్నార !

(src)="66"> Just wanted to let you know ; - )
(trg)="66"> జస్ట్ మీక తెలియజేయాలన క ట న్నాన ; - )

(src)="67"> Thanks for all your help .
(trg)="67"> అన్ని మీ సహాయ ధన్యవాదాల .

(src)="68"> Home 90.29 %
(trg)="68"> హోమ్ 90.29 %

(src)="69"> What a month ! ! ! ! !
(trg)="69"> ఏ నెల ! ! ! ! !

(src)="70"> Call us now : + 91 8697727443 / + 91 9748277281
(trg)="70"> ఇప్ప డ మాక కాల్ : + 91 8697727443 / + 91 9748277281

(src)="71"> First Name - Last Name *
(trg)="71"> మొదటి పేర - చివరి పేర *

(src)="72"> brittanyjacobus 4 years , 10 months ago
(trg)="72"> brittanyjacobus 5 స వత్సరాల , 10 నెలల క్రితమ

(src)="73"> You May Also Like :
(trg)="73"> మీక ఇది క డా నచ్చవచ్చ :

(src)="74.1"> I HOPE this helps !
(src)="74.2"> GOOD LUCK !
(trg)="74"> ఇది సహాయపడ త దని ఆశిస్త న్నాన ! అద ష్ట !

(src)="75"> How it works
(trg)="75"> ఇది ఎలా పనిచేస్త ది

(src)="76"> Thank you and Welcome .
(trg)="76"> ధన్యవాదాల మరియ స్వాగత .

(src)="77"> Tel : 419-504-3716
(trg)="77"> టెల్ : 419-504-3716

(src)="78.1"> Thank you .
(src)="78.2"> Very cute .
(trg)="78.1"> ధన్యవాదాల .
(trg)="78.2"> Очень мило .

(src)="79"> Tel : 647-930-3394
(trg)="79"> టెల్ : 647-930-3394

(src)="80"> What Are You Looking For ?
(trg)="80"> మీర ఏమి చ స్త న్నార ?

(src)="81"> 10 : 00 and 12 : 00
(trg)="81"> 10 : 00 మరియ 12 : 00

(src)="82"> $ 5 $ 10 $ 15 Other
(trg)="82"> $ 5 $ 10 $ 15 ఇతర

(src)="83"> Phone : 86-532-8222-2996
(trg)="83"> ఫోన్ : 86-532-8222-2996

(src)="84"> I hope this helps !
(trg)="84"> ఇది సహాయపడ త దని ఆశిస్త న్నాన !

(src)="85"> Thank you so much indeed ,
(trg)="85"> నిజ గా చాలా ధన్యవాదాల ,

(src)="86"> Home 95.97 %
(trg)="86"> హోమ్ 95.97 %

(src)="87"> If you need a reply
(trg)="87"> మీర ఒక సమాధాన అవసర ఉ టే

(src)="88"> Phone : 86-757-23875928
(trg)="88"> ఫోన్ : 86-757-23875928

(src)="89"> Next > > >
(trg)="89"> తద పరి > > >

(src)="90"> Misslamode 0.07mm 4D Pre-fanned Volume eyelash 5pcs
(trg)="90"> Misslamode 0.07mm 4D ప్రీ - ఫెనెడ్ వాల్య మ్ వె ట్ర క 5pcs

(src)="91"> Tel : 647-694-8843
(trg)="91"> టెల్ : 647-694-8843

(src)="92"> this and that
(trg)="92"> ఈ మరియ ఆ

(src)="93"> More 540,503 companies already with us !
(trg)="93"> మరి త 540,503 క పెనీల మాతో ఉన్నార !

(src)="94"> Phone : + 86-769-87036875
(trg)="94"> ఫోన్ : + 86-769-87036875

(src)="95"> Tel : 504-513-3137
(trg)="95"> టెల్ : 504-513-3137

(src)="96"> Whoever you are , whatever you seek , it all starts here .
(trg)="96"> ఎవరైతే మీర , మీర కోర క నేది , ఇది అన్ని ఇక్కడ మొదలవ త ది .

(src)="97"> Home 95.5 %
(trg)="97"> హోమ్ 95.5 %

(src)="98"> Whatsapp us on 7292088245
(trg)="98"> ఈ నె బర్ పైన మాక వాట్సాప్ చేయ డి 7292088245

(src)="99.1"> Need to Talk ?
(src)="99.2"> Have Questions ?
(trg)="99"> మాట్లాడట అవసర ? ప్రశ్నల ఉ దా ?

(src)="100"> Phone : + 86 574 82809158
(trg)="100"> ఫ్యాక్స్ : + 86 574 82809159