# en/en_XX-sw_KE.0001.xml.gz
# sw/en_XX-sw_KE.0001.xml.gz


(src)="1"> In the name of Allah Most Gracious Most Merciful
(trg)="1"> Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu

(src)="2"> Kindness is a mark of faith , and whoever has no kindness has no faith .
(trg)="2"> Ukarimu ni alama ya imani na yeyote asiyemkarimu hana Imani .

(src)="3"> [ : sr ] vareni šavovi [ : en ] welded seams [ : ]
(trg)="3"> [ : sr ] UKARI [ : en ] UKARI [ : ]

(src)="4"> And what can make you know what is the night comer ?
(trg)="4"> Na nini kitakacho kujuulisha ni nini hicho Kinacho kuja usiku ?

(src)="5"> And the messenger of Allah [ Salih ] said to them , " [ Do not harm ] the she-camel of Allah or [ prevent her from ] her drink . "
(trg)="5"> Hapo Mtume wa Mwenyezi Mungu alipo waambia : Huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu , mwacheni anywe maji fungu lake .

(src)="6.1"> Except what Allah should will .
(src)="6.2"> Indeed , He knows what is declared and what is hidden .
(trg)="6.1"> Ila akipenda Mwenyezi Mungu .
(trg)="6.2"> Hakika Yeye anayajua yaliyo dhaahiri na yaliyo fichikana .

(src)="7"> The scriptures of Abraham and Moses .
(trg)="7"> Vitabu vya Ibrahimu na Musa .

(src)="8"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="8.1"> Hapo mbingu zitapasuka !
(trg)="8.2"> Ahadi yake itakuwa imetekelezwa .

(src)="9"> And what can make you know what is [ breaking through ] the difficult pass ?
(trg)="9"> Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani ?

(src)="10"> These are verses of the wise Book ,
(trg)="10"> Hizi ni Aya za Kitabu chenye hikima .

(src)="11"> Indeed , they who have believed and done righteous deeds - those are the best of creatures .
(trg)="11"> Hakika walio amini na wakatenda mema , hao ndio bora wa viumbe .

(src)="12.1"> And the people of Noah before .
(src)="12.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="12.1"> Na kabla yao kaumu ya Nuhu .
(trg)="12.2"> Na hao hakika walikuwa ni madhaalimu zaidi , na waovu zaidi ;

(src)="13"> O mankind , what has deceived you concerning your Lord , the Generous ,
(trg)="13.1"> Ewe mwanaadamu !
(trg)="13.2"> Nini kilicho kughuri ukamwacha Mola wako Mlezi Mtukufu ?

(src)="14"> Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="14.1"> Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi .
(trg)="14.2"> Na Yeye ni Mwenye nguvu , Mwenye hikima .

(src)="15.1"> Except for those who believe and do righteous deeds .
(src)="15.2"> For them is a reward uninterrupted .
(trg)="15"> Isipo kuwa wale walio amini na wakatenda mema ; hao watakuwa na ujira usio malizika .

(src)="16"> And the people of Abraham and the people of Lot
(trg)="16"> Na watu wa Ibrahim na watu wa Lut 'i

(src)="17"> Then Allah will punish him with the greatest punishment .
(trg)="17"> Basi Mwenyezi Mungu atamuadhibu kwa adhabu iliyo kubwa kabisa !

(src)="18"> you handover your worries to Allah and Allah handsover his blessings to you .
(trg)="18"> wewe makabidhiano wasiwasi Mwenyezi Mungu , na Mwenyezi Mungu handsover baraka zake kwa wewe .

(src)="19"> ( they ) All love her .
(trg)="19"> ( wao ) Wote wanampenda .

(src)="20"> Test true prophet - How do we know the true from the false prophet ?
(trg)="20"> Kweli mtihani nabii - Jinsi gani tunajua ya kweli kutoka kwa nabii wa uongo ?

(src)="21.1"> To whom belongs the dominion of the heavens and the earth .
(src)="21.2"> And Allah , over all things , is Witness .
(trg)="21"> Ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi ; na Mwenyezi Mungu ni shaahidi wa kila kitu .

(src)="22"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .
(trg)="22.1"> Na kaumu ya Nuhu hapo mbele .
(trg)="22.2"> Hakika hao walikuwa watu wapotovu .

(src)="23"> Indeed , these [ disbelievers ] are saying ,
(trg)="23"> Hakika hawa wanasema :

(src)="24"> To all who have never enjoyed God ’ s abundant life .
(trg)="24"> Kwa wote ambao hawajafurahia uzima tele-tele wa Mungu .

(src)="25"> And Allah is most knowing of what they keep within themselves .
(trg)="25"> Na Mwenyezi Mungu anajua wanayo yadhamiria .

(src)="26"> To God be the Glory — Great Things He hath Done !
(trg)="26"> Kwa Mungu uwe Utukufu-Mambo Mkubwa Yeye Ameifanya !

(src)="27"> How Are We Righteous In The Sight Of God ?
(trg)="27"> Jinsi Je Sisi watu wema mbele ya Mungu ?

(src)="28.1"> So allow time for the disbelievers .
(src)="28.2"> Leave them awhile .
(trg)="28"> Basi wape muhula makafiri - wape muhula pole pole .

(src)="29"> to God ’ s relationship to Noah , Abraham , Moses , and to the people
(trg)="29"> La Kale kwa uhusano wa Mungu na Nuhu , Ibrahimu , Musa na uma wa Israeli .

(src)="30"> And say : We are the PixelHELPER
(trg)="30"> Na tunasema : Sisi ni PixelHELPER

(src)="31"> Indeed , the vengeance of your Lord is severe .
(trg)="31"> Hakika kutesa kwa Mola wako Mlezi ni kukali .

(src)="32"> Am Vəhşicəsinə Əmdirən
(trg)="32"> Amciğ Yaliyanlarin Hekayəsi

(src)="33"> Who made [ as equal ] with Allah another deity ; then throw him into the severe punishment . "
(trg)="33.1"> Aliye weka mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu .
(trg)="33.2"> Basi mtupeni katika adhabu kali .

(src)="34"> And if they deny you , [ O Muhammad ] - so , before them , did the people of Noah and ' Aad and Thamud deny [ their prophets ] ,
(trg)="34"> Na wakikukanusha basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu , na kina A 'ad na kina Thamud ,

(src)="35"> What do you comprehend from it ?
(trg)="35"> Je , unaelewa nini kutoka kwao ?

(src)="36"> Indeed , you are to die , and indeed , they are to die .
(trg)="36"> Kwa hakika wewe utakufa , na wao watakufa .

(src)="37"> That is the Knower of the unseen and the witnessed , the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="37.1"> Huyu ndiye Mwenye kuyajua yasiyo onekana na yanayo onekana .
(trg)="37.2"> Mwenye nguvu , Mwenye kurehemu .

(src)="38"> And then being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion .
(trg)="38"> Tena awe miongoni mwa walio amini na wakausiana kusubiri na wakausiana kuhurumiana .

(src)="39"> Woe to every sinful liar
(trg)="39"> Ole wake kila mzushi mwenye dhambi !

(src)="40"> It is You we worship and You we ask for help .
(trg)="40"> Wewe tu tunakuabudu , na Wewe tu tunakuomba msaada .

(src)="41"> And recite to them the news of Abraham ,
(trg)="41"> Na wasomee khabari za Ibrahim .

(src)="42"> And indeed , for those who have wronged is a punishment before that , but most of them do not know .
(trg)="42"> Na hakika walio dhulumu watapata adhabu nyengine isiyo kuwa hii , lakini wengi wao hawajui .

(src)="43"> [ Christ speaking ] " I came that they may have life , and have it abundantly " [ that it might be full and meaningful ] .
(trg)="43"> " ( Kristo anasema ) Mimi nalikuja ili wawe na uzima , kisha wawe nao tele " ( ili iwe ya maana ) . "

(src)="44"> In any case - we advise you not to stop paying on the loan ,
(trg)="44"> Katika hali yoyote ile - tunakushauri si kuacha kulipa mkopo ,

(src)="45"> So give them tidings of a painful punishment ,
(trg)="45"> Basi wabashirie adhabu chungu !

(src)="46"> Do you not consider how Allah has created seven heavens in layers
(trg)="46"> Kwani hamwoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyo ziumba mbingu saba kwa matabaka ?

(src)="47"> But only seeking the countenance of his Lord , Most High .
(trg)="47"> Ila ni kutaka radhi ya Mola wake Mlezi aliye juu kabisa .

(src)="48"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="48"> Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rassi na Thamudi .

(src)="49"> 1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron , saying ,
(trg)="49"> 1 Bwana akanena na Musa na Haruni , na kuwaambia ,

(src)="50"> Thee do we worship , and Thine aid we seek .
(trg)="50"> Wewe tu tunakuabudu , na Wewe tu tunakuomba msaada .

(src)="51"> You , [ O Muhammad ] , are not but a warner .
(trg)="51"> Hukuwa wewe ila ni mwonyaji .

(src)="52"> 7 The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace , those whose ( portion ) is not wrath , and who go not astray .
(trg)="52"> 7 Njia ya ulio waneemesha , siyo ya walio kasirikiwa , wala walio potea .

(src)="53.1"> Best is to have AHCI on when you install OS .
(src)="53.2"> Only change when you know what you do .
(trg)="53.1"> Bora ni kuwa na AHCI juu ya wakati wa kufunga OS .
(trg)="53.2"> Tu kubadilika wakati unajua nini kufanya .

(src)="54.1"> Are you a more difficult creation or is the heaven ?
(src)="54.2"> Allah constructed it .
(trg)="54.1"> Je !
(trg)="54.2"> Ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu ?
(trg)="54.3"> Yeye ndiye aliye ijenga !

(src)="55"> Thamud denied [ their prophet ] by reason of their transgression ,
(trg)="55"> Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao ,

(src)="56"> 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea ;
(trg)="56"> 2 wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari ;

(src)="57"> [ Those of ] Pharaoh and Thamud ?
(trg)="57"> Ya Firauni na Thamudi ?

(src)="58"> 5 Thee do we worship , and Thine aid we seek .
(trg)="58"> 5 Wewe tu tunakuabudu , na Wewe tu tunakuomba msaada .

(src)="59"> When the two receivers receive , seated on the right and on the left .
(trg)="59"> Wanapo pokea wapokeaji wawili , wanao kaa kuliani na kushotoni .

(src)="60.1"> Alif , Lam , Ra .
(src)="60.2"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="60.1"> Alif Lam Raa .
(trg)="60.2"> Hizi ni Aya za Kitabu kinacho bainisha .

(src)="61"> The Day the Earth nearly disappeared →
(trg)="61"> Siku ambayo Dunia ilipotea karibu →

(src)="62"> Who have been patient and upon their Lord rely .
(trg)="62"> Ambao walisubiri , na wakamtegemea Mola wao Mlezi .

(src)="63"> But will , -the day of reckoning awaits .
(trg)="63"> lakini itakuwa , - Siku ya Hisabu watapata .

(src)="64"> And inform them about the guests of Abraham ,
(trg)="64"> Na uwape khabari za wageni wa Ibrahim .

(src)="65"> Indeed , this is in the former scriptures ,
(trg)="65"> Hakika haya yamo katika Vitabu vya mwanzo ,

(src)="66"> asbâbuhâ , adrâruhâ ,
(trg)="66.1"> al-jinsiyya wa hulûlihâ .
(trg)="66.2"> Damas ,

(src)="67"> So I have warned you of a Fire which is blazing .
(trg)="67"> Basi nakuonyeni na Moto unao waka !

(src)="68.1"> " How would surely heaven and earth to have children , then he has no wife ? "
(src)="68.2"> ( Quran 6 : 101 )
(trg)="68.1"> " Jinsi gani hakika mbingu na ardhi kupata watoto , basi hana mke ? "
(trg)="68.2"> ( Quran 6 : 101 )

(src)="69"> Good shape ( curved ) between backs .
(trg)="69"> Sura nzuri ( iliyopigwa ) kati ya migongo .

(src)="70"> 8 Bring forth therefore fruits meet for repentance :
(trg)="70"> 8 Basi zaeni matunda yapasayo toba ;

(src)="71"> But they who disbelieved in Our signs - those are the companions of the left .
(trg)="71"> Lakini walio zikataa Ishara zetu , hao ndio watu wa shari wa kushotoni .

(src)="72"> Then how [ will it be ] when the angels take them in death , striking their faces and their backs ?
(trg)="72"> Basi itakuwaje Malaika watakapo wafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao !

(src)="73"> Master of the Day of Judgment .
(trg)="73"> Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo .

(src)="74"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="74"> Na A 'di na Firauni na kaumu ya Lut 'i .

(src)="75"> Sovereign of the Day of Recompense .
(trg)="75"> Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo .

(src)="76.1"> 1 This is the book of the generations of Adam .
(src)="76.2"> In the day that God created man , in the likeness of God made he him ;
(trg)="76.1"> 1 Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu .
(trg)="76.2"> Siku ile Mungu alipoumba mtu , kwa sura ya Mungu alimfanya ;

(src)="77"> Say , " Wait , for indeed I am , with you , among the waiters . "
(trg)="77"> Sema : Tarajieni , na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia .

(src)="78"> And made the moon therein a [ reflected ] light and made the sun a burning lamp ?
(trg)="78"> Na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru , na akalifanya jua kuwa taa ?

(src)="79"> The people of Noah denied before them , and [ the tribe of ] ' Aad and Pharaoh , the owner of stakes ,
(trg)="79"> Walikanusha kabla yao kaumu ya Nuhu , na kina A 'adi na Firauni mwenye majengo .

(src)="80"> And [ We destroyed ] ' Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them .
(trg)="80"> Na tuliwaangamiza kina A 'di na Thamudi na watu wa Rass na vizazi vingi vilivyo kuwa kati yao .

(src)="81"> [ Allah will say ] , " Throw into Hell every obstinate disbeliever ,
(trg)="81"> Mtupeni katika Jahannamu kila kafiri mwenye inda ,

(src)="82"> Then bring [ back ] our forefathers , if you should be truthful . "
(trg)="82"> Basi warudisheni baba zetu , ikiwa nyinyi mnasema kweli .

(src)="83"> We Love You O Messenger of Allah
(trg)="83"> Tunakupenda Ewe Nabii wa Mwenyezi Mungu

(src)="84"> Like a book , I do read , indeed seeing with understanding clearly ,
(trg)="84"> Kama kitabu , Mimi wala kusoma , kweli kuona na kuelewa wazi ,

(src)="85"> He said : “ We ’ re talking about it and have been for a while , but it ’ s still early days . ”
(trg)="85"> Alisema : " Tunazungumza juu yake na kwa muda mfupi , lakini ni siku za mapema . "

(src)="86"> And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -
(trg)="86"> Na ardhi na milima ikaondolewa , na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja ,

(src)="87"> 1 Keep not thou silence , O God : hold not thy peace , and be not still , O God .
(trg)="87"> 1 Ee Mungu , usistarehe , Ee Mungu , usinyamae , wala usitulie .

(src)="88"> Then let them produce a statement like it , if they should be truthful .
(trg)="88"> Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli .

(src)="89"> He says , " I have spent wealth in abundance . "
(trg)="89"> Anasema : Nimeteketeza chungu ya mali .

(src)="90"> Guide us to the straight path -
(trg)="90"> Tuongoe njia iliyo nyooka ,

(src)="91"> 6 The sun shall not smite thee by day , nor the moon by night .
(trg)="91"> 6 Jua halitakupiga mchana , Wala mwezi wakati wa usiku .

(src)="92"> ( When the people of the Book greet you , reply by saying : ( And upon you . ) )
(trg)="92"> Wanapowasalimia ahlul-kitabu ( makafiri ) wajibuni : ' ' Na juu yenu ' '

(src)="93"> 18 Behold , he put no trust in his servants ; and his angels he charged with folly :
(trg)="93"> 18 Tazama , yeye hawategemei watumishi wake ; Na malaika zake huwahesabia upuzi ;

(src)="94"> 2 For thou shalt eat the labour of thine hands : happy shalt thou be , and it shall be well with thee .
(trg)="94"> 2 Taabu ya mikono yako hakika utaila ; Utakuwa heri , na kwako kwema .

(src)="95"> Or has he not been informed of what was in the scriptures of Moses
(trg)="95"> Au hakuambiwa yaliyomo katika Vitabu vya Musa ?

(src)="96"> For the great day of his wrath is come ; and who shall be able to stand ?
(trg)="96.1"> Maana siku maalum ya ghadhabu yao imefika .
(trg)="96.2"> Nani awezaye kuikabili ? "

(src)="97"> Indeed , the criminals will be in the punishment of Hell , abiding eternally .
(trg)="97"> Kwa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya Jahannamu .

(src)="98"> 6 Whom they set before the apostles : and when they had prayed , they laid their hands on them .
(trg)="98"> 6 ambao wakawaweka mbele ya mitume , na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao .

(src)="99"> By the clear Book ,
(trg)="99"> Naapa kwa Kitabu kinacho bainisha .

(src)="100"> So Allah seized him in exemplary punishment for the last and the first [ transgression ] .
(trg)="100"> Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumuadhibu kwa la mwisho na la mwanzo .