# en/en_XX-sv_SE.0001.xml.gz
# sv/en_XX-sv_SE.0001.xml.gz


(src)="1"> There is no god but Allah - Muhammad is His Messenger
(trg)="1"> Det finns ingen gud utom Allah - Muhammad är Hans Sändebud

(src)="2"> We make you ( even ) better !
(trg)="2"> Vi gör dig ( ännu ) bättre !

(src)="3"> And what can make you know what is the night comer ?
(trg)="3"> Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder

(src)="4"> Thou , truly , art the Almighty , the All-Knowing , the All-Informed .
(trg)="4"> Du är sannerligen den Allsmäktige , den Allvetande , den Allunderrättade .

(src)="5"> He Shall Neither Slumber Nor Sleep
(trg)="5"> Han skall varken Slumber eller sover

(src)="6"> WuxuePort of Wuxue
(trg)="6"> WuxuePuerto de Wuxue

(src)="7"> The scriptures of Abraham and Moses .
(trg)="7"> i Abrahams och Moses uppenbarelser .

(src)="8"> WE HAVE CREATED A PLACE
(trg)="8"> Vi har skapat en plats

(src)="9.1"> And the people of Noah before .
(src)="9.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="9"> och före dem Noas folk - de var de syndigaste och mest hårdnackade [ av alla ] -

(src)="10.1"> Except what Allah should will .
(src)="10.2"> Indeed , He knows what is declared and what is hidden .
(trg)="10"> utom det som Gud vill [ att du skall glömma ] ; Han vet vad [ människorna ] öppet tillkännager likaväl som det som [ de vill ] dölja .

(src)="11"> [ Those of ] Pharaoh and Thamud ?
(trg)="11"> som Farao [ sände ut för att genskjuta Israels barn ] , och för [ stammen ] Thamud ?

(src)="12"> And the messenger of Allah [ Salih ] said to them , " [ Do not harm ] the she-camel of Allah or [ prevent her from ] her drink . "
(trg)="12"> trots att Guds sändebud sade till dem : " [ Detta är ] Guds kamelsto ; vattna henne [ och låt henne inte komma till skada ] ! "

(src)="13"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="13"> himlen skall rämna och Hans löfte bli verklighet

(src)="14"> MKDIR [ drive : ] path
(trg)="14"> MKDIR [ enhet : ] sökväg

(src)="15"> Measure two tones ( at the same time ) and their beating .
(trg)="15"> Mät två toner ( samtidigt ) och deras slag .

(src)="16"> Also included Abraham , a covenant with God .
(trg)="16"> Likaså ingick Abraham ett förbund med Gud .

(src)="17"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="17"> och Aad och Farao och Lots bröder

(src)="18"> The sentence given in our book is as follows ,
(trg)="18"> Den mening som ges i vår bok är som följer ,

(src)="19"> will receive their recompense from their Lord ;
(trg)="19.1"> kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre .
(trg)="19.2"> De har ingenting att frukta , ej heller kommer de att sörja .

(src)="20"> And what can make you know what is [ breaking through ] the difficult pass ?
(trg)="20"> Vad kan låta dig ana vad det innebär [ att slå in på ] den väg som bär brant uppför

(src)="21"> Can someone help ?
(trg)="21"> Kan någon hjälpa ?

(src)="22"> We worship God in spirit and in truth
(trg)="22"> We dyrka Gud i ande och i sanning

(src)="23"> With passion and concern for [ your ] horses
(trg)="23"> Med passion och omsorg för [ dina ] hästar

(src)="24.1"> To whom belongs the dominion of the heavens and the earth .
(src)="24.2"> And Allah , over all things , is Witness .
(trg)="24.1"> Han som äger herraväldet över himlarna och jorden .
(trg)="24.2"> Men Gud är vittne till allt .

(src)="25"> For those who remember , who forgot and those who do not know .
(trg)="25"> För dem som minns , som glömt och de som inte vet .

(src)="26"> Make them when you [ … ]
(trg)="26"> Gör dem när du [ … ]

(src)="27"> And on Thursday , seduced by their grub ,
(trg)="27"> Och på torsdag förfördes av deras grub ,

(src)="28"> And they will approach one another , inquiring of each other .
(trg)="28"> Och de går fram till varandra och frågar [ om det förflutna ]

(src)="29"> Indeed , these [ disbelievers ] are saying ,
(trg)="29"> Dessa [ nutida förnekare ] säger :

(src)="30"> To the destruction of people chosen by fate ,
(trg)="30"> Till förstörelsen av människor utvalda av ödet ,

(src)="31"> Indeed , they who have believed and done righteous deeds - those are the best of creatures .
(trg)="31"> Men de som tror och lever ett rättskaffens liv , de är de bästa av alla skapade varelser .

(src)="32.1"> So allow time for the disbelievers .
(src)="32.2"> Leave them awhile .
(trg)="32"> Låt dem därför hållas , dessa förnekare , låt dem hållas [ ännu ] en liten tid !

(src)="33"> And when threshed ,
(trg)="33"> Och när tröskas ,

(src)="34"> And Uhl , flaming fire ,
(trg)="34"> och UHL , flammande eld ,

(src)="35"> Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="35"> ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud ; Han är den Allsmäktige , den Vise .

(src)="36"> Who do you think you are ?
(trg)="36"> Vem tror du att du är ?

(src)="37"> [ Sponsored by a Mighty Messenger of Uversa . ]
(trg)="37"> [ Avfattat under beskydd av en Mäktig Budbärare från Uversa . ]

(src)="38"> Then Allah will punish him with the greatest punishment .
(trg)="38"> skall Gud straffa med det strängaste av alla straff .

(src)="39"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .
(trg)="39"> Och före dem lät Vi Noas folk , förhärdade i synd och trots , gå under .

(src)="40"> - [ All Sync ] , then set [ When to upload ] to [ Wi-Fi or Mobile Network ] .
(trg)="40"> - [ Synka allt ] och ställer sedan in [ Ladda upp via ] på [ Wi-Fi eller mobilnätverk ] .

(src)="41"> and the moon is blinking
(trg)="41"> och månen blinkar

(src)="42"> And indeed , it will be [ a cause of ] regret upon the disbelievers .
(trg)="42"> och detta kommer att orsaka förnekarna [ själva ] bitter grämelse .

(src)="43"> Showing Gratefulness to Allah for His Guidance
(trg)="43"> Tacksamhet mot Gud för Hans vägledning

(src)="44"> And indeed , for those who have wronged is a punishment before that , but most of them do not know .
(trg)="44"> De som ständigt begår orätt [ skall straffas ] redan innan [ den Dagen kommer ] , men de flesta av dem är ovetande [ om detta ] .

(src)="45"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="45"> Före dem [ som nu förnekar uppståndelsen ] förnekades den av Noas folk och folket i Ar-Rass och [ stammarna ] Thamud

(src)="46"> These are verses of the wise Book ,
(trg)="46"> DETTA ÄR budskap ur den uppenbarade Skriften , ur vilken visdom ,

(src)="47"> There is none other God but Thee , the One , the Incomparable , the All-Knowing , the All-Wise .
(trg)="47"> Det finns ingen Gud utom Du , den Ende , den Oförliknelige , den Allvetande , den Allvise .

(src)="48"> And then being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion .
(trg)="48"> [ Det innebär ] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [ med de sämre lottade ] .

(src)="49"> and help to find a good wife ( or husband ) , they also grant wishes .
(trg)="49"> och hjälper till att hitta en god fru ( eller make ) , ger de också önskemål .

(src)="50"> And the Mountains Echoed
(trg)="50"> Och bergen svarade

(src)="51"> O mankind , what has deceived you concerning your Lord , the Generous ,
(trg)="51"> VAD KOM dig , människa , att missta dig i fråga om din Herre , den Givmilde ?

(src)="52"> Why did we not find out about this earlier ? "
(trg)="52"> Varför har vi inte vetat om er förr ? "

(src)="53"> And if they deny you , [ O Muhammad ] - so , before them , did the people of Noah and ' Aad and Thamud deny [ their prophets ] ,
(trg)="53"> OCH OM de beskyller dig för lögn [ Muhammad , skall du veta att ] före deras tid Noas folk och stammarna Aad och Thamud

(src)="54"> replace [ at ] with the @ sign .
(trg)="54"> byt ut [ at ] med @ tecknet .

(src)="55"> And the people of Abraham and the people of Lot
(trg)="55"> och Abrahams och Lots folk

(src)="56"> if you see unusual signs , consider them carefully and only then move on ;
(trg)="56"> om du ser ovanliga tecken , anser dem noga och först därefter gå vidare ;

(src)="57"> No God is there but Thee , the Almighty , the All-Wise .
(trg)="57"> Ingen Gud finns utom Du , den Allsmäktige , den Allvise .

(src)="58"> WHY ARE WE HERE TODAY ?
(trg)="58"> Varför är vi här idag ?

(src)="59"> You , [ O Muhammad ] , are not but a warner .
(trg)="59"> du är bara en varnare .

(src)="60.1"> Welcome !
(src)="60.2"> Where do you want to go ?
(trg)="60.1"> Välkommen !
(trg)="60.2"> Vart vill du gå ?

(src)="61"> And inform them about the guests of Abraham ,
(trg)="61"> OCH BERÄTTA för dem om Abrahams besökare -

(src)="62"> Where do you want to go ?
(trg)="62"> Vart vill du åka ?

(src)="63"> Indeed , you are to die , and indeed , they are to die .
(trg)="63"> Du skall dö [ Muhammad ] , och de skall dö .

(src)="64"> Expo
(trg)="64"> Preem

(src)="65"> or with another openid
(trg)="65"> eller med en annan openid

(src)="66"> Make a wish list with HTML5 and CSS3 !
(trg)="66"> Gör en önskelista med HTML5 och CSS3 !

(src)="67"> and your conquests ( or for you and your companion ) ,
(trg)="67"> och dina erövringar ( eller för dig och din följeslagare ) ,

(src)="68"> So give them tidings of a painful punishment ,
(trg)="68"> Låt dem därför veta att de har att se fram mot ett plågsamt straff ,

(src)="69"> Verily , Thou art the Sustainer , the Helper , the Generous , the Bountiful , the Ever-Bestowing .
(trg)="69"> Sannerligen , Du är den Stödjande , Hjälparen , den Givmilde , den Frikostige , den Allgivande .

(src)="70"> And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin .
(trg)="70"> Och Farao och [ folken ] som levde före honom och [ människorna i ] de ödelagda [ städerna ] bar [ alla på en tung börda av ] synd .

(src)="71.1"> The Messenger of Allah said : “ None of you believes until he loves for his brother what he loves for himself . ”
(src)="71.2"> ( Bukhari )
(trg)="71"> Allahs Sändebud ( frid ochvälsignelser vare över honom ) sade : " Ingen av er tror förrän han önskar sin bror det han önskar för sig själv " ( Bukhari )

(src)="72"> and knowledge in a diversity of
(trg)="72"> och kunskap i en mängd

(src)="73"> For those who remember , who forgot and those who do not know .
(trg)="73"> För dem som minns , som har glömt och de som inte vet .

(src)="74"> For the one who knows , who has penetrated craving ,
(trg)="74"> hos den som inser

(src)="75"> But they who disbelieved in Our signs - those are the companions of the left .
(trg)="75"> Men de som envist framhärdar i att förneka Våra budskap är de orättfärdiga som hör till den vänstra sidan .

(src)="76"> Wish you a great success !
(trg)="76"> Önskar dig en stor framgång !

(src)="77"> What is the Instant Messenger ?
(trg)="77"> Instant Messenger ( IM ) Vad är Instant Messenger ?

(src)="78"> Where do I begin ?
(trg)="78"> Vart ska jag börja ?

(src)="79"> Places in the Mountains ,
(trg)="79"> Platser i bergen ,

(src)="80"> Say , " Wait , for indeed I am , with you , among the waiters . "
(trg)="80.1"> Säg : " Vänta gärna !
(trg)="80.2"> Jag skall vänta med er ! "

(src)="81"> Then in what statement after the Qur 'an will they believe ?
(trg)="81"> På vilket budskap skall de hädanefter tro ?

(src)="82"> What if you found serous meningitis ( signs of it ) in yourself or with a relative ?
(trg)="82"> Vad händer om du hittade serös meningit ( tecken på det ) hos dig själv eller med en släkting ?

(src)="83"> No God is there beside Thee , the All-Glorious , the Great Giver , the Forgiving , the Compassionate .
(trg)="83"> Det finns ingen Gud jämte Dig , den Allhärlige , den store Givaren , den Förlåtande , den Medlidsamme .

(src)="84"> And Allah is most knowing of what they keep within themselves .
(trg)="84"> Men Gud vet vad de gömmer i sitt innersta .

(src)="85"> We wish all a nice winter .
(trg)="85"> Vi önskar alla en trevlig vinter !

(src)="86"> we are having an excellent time ! "
(trg)="86"> vi har en utmärkt tid ! "

(src)="87"> God makes a covenant with Abraham
(trg)="87"> Guds förbund med Abraham

(src)="88"> It truly is your ( sex ) living .
(trg)="88"> Det är verkligen din ( sex ) levande .

(src)="89"> When the two receivers receive , seated on the right and on the left .
(trg)="89"> När de två [ änglarna som har till uppgift ] att skriva ned [ hennes ord och hennes handlingar ] skriver , sittande på höger och vänster sida ,

(src)="90"> And [ We destroyed ] ' Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them .
(trg)="90"> Och [ minns ] stammarna Aad och Thamud och folket i Ar-Rass och många släkten däremellan .

(src)="91"> Do you not consider how Allah has created seven heavens in layers
(trg)="91"> Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar , som välver sig över varandra ,

(src)="92"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="92"> UPPENBARELSEN av denna Skrift är Guds , den Allsmäktiges , den Vises , verk .

(src)="93"> = = = = = = = = = = = = END = = = = = = = = =
(trg)="93"> = = = = = = = = = = = = SLUTET = = = = = = = = =

(src)="94"> We are interested in hearing what you have to say .
(trg)="94"> Vi är intresserad av att höra vad du har att säga .

(src)="95"> Surely goodness and mercy shall always follow
(trg)="95"> Säkert godhet och nåd skall alltid följa

(src)="96.1"> Except for those who believe and do righteous deeds .
(src)="96.2"> For them is a reward uninterrupted .
(trg)="96"> om de inte [ vänder om och ] antar tron och lever rättskaffens ; [ då ] väntar dem en belöning utan ände .

(src)="97"> The people of Noah denied before them , and [ the tribe of ] ' Aad and Pharaoh , the owner of stakes ,
(trg)="97"> Före dem förkastade Noas folk sanningen och [ stammen ] Aad och [ de otaliga ] tältmasternas Farao

(src)="98"> when they are in their greatest vigor ,
(trg)="98"> när de är i sin största kraft ,

(src)="99"> For those their refuge will be the Fire because of what they used to earn .
(trg)="99"> de skall ha sin hemvist i Elden , [ lönen ] för deras handlingar .

(src)="100"> severe sore throat ;
(trg)="100"> svår ont i halsen ;