# en/en_XX-sq_AL.0001.xml.gz
# sq/en_XX-sq_AL.0001.xml.gz


(src)="1"> Thou , truly , art the Almighty , the All-Knowing , the All-Informed .
(trg)="1"> Ti , me të vërtetë , je Fuqiploti , i Gjithëdijshmi , i Gjithinformuari .

(src)="2"> Thou , in truth , art the All-Knowing , the All-Wise .
(trg)="2"> Ti je , me të vërtetë , i Gjithëdijshmi , Urtiploti .

(src)="3"> In the name of Allah ( God ) , Most Gracious , Most Merciful .
(trg)="3"> Me emrin e All-llahut , Mëshiruesit Mëshirëbërësit

(src)="4"> The Prophet Muhammad ( peace and blessings be upon him ) said , " whoever dedicates a gift to it , will be as if they have prayed in it " .
(trg)="4"> Profeti Muhamed ( paqja dhe bekimi qofshin mbi të ) tha , “ secili që i përkushton një dhuratë asaj , do të jetë sikur të jetë falur në të ” .

(src)="5"> The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter .
(trg)="5"> Me lejen e Zotit të tyre në ( atë natë ) të zbresin engjëj dhe shpirti ( Xhibrili ) për secilën çështje .

(src)="6"> And the colors were chosen ,
(trg)="6"> Dhe ngjyrat u zgjodhën ,

(src)="7"> on the day of the expiry date , or
(trg)="7"> në ditën e skadimit të afatit të depozitës ose

(src)="8"> In the name of Allah , the Mercy-giving , the Merciful .
(trg)="8"> Me emrin e All-llahut , Mëshiruesit , Mëshirëbërësit !

(src)="9"> that he gave his one and only Son ,
(trg)="9"> sa dha Birin e tij të vetëmlindurin ,

(src)="10.1"> " How would surely heaven and earth to have children , then he has no wife ? "
(src)="10.2"> ( Quran 6 : 101 )
(trg)="10.1"> " Si do të me siguri qielli dhe toka , të kenë fëmijë , atëherë ai nuk ka grua ? "
(trg)="10.2"> ( Kur 'an 6 : 101 )

(src)="11"> In the Name of Allah , the Merciful , the Compassionate
(trg)="11"> Në emër të Allahut , të gjithmëshirshmit , Mëshirëplotit !

(src)="12.1"> And the people of Noah before .
(src)="12.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="12"> Edhe popullin e Nuhut më herët , vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë

(src)="13"> Good shape ( curved ) between backs .
(trg)="13"> Forma e mirë ( e lakuar ) në mes të shpinës .

(src)="14"> [ Christ speaking ] " I came that they may have life , and have it abundantly " [ that it might be full and meaningful ] .
(trg)="14"> " Jezui tha : “ Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk ” [ që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote ] . "

(src)="15"> on which the angels come down and go back up to Heaven .
(trg)="15"> në të cilën engjëjt zbresin dhe kthehen në qiell .

(src)="16"> Indeed , these [ disbelievers ] are saying ,
(trg)="16"> E këta ( populli yt ) me siguri do të thonë :

(src)="17"> you handover your worries to Allah and Allah handsover his blessings to you .
(trg)="17"> You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju .

(src)="18"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="18"> Edhe Adi , edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit .

(src)="19.1"> Are you a more difficult creation or is the heaven ?
(src)="19.2"> Allah constructed it .
(trg)="19.1"> A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit ?
(trg)="19.2"> E Ai e ngriti atë !

(src)="20"> Master of the Day of Judgment .
(trg)="20"> Sunduesit të ditës së Gjykimit !

(src)="21"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="21"> Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut , banorët e Bunarit ( të pusit ) dhe Themudi .

(src)="22"> Thee do we worship , and Thine aid we seek .
(trg)="22"> Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë !

(src)="23"> With him you remember and learn .
(trg)="23"> Me atë që ju të mbani mend dhe të mësojnë .

(src)="24"> And what can make you know what is the Striking Calamity ?
(trg)="24"> E ç ’ është ajo që të njoftoi ç ’ është ai ( Havije ) ?

(src)="25"> Who made [ as equal ] with Allah another deity ; then throw him into the severe punishment . "
(trg)="25"> I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër , pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda ” .

(src)="26"> And Uhl , flaming fire ,
(trg)="26"> dhe UHL , flakë zjarri ,

(src)="27"> And indeed , it will be [ a cause of ] regret upon the disbelievers .
(trg)="27"> Ai ( Kur ’ ani ) njëmend do të jetë dëshprim për jobesimtarët .

(src)="28"> And recite to them the news of Abraham ,
(trg)="28"> Lexoju ( nga ajo që të shpallëm ty Muhammed ) atyre ngjarjen e Ibrahimit .

(src)="29"> If you get caught , the penalties are severe :
(trg)="29"> Në qoftë se ju merrni kapur , the penalties are severe :

(src)="30"> Can someone help ?
(trg)="30"> Mund të ndihmojë dikush ?

(src)="31"> That is the Knower of the unseen and the witnessed , the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="31"> Ai është njohës i të ( gjitha ) fshehtës dhe të dukshmes , i gjithëfuqishmi , Mëshirëbërësi .

(src)="32"> Thou art the Bestower , the Pitiful , the Most Bountiful , the Gracious , the Merciful , the Compassionate .
(trg)="32"> Ti je Dhuruesi , i Mëshirshmi , Më Bujari , i Hirshmi , Mëshiruesi , Zemërdhembshuri !

(src)="33"> We worship God in spirit and in truth
(trg)="33"> We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

(src)="34"> Indeed , those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure .
(trg)="34"> E ata që besuan dhe bënë vepra të mira , për ata janë Xhennetet e begatshme ,

(src)="35"> Here are voskrešaû of the dead – only offer escape alive , If they want it .
(trg)="35"> Kjo nuk do të ringjallë të vdekurit – ofrojnë vetëm shpëtuar gjallë , në qoftë se ata duan .

(src)="36"> These are verses of the wise Book ,
(trg)="36"> Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur .

(src)="37.1"> 1 This is the book of the generations of Adam .
(src)="37.2"> In the day that God created man , in the likeness of God made he him ;
(trg)="37.1"> 1 Ky është libri i prejardhjes së Adamit .
(trg)="37.2"> Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë .

(src)="38"> Say : you are brave , wise , strong ,
(trg)="38"> Thuaj : jeni të guximshëm , të mençur , të fortë ,

(src)="39"> And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin .
(trg)="39"> Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit ( fshatrat e popullit të Lutit ) , me punë të gabuara .

(src)="40"> Greater is God than every great one !
(trg)="40"> Perëndia është më i madh se çdo i madh !

(src)="41"> Əsas məsuliyyətlər
(trg)="41"> NCUK Zəmanət Şərtləri

(src)="42"> By the clear Book ,
(trg)="42"> Pasha librin ( Kur ’ anin ) sqarues !

(src)="43"> Do couples ( generally , from your contacts ) believe in the power of lights ?
(trg)="43"> A besojnë çiftet ( në përgjithësi , nga kontaktaktet tuaja ) në fuqinë e dritave ?

(src)="44"> Islam claims that they are descended from Abraham through Ishmael , and that Muhammad , like Abraham recognizes that there is only one God , Allah !
(trg)="44"> Islami pohon se ata janë pasardhës të Abrahamit nëpërmjet Ismaelit , dhe se Muhammedi , si Abrahami pranon se ka vetëm një Perëndi , Allah !

(src)="45"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="45"> ( Ky ) Libër i shpallur prej All-llahut , të fuqishmit , të urtit .

(src)="46"> Folded and carry easily ;
(trg)="46"> Palosur dhe të kryejë lehtë ;

(src)="47"> Then how [ will it be ] when the angels take them in death , striking their faces and their backs ?
(trg)="47"> E si do të jetë atëherë puna e tyre engjëjt t ’ ua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre ?

(src)="48"> When the two receivers receive , seated on the right and on the left .
(trg)="48"> Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë .

(src)="49"> the last one that failed so miserably ! ”
(trg)="49"> e fundit që dështoi kaq pa fat ! ”

(src)="50"> And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -
(trg)="50"> Dhe të ngrihen toka e kodrat e t ’ i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur .

(src)="51"> On the Day the earth and the mountains will convulse and the mountains will become a heap of sand pouring down .
(trg)="51"> Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen , e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse .

(src)="52"> 7 The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace , those whose ( portion ) is not wrath , and who go not astray .
(trg)="52"> 7 Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin , e jo në të atyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur

(src)="53"> the needles of fir and pine ;
(trg)="53"> hala e bredhi dhe pishe ;

(src)="54"> And no creature is hidden from his sight , but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account .
(trg)="54"> Dhe nuk ka asnjë krijesë është e fshehur nga sytë e tij , por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij , të cilit ne do t 'i japim llogari .

(src)="55"> And food that chokes and a painful punishment -
(trg)="55"> Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm .

(src)="56.1"> When God expects people in his heaven , he expects them that are born into His kingdom .
(src)="56.2"> It is only those who come there .
(trg)="56.1"> Kur Perëndia pret njerëzit në qiell e tij , ai pret ata që janë lindur në mbretërinë e Tij .
(trg)="56.2"> Ajo është vetëm ata që vijnë aty .

(src)="57"> For those who like more intense flavours .
(trg)="57"> nga të cilat të ngopura

(src)="58.1"> I bear witness , O my God , that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee .
(src)="58.2"> I testify , at this moment , to my powerlessness and to Thy might , to my poverty and to Thy wealth .
(trg)="58.1"> Unë dëshmoj , O Perëndia im , se Ti më ke krijuar që të të njoh e të të adhuroj Ty .
(trg)="58.2"> Unë dëshmoj në këtë çast pafuqinë time dhe fuqinë Tënde , varfërinë time dhe begatinë Tënde .

(src)="59"> fermatas ( pauses ) are recreated as extended notes and bars ,
(trg)="59"> fermatat ( pushimet ) janë rikrijuar si shënime të zgjatura dhe bare ,

(src)="60"> Indeed , this is a reminder , so whoever wills may take to his Lord a way .
(trg)="60"> Këto janë një përkujtim qortues , e kush do , ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet .

(src)="61"> About what are they asking one another ?
(trg)="61"> Për çka ata i bëjnë pyetje njëri-tjetri ?

(src)="62"> Then indeed , they will [ enter and ] burn in Hellfire .
(trg)="62"> Pastaj ata do të hyjnë në Xhehennem .

(src)="63"> The people of Noah denied before them , and [ the tribe of ] ' Aad and Pharaoh , the owner of stakes ,
(trg)="63"> Përgënjedhtruan para tyre populli i Nuhut , Adi dhe Firavni i ngrehinave të mëdha .

(src)="64"> O you who wraps himself [ in clothing ] ,
(trg)="64"> O ti i mbështjellë !

(src)="65"> Woe to every sinful liar
(trg)="65"> Ç ‘ do gënjeshtar e shumë mëkatarë është i shkatërruar .

(src)="66.1"> the berries .
(src)="66.2"> After persistent prayers , God spoke to him and said , " You shall
(trg)="66.1"> manaferrat .
(trg)="66.2"> Pas lutjes së vazhdueshme , Perëndia i foli dhe i tha : " Ti do të

(src)="67"> Indeed , with Us [ for them ] are shackles and burning fire
(trg)="67"> Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr .

(src)="68"> Call Us + 389 78 290890
(trg)="68"> Na telefononi + 389 78 290890

(src)="69"> Or has he not been informed of what was in the scriptures of Moses
(trg)="69"> A nuk është informuar me atë që gjendet në fletushkat e Musait

(src)="70"> To God be the Glory — Great Things He hath Done !
(trg)="70"> Perëndia është Lavdia e Tij e Madhe që Ai ka bërë !

(src)="71.1"> Do you know who you are ?
(src)="71.2"> Do you know for what you were created ?
(src)="71.3"> By whom you were created ?
(src)="71.4"> What is the force inside of you for good ?
(src)="71.5"> And what opposes this force for good ?
(src)="71.6"> Will you make use of your force for good ?
(trg)="71.1"> A e di se kush je ?
(trg)="71.2"> A e di për se u krijove ?
(trg)="71.3"> Nga kush u krijove ?
(trg)="71.4"> Cila është forca brenda teje për të mirë ?
(trg)="71.5"> Dhe çfarë kundërshton këtë forcë për të mirë ?
(trg)="71.6"> A do ta përdorësh forcën tënde për mirë ?

(src)="72"> In each tablet planted seed ;
(trg)="72"> Në çdo farës tabletë mbjellë ;

(src)="73"> Do you deny that Jesus is God - then you are denying that he is the Lord and then you can not be saved !
(trg)="73"> A e mohojnë se Jezusi është Zot - atëherë ju jeni duke mohuar se ai është Zoti dhe pastaj ju nuk mund të jetë i shpëtuar !

(src)="74.1"> [ From ] the Lord of the heavens and the earth and whatever is between them , the Most Merciful .
(src)="74.2"> They possess not from Him [ authority for ] speech .
(trg)="74"> Zoti i qiejve e i tokës , dhe çka ka ndërmjet tyre , që është mëshirues , të cilit nuk kanë të drejtë t ’ i bëjnë vërejtje .

(src)="75"> Then bring [ back ] our forefathers , if you should be truthful . "
(trg)="75"> Nëse jeni të vërtetë çka thoni ( u thonë Muhammedit e besimtarëve ) , na sillni pra ( në jetë ) etërit tanë ( të vdekur ) !

(src)="76"> and they shall understand who have never heard of him . ”
(trg)="76"> dhe ata që nuk kishin dëgjuar për të , do të kuptojnë . ”

(src)="77"> but my goods ( ie love ) are only for the beautiful ( fair ) to see
(trg)="77"> por mallrat e mia ( dmth. dashuria ) janë vetëm për të bukur ( të drejtë ) për të parë

(src)="78"> In the name of Allah , the Most Merciful , the Most Compassionate Praise be to Allah and Blessing on His messenger , companions and followers
(trg)="78"> Në emër të All-llahut , Mëshirëbërësit ! , i tërë falënderimi më i mëshirshëm i qoftë Allahut dhe bekimi mbi të dërguarin e Tij , shokët dhe pasuesit

(src)="79"> The way of those on whom Thou hast bestowedThy Grace , those whose ( portion ) is not wrath , and who go notastray .
(trg)="79"> Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin , e jo në tëatyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur !

(src)="80"> But [ instead ] , he denied and turned away .
(trg)="80"> Por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën .

(src)="81.1"> 2 Thes 2 : 3 .
(src)="81.2"> Let no one deceive you in any way .
(src)="81.3"> For that day will not , unless the waste has already been made , and the man of sin , perdition son [ ie a man ] , have been revealed .
(trg)="81.1"> 2 Thes 2 : 3 .
(trg)="81.2"> Askush të mos ju gënjejë kursesi .
(trg)="81.3"> Për Ditën nuk do të , nëse mbeturinat tashmë është bërë , dhe njeriu i mëkatit , ata qofshin të përmbysur biri [ dmth një njeri ] , janë zbuluar .

(src)="82"> Wednesday , 18 September 2019
(trg)="82"> E mërkurë , 18 Shtator 2019

(src)="83"> ( The Intercalary Days , February 26 to March 1 , inclusive , should be days of preparation for the Fast , days of hospitality , charity and the giving of presents . )
(trg)="83"> Ditët e shtuara ( nga 26 shkurti deri më 1 mars ) duhet të jenë ditë përgatitjeje për Agjërimin , ditë mikpritjeje , bamirësie e dhuratash .

(src)="84"> We would be delighted to hear from you !
(trg)="84"> Do të ishim shumë të kënaqur të dëgjonim nga ju .

(src)="85"> wow , are you seriously ?
(trg)="85"> wow , jeni seriozisht ?

(src)="86"> God is not counting the sins of men .
(trg)="86"> Perëndia nuk është numëruar mëkatet e njerëzve .

(src)="87"> I greet you with the Islamic greeting ; Peace be upon you and God ’ s mercy and blessings ;
(trg)="87"> Unë ju përshëndes me përshëndetjen islame ; Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira dhe bekimet e Perëndisë ;

(src)="88"> What can I do for you ?
(trg)="88"> Cfare mund te bej per ju ?

(src)="89"> Indeed , those who call you , [ O Muhammad ] , from behind the chambers - most of them do not use reason .
(trg)="89"> Ata që thërrasin përtej mureve , shumica e tyre janë që nuk kuptojnë .

(src)="90"> Why do you want to know ?
(trg)="90"> Pse ju doni te dini ?

(src)="91"> Where can you find us
(trg)="91"> Ku mund të na gjeni

(src)="92"> And for the fire in the hearts .
(trg)="92"> Dhe për zjarrin në zemrat .

(src)="93"> You 've made the right choice !
(trg)="93"> Keni bërë zgjedhjen e duhur !

(src)="94"> Beynəlxalq əlaqələr
(trg)="94"> NCUK Zəmanət Şərtləri

(src)="95"> And that is for Allah not difficult .
(trg)="95"> E për All-llahun ajo nuk është e vështirë .

(src)="96"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="96"> Atë ditë qielli do të çahet dhe premtimi i Tij do të realizohet .

(src)="97.1"> So turn away from them and wait .
(src)="97.2"> Indeed , they are waiting .
(trg)="97"> Andaj , ti largohu prej tyre dhe prit , edhe ata janë duke pritur .

(src)="98"> will not feather or spread out ;
(trg)="98"> nuk do pendë ose shtrirë ;

(src)="99"> Honoured guests ,
(trg)="99"> Sundim i rendit dhe ligjit ;

(src)="100"> But it is not except a reminder to the worlds .
(trg)="100"> Po ai ( Kur ’ ani ) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botën ( e njerëzve e të xhinëve ) .