# en/en_XX-sn_ZW.0001.xml.gz
# sn/en_XX-sn_ZW.0001.xml.gz


(src)="1"> and as-built plans .
(trg)="1"> uye sezvo-akavaka zvirongwa .

(src)="2"> Folded and carry easily ;
(trg)="2"> Akapeta uye kutakura nyore ;

(src)="3"> And the colors were chosen ,
(trg)="3"> Uye mavara akasarudzwa ,

(src)="4"> They should not resemble men 's clothes or the clothes of the disbelievers .
(trg)="4"> Havafaniri akafanana mbatya dzevanhu kana hanzu disbelievers .

(src)="5"> Abraham was not looking for the underground , he looked for a city that was built and created by God .
(trg)="5"> Abraham akanga asiri kutsvaka pachivande , iye achitarisira guta rakanga rakavakwa uye akasikwa naMwari .

(src)="6"> To lift or raise aloft ; to raise ; to elevate ; as , to uplift the arm ; to uplift a rock .
(trg)="6.1"> Kodzero dzose dzaka chengetedzwa .
(trg)="6.2"> Musa pangura kana kudzikisa zvisina mvumo .

(src)="7"> It will not be raised in hell
(trg)="7"> Aumbwa basa kumira shure kutamba zvidzidzo uye weyoga ?

(src)="8"> [ Christ speaking ] " I came that they may have life , and have it abundantly " [ that it might be full and meaningful ] .
(trg)="8"> MWARI ANOKUDA , UYE AKAKUSIKIRA KUTI UMUZIVE PACHAKO UYE UVE NEMUFARO WAKAZARA MUHUPENYU HWAKO .

(src)="9"> When injected , it shall be diluted with sterile water for injection or sterilized saline water .
(trg)="9"> Kana jekiseni , zvinofanira rakasanganiswa nemvura chena kuti jekiseni kana sterilized sesaline mvura .

(src)="10"> When not in use ,
(trg)="10"> Kana isiri kushandiswa ,

(src)="11"> 8 : 00 and 10 : 30
(trg)="11"> 8 : 00 uye 10 : 30

(src)="12"> 8 : 00 and 11 : 00
(trg)="12"> 8 : 00 uye 11 : 00

(src)="13"> 9 : 30 and 11 : 00
(trg)="13"> 9 : 30 uye 11 : 00

(src)="14"> Higher coiling capacity of the mandrel ;
(trg)="14"> Excellent kutonhora mugumisiro nokuda chidimbu kuvandudza upenyu nebasa rayo ;

(src)="15"> 8 : 15 and 11 : 00
(trg)="15"> 8 : 15 uye 11 : 00

(src)="16"> 10 : 00 and 12 : 00
(trg)="16"> 10 : 00 uye 12 : 00

(src)="17"> 8 : 15 and 10 : 30
(trg)="17"> 8 : 15 uye 10 : 30

(src)="18"> How severe the condition is
(trg)="18"> Iyo muviri unopindura sei muzana rekutanga

(src)="19"> last updated : Monday , December 2 , 2019 at 3 : 54 : 33 PM Central European Standard Time
(trg)="19"> yaka ziviswa : 2019 Zvita 2 , Muvhuro 15 : 54 : 33 GMT + 01 : 00

(src)="20"> you handover your worries to Allah and Allah handsover his blessings to you .
(trg)="20"> iwe handover zvinokunetsa kuna Allah uye Allah handsover zvikomborero zvake kwamuri .

(src)="21"> Helpful , Knowledgeable
(trg)="21"> Kukurudzira Zvishandiso uye Zvimwewo

(src)="22"> To bring forth or produce ; to yield ; as , to bear apples ; to bear children ; to bear interest .
(trg)="22.1"> Kodzero dzose dzaka chengetedzwa .
(trg)="22.2"> Musa pangura kana kudzikisa zvisina mvumo .

(src)="23.1"> “ This is the covenant I will make with the house of Israel after that time , ” declares the Lord .
(src)="23.2"> “ I will put my law in their minds and write it on their hearts .
(trg)="23.1"> " Iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri pashure iyoyo , " Ndizvo zvinotaura Jehovha .
(trg)="23.2"> " Ndichaisa murayiro wangu mukati mindsand yavo uzvinyore yavo .

(src)="24"> 8 : 30 and 11 : 00
(trg)="24"> 8 : 30 uye 11 : 00

(src)="25"> And No Creature Is Hidden From His Sight
(trg)="25"> Uye No chisikwa haizikamwi Sight Wake

(src)="26"> The little stars are the lambs ,
(trg)="26"> rakanaka nebhenda yendarama ,

(src)="27"> last updated : Monday , October 28 , 2019 at 9 : 57 : 55 AM Central European Standard Time
(trg)="27"> yaka ziviswa : 2019 Gumiguru 28 , Muvhuro 09 : 57 : 55 GMT + 01 : 00

(src)="28"> last updated : Monday , December 2 , 2019 at 4 : 15 : 46 PM Central European Standard Time
(trg)="28"> yaka ziviswa : 2019 Zvita 2 , Muvhuro 16 : 15 : 46 GMT + 01 : 00

(src)="29"> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ How to Deal with Us ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(trg)="29"> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sei nesu ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

(src)="30"> last updated : Monday , December 2 , 2019 at 4 : 15 : 39 PM Central European Standard Time
(trg)="30"> yaka ziviswa : 2019 Zvita 2 , Muvhuro 16 : 15 : 39 GMT + 01 : 00

(src)="31.1"> According to Muhammad himself so it receives that support and equip soldiers the same pay as the soldiers themselves .
(src)="31.2"> This is the cause of Allah as much as for .
(trg)="31.1"> Maererano Muhammad pachake saka anopiwa kuti rutsigiro uye kutishongedza masoja muripo kwakafanana masoja pachavo .
(trg)="31.2"> Ndiyo mhaka Allah zvikuru somunhu .

(src)="32"> Written By :
(trg)="32"> Rinonyorwa na :

(src)="33"> Call us now : 86-755-89942058
(trg)="33"> Dana isu zvino : 86-755-89942058

(src)="34"> last updated : Monday , August 13 , 2018 at 2 : 00 : 03 AM Central European Summer Time
(trg)="34"> yaka ziviswa : 2018 Nyamavhuvhu 13 , Muvhuro 02 : 00 : 03 GMT + 02 : 00

(src)="35"> And can be disassembled conveniently around the door and the rear door ;
(trg)="35"> Uye rinogona disassembled nyore kumativi pamukova uye rwemberi musuo ;

(src)="36.1"> Belief is not mainly an agreement with facts in the head ; it is mainly an appetite in the heart which fastens on Jesus for satisfaction .
(src)="36.2"> [ Jesus says , ] ‘ He who comes to me shall not hunger and he who believes in me shall never thirst ! ’
(trg)="36.1"> Kutenda hakusi kunyanya sungano chokwadi mumusoro ; zviri sezororo kudya mumwoyo iyo fastens musi Jesu kugutsikana .
(trg)="36.2"> [ Jesu anoti , ] ' Anouya kwandiri haangatongovi nenzara , uye ani naani anotenda kwandiri haangatongovi nenyota ! '

(src)="37"> Introducing The Power Styler ,
(trg)="37"> yakasikwa uye yakagadzirirwa kuva iyo yekupedzisira

(src)="38.1"> Also there can not be tied with soul mate ?
(src)="38.2"> How can it be tied ?
(trg)="38.1"> Uyewo hapana hazvigoni akasungirirwa nemweya naye ?
(trg)="38.2"> Sei rinogona akasungirirwa ?

(src)="39.1"> Fruits are a great and natural way to whiten teeth whiteners .
(src)="39.2"> A couple examples of excellent fruits that can whiten teeth are oranges and oranges .
(src)="39.3"> You could also use an orange peel against the surface of your teeth .
(trg)="39.1"> ZANO !
(trg)="39.2"> Drinks akadai waini tsvuku , kofi uye mushaba apere pachiimbwa girazi remvura .
(trg)="39.3"> Vamwe zvinodhaka vanokurumidza kwazvo discolor mbeu mazino , uye nokuinwa nguva dzose kunogona kukonzera staining .

(src)="40.1"> With so many pending cases , lawyers are also in great demand .
(src)="40.2"> Law is a field in which if you choose the right way and stick to your principles , you end up earning both wealth and satisfaction .
(src)="40.3"> There are times when you might be misled .
(src)="40.4"> Having to deal with it is difficult .
(src)="40.5"> However , you get awarded with honor , benefits and money at the end of the day .
(trg)="40.1"> With dzakawanda nyaya , Magweta vari muna kwokudiwa huru .
(trg)="40.2"> Mutemo ndiwo munda umo kana ukasarudza yakarurama uye kuramba mazano enyu , iwe anopedzisira kuwana zvose upfumi uye kugutsikana .
(trg)="40.3"> Pane nguva apo iwe kuti kutsauswa .
(trg)="40.4"> Kuva kukurira zvakaoma. zvisinei , iwe kuti with rukudzo , zvakanakira uye mari pakupera kwezuva .

(src)="41"> in the morning ,
(trg)="41"> Zvashandiswa kugutsikana

(src)="42"> I love your plugin ! ! !
(trg)="42"> Ndinoda plugin wako ! ! !

(src)="43"> : ) : ) NICE ! ! !
(trg)="43"> : ) : ) ZVAKANAKA ! ! !

(src)="44.1"> and the Twister will be covered in the vertical ribs .
(src)="44.2"> Random whirls patterns are featured by
(trg)="44"> Zvakanakisisa ndechokuti hapana munhu zvinoda kuziva !

(src)="45.1"> But Jesus doesn ’ t just say love one another ; he specifies how we are to love one another .
(src)="45.2"> The how : Like He loved us .
(src)="45.3"> Wow !
(src)="45.4"> He became poor for us , endured a sinful world for us , and laid his life down for us .
(src)="45.5"> And He says we should love each other in a similar way .
(src)="45.6"> And that ’ s how people will know that we are his disciples .
(trg)="45.1"> Asi Jesu haana kungoti Dananai ; iye rinoti sei tiri kudanana .
(trg)="45.2"> The sei : Kufanana iye akatida .
(trg)="45.3"> Wow !
(trg)="45.4"> Akava murombo kwatiri , akatsungirira chivi nyika kwatiri , uye akaisa upenyu hwake pasi nokuda kwedu .
(trg)="45.5"> Uye Anoti tinofanira kudanana nenzira yakafanana .
(trg)="45.6"> Uye sei vanhu vachaziva kuti tiri vadzidzi vake .

(src)="46"> Allah changes things from one state to another .
(trg)="46"> Allah Kuchinja zvinhu kubva ehurumende mumwe .

(src)="47"> Call us now : + 86 0574 65003787
(trg)="47"> Dana isu zvino : + 86 0574 65003787

(src)="48"> last updated : Thursday , May 25 , 2017 at 2 : 42 : 11 PM Central European Summer Time
(trg)="48"> yaka ziviswa : 2017 Chivabvu 25 , China 14 : 42 : 11 GMT + 02 : 00

(src)="49"> The wisdom and the fact that man is sent to this world ; It is to recognize the Hâlik-ı Kâinat and to believe and worship Him .
(trg)="49.1"> Rizâ anofanira kunge ari Mwari mumabasa ako .
(trg)="49.2"> Kana iri , nyika yose haina kukosha zvakakosha .

(src)="50"> last updated : Tuesday , July 18 , 2017 at 2 : 00 : 03 AM Central European Summer Time
(trg)="50"> yaka ziviswa : 2017 Chikunguru 18 , Chipiri 02 : 00 : 03 GMT + 02 : 00

(src)="51"> last updated : Sunday , June 25 , 2017 at 10 : 59 : 32 AM Central European Summer Time
(trg)="51"> yaka ziviswa : 2017 Chikumi 25 , Svondo 10 : 59 : 32 GMT + 02 : 00

(src)="52"> last updated : Wednesday , August 14 , 2019 at 12 : 43 : 41 PM Central European Summer Time
(trg)="52"> yaka ziviswa : 2019 Nyamavhuvhu 14 , Chitatu 12 : 43 : 41 GMT + 02 : 00

(src)="53"> and served devoutly at the altar ,
(trg)="53"> iyo jasi inodziya isingagadziriswi .

(src)="54"> Call us now : 0577-62697732
(trg)="54"> Dana isu zvino : 0577-62697732

(src)="55"> Call us now : + 86 755 83193425
(trg)="55"> Dana isu zvino : + 86 755 83193425

(src)="56"> last updated : Sunday , June 4 , 2017 at 1 : 23 : 32 AM Central European Summer Time
(trg)="56"> yaka ziviswa : 2017 Chikumi 4 , Svondo 01 : 23 : 32 GMT + 02 : 00

(src)="57"> Further Study :
(trg)="57"> Rinonyorwa na :

(src)="58"> 59,552 conversions since 2019 !
(trg)="58"> 59,552 kutendeuka kubva muna 2019 !

(src)="59"> last updated : Thursday , October 3 , 2019 at 2 : 58 : 58 PM Central European Summer Time
(trg)="59"> yaka ziviswa : 2019 Gumiguru 3 , China 14 : 58 : 58 GMT + 02 : 00

(src)="60"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 45 PM Central European Standard Time
(trg)="60"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 45 GMT + 01 : 00

(src)="61"> On it he was expelled from it .
(trg)="61"> Pairi akanga akadzingwa nayo .

(src)="62.1"> When the baby will learn to walk , he will fail .
(src)="62.2"> He will fall and settle .
(src)="62.3"> But he will still be stubborn , get up and try again .
(src)="62.4"> This rule is important to you .
(src)="62.5"> It may be that you fall on the path of faith .
(src)="62.6"> Do not lie there and was dejected .
(src)="62.7"> Get up , ask God for forgiveness and move on with Jesus .
(trg)="62.1"> Kana mwana vachadzidza kufamba , achakundikana .
(trg)="62.2"> Iye achawira uye kugadzirisa .
(trg)="62.3"> Asi acharamba vakasindimara , simuka edza zvakare. mutemo uyu unokosha kwamuri .
(trg)="62.4"> Kungava kuti ukawira munzira kutenda .
(trg)="62.5"> Musareverana nhema ipapo uye akanga vakasuruvara .
(trg)="62.6"> Simuka , kumbira Mwari kuti kukanganwirwa uye tofambira mberi naJesu .

(src)="63.1"> So if you know Jesus , tell your friends and family the truth .
(src)="63.2"> God is not to be toyed with .
(src)="63.3"> He ’ s to be worshipped , loved , obeyed , and enjoyed .
(src)="63.4"> He ’ s real .
(src)="63.5"> He hates sin and sent His Son to do away with it .
(src)="63.6"> In fact , His Son died and took the punishment for sin so we wouldn ’ t have to .
(src)="63.7"> And God raised Him from the grave so that we could live with Him forever .
(trg)="63.1"> Uye kana usingazivi Jesu , unofanira kuziva naye .
(trg)="63.2"> Iye rakanaka zvisingatsananguriki akanaka , uye kupfuura vakakodzera kuzvipira kwedu .
(trg)="63.3"> Hapana kana mumwe chete wedu anogona sevasingaoni Mwari kana kurapa Mwanakomana wake wakaita kumwe dude. asingagumi yedu dzavo dzose ndedzechokwadi zvatinotenda nezvaJesu .
(trg)="63.4"> Uye chokwadi chiri , kana tichitenda maari kana kuti kwete , isu vachatongwa naye .

(src)="64"> wow exciting ! ! ! : P
(trg)="64"> wow zvinonakidza ! ! ! : P

(src)="65"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 48 PM Central European Standard Time
(trg)="65"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 48 GMT + 01 : 00

(src)="66"> last updated : Tuesday , May 2 , 2017 at 1 : 49 : 04 PM Central European Summer Time
(trg)="66"> yaka ziviswa : 2017 Chivabvu 2 , Chipiri 13 : 49 : 04 GMT + 02 : 00

(src)="67"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 54 PM Central European Standard Time
(trg)="67"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 54 GMT + 01 : 00

(src)="68"> then they sleep safely
(trg)="68"> Iyo cuckoo nembongoro - nyora uye zvinyorwa

(src)="69"> Call us now : 0086 13713047317
(trg)="69"> Dana isu zvino : 0086 13713047317

(src)="70.1"> 4 .
(src)="70.2"> Iron your shirt .
(src)="70.3"> We may not notice ( or care ) if our shirts are ironed , but she will most likely notice ( and care ) .
(trg)="70.1"> 4 .
(trg)="70.2"> Nokuaina hembe yako .
(trg)="70.3"> Isu angasaona ( kana kutarisirwa ) kana shirt dzedu ironed , asi iye vachatitaka ungangotarisa chiziviso ( uye nokutarisira ) .

(src)="71"> be tested for its evenness , hairiness , strength , color fastness and sewing performance ,
(trg)="71.1"> nekukurumidza .
(trg)="71.2"> Iyo nzira inotanga nezivo dzemakwikwi emakwikwi uye mavara akakura

(src)="72"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 37 PM Central European Standard Time
(trg)="72"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 37 GMT + 01 : 00

(src)="73"> last updated : Sunday , February 3 , 2019 at 3 : 36 : 52 PM Central European Standard Time
(trg)="73"> yaka ziviswa : 2019 Kukadzi 3 , Svondo 15 : 36 : 52 GMT + 01 : 00

(src)="74"> day time 120 episodi - 24 min .
(trg)="74"> zuva nguva 120 episodes - 24 min .

(src)="75"> Bank account : 8169 to 5.303 725382-4
(trg)="75"> Bank nhoroondo : 8169 kusvika 5,303 725382-4

(src)="76"> How to do it ? ? ?
(trg)="76"> Sei kuzviita ? ? ?

(src)="77"> last updated : Wednesday , November 13 , 2019 at 2 : 37 : 26 PM Central European Standard Time
(trg)="77"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 13 , Chitatu 14 : 37 : 26 GMT + 01 : 00

(src)="78"> last updated : Tuesday , December 3 , 2019 at 8 : 25 : 17 AM Central European Standard Time
(trg)="78"> yaka ziviswa : 2019 Zvita 3 , Chipiri 08 : 25 : 17 GMT + 01 : 00

(src)="79"> last updated : Thursday , August 8 , 2019 at 4 : 44 : 07 PM Central European Summer Time
(trg)="79"> yaka ziviswa : 2019 Nyamavhuvhu 8 , China 16 : 44 : 07 GMT + 02 : 00

(src)="80"> Size ( length × width × height ) ( mm ) 4250 * 1550 * 1800
(trg)="80"> Size ( urefu × upamhi × kukwirira ) ( mm ) 4250 * 1550 * 1800

(src)="81"> last updated : Thursday , July 30 , 2015 at 10 : 29 : 19 PM Central European Summer Time
(trg)="81"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 11 , Muvhuro 09 : 20 : 17 GMT + 01 : 00

(src)="82"> last updated : Sunday , February 10 , 2019 at 4 : 09 : 04 AM Central European Standard Time
(trg)="82"> yaka ziviswa : 2019 Kukadzi 10 , Svondo 04 : 09 : 04 GMT + 01 : 00

(src)="83"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 47 PM Central European Standard Time
(trg)="83"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 47 GMT + 01 : 00

(src)="84"> Call us now : + 86-18126537057
(trg)="84"> Dana isu zvino : + 86-18126537057

(src)="85"> ( Every other day ) Testosterone Propionate
(trg)="85"> Iyo Yekupedzisira Yekutungamira kuTrestolone Acetate ( MENT ) yekuvaka Muviri

(src)="86"> Call us now : + 86 574 28525988
(trg)="86"> Dana isu zvino : + 86 574 28525988

(src)="87"> last updated : Friday , February 22 , 2019 at 7 : 33 : 43 PM Central European Standard Time
(trg)="87"> yaka ziviswa : 2019 Kukadzi 22 , Chishanu 19 : 33 : 43 GMT + 01 : 00

(src)="88"> Name ( * )
(trg)="88"> zita ( * )

(src)="89"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 38 PM Central European Standard Time
(trg)="89"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 38 GMT + 01 : 00

(src)="90"> last updated : Wednesday , October 9 , 2019 at 5 : 15 : 55 PM Central European Summer Time
(trg)="90"> yaka ziviswa : 2019 Gumiguru 9 , Chitatu 17 : 15 : 55 GMT + 02 : 00

(src)="91"> last updated : Saturday , July 22 , 2017 at 2 : 54 : 56 AM Central European Summer Time
(trg)="91"> yaka ziviswa : 2017 Chikunguru 22 , Mugovera 02 : 54 : 56 GMT + 02 : 00

(src)="92"> last updated : Tuesday , September 24 , 2019 at 1 : 43 : 30 PM Central European Summer Time
(trg)="92"> yaka ziviswa : 2019 Gunyana 24 , Chipiri 13 : 43 : 30 GMT + 02 : 00

(src)="93"> last updated : Wednesday , October 9 , 2019 at 5 : 15 : 48 PM Central European Summer Time
(trg)="93"> yaka ziviswa : 2019 Gumiguru 9 , Chitatu 17 : 15 : 48 GMT + 02 : 00

(src)="94"> last updated : Saturday , July 29 , 2017 at 4 : 04 : 37 AM Central European Summer Time
(trg)="94"> yaka ziviswa : 2017 Chikunguru 29 , Mugovera 04 : 04 : 37 GMT + 02 : 00

(src)="95"> 58,948 conversions since 2019 !
(trg)="95"> 59,552 kutendeuka kubva muna 2019 !

(src)="96"> last updated : Friday , November 8 , 2019 at 4 : 15 : 57 PM Central European Standard Time
(trg)="96"> yaka ziviswa : 2019 Mbudzi 8 , Chishanu 16 : 15 : 57 GMT + 01 : 00

(src)="97"> tyre rabha extruder
(trg)="97"> Featured zvinogadzirwa

(src)="98"> He was made to enter paradise ,
(trg)="98"> Akanga akaita kupinda paradhiso ,

(src)="99"> Established in 2009 ,
(trg)="99"> Hwakagadzwa muna 2009 ,

(src)="100.1"> 10 : 10 The thief does not come , except so that he may steal and slaughter and destroy .
(src)="100.2"> I have come so that they may have life , and have it more abundantly .
(trg)="100.1"> 10 : 12 Asi wemaricho ruoko , uye ani naani hausi mufudzi , uyo regai makwai ndezvaJehovha , anoona mhumhi ichiuya , uye iye ngaubve makwai , ndokutiza .
(trg)="100.2"> Bumhi kuparadza uye anoparadzira makwai .