# en/en_XX-nl_XX.0001.xml.gz
# nl/en_XX-nl_XX.0001.xml.gz


(src)="1.1"> Except such as have Faith , and do righteous deeds , and ( join together ) in the mutual enjoining of Truth , and of Patience and Constancy .
(src)="1.2"> 3
(trg)="1.1"> Behalve degenen die geloven en goede werken doen , en elkander tot waarheid , en geduld aansporen .
(trg)="1.2"> 3

(src)="2"> In the name of Allah , Most Gracious , Most Merciful .
(trg)="2"> In naam van Allah , de Barmhartige , de Genadevolle

(src)="3"> Therein come down the angels and the Spirit by Allah 's permission , on every errand : 4
(trg)="3"> Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder ( zeggende ) 4

(src)="4"> In the Name of Allah , Most Gracious , Most Merciful .
(trg)="4"> In naam van Allah , de Barmhartige , de Genadevolle .

(src)="5.1"> 3 .
(src)="5.2"> Except such as have Faith , and do righteous deeds , and ( join together ) in the mutual enjoining of Truth , and of Patience and Constancy .
(trg)="5.1"> 3 .
(trg)="5.2"> Behalve degenen die geloven en goede werken doen , en elkander tot waarheid , en geduld aansporen .

(src)="6.1"> 4 .
(src)="6.2"> Therein come down the angels and the Spirit by Allah 's permission , on every errand :
(trg)="6.1"> 4 .
(trg)="6.2"> Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder ( zeggende )

(src)="7"> For example at [ retailer ] in [ city ] .
(trg)="7"> Bijvoorbeeld bij [ retailer ] in [ city ] .

(src)="8.1"> Those who believed and emigrated and strove hard in Allah ’ s Way with their property and their souls , are much higher in rank with Allah .
(src)="8.2"> And those are they who are in Salvation .
(trg)="8.1"> Degenen die geloven en die zijn uitgeweken en die strijden op de Weg van Allah met hun bezittingen en hun levens zijn hoger in rang bij Allah .
(trg)="8.2"> En zij zijn degenen die de overwinnaren zijn .

(src)="9"> [ [ 1,2,1 ] , [ " Next Page " ,2 ] ]
(trg)="9"> [ [ 1,2,1 ] , [ " Volgende pagina " ,2 ] ]

(src)="10"> à £ â ¢ ã ¢ ⠀ ã ¢ ⠜ predator gamesã £ â ¢ ã ¢ ⠀ ã ¢ ⠝ ã ...
(trg)="10"> à ¢ ⠀ ⠜ predator gamesã ¢ ⠀ ⠝ ã ¢ ⠀ ⠓ a hogt ...

(src)="11"> [ [ 1,36,1 ] , [ " Next Page " ,2 ] ]
(trg)="11"> [ [ 1,9,1 ] , [ " Volgende pagina " ,2 ] ]

(src)="12"> Say : I seek refuge with the Lord of the Dawn , 1
(trg)="12.1"> Zeg : " Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad .
(trg)="12.2"> 1

(src)="13.1"> The Opposing Forces , or the forces of evil : who are they and where did they come from ?
(src)="13.2"> If God is love , then why did He create evil ?
(trg)="13.1"> De Tegenkrachten , ofwel de krachten van het kwaad : wie zijn zij en wat is hun afkomst ?
(trg)="13.2"> Als God liefde is , waarom heeft Hij dan het kwaad geschapen ?

(src)="14"> for the ( near ) future ?
(trg)="14"> voor de ( nabije ) toekomst ?

(src)="15"> " There is no God except Allah and Muhammad ( PBUH ) is His Messenger and Last Prophet . "
(trg)="15"> Er is geen God behalve Allah en Mohamed ( vzzmh ) is Zijn Boodschapper en Laatste Profeet . “

(src)="16.1"> He said to them , " You belong to what is below , I belong to what is above .
(src)="16.2"> You belong to this world , but I do not belong to this world .
(trg)="16"> Hij sprak tot hen : Gij zijt van beneden , Ik ben van boven ; gij zijt van deze wereld , Ik ben niet van deze wereld .

(src)="17"> Every soul that has sinned , if it possessed all that is on earth , would fain give it in ransom ( Qur 'an 10 : 54 )
(trg)="17"> En indien elke ziel die onrechtvaardig handelt al hetgeen op aarde is , zou bezitten , zou zij er zich voorzeker mede trachten vrij te kopen ( Koran 10 : 54 )

(src)="18"> By ( a ) would , if given a sticker
(trg)="18"> Door ( a ) zou , indien gegeven een sticker

(src)="19.1"> Then he handed him over to them to be crucified .
(src)="19.2"> So they took Jesus .
(trg)="19.1"> Toen gaf hij Hem aan hen over , om gekruisigd te worden .
(trg)="19.2"> Men voerde Jesus dus weg .

(src)="20"> For everyone who exalts himself will be humbled , and the one who humbles himself will be exalted . " .
(trg)="20"> ‘ Want ieder die zich verheft zal vernederd worden , maar wie zich vernedert zal verheven worden . ’ .

(src)="21"> replacing the [ at ] with @
(trg)="21"> vervang de [ at ] door @

(src)="22"> Surely those who believe ( who wish to reach Allah ) and amongst those Jews and Sâbiûn ( Sabians ) and Christians , whoever believes in Allah and the Last Day and do improving deeds ( that cleans the souls ’ hearts ) , then there is no fear on them , nor do they grieve .
(trg)="22"> Voorwaar , degenen die ( in de Koran ) geloven en de Joden en de Sabiërs en de Christenen en wie er in Allah en de Laatste Dag geloven en goede werk verrichten : voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren .

(src)="23"> Behind every tear of sorrow ,
(trg)="23"> Achter iedere traan van verdriet ,

(src)="24"> God is my strength and power : he maketh my way perfect .
(trg)="24"> God is mijn vesting en kracht ; Hij heeft mijn weg volkomen gebaand .

(src)="25"> and funerals ;
(trg)="25"> en uitvaartplechtigheden ,

(src)="26"> Then they said to each other , " Were not our hearts burning ( within us ) while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us ? " .
(trg)="26"> Ze zeiden tot elkander : Brandde ons hart niet in ons , toen Hij onderweg tot ons sprak , en ons de Schriften verklaarde ?

(src)="27"> date- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(trg)="27"> - Datum ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(src)="28"> To those who are not aware of searchEstate ;
(trg)="28"> Aan hen die niet zich bewust van searchEstate zijn ;

(src)="29"> Thou art the Pardoner , the Gracious .
(trg)="29"> Gij zijt de Verontschuldiger , de Genadige .

(src)="30"> No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven , the Son of Man .
(trg)="30"> Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald , is naar de hemel opgestegen : de Mensenzoon .

(src)="31"> between Hasselt and Leuven ,
(trg)="31"> tussen Hasselt en Leuven ,

(src)="32.1"> Do they only wait for the coming of the angels or the coming of the Command of your Lord ?
(src)="32.2"> This is what those before them did too .
(src)="32.3"> And Allah did not wrong them , but they used to wrong themselves ( their own souls ) .
(trg)="32.1"> Zij ( de ongelovigen ) wachten slechts tot de Engelen hen wegnemen , of het bevel van jouw Heer hen treft .
(trg)="32.2"> Zo deden degenen vôôr hen .
(trg)="32.3"> En Allah heeft hun geen onrecht aangedaan , maar zij plachten zichzelf onrecht aan te doen .

(src)="33"> and a large hammam ( moist heat ) .
(trg)="33"> en een grote hammam ( vochtige warmte ) .

(src)="34"> and with the enclosed chopsticks aufrubbeln ,
(trg)="34"> en met de bijgeleverde stokjes aufrubbeln ,

(src)="35"> 5 / Al-Ma 'idah-10 : And those who disbelieve and deny our Verses , they are the companions of the Flame ( Hell-fire ) .
(trg)="35"> 5 / Al-Ma 'idah-10 : En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen loochenden : zij zijn de bewoners van Djahîm ( de Hel ) .

(src)="36"> When the mountains are covered in sun
(trg)="36"> Wanneer de zon de bergen bedekt

(src)="37"> Thou art verily the Almighty , the Pardoner , the Compassionate .
(trg)="37"> Gij zijt waarlijk de Almachtige , de Verontschuldiger , de Meedogende .

(src)="38.1"> Truly strong is the Grip of thy Lord .
(src)="38.2"> 12
(trg)="38.1"> Waarlijk , de greep van uw Heer is hard .
(trg)="38.2"> 12

(src)="39"> Rinse under running water ;
(trg)="39"> Onder stromend water ;

(src)="40.1"> And the angel said to her in reply , " The holy Spirit will come upon you , and the power of the Most High will overshadow you .
(src)="40.2"> Therefore the child to be born will be called holy , the Son of God .
(trg)="40.1"> De engel antwoordde haar : ‘ Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken .
(trg)="40.2"> Daarom zal het kind heilig genoemd worden , Zoon van God . ’

(src)="41.1"> 59 / Al-Hashr-1 : Whatsoever is in the heavens and in the earth glorified ( still glorifies ) Allah .
(src)="41.2"> And He is the All-Mighty , the All-Wise .
(trg)="41.1"> 59 / Al-Hashr-1 : Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah .
(trg)="41.2"> En Hij is de Geweldige , de Alwijze .

(src)="42"> But those who disbelieve and deny Our signs - those are the companions of Hellfire .
(trg)="42"> Maar zij , die niet gelooven en onze teekens van onwaarheid beschuldigen , zullen makkers der hel zijn .

(src)="43"> Do you wonder that a Reminder has come to you from your Lord through a man from among you , that he might warn you and that you might have piety ( Takwâ ) and so that you might receive mercy ?
(trg)="43.1"> En verbaasde het jullie , dat er een vermaning van jullie Heer tot jullie is gekomen , door een man uit jullie midden ?
(trg)="43.2"> ( Hij komt ) opdat hij jullie waarschuwt , en opdat jullie ( Allah ) vrezen .
(trg)="43.3"> En hopelijk zullen jullie begenadigd worden .

(src)="44"> Serving ( welcome ) drinks ;
(trg)="44"> Serveren van ( welkomst ) dranken ;

(src)="45"> 1 ) There is no god except Allah and that
(trg)="45"> 1 ) Er geen God is behalve Allah

(src)="46.1"> O Children of Adam !
(src)="46.2"> Whenever come to you messengers from among you who narrate to you My Verses , then whoever becomes the owner of piety ( Takwa ) and improves the soul ( cleanses the soul ) on them there is no fear nor do they grieve .
(trg)="46.1"> O Kinderen van Adam , wanneer er Boodschappers uit jullie midden tot jullie komen , die jullie Mijn Verzen vertellen : wie dan ( Allah ) vreest en zich betert ; over hem zal geen angst komen .
(trg)="46.2"> Noch zullen zij treuren .

(src)="47.1"> 1 .
(src)="47.2"> To thee have We granted the ( Fount of ) Abundance .
(trg)="47.1"> 1 .
(trg)="47.2"> Voorwaar , Wij hebben u in overvloed het goede gegeven .

(src)="48.1"> The Prophet Muhammad ( peace be upon him ) said , holding up his two fingers together : " The one who takes care of an orphan is with me in Paradise like this . "
(src)="48.2"> [ Sahîh al-Bukhârî ( 5546 ) and Sahîh Muslim ( 5296 ) ]
(trg)="48.1"> De profeet Mohammed ( Gods zegen en vrede zij met hem ) stak zijn wijs- en middelvingers tegen elkaar geklemd op en zei : " Degene die voor een wees zorgt , zal op deze manier bij mij in het Paradijs zijn . "
(trg)="48.2"> [ Sahîh al-Bukhârî ( 5546 ) en Sahîh Muslim ( 5296 ) ]

(src)="49.1"> ( Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were joined together as one united piece , then We parted them ?
(src)="49.2"> And We have made from water every living thing .
(src)="49.3"> Will they not then believe ? ) ( 21 : 30 )
(trg)="49.1"> Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten .
(trg)="49.2"> En ( dat ) Wij alle levende dingen uit het water maakten ?
(trg)="49.3"> Geloven zij dan niet ?
(trg)="49.4"> ( De Koran : 21 -30 ) .

(src)="50"> And the Creator said : " It is done . "
(trg)="50"> En de Schepper zei : " Het is gedaan . "

(src)="51.1"> Him to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth !
(src)="51.2"> And Allah is Witness to all things .
(src)="51.3"> 9
(trg)="51.1"> Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort ; en Allah is Getuige van alle dingen .
(trg)="51.2"> 9

(src)="52.1"> 3 .
(src)="52.2"> Celebrate the praises of thy Lord , and pray for His Forgiveness : for He is Oft- Returning ( in forgiveness ) .
(trg)="52.1"> 3 .
(trg)="52.2"> Roem dan uw Heer met de lof , die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem ; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend .

(src)="53"> Then he took the bread , said the blessing , broke it , and gave it to them , saying , “ This is my body , which will be given for you ; do this in memory of me . ” .
(trg)="53"> Toen nam Hij brood , sprak een dankgebed uit , brak het , gaf het hun , en sprak : Dit is mijn lichaam , dat voor u wordt overgeleverd ; doet dit tot mijne gedachtenis .

(src)="54"> “ Whenever the shape is clear for you ,
(trg)="54"> “ Wanneer de vorm u duidelijk is ,

(src)="55"> Schenkeveld : Every drop of water is disinfected
(trg)="55"> Schenkeveld : iedere druppel water wordt ontsmet

(src)="56.1"> 1 .
(src)="56.2"> Say : I seek refuge with the Lord of the Dawn ,
(trg)="56.1"> 1 .
(trg)="56.2"> Zeg : " Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad .

(src)="57"> As the visions during the night continued , I saw One like a son of man coming , on the clouds of heaven ; When he reached the Ancient One and was presented before him .
(trg)="57.1"> Ik bleef staren op het nachtelijk visioen : En zie , met de wolken des hemels kwam iemand als een mensenzoon .
(trg)="57.2"> Hij trad tot voor den Hoogbejaarde , en werd vóór Hem geleid .

(src)="58.1"> 6 .
(src)="58.2"> Except such as believe and do righteous deeds : for they shall have a reward unfailing .
(trg)="58.1"> 6 .
(trg)="58.2"> Behalve degenen die geloven en goede werken doen ; hunner is een oneindige beloning .

(src)="59"> And as for those emigrated for ( in the Way of ) Allah after they were wronged , We shall surely give them a good Lodging in the world , and the reward of the Hereafter is certainly much greater , if they but knew !
(trg)="59.1"> En degenen die uitweken omwille van Allah nadat ben onrecht was aangedaan zullen Wij in deze wereld een goede behuizing geven , maar de beloning van het Hiernamaals zal groter zijn .
(trg)="59.2"> Indien zij dat maar wisten !

(src)="60.1"> O you who believe ( who wish to reach Allah ) !
(src)="60.2"> Do not take for friends those who take your religion for a mockery and a joke , from among those who were given the Book before you and the disbelievers .
(src)="60.3"> And have piety towards Allah if you are believers .
(trg)="60.1"> O jultie die geloven !
(trg)="60.2"> Neemt niet degenen die jullie godsdienst tot een ( onderwerp van ) bespotting en scherts maken van degenen die de Schrift vóór jullie gegeven waren en de ongelovigen als beschcrmcrs .
(trg)="60.3"> En vreest Allah , indien jullie gelovigen zijn .

(src)="61"> Our location in [ Plaatsnaam ] will soon open its doors .
(trg)="61"> Onze vestiging in [ Plaatsnaam ] zal binnenkort zijn deuren openen .

(src)="62"> and offers to its guests from Young to Old ,
(trg)="62"> en biedt zijn gasten van jong tot oud ,

(src)="63.1"> The likeness of the two parties is as the blind and the deaf and the seeing ( their faculties of seeing functions ) and the hearing ( their faculties of hearing functions ) .
(src)="63.2"> Are they equal when compared ?
(src)="63.3"> Will you not then deliberate ?
(trg)="63.1"> De gelijkenis tussen de twee groepen is als die tussen de blinden en de doven ( van hart ) en de zienden en de horenden : zijn zij gelijk ?
(trg)="63.2"> Trekken jullie er dan geen lering uit ?

(src)="64"> in which they are able and proud to give the best of themselves ,
(trg)="64"> binnen dewelke zij in staat & trots zijn het beste van zichzelf te geven ,

(src)="65"> Output off when it under ( exceed ) setting voltage ;
(trg)="65"> Output weg wanneer het onder ( overschrijd ) plaatsend voltage ;

(src)="66.1"> And when they committed an indecency they said : “ We found our fathers on this ( We saw so from them ) and Allah has commanded it on us ” .
(src)="66.2"> Say : “ Allah never commands indecency ( Fahshâi ) ” .
(src)="66.3"> Do you say about Allah that which you do not know ?
(trg)="66.1"> En wanneer zij een gruweldaad bedrijven , dan zeggen zij : " Wij troffen dit bij onze vaderen aan en Allah heeft ons dit bevolen . "
(trg)="66.2"> Zeg ( O Moehammad ) : " Voorwaar , Allah beveelt geen gruweldaden , zeggen jullie dat over Allah wat jullie niet weten ? "

(src)="67"> EXECUTED on [ DAY ] of [ MONTH ] , [ YEAR ] , by
(trg)="67"> Uitgevoerd op [ DAG ] van [ MAAND ] , [ JAAR ] , door

(src)="68.1"> " Whoever praises the Lord by a gift , shall receive God 's esteem , regardless of people 's opinion .
(src)="68.2"> It has been written : God is Holy and Righteous and He wil judge us according to our acts . " ( the Holy Ambrosius van Optina said so ) .
(trg)="68.1"> " Wie iets schenkt ter ere van God , die zal van God een beloning ontvangen .
(trg)="68.2"> Niet van de mensen .
(trg)="68.3"> Er staat geschreven : God is Heilig en Rechtvaardig en Hij zal ons naar onze daden beoordelen en belonen . " ( de Heilige starets Ambrosius van Optina )

(src)="69.1"> Except as Allah wills : for He knoweth what is manifest and what is hidden .
(src)="69.2"> 7
(trg)="69.1"> Behalve wat Allah wil - Voorwaar , Hij kent het openlijke en het verborgene .
(trg)="69.2"> 7

(src)="70"> We look forward to brightening your day ( not to mention your night ) !
(trg)="70"> We verheugen ons op het verlichten van je dag ( om nog maar te zwijgen over je nacht ) !

(src)="71.1"> And We said : “ O Adam !
(src)="71.2"> Dwell you and your wife in the Paradise and eat both of you freely with pleasure and delight , of things therein wherever you wish and do not approach this tree , for then you will be of the wrong-doers ( the unjust , the transgressors ) ” .
(trg)="71"> En Wij zeiden : " O Adam , verblijft in het Paradijs , jij en je vrouw , en eet daaruit overloedig , zoals jullie willen , maar nadert deze boom niet , anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren . "

(src)="72.1"> Except such as believe and do righteous deeds : for they shall have a reward unfailing .
(src)="72.2"> 6
(trg)="72.1"> Behalve degenen die geloven en goede werken doen ; hunner is een oneindige beloning .
(trg)="72.2"> 6

(src)="73"> and we give you the best price !
(trg)="73"> en wij geven u de beste prijs !

(src)="74"> and in the hearts of all peoples
(trg)="74"> en in de harten van alle mensen

(src)="75.1"> 5 .
(src)="75.2"> For that thy Lord will have given her inspiration .
(trg)="75.1"> 5 .
(trg)="75.2"> Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard .

(src)="76"> And what can make you know what is [ breaking through ] the difficult pass ?
(trg)="76"> Wat zal u doen begrijpen wat de helling is ?

(src)="77.1"> How near we are to one another , as we go to God .
(src)="77.2"> How near is He to us .
(src)="77.3"> How close the ending of the dream of sin , and the redemption of the Son of God .
(trg)="77.1"> Hoe nabij zijn wij elkaar , nu we gaan naar God .
(trg)="77.2"> Hoe nabij is Hij ons .
(trg)="77.3"> Hoe dichtbij is het eind van de droom van zonde , en de verlossing van de Zoon van God .

(src)="78"> So when Joseph came up to them , they stripped him of the long tunic he had on ; then they took him and threw him into the cistern , which was empty and dry .
(trg)="78.1"> Toen Josef dan bij zijn broers was gekomen , trokken zij hem het veelkleurig kleed uit , dat hij aanhad , grepen hem vast , en wierpen hem in de put .
(trg)="78.2"> De put was leeg , en er stond geen water in .

(src)="79"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="79"> De hemel zal van schrik gespleten worden ; de belofte daarvan zal zekerlijk worden vervuld .

(src)="80"> For those who know what is good for them !
(trg)="80"> Voor zij die weten wat goed voor hen is !

(src)="81.1"> He said to them , " Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature .
(src)="81.2"> Whoever believes and is baptized will be saved ; whoever does not believe will be condemned .
(trg)="81.1"> Hij zei hun : ‘ Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen .
(trg)="81.2"> Wie tot geloof komt en gedoopt wordt , zal gered worden , maar wie niet tot geloof komt , zal veroordeeld worden . ’

(src)="82"> Then ( after that event ) We delivered him and those with him by Mercy from Us and We cut off the last ( eliminated the generation ) of those who belied our Verses and were not believers .
(trg)="82.1"> Toen redden Wij hem ( Hôed ) en degenen met hem door Genade van Ons en Wij roeiden degenen die Onze Tekenen loochenden geheel uit .
(trg)="82.2"> En zij plachten geen gelovigen te zijn .

(src)="83"> As a [ Role ] , I want [ Feature ] , so that I can [ Reason ] .
(trg)="83"> Als een [ Role ] wil ik [ Feature ] , zodat ik [ Reason ] kan gebruiken .

(src)="84"> a refreshing towel upon return ,
(trg)="84"> en verfrissend handdoekje bij terugkomst ,

(src)="85.1"> 13 .
(src)="85.2"> But the Messenger of Allah said to them : " It is a She-camel of Allah !
(src)="85.3"> And ( bar her not from ) having her drink ! "
(trg)="85.1"> 13 .
(trg)="85.2"> Zeide de boodschapper van Allah : " Laat de kamelin van Allah vrij in haar drinken . "

(src)="86"> We will just talk about one of them ( the last one ) further .
(trg)="86"> We zullen het verder alleen over een van hen ( de laatste ) hebben .

(src)="87.1"> And the people of Noah before .
(src)="87.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="87"> Als ook het volk van Noach , vóór hen : want zij waren ten hoogste onrechtvaardig en zondig .

(src)="88.1"> The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace , those whose ( portion ) is not wrath , and who go not astray .
(src)="88.2"> 7
(trg)="88.1"> Het pad dergenen , aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen , op wie toorn is nedergedaald , noch dat der dwalenden .
(trg)="88.2"> 7

(src)="89"> and how are you dealing with it ( to-gether ) ?
(trg)="89"> en hoe ga jij er ( samen ) mee om ?

(src)="90.1"> Those who have faith and do righteous deeds , - they are the best of creatures .
(src)="90.2"> 7
(trg)="90.1"> Doch zij die geloven en goede werken doen , zij zijn de beste der schepselen .
(trg)="90.2"> 7

(src)="91.1"> O my mates of the prison !
(src)="91.2"> As for one of you , he shall give his lord to drink wine , but the other shall be crucified , so that the birds shall eat from his head .
(src)="91.3"> The matter is decreed concerning which you inquired .
(trg)="91.1"> O mijn medegevangenen , wat één van jullie betreft ; hij zal voor zijn heer wijn inschenken .
(trg)="91.2"> Wat de andere betret hij zal gekruisigd worden en de vogels zullen van zijn hoofd eten .
(trg)="91.3"> De zaak waarover jullie vmgen , is reeds besloten . "

(src)="92.1"> The crowds , meanwhile , learned of this and followed him .
(src)="92.2"> He received them and spoke to them about the kingdom of God , and he healed those who needed to be cured .
(trg)="92.1"> Maar het volk merkte het , en ging Hem achterna .
(trg)="92.2"> Hij ontving ze , sprak tot hen over het koninkrijk Gods , en Hij genas , wie genezing behoefde .

(src)="93.1"> 2 .
(src)="93.2"> Therefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice .
(trg)="93.1"> 2 .
(trg)="93.2"> Bid daarom tot uw Heer en offer .

(src)="94.1"> 1 .
(src)="94.2"> Seest thou one who denies the Judgment ( to come ) ?
(trg)="94.1"> 1 .
(trg)="94.2"> Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent ?

(src)="95.1"> And those who believe ( who wish to reach Allah before death and submit to Allah ) say : “ Are these they who swore by Allah with the most binding of their oaths that they were most surely with you ” ?
(src)="95.2"> Their deeds have been wasted and they have become the losers .
(trg)="95.1"> En degenen die geloven zeggen ( tegen hun vijanden over de hypocrieten ) : " Zijn zij degenen die bij Allah zwoeren dat zij echt bij jullie zouden zijn ? "
(trg)="95.2"> Hun werken zullen vruchteloos zijn en zij zullen verliezers worden .

(src)="96.1"> At this , Jesus said to him , " Get away , Satan !
(src)="96.2"> It is written : ' The Lord , your God , shall you worship and him alone shall you serve . ' "
(src)="96.3"> Then the devil left him and , behold , angels came and ministered to him .
(trg)="96.1"> Toen sprak Jesus : Ga heen , satan ; want er staat geschreven : " Gij zult den Heer uw God aanbidden , en Hem alleen dienen " .
(trg)="96.2"> Toen verliet Hem de duivel , en zie , de engelen naderden , en dienden Hem .

(src)="97"> purified water ;
(trg)="97"> gezuiverd water ;

(src)="98"> And what can make you know what is the night comer ?
(trg)="98"> Maar wat zal u datgene doen verstaan , wat bij nacht verschijnt ?

(src)="99"> Similarly , the gardens are open to you ,
(trg)="99"> Ook de tuinen zijn open voor u ,

(src)="100.1"> So We said : “ Strike him ( the dead man ) with a piece of it ( the cow ) ( when he was struck with it , the dead man was brought to life ) ” .
(src)="100.2"> Thus Allah brings the dead to life and shows you His Signs ( proofs of His Omnipotence ) so that you may understand .
(trg)="100.1"> Toen zeiden Wij : " Slaat hem ( de dode ) met een deel van haar ( de koe ) . "
(trg)="100.2"> Zo doet Allah de doden herleven en toont Hij jullie Zijn Tekenen , hopelijk zullen jullie begrijpen .