# en/en_XX-ml_IN.0001.xml.gz
# ml/en_XX-ml_IN.0001.xml.gz


(src)="1"> The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter .
(trg)="1"> മലക്കുകളു ആത്മ വു അവരുട രക്ഷ ത വ ന്‍റ എല്ല ക ര്യത്ത സ ബന്ധ ച്ചുമുള്ള ഉത്തരവുമ യ ആ ര ത്ര യ ല്‍ ഇറങ്ങ വരുന്നു .

(src)="2"> And what can make you know what is the Crusher ?
(trg)="2"> ഹുത്വമ എന്ന ല്‍ എന്ത ണ ന്ന് ന നക്കറ യ മ ?

(src)="3"> Indeed , mankind is in loss ,
(trg)="3"> ത ര്‍ച്ചയ യു മനുഷ്യന്‍ നഷ്ടത്ത ല്‍ തന്ന യ കുന്നു ;

(src)="4"> And what can make you know what is the night comer ?
(trg)="4"> ര ത്ര യ ല്‍ വരുന്നത് എന്ന ല്‍ എന്ത ണ ന്ന് ന നക്കറ യുമ ?

(src)="5.1"> And the people of Noah before .
(src)="5.2"> Indeed , it was they who were [ even ] more unjust and oppressing .
(trg)="5"> അത ന് മുമ്പ് നൂഹ ന്‍റ ജനതയ യു ( അവന്‍ നശ പ്പ ച്ചു . ) ത ര്‍ച്ചയ യു അവര്‍ കൂടുതല്‍ അക്രമവു , കൂടുതല്‍ ധ ക്ക രവു ക ണ ച്ചവര യ രുന്നു .

(src)="6"> So pray to your Lord and sacrifice [ to Him alone ] .
(trg)="6"> ആകയ ല്‍ ന ന ന്‍റ രക്ഷ ത വ ന് വ ണ്ട നമസ്കര ക്കുകയു ബല യര്‍പ്പ ക്കുകയു ച യ്യുക .

(src)="7"> The scriptures of Abraham and Moses .
(trg)="7"> അത യത് ഇബ്ര ഹ മ ന്‍റ യു മൂസ യുട യു ഏടുകള ല്‍ .

(src)="8"> Except for those who believe and do righteous deeds , for they will have a reward uninterrupted .
(trg)="8"> വ ശ്വസ ക്കുകയു സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്ത ക്കുകയു ച യ്തവര ഴ ക . എന്ന ല്‍ അവര്‍ക്ക കട്ട മുറ ഞ്ഞ് പ ക ത്ത പ്രത ഫലമുണ്ട യ ര ക്കു .

(src)="9.1"> So allow time for the disbelievers .
(src)="9.2"> Leave them awhile .
(trg)="9"> ആകയ ല്‍ ( നബ യ , ) ന സത്യന ഷ ധ കള്‍ക്ക് ക ലത മസ നല്‍കുക . അല്‍പസമയത്ത ക്ക് അവര്‍ക്ക് ത മസ നല്‍ക യ ക്കുക .

(src)="10.1"> Except what Allah should will .
(src)="10.2"> Indeed , He knows what is declared and what is hidden .
(trg)="10"> അല്ല ഹു ഉദ്ദ ശ ച്ചത ഴ ക . ത ര്‍ച്ചയ യു അവന്‍ പരസ്യമ യതു , രഹസ്യമ യ ര ക്കുന്നതു അറ യുന്നു .

(src)="11"> Say , " I seek refuge in the Lord of daybreak
(trg)="11"> പറയുക : പുലര യുട രക്ഷ ത വ ന ട് ഞ ന്‍ ശരണ ത ടുന്നു .

(src)="12"> And what can make you know what is [ breaking through ] the difficult pass ?
(trg)="12"> ആ മലമ്പ ത എന്ത ണ ന്ന് ന നക്കറ യ മ ?

(src)="13"> That is the Knower of the unseen and the witnessed , the Exalted in Might , the Merciful ,
(trg)="13"> അദൃശ്യവു ദൃശ്യവു അറ യുന്നവനു പ്രത പ യു കരുണ ന ധ യുമ കുന്നു അവന്‍ .

(src)="14"> You , [ O Muhammad ] , are not but a warner .
(trg)="14"> ന ഒരു ത ക്ക തുക രന്‍ മ ത്രമ കുന്നു .

(src)="15"> These are verses of the wise Book ,
(trg)="15"> തത്വസമ്പൂര്‍ണ്ണമ യ വ ദഗ്രന്ഥത്ത ല വചനങ്ങളത്ര അവ .

(src)="16"> Let them worship the Lord of this House ,
(trg)="16"> ഈ ഭവനത്ത ന്‍റ രക്ഷ ത വ ന അവര്‍ ആര ധ ച്ചുക ള്ളട്ട .

(src)="17.1"> Then exalt [ Him ] with praise of your Lord and ask forgiveness of Him .
(src)="17.2"> Indeed , He is ever Accepting of repentance .
(trg)="17"> ന ന്റ രക്ഷ ത വ ന സ്തുത ക്കുന്നത ട പ്പ ന അവന പ്രക ര്‍ത്ത ക്കുകയു , ന അവന ട് പ പമ ചന ത ടുകയു ച യ്യുക . ത ര്‍ച്ചയ യു അവന്‍ പശ്ച ത്ത പ സ്വ കര ക്കുന്നവന കുന്നു .

(src)="18"> Because your Lord has commanded it .
(trg)="18"> ന ന്‍റ രക്ഷ ത വ് അത ന് ബ ധന നല്‍ക യത് ന മ ത്ത .

(src)="19"> Is not Allah the most just of judges ?
(trg)="19"> അല്ല ഹു വ ധ കര്‍ത്ത ക്കള ല്‍ വ ച്ചു ഏറ്റവു വല യ വ ധ കര്‍ത്ത വല്ലയ ?

(src)="20"> And the people of Abraham and the people of Lot
(trg)="20"> ഇബ്ര ഹ മ ന്‍റ ജനതയു , ലൂത്വ ന്‍റ ജനതയു .

(src)="21"> So I have warned you of a Fire which is blazing .
(trg)="21"> അത ന ല്‍ ആള ക്കത്ത ക്ക ണ്ട ര ക്കുന്ന അഗ്ന യ പ്പറ്റ ഞ ന്‍ ന ങ്ങള്‍ക്ക് ത ക്ക ത് നല്‍ക യ ര ക്കുന്നു .

(src)="22"> [ Those of ] Pharaoh and Thamud ?
(trg)="22"> അഥവ ഫ ര്‍ഔന്‍റ യു ഥമൂദ ന്‍റ യു ( വര്‍ത്തമ ന ) .

(src)="23"> Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="23"> ആക ശങ്ങള ലുള്ളതു ഭൂമ യ ലുള്ളതു അല്ല ഹുവ ന്‍റ മഹത്വ പ്രക ര്‍ത്ത ച്ച ര ക്കുന്നു . അവന കുന്നു പ്രത പ യു യുക്ത മ നു .

(src)="24"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .
(trg)="24"> അത നു മുമ്പ് നൂഹ ന്‍റ ജനതയ യു ( ന നശ പ്പ ക്കുകയുണ്ട യ . ) ത ര്‍ച്ചയ യു അവര്‍ അധര്‍മ്മക ര കള യ ഒരു ജനതയ യ രുന്നു .

(src)="25"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
(trg)="25"> ആദ് സമുദ യവു , ഫ ര്‍ഔനു , ലൂത്വ ന്‍റ സഹ ദരങ്ങളു ,

(src)="26"> And the messenger of Allah [ Salih ] said to them , " [ Do not harm ] the she-camel of Allah or [ prevent her from ] her drink . "
(trg)="26"> അപ്പ ള്‍ അല്ല ഹുവ ന്‍റ ദൂതന്‍ അവര ട് പറഞ്ഞു . അല്ല ഹുവ ന്‍റ ഒട്ടകത്ത യു അത ന്‍റ വ ള്ള കുട യു ന ങ്ങള്‍ സൂക്ഷ ക്കുക

(src)="27"> And then being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion .
(trg)="27"> പുറമ , വ ശ്വസ ക്കുകയു , ക്ഷമ ക ണ്ടു ക രുണ്യ ക ണ്ടു പരസ്പര ഉപദ ശ ക്കുകയു ച യ്തവരുട കൂട്ടത്ത ല്‍ അവന്‍ ആയ ത്ത രുകയു ച യ്യുക .

(src)="28"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .
(trg)="28"> അതു ന മ ത്ത ആക ശ പ ട്ട പ്പ ളരുന്നത ണ്‌ . അല്ല ഹുവ ന്‍റ വ ഗ്ദ ന പ്ര വര്‍ത്ത കമ ക്കപ്പ ടുന്നത കുന്നു .

(src)="29"> Then Allah will punish him with the greatest punishment .
(trg)="29"> അല്ല ഹു അവന ഏറ്റവു വല യ ശ ക്ഷ ശ ക്ഷ ക്കുന്നത ണ്‌ .

(src)="30"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud
(trg)="30"> ഇവരുട മുമ്പ് നൂഹ ന്‍റ ജനതയു റസ്സുക രു , ഥമൂദ് സമുദ യവു സത്യ ന ഷ ധ ക്കുകയുണ്ട യ .

(src)="31"> Who have been patient and upon their Lord rely .
(trg)="31"> ക്ഷമ ക ക്ക ള്ളുകയു , തങ്ങളുട രക്ഷ ത വ ന ഭരമ ല്‍പ ച്ചു ക ണ്ട ര ക്കുകയു ച യ്തവരത്ര അവര്‍ .

(src)="32"> And if they deny you , [ O Muhammad ] - so , before them , did the people of Noah and ' Aad and Thamud deny [ their prophets ] ,
(trg)="32"> ( നബ യ , ) ന ന്ന ഇവര്‍ ന ഷ ധ ച്ചു തള്ളുന്ന പക്ഷ ഇവര്‍ക്ക് മുമ്പ് നൂഹ ന്‍റ ജനതയു , ആദു , ഥമൂദു ( പ്രവ ചകന്‍മ ര ) ന ഷ ധ ച്ച് തള്ള യ ട്ടുണ്ട്‌ .

(src)="33"> And indeed , it will be [ a cause of ] regret upon the disbelievers .
(trg)="33"> ത ര്‍ച്ചയ യു ഇത് സത്യന ഷ ധ കള്‍ക്ക് ഖ ദത്ത ന് ക രണവുമ കുന്നു .

(src)="34.1"> To whom belongs the dominion of the heavens and the earth .
(src)="34.2"> And Allah , over all things , is Witness .
(trg)="34"> ആക ശങ്ങളുട യു ഭൂമ യുട യു മ ല്‍ ആധ പത്യ ഉള്ളവനുമ യ ( അല്ല ഹുവ ല്‍ ) . അല്ല ഹു എല്ല ക ര്യത്ത നു സ ക്ഷ യ കുന്നു .

(src)="35"> He says , " I have spent wealth in abundance . "
(trg)="35"> അവന്‍ പറയുന്നു : ഞ ന്‍ മ ല്‍ക്കുമ ല്‍ പണ തുലച്ച ര ക്കുന്നു എന്ന്‌ .

(src)="36"> Say , " O disbelievers ,
(trg)="36"> ( നബ യ , ) പറയുക : അവ ശ്വ സ കള ,

(src)="37"> The people of Noah denied before them , and [ the tribe of ] ' Aad and Pharaoh , the owner of stakes ,
(trg)="37"> അവര്‍ക്ക് മുമ്പ് നൂഹ ന്‍റ ജനതയു , ആദ് സമുദ യവു , ആണ കളുറപ്പ ച്ച രുന്ന ഫ ര്‍ഔനു ന ഷ ധ ച്ചു തള്ള യ ട്ടുണ്ട്‌ ,

(src)="38"> Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience .
(trg)="38"> വ ശ്വസ ക്കുകയു സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്ത ക്കുകയു , സത്യ ക ക്ക ള്ള ന്‍ അന്യ ന്യ ഉപദ ശ ക്കുകയു ക്ഷമ ക ക്ക ള്ള ന്‍ അന്യ ന്യ ഉപദ ശ ക്കുകയു ച യ്തവര ഴ ക .

(src)="39.1"> Are you a more difficult creation or is the heaven ?
(src)="39.2"> Allah constructed it .
(trg)="39"> ന ങ്ങള ണ സൃഷ്ട ക്കപ്പ ട ന്‍ കൂടുതല്‍ പ്രയ സമുള്ളവര്‍ . അതല്ല ; ആക ശമ ണ ? അത ന അവന്‍ ന ര്‍മ ച്ച ര ക്കുന്നു .

(src)="40"> O mankind , what has deceived you concerning your Lord , the Generous ,
(trg)="40"> ഹ ; മനുഷ്യ , ഉദ രന യ ന ന്‍റ രക്ഷ ത വ ന്‍റ ക ര്യത്ത ല്‍ ന ന്ന വഞ്ച ച്ചു കളഞ്ഞത ന്ത ണ്‌ ?

(src)="41"> Do you not consider how Allah has created seven heavens in layers
(trg)="41"> ന ങ്ങള്‍ കണ്ട ല്ല ; എങ്ങന യ ണ് അല്ല ഹു അടുക്കുകള യ ട്ട് ഏഴ് ആക ശങ്ങള്‍ സൃഷ്ട ച്ച ര ക്കുന്നത് എന്ന്‌ .

(src)="42"> Indeed , the criminals will be in the punishment of Hell , abiding eternally .
(trg)="42"> ത ര്‍ച്ചയ യു കുറ്റവ ള കള്‍ നരകശ ക്ഷയ ല്‍ ന ത്യവ സ കള യ ര ക്കു .

(src)="43"> And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin .
(trg)="43"> ഫ ര്‍ഔനു , അവന്‍റ മുമ്പുള്ളവരു ക ഴ്മ ല്‍ മറ ഞ്ഞ ര ജ്യങ്ങളു ( ത റ്റ യ പ്രവര്‍ത്തന ക ണ്ടു വന്നു .

(src)="44"> And made the moon therein a [ reflected ] light and made the sun a burning lamp ?
(trg)="44"> ചന്ദ്രന അവ ട ഒരു പ്രക ശമ ക്ക യ ര ക്കുന്നു .സൂര്യന ഒരു വ ളക്കുമ ക്ക യ ര ക്കുന്നു .

(src)="45.1"> Except for those who believe and do righteous deeds .
(src)="45.2"> For them is a reward uninterrupted .
(trg)="45"> വ ശ്വസ ക്കുകയു സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്ത ക്കുകയു ച യ്തവര്‍ക്ക ഴ ക . അവര്‍ക്ക് മുറ ഞ്ഞു പ ക ത്ത പ്രത ഫലമുണ്ട്‌ .

(src)="46"> So what yet causes you to deny the Recompense ?
(trg)="46"> എന്ന ര ക്ക ഇത ന് ശ ഷ പരല കത്ത പ്രത ഫല നടപട യുട ക ര്യത്ത ല്‍ ( നബ യ , ) ന ന്ന ന ഷ ധ ച്ചു തള്ള ന്‍ എന്ത് ന്യ യമ ണുള്ളത്‌ ?

(src)="47"> And they will approach one another , inquiring of each other .
(trg)="47"> പരസ്പര പലതു ച ദ ച്ചു ക ണ്ട് അവര ല്‍ ച ലര്‍ ച ലര അഭ മുഖ കര ക്കു .

(src)="48"> Indeed , the vengeance of your Lord is severe .
(trg)="48"> ത ര്‍ച്ചയ യു ന ന്‍റ രക്ഷ ത വ ന്‍റ പ ടുത്ത കഠ നമ യത് തന്ന യ കുന്നു .

(src)="49"> Indeed , you are to die , and indeed , they are to die .
(trg)="49"> ത ര്‍ച്ചയ യു ന മര ക്കുന്നവന കുന്നു . അവരു മര ക്കുന്നവര കുന്നു .

(src)="50"> By the wise Qur 'an .
(trg)="50"> തത്വസമ്പൂര്‍ണമ യ ഖുര്‍ആന്‍ തന്ന യ ണ സത്യ ;

(src)="51"> So give them tidings of a painful punishment ,
(trg)="51"> ആകയ ല്‍ ( നബ യ , ) ന അവര്‍ക്ക് വ ദനയ റ യ ഒരു ശ ക്ഷയ പ്പറ്റ സന്ത ഷവ ര്‍ത്ത അറ യ ക്കുക .

(src)="52"> Have you not considered , [ O Muhammad ] , how your Lord dealt with the companions of the elephant ?
(trg)="52"> ആനക്ക ര ക്ക ണ്ട് ന ന്‍റ രക്ഷ ത വ് പ്രവര്‍ത്ത ച്ചത് എങ്ങന എന്ന് ന കണ്ട ല്ല ?

(src)="53"> But only seeking the countenance of his Lord , Most High .
(trg)="53"> തന്‍റ അത്യുന്നതന യ രക്ഷ ത വ ന്‍റ പ്ര ത ത ടുക എന്നതല്ല ത .

(src)="54"> Indeed , these [ disbelievers ] are saying ,
(trg)="54"> എന്ന ല്‍ ഇക്കൂട്ടര ത പറയുന്നു ;

(src)="55"> And indeed , for those who have wronged is a punishment before that , but most of them do not know .
(trg)="55"> ത ര്‍ച്ചയ യു അക്രമ പ്രവര്‍ത്ത ച്ചവര്‍ക്ക് അത നു പുറമ യു ശ ക്ഷയുണ്ട്‌ . പക്ഷ അവര ല്‍ അധ കപ രു മനസ്സ ല ക്കുന്ന ല്ല .

(src)="56"> Thamud denied [ their prophet ] by reason of their transgression ,
(trg)="56"> ഥമൂദ് ഗ ത്ര അത ന്‍റ ധ ക്ക ര മൂല ( സത്യത്ത ) ന ഷ ധ ച്ചു തള്ളുകയുണ്ട യ .

(src)="57"> Indeed , they who have believed and done righteous deeds - those are the best of creatures .
(trg)="57"> ത ര്‍ച്ചയ യു വ ശ്വസ ക്കുകയു സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്ത ക്കുകയു ച യ്തവര ര അവര്‍ തന്ന യ കുന്നു സൃഷ്ട കള ല്‍ ഉത്തമര്‍ .

(src)="58"> Then in what statement after the Qur 'an will they believe ?
(trg)="58"> ഇന ഇത ന് ( ഖുര്‍ആന്ന്‌ ) ശ ഷ ഏത രു വര്‍ത്തമ നത്ത ല ണ് അവര്‍ വ ശ്വസ ക്കുന്നത്‌ ?

(src)="59"> Indeed , the righteous will be in pleasure , And indeed , the wicked will be in Hellfire . ( 82 : 13-14 )
(trg)="59"> “ പുണ്യവ ന്മ ര്‍ ത ര്‍ച്ചയ യു സുഖത്ത ല ണ് . ത മ്മ ട കള്‍ ത ര്‍ച്ചയ യു നരകത്ത ല ണ് . ”

(src)="60"> And already had those before them denied , and how [ terrible ] was My reproach .
(trg)="60"> ത ര്‍ച്ചയ യു അവര്‍ക്ക് മുമ്പുള്ളവരു ന ഷ ധ ച്ചു തള്ള യ ട്ടുണ്ട്‌ . അപ്പ ള്‍ എന്‍റ പ്രത ഷ ധ എങ്ങന യ യ രുന്നു .

(src)="61"> When the victory of Allah has come and the conquest ,
(trg)="61"> അല്ല ഹുവ ന്റ സഹ യവു വ ജയവു വന്നുക ട്ട യ ല്‍ .

(src)="62"> Say , " Wait , for indeed I am , with you , among the waiters . "
(trg)="62"> ന പറഞ്ഞ ക്കുക : ന ങ്ങള്‍ ക ത്ത രുന്ന ളൂ . ത ര്‍ച്ചയ യു ഞ നു ന ങ്ങള ട പ്പ ക ത്ത ര ക്കുന്നവരുട കൂട്ടത്ത ല കുന്നു .

(src)="63"> Say , " I seek refuge in the Lord of mankind ,
(trg)="63"> പറയുക : മനുഷ്യരുട രക്ഷ ത വ ന ട് ഞ ന്‍ ശരണ ത ടുന്നു .

(src)="64"> When the two receivers receive , seated on the right and on the left .
(trg)="64"> വലതുഭ ഗത്തു ഇടതുഭ ഗത്തു ഇരുന്നു ക ണ്ട് ഏറ്റുവ ങ്ങുന്ന രണ്ടുപ ര്‍ ഏറ്റുവ ങ്ങുന്ന സന്ദര്‍ഭ .

(src)="65"> Sovereign of the Day of Recompense .
(trg)="65"> പ്രത ഫല ദ വസത്ത ന്റ ഉടമസ്ഥന്‍ .

(src)="66"> And the Hereafter is better for you than the first [ life ] .
(trg)="66"> ത ര്‍ച്ചയ യു പരല കമ ണ് ന നക്ക് ഇഹല കത്ത ക്ക ള്‍ ഉത്തമമ യ ട്ടുള്ളത്‌ .

(src)="67"> Then man will have no power or any helper .
(trg)="67"> അപ്പ ള്‍ അവന് ( മനുഷ്യന്‌ ) യ ത രു ശക്ത യ , സഹ യ യ ഉണ്ട യ ര ക്കുകയ ല്ല .

(src)="68"> Who made [ as equal ] with Allah another deity ; then throw him into the severe punishment . "
(trg)="68"> അത , അല്ല ഹുവ ട പ്പ വ റ ദ വത്ത സ്ഥ പ ച്ച ഏത രുവന യു . അത ന ല്‍ കഠ നമ യ ശ ക്ഷയ ല്‍ അവന ന ങ്ങള്‍ ഇട്ട ക്കുക .

(src)="69"> And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant .
(trg)="69"> മൂസ യ്ക്ക് ന വ ദഗ്രന്ഥ നല്‍കുകയു , അദ്ദ ഹത്ത ന്‍റ സഹ ദരന്‍ ഹ റൂന അദ്ദ ഹത്ത ട പ്പ ന സഹ യ യ യ ന ശ്ചയ ക്കുകയു ച യ്തു .

(src)="70"> Then bring [ back ] our forefathers , if you should be truthful . "
(trg)="70"> അത ന ല്‍ ന ങ്ങള്‍ സത്യവ ന്‍മ ര ണ ങ്ക ല്‍ ഞങ്ങളുട പ ത ക്കള ന ങ്ങള്‍ ( ജ വ പ്പ ച്ചു ) ക ണ്ട് വര ക എന്ന്‌ .

(src)="71"> But they who disbelieved in Our signs - those are the companions of the left .
(trg)="71"> നമ്മുട ദൃഷ്ട ന്തങ്ങള്‍ ന ഷ ധ ച്ചവര ര അവരത്ര ഇടതുപക്ഷത്ത ന്‍റ ആള്‍ക്ക ര്‍ .

(src)="72"> And recite to them the news of Abraham ,
(trg)="72"> ഇബ്ര ഹ മ ന്‍റ വൃത്ത ന്തവു അവര്‍ക്ക് ന വ യ ച്ചുക ള്‍പ ക്കുക

(src)="73.1"> No !
(src)="73.2"> Indeed , We have created them from that which they know .
(trg)="73"> അതു വ ണ്ട . ത ര്‍ച്ചയ യു അവര്‍ക്കറ യ വുന്നത ല്‍ ന ന്ന ണ് അവര ന സൃഷ്ട ച്ച ട്ടുള്ളത്‌

(src)="74"> Say , " O people , I am only to you a clear warner . "
(trg)="74"> ( നബ യ , ) പറയുക : മനുഷ്യര , ഞ ന്‍ ന ങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമ യ ഒരു ത ക്ക തുക രന്‍ മ ത്രമ കുന്നു .

(src)="75.1"> Such is the punishment [ of this world ] .
(src)="75.2"> And the punishment of the Hereafter is greater , if they only knew .
(trg)="75"> അപ്രക രമ കുന്നു ശ ക്ഷ . പരല കശ ക്ഷയ വട്ട കൂടുതല്‍ ഗ രവമുള്ളത കുന്നു . അവര്‍ അറ ഞ്ഞ രുന്ന ങ്ക ല്‍ !

(src)="76.1"> Alif , Lam , Ra .
(src)="76.2"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="76"> അല ഫ്‌ - ല -റ . സ്പഷ്ടമ യ വ ദഗ്രന്ഥത്ത ല വചനങ്ങള കുന്നു അവ .

(src)="77"> And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -
(trg)="77"> ഭൂമ യു പര്‍വ്വതങ്ങളു പ ക്ക യ ടുക്കപ്പ ടുകയു എന്ന ട്ട് അവ രണ്ടു ഒരു ഇട ച്ചു തകര്‍ക്കല ന് വ ധ യമ ക്കപ്പ ടുകയു ച യ്ത ല്‍ !

(src)="78"> These are the verses of the clear Book .
(trg)="78"> സ്പഷ്ടമ യ വ ദഗ്രന്ഥത്ത ല വചനങ്ങളത്ര അവ .

(src)="79"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .
(trg)="79"> ഈ വ ദഗ്രന്ഥത്ത ന്‍റ അവതരണ പ്രത പ യു യുക്ത മ നുമ യ അല്ല ഹുവ ങ്കല്‍ ന ന്ന കുന്നു .

(src)="80"> I don 't know
(trg)="80"> എന ക്കറ യ ല്ല

(src)="81"> Has there reached you the story of the honored guests of Abraham ? -
(trg)="81"> ഇബ്ര ഹ മ ന്‍റ മ ന്യര യ അത ഥ കള പറ്റ യുള്ള വ ര്‍ത്ത ന നക്ക് വന്നുക ട്ട യ ട്ടുണ്ട ?

(src)="82.1"> And you do not will except that Allah wills .
(src)="82.2"> Indeed , Allah is ever Knowing and Wise .
(trg)="82"> അല്ല ഹു ഉദ്ദ ശ ക്കുന്ന പക്ഷമല്ല ത ന ങ്ങള്‍ ഉദ്ദ ശ ക്കുകയ ല്ല . ത ര്‍ച്ചയ യു അല്ല ഹു സര്‍വ്വജ്ഞനു യുക്ത മ നുമ കുന്നു .

(src)="83"> And Allah is most knowing of what they keep within themselves .
(trg)="83"> അവര്‍ മനസ്സുകള ല്‍ സൂക്ഷ ച്ച് വ ക്കുന്നത ന പ്പറ്റ അല്ല ഹു നല്ലവണ്ണ അറ യുന്നവന കുന്നു .

(src)="84"> Indeed , those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure .
(trg)="84"> ത ര്‍ച്ചയ യു ; വ ശ്വസ ക്കുകയു സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്ത ക്കുകയു ച യ്തവര ര അവര്‍ക്കുള്ളത ണ് സുഖ നുഭൂത യുട സ്വര്‍ഗത്ത പ്പുകള്‍ .

(src)="85"> And the mountains He set firmly
(trg)="85"> പര്‍വ്വതങ്ങള അവന്‍ ഉറപ്പ ച്ചു ന ര്‍ത്തുകയു ച യ്ത ര ക്കുന്നു .

(src)="86.1"> Indeed , we used to supplicate Him before .
(src)="86.2"> Indeed , it is He who is the Beneficent , the Merciful . "
(trg)="86"> ത ര്‍ച്ചയ യു ന മുമ്പ അവന ട് പ്ര ര്‍ത്ഥ ക്കുന്നവര യ രുന്നു . ത ര്‍ച്ചയ യു അവന്‍ തന്ന യ കുന്നു ഔദ ര്യവ നു കരുണ ന ധ യു .

(src)="87"> Indeed , this is in the former scriptures ,
(trg)="87"> ത ര്‍ച്ചയ യു ഇത് ആദ്യത്ത ഏടുകള ല്‍ തന്ന യുണ്ട്‌ .

(src)="88"> The Aagamas which treasure the message of Deliverance ,
(trg)="88"> അന്ത ന റത് തന്ത മുകത് ത ന്ത വയ റ് റ ങ്കരന പ്

(src)="89"> On the Day the earth and the mountains will convulse and the mountains will become a heap of sand pouring down .
(trg)="89"> ഭൂമ യു പര്‍വ്വതങ്ങളു വ റക ള്ളുകയു പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ ഒല ച്ചു പ കുന്ന മണല്‍ കുന്ന് പ ല യ വുകയു ച യ്യുന്ന ദ വസത്ത ല്‍ .

(src)="90"> And food that chokes and a painful punishment -
(trg)="90"> ത ണ്ടയ ല്‍ അടഞ്ഞു ന ല്‍ക്കുന്ന ഭക്ഷണവു വ ദനയ റ യ ശ ക്ഷയുമുണ്ട്‌ .

(src)="91"> But those who have disbelieved deny ,
(trg)="91"> പക്ഷ അവ ശ്വ സ കള്‍ ന ഷ ധ ച്ചു തള്ളുകയ ണ്‌ .

(src)="92"> And what can make you know what is the Night of Decree ?
(trg)="92"> ന ര്‍ണയത്ത ന്‍റ ര ത്ര എന്ന ല്‍ എന്ത ണ ന്ന് ന നക്കറ യ മ ?

(src)="93"> Guide us to the straight path -
(trg)="93"> ഞങ്ങള ന ന ര്‍മ ര്‍ഗത്ത ല്‍ ച ര്‍ക്ക ണമ .

(src)="94.1"> No !
(src)="94.2"> But you deny the Recompense .
(trg)="94"> അല്ല ; പക്ഷ , പ്രത ഫല നടപട യ ന ങ്ങള്‍ ന ഷ ധ ച്ചു തള്ളുന്നു .

(src)="95"> Then how [ will it be ] when the angels take them in death , striking their faces and their backs ?
(trg)="95"> അപ്പ ള്‍ മലക്കുകള്‍ അവരുട മുഖത്തു പ ന്‍ഭ ഗത്തു അട ച്ചു ക ണ്ട് അവര മര പ്പ ക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്ത ല്‍ എന്ത യ ര ക്കു അവരുട സ്ഥ ത !

(src)="96"> [ Allah will say ] , " Throw into Hell every obstinate disbeliever ,
(trg)="96"> ( അല്ല ഹു മലക്കുകള ട് കല്‍പ ക്കു : ) സത്യന ഷ ധ യു ധ ക്ക ര യുമ യ ട്ടുള്ള ഏത രുത്തന യു ന ങ്ങള്‍ നരകത്ത ല്‍ ഇട്ട ക്കുക .

(src)="97"> And [ We destroyed ] ' Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them .
(trg)="97"> ആദ് സമുദ യത്ത യു , ഥമൂദ് സമുദ യത്ത യു , റസ്സുക ര യു അത ന്ന ടയ ല യ അന ക തലമുറകള യു ( ന നശ പ്പ ച്ച ട്ടുണ്ട്‌ . )

(src)="98"> The path of those upon whom You have bestowed favor , not of those who have evoked [ Your ] anger or of those who are astray .
(trg)="98"> ന അനുഗ്രഹ ച്ചവരുട മ ര്‍ഗത്ത ല്‍ . ക പത്ത ന്ന് ഇരയ യവരുട മ ര്‍ഗത്ത ലല്ല . പ ഴച്ചുപ യവരുട മ ര്‍ഗത്ത ലുമല്ല .

(src)="99"> Then produce your scripture , if you should be truthful .
(trg)="99"> എന്ന ല്‍ ന ങ്ങള്‍ ന ങ്ങളുട ര ഖ ക ണ്ടുവരുവ ന്‍ ; ന ങ്ങള്‍ സത്യവ ന്‍മ ര ണ ങ്ക ല്‍ .

(src)="100"> It is You we worship and You we ask for help .
(trg)="100"> ന ന്ന മ ത്ര ഞങ്ങള്‍ ആര ധ ക്കുന്നു . ന ന്ന ട് മ ത്ര ഞങ്ങള്‍ സഹ യ ത ടുന്നു .