# en/en_XX-km_KH.0001.xml.gz
# km/en_XX-km_KH.0001.xml.gz


(src)="1"> We have received order from you ( see file ) .
(trg)="1"> យ ងប នទទួលក របញ្ជ ទិញពីអ្នក ( សូមម លឯកស រ ) ។

(src)="2"> IF YOU ARE INTETRESTED ;
(trg)="2"> ប្រសិនប ល កអ្នកម ន INTETRESTED ;

(src)="3"> and those who may be struggling with homelessness .
(trg)="3"> ម ដឹកន ំស្ត្រីកំពូល ៗ ក្នុងក រថ ទ ំសុខភ ព

(src)="4"> for the distinction of drug-hemp and fibre-hemp .
(trg)="4"> សម្រ ប់ក រត្រួតពិនិត្យគុណភ ពន ផលិតផល THC កំស ន្ត ,

(src)="5"> And can be disassembled conveniently around the door and the rear door ;
(trg)="5"> និងអ ចត្រូវប នរុ រ ង យស្រួលន ជុំវិញទ្វ រនិងទ្វ រខ ងក្រ យ ;

(src)="6"> Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(trg)="6"> ម៉ ង 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

(src)="7"> Hour 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
(trg)="7"> ថ្ង 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(src)="8"> In the [ Terrain ] Section
(trg)="8"> ន ផ្ន កខ ងក្រ មបំផុត [ ក្រ ហ្វិក ] ផ្ន កបន្ថ មដូចខ ងក្រ ម :

(src)="9"> Equivalent systems include : UY121GS ; UYX121 ; 62X21 ; MY1001 ; SY3510 ; 759 ; 1628 .
(trg)="9"> ប្រព័ន្ធ​សមមូល​រួម​មន​ : UY121GS​ ; UYX121​ ; 62X21​ ; MY1001​ ; SY3510​ ; 759​ ; 1628 ។

(src)="10.1"> Tel .
(src)="10.2"> 4383-8510 / 12 / 13 / 15
(trg)="10"> ទូរស័ព្ទ 4383-8510 / 12 / 13 / 15

(src)="11.1"> 4 .
(src)="11.2"> Iron your shirt .
(src)="11.3"> We may not notice ( or care ) if our shirts are ironed , but she will most likely notice ( and care ) .
(trg)="11"> 4 . ដ ក​អ វ​របស់​អ្នក . យ ងប្រហ លជ មិនប នកត់សម្គ ល់ឃ ញ ( ឬ​ក រ​ថ​ទ ំ ) ប្រសិន​ប ​អ វ​របស់​យ ង​ត្រូវ​ប ន​រ បចំ , ប៉ុន្ត ​ន ង​នឹង​ស ចក្តី​ជូនដំណឹង​ទំនង ( និង​ក រ​ថ ទ ំ ) .

(src)="12"> Created Date Time : 2019 / 07 / 18 22 : 14 : 35
(trg)="12"> ថ្ង ខ បង្ក ត : 2019 / 07 / 19 17 : 19 : 33

(src)="13"> However , Jesus also said , “ The scribes and the Pharisees sit on Moses ’ seat ; so practice and observe whatever they tell you , but not what they do ; for they preach , but do not practice ” ( Matthew 23 : 2 – 3 ) .
(trg)="13"> ទ ជ យ៉ ងណ , Jesus also said , " ពួកអ ច រ្យនិងពួកផ រីស៊ីអង្គុយន ល ក អីល កម៉ូស ' ; ដូច្ន ក រអនុវត្តនិងសង្ក តម លអ្វីដ លពួកគ ប នប្រ ប់អ្នក , ប៉ុន្ត មិនម នជ អ្វីដ លពួកគ ធ្វ ; សម្រ ប់ពួកគ ប នផ្សព្វផ្ស យ , ប៉ុន្ត មិនអនុវត្ត " ( ម៉ ថ យ 23 : 2 – 3 ) .

(src)="14"> Written by Administrator
(trg)="14"> និពន្ធ​ដ យ Administrator

(src)="15"> One betrayed Him for thirty pieces of silver ;
(trg)="15"> មួយក្បត់ទ្រង់សម្រ ប់ប្រ ក់ស មសិបស្លឹង ;

(src)="16"> 8 : 00 and 10 : 30
(trg)="16"> 8 : 00 និង 10 : 30

(src)="17"> 8 : 00 and 11 : 00
(trg)="17"> 8 : 00 និង 11 : 00

(src)="18"> Choosing The Proper Fit : Running Shoes
(trg)="18"> ជ្រ សរ សទិសដ ធ្វ ដំណ រក រន ស ទប នល្អឥតខ្ច

(src)="19"> 9 : 30 and 11 : 00
(trg)="19"> 9 : 30 និង 11 : 00

(src)="20"> 8 : 30 and 11 : 15
(trg)="20"> 8 : 30 និង 11 : 15

(src)="21"> and served devoutly at the altar ,
(trg)="21"> ដ លប្រហ លជ adorns គ ត់ទ ផ្នូរ ,

(src)="22"> Wednesday , 11 November 2015 03 : 42
(trg)="22"> ថ្ង ពុធ ទី 11 វិច្ឆិក ឆ្ន ំ 2015 ម៉ ង 03 : 42

(src)="23.1"> A moment of great happiness and pride is when we receive Jesus as our Lord and Savior .
(src)="23.2"> It is a moment in which in a marvelous and beautiful way we have hit upon an eternal goal ; the victory goal !
(trg)="23"> មិនម នអ្វីន ក្នុងកន្ត្រកទំនិញរបស់ល កអ្នកន ឡ យទ ! សូមចុចល គំរបដំណឹងល្អន ខ ងឆ្វ ងដ ម្បីបន្ថ មមុខទំនិញន ក្នុងកន្ត្រកទំនិញរបស់ល កអ្នក ។

(src)="24.1"> God 's Word is the best way to be set free .
(src)="24.2"> Through tough situations and circumstances , God 's Word will reveal truth , wisdom , and counsel .
(src)="24.3"> Sharing God 's Word with others is the best way to offer hope and life .
(src)="24.4"> God 's Word is alive today , and it changes everything !
(trg)="24"> “ ស ចក្តីអធិស្ថ នរបស់មនុស្សសុចរឹតម នអំណ ចអស្ច រ្យណ ស់ ហ យវ កំពុងត ធ្វ ក រ ” ( យ៉ កុប ៥ ៖ ១៦ ) ។ ប្រ ប្រ ស់អំណ ចន ស ចក្តីអធិស្ថ នដ ម្បីជួយគ ំទ្រសម ជិក ដ លជ អ្នកប នបង្ហ ផ្ស យតម្រូវក ររបស់ពួកគ ន ល គ ហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធ ។ ចូលរួមក្នុងក រអធិស្ថ ន សម្រ ប់តម្រូវក រដ លប នប ពុម្ពផ្ស យកន្លងមក ឬបង្ហ ផ្ស យដ យខ្លួនអ្នកផ្ទ ល់ ។

(src)="25"> Phone : 086-13685849388
(trg)="25"> ទូរស័ព្ទ : 086-13685849388

(src)="26"> They should not resemble men 's clothes or the clothes of the disbelievers .
(trg)="26"> ពួកគ មិនគួរស្រដ ងទ នឹងសម្ល កបំព ក់ឬសម្ល កបំព ក់របស់ disbelievers ន បុរស ។

(src)="27"> Temp setting In the state of temp setting -
(trg)="27"> សីតុណ្ហភ ពជូនដំណឹងកំហុសរបស់ឧបករណ៍ច ប់សញ្ញ ,

(src)="28"> CALL CENTER + 855 ( 0 ) 15 533 900
(trg)="28"> សូមទំន ក់ទំនងមកក ន់ទូរស័ព្ទល ខ ៖ + 855 ( 0 ) 15 533 900 , + 855 ( 0 ) 11 324 473 .

(src)="29"> Default51020304050 1
(trg)="29"> លំន ំដ ម 51020304050 1

(src)="30"> 8 : 15 and 11 : 00
(trg)="30"> 8 : 15 និង 11 : 00

(src)="31"> Folded and carry easily ;
(trg)="31"> បត់និងអនុវត្តយ៉ ងង យស្រួល ;

(src)="32"> Quantity : 10203090240480
(trg)="32"> បរិម ណ ៖ 10203090240480

(src)="33"> Submission to major Search Engines ( Google , Yahoo , Bing ... )
(trg)="33"> ធ្វ អ យម លឃ ញល វិបស យរុករកដូចជ GOOGLE , YAHOO , BING ។ ល ។

(src)="34"> 00 855 0979980896 italian
(trg)="34"> 00 855 077886959 ជនជ តិខ្ម រ

(src)="35"> TO £ / € / $ 200
(trg)="35"> ដ ម្បី £ / € / $ 200

(src)="36"> Phone : 86-574-87270720
(trg)="36"> ទូរស័ព្ទ : 86-574-87270720

(src)="37"> 10 : 00 and 12 : 00
(trg)="37"> 10 : 00 និង 12 : 00

(src)="38"> Rental $ 13,500
(trg)="38"> ជួល 13.500 $

(src)="39"> Reference 3338657
(trg)="39"> ល ខយ ង 3338657

(src)="40"> Why Outlook.com
(trg)="40"> ហ តុអ្វី Outlook.com

(src)="41.1"> Need help ?
(src)="41.2"> Call us at 023 885 077
(trg)="41"> ត្រូវក រជំនួយ ? សូមទ ក់ទងមក 023 885 077

(src)="42"> Phone : 86 0755 29672927
(trg)="42"> ទូរស រ : 86 0755 29672925

(src)="43"> Work Time : 8 : 30-17 : 30
(trg)="43"> ម៉ ង​ធ្វ ក រ : 8 : 30-17 : 30

(src)="44"> Reference 2749111
(trg)="44"> ល ខយ ង 2749111

(src)="45"> Phone : + 86 ( 0 ) 574 63928152
(trg)="45"> ទូរស័ព្ទ : + 86 ( 0 ) 574 63928152

(src)="46"> Do you like it ? 36
(trg)="46"> ត ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វ ​ទ ​ ? 36

(src)="47"> super crispy !
(trg)="47"> crispy ទំន ប !

(src)="48.1"> A moment of great happiness and pride is when we receive Jesus as our Lord and Savior .
(src)="48.2"> It is a moment in which in a marvelous and beautiful way we have hit upon an eternal goal ; the ultimate goal !
(trg)="48"> “ ស ចក្តីអធិស្ថ នរបស់មនុស្សសុចរឹតម នអំណ ចអស្ច រ្យណ ស់ ហ យវ កំពុងត ធ្វ ក រ ” ( យ៉ កុប ៥ ៖ ១៦ ) ។ ប្រ ប្រ ស់អំណ ចន ស ចក្តីអធិស្ថ នដ ម្បីជួយគ ំទ្រសម ជិក ដ លជ អ្នកប នបង្ហ ផ្ស យតម្រូវក ររបស់ពួកគ ន ល គ ហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធ ។ ចូលរួមក្នុងក រអធិស្ថ ន សម្រ ប់តម្រូវក រដ លប នប ពុម្ពផ្ស យកន្លងមក ឬបង្ហ ផ្ស យដ យខ្លួនអ្នកផ្ទ ល់ ។

(src)="49"> Tel : 067 71 71 53 / 067 71 71 52
(trg)="49"> ទូរស័ព្ទល ខ : 067 71 71 53 / 067 71 71 52

(src)="50"> Telephone : 0519-88231153
(trg)="50"> ទូរស័ព្ទ : 0519-88231153

(src)="51"> DO YOU WANT A VOUCHER 25 € ?
(trg)="51"> ត អ្នកចង់ក តម នទឹកប្រ ក់ 25 € មួយ ?

(src)="52"> Service provided by www.zhitov.ru
(trg)="52"> ស វ ត្រូវប នផ្តល់ដ យ www.zhitov.ru

(src)="53"> Phone : 86-755-28623675
(trg)="53"> ទូរស័ព្ទ : 86-755-28623675

(src)="54"> Tel : 0755-89339445
(trg)="54"> ទូរស័ព្ទ : 0755-89339445

(src)="55"> Telephone : 0086-574-88085582
(trg)="55"> ទូរស័ព្ទ : 0086-574-88085582

(src)="56"> Phone : 0086-13924802689
(trg)="56"> ទូរស័ព្ទ : 0086-13924802689

(src)="57.1"> Belief is not mainly an agreement with facts in the head ; it is mainly an appetite in the heart which fastens on Jesus for satisfaction .
(src)="57.2"> [ Jesus says , ] ‘ He who comes to me shall not hunger and he who believes in me shall never thirst ! ’
(trg)="57"> ជំន គឺមិនម នជ សំខ ន់ល កិច្ចព្រមព្រ ងជ មួយនឹងក រពិតន ក្នុងក្ប លមួយ ; វ គឺជ ចម្បងចំណង់អ ហ រន ក្នុងប ដូងមួយដ ល fastens ល ព្រ យ ស៊ូវសម្រ ប់ក រព ញចិត្ត . [ ព្រ យ ស៊ូវម នបន្ទូលថ , ] " អ្នកណ ដ លមករកខ្ញុំល ងឃ្ល នហ យអ្នកដ លជ ល ខ្ញុំនឹងមិនស្រ កទ ត ! "

(src)="58.1"> Created with Sketch .
(src)="58.2"> Created with Sketch .
(src)="58.3"> Created with Sketch .
(src)="58.4"> Created with Sketch .
(trg)="58"> ប នបង្ក តដ យគំនូរព្រ ង ។ វត្តអ រុណរ វត រ៉ រ៉ ម ( ប្រ ស ទអង្គរវត្ត ) ថនណ ន់វ៉ ងដឹវវត្តអ រុណប ងកកយ៉ យប ងកកប្រទ សថ

(src)="59"> Do you like it ? 73
(trg)="59"> ត ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វ ​ទ ​ ? 73

(src)="60"> Tel : 093-31-3737 or 023-637-7278
(trg)="60"> ទូរសព្ទល ខ : 093-31-3737 ឬ 023-637-7278

(src)="61"> Phone : 0086-769-88181789
(trg)="61"> ទូរស័ព្ទ : 0086-769-88181789

(src)="62.1"> God 's Word is the best way to be set free .
(src)="62.2"> Through tough situations and circumstances , God 's Word will reveal truth , wisdom , and counsel .
(src)="62.3"> Sharing God 's Word with others is the best way to offer hope and life .
(src)="62.4"> God 's Word is alive today , and it changes everything !
(trg)="62"> សម្ព័ន្ធព្រ គម្ពីរសញ្ញ ផុកឃីតពឹកផ្អ កល ប្រ ក់ដង្វ យពីសម ជិកន ន ដ ម្បីជួយបំព ញនូវតម្រូវក រចំណ យល ក រប ពុម្ព និងបញ្ជួនស វដំណឹងល្អ ហ យនឹងផលិតនូវធនធ នព័ន្ធ កិច្ចផ្ស ងៗទ ត ។ យ ងម នវិធីជ ច្រ នដ លល កអ្នកអ ចវិនិយ គក្នុងក រន ំព្រ បន្ទូល របស់ព្រ អង្គទ ដល់ក្រុមមនុស្សប ត់បង់ ។ ដ ម្បីស្វ ងរកវិធីដ លល កអ្នកអ ច ជួយផ្គត់ផ្គង់មកសម្ព៍ន្ធ ។

(src)="63"> BRENT THE BEST ! ! ! ! ! ! ! !
(trg)="63"> ស ខ ល្អបំផុត ! ! ! ! ! ! ! !

(src)="64"> Tel : ( 855 ) -23-966-271
(trg)="64"> ទូរស័ព្ទ : ( 855 ) -23-966-271

(src)="65"> Please call us during our business hour via + 855 ( 0 ) 15 533 900 , + 855 ( 0 ) 11 324 473 .
(trg)="65"> ទំន ក់ទំនងមកយ ង + 855 ( 0 ) 15 533 900

(src)="66"> Call Us Now : 0086-20-36177970
(trg)="66"> ហ យ ងឥឡូវន : 0086-20-36177970

(src)="67.1"> Copyright 2019 Psiphon Inc .
(src)="67.2"> Site content licensed under CC-BY
(trg)="67"> រក្ស សិទ្ធិ 2020 Psiphon Inc . ម តិក វ បស យត៍ម នអ ជ្ញ ប័ណ្ណក្រ ម CC-BY

(src)="68"> Reference 3338647
(trg)="68"> ល ខយ ង 3338647

(src)="69"> 04 : 25 PM
(trg)="69"> 04 : 25 ល្ង ច

(src)="70"> Why was there a crevice in your work between [ insert date ] and [ insert date ] ?
(trg)="70"> ហ តុអ្វីប នជ ម នបំណ កន ក្នុងក រង ររបស់អ្នករវ ង [ បញ្ចូលក លបរិច្ឆ ទ ] និង [ បញ្ចូលក លបរិច្ឆ ទ ] ?

(src)="71"> Phone + 86-15824530883
(trg)="71"> ទូរស័ព្ទ ។ + 86-15824530883

(src)="72"> Reference 2749285
(trg)="72"> ល ខយ ង 2749285

(src)="73"> Published on Thursday , 12 September 2013 14 : 39
(trg)="73"> ច ញ​ផ្ស យ​ន ព្រហស្បតិ៍ , 12 កញ្ញ 2013 14 : 39

(src)="74"> Phone : 86-0755-84869583
(trg)="74"> ទូរស័ព្ទ : 86-0755-84869583

(src)="75.1"> As you apply the Word of God to your life , the devil will fight you .
(src)="75.2"> He wants to make you discouraged .
(src)="75.3"> He wants you to doubt God .
(src)="75.4"> He creates spiritual conflict within you .
(trg)="75"> ន ព លអ្នកនិយ យទ ក ន់នរណ ម្ន ក់ អ្នកចង់ឱ្យមនុស្សម្ន ក់ន យល់ពីអ្នក ។ ដូច្ន ហ យទ ប អ្នកជ្រ សរ សវិធីមួយដ លធ្វ ឱ្យគំនិតរបស់អ្នកច្ប ស់ ។ ដូចជ ក រថ្ល ងសន្ទរកថ ក រប្រ ប់ពីពត៌ម ន ឬ ក រសរស រ ម នប្រសិទិ្ធភ ព ន ព លណ ដ លអ្នកសរស របង្ហ ញពីគំនិតរបស់គ ប នយ៉ ងច្ប ស់ ។

(src)="76"> Telephone : + 86-532-85711511
(trg)="76"> ទូរស័ព្ទ : + 86-532-85711511

(src)="77"> Colorful lights , silver ornament ,
(trg)="77"> ផ្លូវរថភ្ល ងដ៏ស្រស់ស្អ ត ,

(src)="78"> Published on Monday , 10 June 2013 14 : 06
(trg)="78"> ច ញ​ផ្ស យ​ន ច័ន្ទ , 10 មិថុន 2013 14 : 06

(src)="79"> Do you like it ? 4
(trg)="79"> ត ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វ ​ទ ​ ? 4

(src)="80"> Home 95.34 %
(trg)="80"> ទំព័រដ ម 95.34 %

(src)="81"> Released on 2012-01-26
(trg)="81"> ច ញ​ផ្ស យ​ន ថ្ង ទី​2012-01-26

(src)="82"> Tel : + 86 133 9760 6733
(trg)="82"> កម្មវិធី WhatsApp : + 86-133 9760 6733

(src)="83"> ANY QUESTION AT 254.340.0234
(trg)="83"> សំណួរណ មួយន 254.340.0234

(src)="84.1"> Copyright 2020 Psiphon Inc .
(src)="84.2"> Site content licensed under CC-BY
(trg)="84"> រក្ស សិទ្ធិ 2018 Psiphon Inc . ម តិក វ បស យត៍ម នអ ជ្ញ ប័ណ្ណក្រ ម CC-BY

(src)="85"> Phone : + 86 13928472576
(trg)="85"> ទូរស័ព្ទ : + 86 13928472576

(src)="86"> wax paraffin
(trg)="86"> ឈ្ម ធ តុ : ទ នគ្រួស រ

(src)="87"> Tel : 0086-574-88405107
(trg)="87"> ទូរស័ព្ទ : 0086-574-88405107

(src)="88"> Enter Bank Fee ( 0 - 5 % ) :
(trg)="88"> បញ្ចូលថ្ល ស វ ធន គ រ ( 0 - 5 % ) ៖

(src)="89"> Telephone : + 86-577-61755310
(trg)="89"> ទូរស័ព្ទ : + 86-577-61755310

(src)="90.1"> Who are we ?
(src)="90.2"> What do we do ?
(trg)="90"> ត យ ងជ អ្នកណ ? ត ​យ ង​ធ្វ អ្វី ?

(src)="91"> [ Tel ] 060906090 / 090609060
(trg)="91"> [ ទូរស័ព្ទ ] 060906090

(src)="92"> Rental $ 12,000
(trg)="92"> ជួល 12.000 $

(src)="93"> Thursday , 05 March 2015 00 : 00
(trg)="93"> ថ្ង ព្រហស្បតិ៍ ទី 05 មីន ឆ្ន ំ 2015 ម៉ ង 00 : 00

(src)="94"> Phone : 0086-534-8997238
(trg)="94"> ទូរស រ : 0086-534-8997268

(src)="95"> Tel : 0086-577-62799688
(trg)="95"> ទូរស័ព្ទ : 0086-577-62799688

(src)="96"> Thursday , 13 February 2014 11 : 44
(trg)="96"> ថ្ង ព្រហស្បតិ៍ ទី 13 កុម្ភ ឆ្ន ំ 2014 ម៉ ង 11 : 44

(src)="97"> October 12 , 2018 0
(trg)="97"> ធ្នូ 7 , 2018 0

(src)="98"> 895 photos
(trg)="98"> 895 រូប​​

(src)="99"> Tel : 0086-371-55051958
(trg)="99"> ទូរស័ព្ទ : 0086-371-55051958

(src)="100"> Tel : 0086-531-85761369
(trg)="100"> ទូរស រ : 0086-531-85760969