# cs/cs_CZ-en_XX.0001.xml.gz
# en/cs_CZ-en_XX.0001.xml.gz


(src)="1"> O zraku ( vloží se do něj sekera ) ;
(trg)="1"> About a sight ( an ax is inserted into it ) ;

(src)="2"> Pravda o ( vašich ) mužích
(trg)="2"> The Truth About ( Your ) Men

(src)="3"> vyprávění ( čtení knihy ) ,
(trg)="3"> storytelling ( reading the book ) ,

(src)="4"> Jako [ Role ] chci [ Feature ] , takže mohu [ Důvod ] .
(trg)="4"> As a [ Role ] , I want [ Feature ] , so that I can [ Reason ] .

(src)="5"> „ Následujte to , co seslal Bůh ! “ , odpovídají : „ Nikoliv , my budeme následovat to , co u otců svých jsme nalezli . “ A což když je satan zve k trestu plamene šlehajícího ? ( 31 : 21 )
(trg)="5.1"> And when it is said to them , ‘ Follow what Allah has revealed , ’ they say , ‘ Rather , we will follow that upon which we found our fathers . ’
(trg)="5.2"> Even if Satan was inviting them to the punishment of the Blaze ? ( 31 : 21 )

(src)="6.1"> Jste obtížnější pro stvoření vy , anebo nebe ?
(src)="6.2"> On je vystavěl ,
(trg)="6.1"> Are you a more difficult creation or is the heaven ?
(trg)="6.2"> Allah constructed it .

(src)="7"> Montáž nosného rámu ,
(trg)="7"> Soil ( soil ) ,

(src)="8.1"> A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele , avšak většina lidí to neví .
(src)="8.2"> ( 34 : 28 )
(trg)="8.1"> And We have not sent you except comprehensively to mankind as a bringer of good tidings and a warner .
(trg)="8.2"> But most of the people do not know .
(trg)="8.3"> ( 34 : 28 )

(src)="9"> v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní ?
(trg)="9"> The heaven will break apart therefrom ; ever is His promise fulfilled .

(src)="10"> 人間 [ ningen ] člověk ; jedinec ; osoba
(trg)="10"> 人間 [ ningen ] human ; man ; human being

(src)="11"> Se zvyšováním kyselosti žaludku ( s pálením žáhy ) po jídle ;
(trg)="11"> With an increase in the acidity of the stomach ( with heartburn ) after a meal ;

(src)="12"> a ten kdo necestuje
(trg)="12"> and those who do not travel

(src)="13"> Takto pravil Pán ke mně a ve mně pro každého ; a jest to pravdivé , upřímné a jisté :
(trg)="13"> Thus spoke the Lord to me and within me for everyone , and that is true , faithful and certain :

(src)="14"> Toto jsou znamení Písma moudrého ,
(trg)="14"> These are verses of the wise Book ,

(src)="15"> A ve čtvrtek svedl jejich grub ,
(trg)="15"> And on Thursday , seduced by their grub ,

(src)="16"> Učení Koránu a modlitby
(trg)="16"> Teaching of the Quran and prayer

(src)="17.1"> ...
(src)="17.2"> A o lidu Noemově před nimi , a to byli hanebníci !
(trg)="17"> And [ We destroyed ] the people of Noah before ; indeed , they were a people defiantly disobedient .

(src)="18"> v němž temno nevědomosti je rozehnáno světlem poznání ,
(trg)="18"> In whom the gloom of ignorance is dispelled with the glow of wisdom ,

(src)="19.1"> který vedle Boha jiná božstva postavil !
(src)="19.2"> Vhoďte jej do trestu strašného ! "
(trg)="19"> Who made [ as equal ] with Allah another deity ; then throw him into the severe punishment . "

(src)="20"> Při Písmu zjevném !
(trg)="20"> By the clear Book ,

(src)="21"> A budou se jeden k druhému obracet a vyptávat
(trg)="21"> And they will approach one another , inquiring of each other .

(src)="22"> = = = = = = = = = = = = KONEC = = = = = = = = =
(trg)="22"> = = = = = = = = = = = = END = = = = = = = = =

(src)="23"> Střevní obstrukce ;
(trg)="23"> Narrowing of the pupil ;

(src)="24"> se zarudnutím očí ;
(trg)="24"> with reddening of the eyes ;

(src)="25"> A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův , obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci ,
(trg)="25"> The people of Noah denied before them , and the companions of the well and Thamud

(src)="26"> a rovněž pro ´ Ádovce Thamúdovce , obyvatele ar-Rassu a četná pokolení , jež mezi nimi byla .
(trg)="26"> And [ We destroyed ] ' Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them .

(src)="27"> Rci : " Jen čekejte , já s vámi jsem také čekající ! "
(trg)="27"> Say , " Wait , for indeed I am , with you , among the waiters . "

(src)="28"> Zveme VÁS ochutnat pravou ,
(trg)="28"> We invite you to taste the right ,

(src)="29"> Pro stěhováky ;
(trg)="29"> For loaders ;

(src)="30"> Dostali jsme rozkaz od vás ( viz soubor ) .
(trg)="30"> We have received order from you ( see file ) .

(src)="31"> vždyť tys jen varovatelem .
(trg)="31"> You , [ O Muhammad ] , are not but a warner .

(src)="32"> vždyť ti , kteří z bojiště dne si přinesli těla poraněná ,
(trg)="32"> those who from the battlefield of the day carry away their

(src)="33"> a také lid Abrahamův i Lotovi soukmenovci
(trg)="33"> And the people of Abraham and the people of Lot

(src)="34"> v přítomnosti těsnění ;
(trg)="34"> in the presence of the seal ;

(src)="35"> A CO BYLO K VIDĚNÍ ?
(trg)="35"> AND WHAT WAS TO SEE ?

(src)="36.1"> « Což ti , kdož nevěří , nevidí , že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili ?
(src)="36.2"> Což neuvěří ? » ( 21 : 30 )
(trg)="36.1"> Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity , and We separated them and made from water every living thing ?
(trg)="36.2"> Then will they not believe ? ( 21 : 30 )

(src)="37"> den z mrtvých ( střílečka ) : jeho den mrtvých získat
(trg)="37"> Day of the dead ( shooting game ) : Its the day of th

(src)="38"> Těm , kdo křivdili , se věru trestu dostane a ještě něčeho víc , však většina z nich to neví .
(trg)="38"> And indeed , for those who have wronged is a punishment before that , but most of them do not know .

(src)="39"> 9 Každý , kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu , nemá Boha ; kdož zůstává v učení Kristovu , tenť i Otce i Syna má .
(trg)="39.1"> 9 Whosoever transgresseth , and abideth not in the doctrine of Christ , hath not God .
(trg)="39.2"> He that abideth in the doctrine of Christ , he hath both the Father and the Son .

(src)="40"> Jak jsme začínali ...
(trg)="40"> How we started ...

(src)="41"> ‒ člověk byl stvořen dvakrát ;
(trg)="41"> - a human being was created twice ;

(src)="42.1"> Lukáš 6 : 38 Dávejte , a bude vám dáno .
(src)="42.2"> Míru dobrou , natlačenou , a natřesenou , a osutou dají v lůno vaše ; touž zajisté měrou , kterouž měříte , bude vám odměřeno .
(trg)="42.1"> Luke 6 : 38 Give , and [ gifts ] will be given to you ; good measure , pressed down , shaken together , and running over , will they pour into [ the pouch formed by ] the bosom [ of your robe and used as a bag ] .
(trg)="42.2"> For with the measure you deal out [ with the measure you use when you confer benefits on others ] , it will be measured back to you .

(src)="43"> Věřící hledá ji ( 0 ) Věřící hledá jeho ( 0 )
(trg)="43"> The believer is looking for her ( 0 ) Believers looking for him ( 0 )

(src)="44"> Též Faraón a ti , kdož před ním byli , i města vyvrácená se hříchy provinili
(trg)="44"> And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin .

(src)="45"> Údržba zahrad a pozemků
(trg)="45"> Maintenance of gardens and land

(src)="46"> V onen den se bude říkat :
(trg)="46"> And it shall be said in that day ,

(src)="47"> My zajisté připomenutí [ tento Korán ] jsme seslali a dobře je umíme ochránit ( 15 : 9 )
(trg)="47"> Indeed , it is We who have sent down the revelation and indeed , it is We Who are its Guardian ( 15 : 9 )

(src)="48"> Vyprávěj jim zvěst o Abrahamovi ,
(trg)="48"> And recite to them the news of Abraham ,

(src)="49"> a UHL , planoucí oheň ,
(trg)="49"> And Uhl , flaming fire ,

(src)="50"> na svou velikost málo jedí ;
(trg)="50"> their size little to eat ;

(src)="51"> opotřebení : s akustickou vystrahou opotrebeni
(trg)="51"> Bearing Type ( Roller Bearing ) : Tapered Roller Bearing

(src)="52"> A věru on zármutku nevěřících je příčinou
(trg)="52"> And indeed , it will be [ a cause of ] regret upon the disbelievers .

(src)="53"> prasknutí upínacích šroubů ,
(trg)="53"> Correct clamping of the bolsters ,

(src)="54.1"> Svaté islámské knihy Koránu a Sunny se naučí přijímat proroky Alláha .
(src)="54.2"> Celkový počet vyslanců je 124 000 , z nichž pouze 28 je uvedeno v Koránu .
(src)="54.3"> Nejvíce " trvalé " jsou : Nuh , Ibrahim ( Abraham ) , Daoud , Yaqub , Yusuf , Ayyub , Mosa , Isa .
(trg)="54.1"> The holy Islamic books of the Quran and Sunna teach to receive the prophets of Allah .
(trg)="54.2"> Altogether there are 124,000 envoys ; only 28 of them are mentioned in the Qur 'an .
(trg)="54.3"> The most “ persistent ” are : Nuh ( Noah ) , Ibrahim ( Abraham ) , Daud ( David ) , Yakub ( Jacob ) , Yusuf ( Joseph ) , Ayyub ( Job ) , Musa ( Moses ) , Isa ( Jesus ) , Muhammad .

(src)="55"> V jaké zvěstování by po tomto ještě mohli uvěřit ?
(trg)="55"> Then in what statement after the Qur 'an will they believe ?

(src)="56"> a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním ,
(trg)="56"> And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -

(src)="57"> Rci : " Lidé , já jsem pro vás jen varovatelem zjevným ! "
(trg)="57"> Say , " O people , I am only to you a clear warner . "

(src)="58"> Volné kaše ( páře v mírně slané vodě ) ;
(trg)="58"> Loose cereal ( parsed in slightly salted water ) ;

(src)="59"> - koho podpis ( na cokoliv ) chcete a který den ( Podpis hosta na conu )
(trg)="59"> - whose you want ( on whatever ) and what day ( Autograph of guest at con )

(src)="60"> Al-Quran ( Uvolnit ) apk Download [ Uvolnit ]
(trg)="60"> Al-Quran ( Free )

(src)="61.1"> 1 Tato jest kniha rodů Adamových .
(src)="61.2"> V ten den , v kterémž stvořil Bůh člověka , ku podobenství Božímu učinil ho .
(trg)="61.1"> 1 This is the book of the generations of Adam .
(trg)="61.2"> In the day that God created man , in the likeness of God made he him ;

(src)="62"> Může mi někdo pomoci ?
(trg)="62"> Can someone help ?

(src)="63"> 17 Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh , aneb muž čistším nad toho , kterýž ho učinil ?
(trg)="63"> 17 Shall mortal man be more just than God ? shall a man be more pure than his maker ?

(src)="64"> Anebo do milenců – přesně mezi ně
(trg)="64"> Or into lovers – right in between you strike

(src)="65"> Přejeme Vám vše nejlepší v roce 2015
(trg)="65"> We wish you all the best in 2015

(src)="66"> zajisté vzývali jsme Ho již předtím , neb On věru dobroditelem je slitovným ! "
(trg)="66.1"> Indeed , we used to supplicate Him before .
(trg)="66.2"> Indeed , it is He who is the Beneficent , the Merciful . "

(src)="67"> vyčistěte vodu z nečistot z vápna ( jsou plné vodovodní vody ) ;
(trg)="67"> purify water from lime impurities ( tap water abounds with them ) ,

(src)="68"> očištění věřících
(trg)="68"> Believers will be purified

(src)="69"> ← Kotě Šklíba ( mizící ) Když přijde den →
(trg)="69"> ← A Cheshire Kitten ( Disappearing ) When the Day Comes →

(src)="70"> Podráždění ve svazích u mužů : příčiny ,
(trg)="70"> Irritation in the groin in men : the causes ,

(src)="71"> A vypíšeme jeho rozměry :
(trg)="71"> And we will write its size :

(src)="72"> a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní ?
(trg)="72"> And made the moon therein a [ reflected ] light and made the sun a burning lamp ?

(src)="73"> A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho Áróna poradcem jemu
(trg)="73"> And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant .

(src)="74"> Zahrady a grilování
(trg)="74"> Gardens and barbecue

(src)="75"> Neboť i to tvé má u mne své místo . "
(trg)="75"> For yours also has your place with me . "

(src)="76"> neochvějní byli a na Pána svého spoléhali !
(trg)="76"> Who have been patient and upon their Lord rely .

(src)="77"> a česnek ( lehsun ) ,
(trg)="77"> and garlic ( lehsun ) ,

(src)="78"> ´ Ádovci , Faraón i Lotovi soukmenovci ,
(trg)="78"> And ' Aad and Pharaoh and the brothers of Lot

(src)="79"> v den , kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné se budou sesouvat .
(trg)="79"> On the Day the earth and the mountains will convulse and the mountains will become a heap of sand pouring down .

(src)="80"> Přejeme Vám radostné Vánoce a úspěšný nový rok .
(trg)="80"> We wish you Merry Christmas and Happy New Year .

(src)="81"> KOMU JE POMOC URČENA :
(trg)="81"> TO WHOM IS THE HELP INTENDED :

(src)="82.1"> Alláhův posel ☺ řekl : « Nikdo z vás nevěří , dokud nechce pro svého bratra to , co chce pro sebe . »
(src)="82.2"> ( Buchárí )
(trg)="82.1"> The Messenger of Allah said : “ None of you believes until he loves for his brother what he loves for himself . ”
(trg)="82.2"> ( Bukhari )

(src)="83"> Víra v Alláha - Bůh Stvořitel všech věcí
(trg)="83"> Belief in Allah - God the Creator of all things

(src)="84"> A jak vidí sama sebe ?
(trg)="84"> How do I see myself ?

(src)="85"> Budiž život v horách zlata ,
(trg)="85"> Let there be life in the mountains of gold ,

(src)="86"> přestavba důlního díla s přibírkou stropu ( nadloží ) a boku ,
(trg)="86"> relining of workings with flitching and roof ripping ,

(src)="87"> Přejeme Vám vše nejlepší v roce 2014
(trg)="87"> We wish you all the best in 2014

(src)="88"> Seslání Písma pochází od Boha mocného , moudrého .
(trg)="88"> The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might , the Wise .

(src)="89"> což nevidíte , jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách
(trg)="89"> Do you not consider how Allah has created seven heavens in layers

(src)="90"> a pokovené pásové oceli ,
(trg)="90"> and non-coated steel strips ,

(src)="91"> snadnost čištění a péče ;
(trg)="91"> ease of cleaning and care ;

(src)="92"> Měřicí systém _ Dynamag - síla pod kontrolou
(trg)="92"> The measurement system _ Dynamag - force under control

(src)="93"> Přejeme hodně štěstí !
(trg)="93"> We wish you good luck .

(src)="94"> Na vrcholu křižování fontány z hlouby a šíře se otvírají ,
(trg)="94"> On the mount of crucifixion , Fountains opened deep and wide ;

(src)="95"> A jak vidí sám sebe ?
(trg)="95"> How do I see myself ?

(src)="96"> Pro ty však , kdož uvěřili a zbožné skutky konali , zahrady slastí jsou připraveny ,
(trg)="96"> Indeed , those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure .

(src)="97"> a jen malou část noci spávali
(trg)="97"> They used to sleep but little of the night ,

(src)="98"> Toto jsou znamení Písma zjevného .
(trg)="98"> These are the verses of the clear Book .

(src)="99"> pokrm , jenž v hrdle dáví , a trest bolestný
(trg)="99"> And food that chokes and a painful punishment -

(src)="100"> ( Co je to ? )
(trg)="100"> ( What is this ? )