# en/ted2013.en-ro.xml.gz
# ro/ted2013.en-ro.xml.gz


(src)="1"> http : / / www.ted.com / talks / stephen _ palumbi _ following _ the _ mercury _ trail.html
(trg)="1"> http : / / www.ted.com / talks / lang / ro / stephen _ palumbi _ following _ the _ mercury _ trail.html

(src)="2"> There 's a tight and surprising link between the ocean 's health and ours , says marine biologist Stephen Palumbi . He shows how toxins at the bottom of the ocean food chain find their way into our bodies , with a shocking story of toxic contamination from a Japanese fish market . His work points a way forward for saving the oceans ' health -- and humanity 's .
(trg)="2"> Există o legătură strânsă şi surprinzătoare între sănătatea noastră şi cea a oceanului , spune biologul marin Stephen Palumbi . El ne arată cum toxinele de la baza lanţului trofic al oceanului ajung în corpurile noastre , printr-o poveste şocantă despre contaminarea toxică de la o piaţă de peşte din Japonia . Munca sa indică o cale de a salva sănătatea oceanului -- şi a omenirii .

(src)="3"> fish , health , mission blue , oceans , science
(trg)="3"> fish , health , mission blue , oceans , science

(src)="4"> 899
(trg)="4"> 899

(src)="5"> Stephen Palumbi : Following the mercury trail
(trg)="5"> Stephen Palumbi : Urmând traseul de mercur

(src)="7"> It can be a very complicated thing , the ocean .
(trg)="7"> Poate fi un lucru foarte complicat , oceanul .

(src)="8"> And it can be a very complicated thing , what human health is .
(trg)="8"> Şi poate fi un lucru foarte complicat şi ceea ce este sănătatea omului .

(src)="9"> And bringing those two together might seem a very daunting task , but what I 'm going to try to say is that even in that complexity , there 's some simple themes that I think , if we understand , we can really move forward .
(trg)="9"> Şi sa aduci aceste două lucruri laolaltă poate părea o sarcină foarte descurajatoare . Dar ceea ce am de gând să spun este că până şi în acea complexitate există nişte teme simple pe care cred că dacă le înţelegem , am putea avansa .

(src)="10"> And those simple themes aren 't really themes about the complex science of what 's going on , but things that we all pretty well know .
(trg)="10"> Şi aceste teme simple nu sunt chiar teme legate de ştiinţa complexă a ceea ce se întâmplă , ci lucruri pe care le cam ştim cu toţii .

(src)="11"> And I 'm going to start with this one : If momma ain 't happy , ain 't nobody happy .
(trg)="11"> O să încep cu acesta . Dacă mama nu e fericită , nimeni nu-i fericit .

(src)="12"> We know that , right ? We 've experienced that .
(trg)="12"> Ştim asta , nu ? Am trecut prin asta .

(src)="13"> And if we just take that and we build from there , then we can go to the next step , which is that if the ocean ain 't happy , ain 't nobody happy .
(trg)="13"> Şi dacă luăm asta şi începem să construim de aici , atunci putem ajunge la următorul pas , şi anume - dacă oceanul nu-i fericit , atunci nimeni nu-i fericit .

(src)="14"> That 's the theme of my talk .
(trg)="14"> Asta este tema discursului meu .

(src)="15"> And we 're making the ocean pretty unhappy in a lot of different ways .
(trg)="15"> Şi noi facem oceanul nefericit în foarte multe feluri diferite .

(src)="16"> This is a shot of Cannery Row in 1932 .
(trg)="16"> Aceasta este o fotografie a Cannery Row din 1932 .

(src)="17"> Cannery Row , at the time , had the biggest industrial canning operation on the west coast .
(trg)="17"> Cannery Row , la acea vreme , avea cea mai mare operațiune industrială de făcut conserve de pe coasta de vest .

(src)="18"> We piled enormous amounts of pollution into the air and into the water .
(trg)="18"> Am adunat cantităţi enorme de poluare în aer şi în apă .

(src)="19"> Rolf Bolin , who was a professor at the Hopkin 's Marine Station where I work , wrote in the 1940s that " The fumes from the scum floating on the inlets of the bay were so bad they turned lead-based paints black . "
(trg)="19"> Rolf Bolin , un profesor de la Staţia Marină Hopkin 's la care lucrez , a scris în anii ' 40 că " Vaporii de la mizeria ce plutea la intrările în golf erau atât de nocivi încât au colorat vopselurile pe bază de plumb în negru . "

(src)="20"> People working in these canneries could barely stay there all day because of the smell , but you know what they came out saying ?
(trg)="20"> Oamenii care lucrau în aceste fabrici de conserve de-abia puteau sta acolo toată ziua din cauza mirosului . Dar ştiţi ce spuneau când ieşeau de acolo ?

(src)="21"> They say , " You know what you smell ?
(trg)="21"> Spuneau : " Ştii ce simţi ?

(src)="22"> You smell money . "
(trg)="22"> Simţi mirosul banilor . "

(src)="23"> That pollution was money to that community , and those people dealt with the pollution and absorbed it into their skin and into their bodies because they needed the money .
(trg)="23"> Poluarea aceea reprezenta bani pentru respectiva comunitate . Iar acei oameni aveau de-a face cu poluarea şi o absorbeau în piele şi în corpuri pentru că aveau nevoie de bani .

(src)="24"> We made the ocean unhappy ; we made people very unhappy , and we made them unhealthy .
(trg)="24"> Am făcut oceanul nefericit ; i-am făcut pe oameni foarte nefericiţi şi i-am făcut nesănătoşi .

(src)="25"> The connection between ocean health and human health is actually based upon another couple simple adages , and I want to call that " pinch a minnow , hurt a whale . "
(trg)="25"> Legătura dintre sănătatea oceanului şi cea a omului se bazează , de fapt , pe alte câteva zicale simple . Aş vrea să o numesc " ciupeşti o plevuşcă , răneşti o balenă . "

(src)="26"> The pyramid of ocean life ...
(trg)="26"> Piramida vieţii din ocean ...

(src)="27"> Now , when an ecologist looks at the ocean -- I have to tell you -- we look at the ocean in a very different way , and we see different things than when a regular person looks at the ocean because when an ecologist looks at the ocean , we see all those interconnections .
(trg)="27"> Acum ... când un ecolog priveşte oceanul -- trebuie să vă spun-- noi vedem oceanul într-un mod foarte diferit şi vedem altfel de lucruri faţă de ceea ce vede o persoană obişnuită când se uită la ocean . Pentru că atunci când un ecolog priveşte oceanul , vede toate acele interconexiuni .

(src)="28"> We see the base of the food chain , the plankton , the small things , and we see how those animals are food to animals in the middle of the pyramid , and on so up this diagram .
(trg)="28"> Vedem baza lanţului trofic , planctonul , lucrurile mărunte şi vedem cum acele animale reprezintă hrană pentru animalele de la mijlocul piramidei şi tot aşa de-a lungul acestei diagrame .

(src)="29"> And that flow , that flow of life , from the very base up to the very top , is the flow that ecologists see .
(trg)="29"> Şi acest flux , acest curs al vieţii de jos de tot , de la bază , până sus de tot este cursul pe care ecologul îl vede .

(src)="30"> And that 's what we 're trying to preserve when we say , " Save the ocean . Heal the ocean . "
(trg)="30"> Iar asta încercăm să conservăm atunci când spunem " Salvaţi oceanul . Vindecaţi oceanul . "

(src)="31"> It 's that pyramid .
(trg)="31"> E vorba de acea piramidă .

(src)="32"> Now why does that matter for human health ?
(trg)="32"> De ce contează asta pentru sănătatea omului ?

(src)="33"> Because when we jam things in the bottom of that pyramid that shouldn 't be there , some very frightening things happen .
(trg)="33"> Pentru că atunci când băgăm la baza acelei piramide lucruri care nu ar trebui să fie acolo , se întâmplă lucruri foarte înspăimântătoare .

(src)="34"> Pollutants , some pollutants have been created by us : molecules like PCBs that can 't be broken down by our bodies .
(trg)="34"> Poluanţii , unii poluanţi au fost creaţi de noi , molecule precum bifenilii policloruraţi care nu pot fi descompuse de corpurile noastre .

(src)="35"> And they go in the base of that pyramid , and they drift up ; they 're passed up that way , on to predators and on to the top predators , and in so doing , they accumulate .
(trg)="35"> Şi ele ajung la baza acelei piramide şi ajung mai sus , sunt transmise în felul acela , către predatori , apoi către predatorii din vârf . Şi în acest proces , se acumulează .

(src)="36"> Now , to bring that home , I thought I 'd invent a little game .
(trg)="36"> Acum , pentru a vă face să înţelegeţi mai bine , m-am gândit să inventez un mic joc .

(src)="37"> We don 't really have to play it ; we can just think about it here .
(trg)="37"> Nu trebuie neapărat să îl jucăm . Putem doar să ne gândim la asta aici .

(src)="38"> It 's the Styrofoam and chocolate game .
(trg)="38"> Este jocul polistirenului expandat şi al ciocolatei .

(src)="39"> Imagine that when we got on this boat , we were all given two Styrofoam peanuts .
(trg)="39"> Imaginaţi-vă că atunci că atunci când ne-am urcat pe acest vas , ne-au fost date tuturor două alune de polistiren expandat .

(src)="40"> Can 't do much with them : Put them in your pocket .
(trg)="40"> Nu poţi să faci multe cu ele în afară să le pui în buzunar .

(src)="41"> Suppose the rules are : every time you offer somebody a drink , you give them the drink , and you give them your Styrofoam peanuts too .
(trg)="41"> Pentru că regulile sunt : de fiecare dată când oferi cuiva o băutură , le dai paharul şi le dai şi alunele tale de polistiren expandat .

(src)="42"> What 'll happen is that the Styrofoam peanuts will start moving through our society here , and they will accumulate in the drunkest , stingiest people .
(trg)="42"> Ceea ce se va întâmpla este că alunele de polistiren expandat vor începe să circule prin societatea noastră de aici . Şi se vor aduna la oamenii cei mai beţi şi cei mai zgârciţi .

(src)="43"> There 's no mechanism in this game for them to go anywhere but into a bigger and bigger pile of indigestible Styrofoam peanuts .
(trg)="43"> Nu există niciun mecanism în acest joc ca ele să ajungă în altă parte decât într-o grămadă din ce în ce mai mare de alune de polistiren expandat nedigerabile .

(src)="44"> And that 's exactly what happens with PDBs in this food pyramid : They accumulate into the top of it .
(trg)="44"> Iar asta este exact ceea ce se întâmplă cu PDBurile în această piramidă trofică . Se adună la vârful acesteia .

(src)="45"> Now suppose , instead of Styrofoam peanuts , we take these lovely little chocolates that we get and we had those instead .
(trg)="45"> Acum , imaginaţi-vă că în loc de alune de polistiren expandat luăm aceste minunate ciocolăţele pe care le primim şi le-am fi avut pe acestea în schimb .

(src)="46"> Well , some of us would be eating those chocolates instead of passing them around , and instead of accumulating , they will just pass into our group here and not accumulate in any one group because they 're absorbed by us .
(trg)="46"> Ei bine , unii dintre noi ar fi mâncat acele ciocolate în loc să le dea de la unul la altul . Şi în loc să se acumuleze ar trece prin grupul nostru de aici fără să se acumuleze într-un grup . Pentru că sunt absorbite de noi .

(src)="47"> And that 's the difference between a PCB and , say , something natural like an omega-3 , something we want out of the marine food chain .
(trg)="47"> Iar asta este diferenţa între bifenilii policloruraţi şi , să zicem , ceva natural ca omega-3 , ceva ce vrem din lanţul trofic marin .

(src)="48"> PCBs accumulate .
(trg)="48"> Bifenilii policloruraţi se acumulează .

(src)="49"> We have great examples of that , unfortunately .
(trg)="49"> Avem exemple importante în acest sens , din păcate .

(src)="50"> PCBs accumulate in dolphins in Sarasota Bay , in Texas , in North Carolina .
(trg)="50"> Bifenilii policloruraţi se acumulează în delfini în Sarasota Bay , în Texas , în Carolina de Nord .

(src)="51"> They get into the food chain .
(trg)="51"> Pătrund în lanţul trofic .

(src)="52"> The dolphins eat the fish that have PCBs from the plankton , and those PCBs , being fat-soluble , accumulate in these dolphins .
(trg)="52"> Delfinii mănâncă peştii care au ingerat bifenilii policloruraţi din plancton , iar acei bifenili , fiind solubili în grăsimi , se acumulează în aceşti delfini .

(src)="53"> Now , a dolphin , mother dolphin , any dolphin -- there 's only one way that a PCB can get out of a dolphin .
(trg)="53"> Acum , delfinul , mama-delfin , orice delfin -- nu există decât o cale în care bifenilii policloruraţi pot ieşi dintr-un delfin .

(src)="54"> And what 's that ?
(trg)="54"> Care e aceasta ?

(src)="55"> In mother 's milk .
(trg)="55"> Prin laptele de mamă .

(src)="56"> Here 's a diagram of the PCB load of dolphins in Sarasota Bay .
(trg)="56"> Iată o diagramă a încărcăturii de bifenili policloruraţi din delfinii din golful Sarasota .

(src)="57"> Adult males : a huge load .
(trg)="57"> Masculii adulţi , o cantitate enormă .

(src)="58"> Juveniles : a huge load .
(trg)="58"> Exemplarele tinere , o cantitate enormă .

(src)="59"> Females after their first calf is already weaned : a lower load .
(trg)="59"> Femelele , după ce primul lor pui a fost înţărcat , o cantitate mai scăzută .

(src)="60"> Those females , they 're not trying to .
(trg)="60"> Acele femele nu o fac intenţionat .

(src)="61"> Those females are passing the PCBs in the fat of their own mother 's milk into their offspring , and their offspring don 't survive .
(trg)="61"> Acele femele transmit bifenilii policloruraţi în grăsimea din propriul lapte de mamă către puii lor . Iar puii nu supravieţuiesc .

(src)="62"> The death rate in these dolphins , for the first calf born of every female dolphin , is 60 to 80 percent .
(trg)="62"> Rata mortalităţii la aceşti delfini , pentru primul născut al fiecărei femele delfin , este de 60 până la 80 % .

(src)="63"> These mothers pump their first offspring full of this pollutant , and most of them die .
(trg)="63"> Aceste mame îşi umplu primul născut cu acest poluant . Iar cei mai mulţi mor .

(src)="64"> Now , the mother then can go and reproduce , but what a terrible price to pay for the accumulation of this pollutant in these animals -- the death of the first-born calf .
(trg)="64"> Acum , mama poate să reproducă din nou , dar ce preţ îngrozitor de plătit pentru acumularea acestui poluant în aceste animale -- moartea primul lor născut .

(src)="65"> There 's another top predator in the ocean , it turns out .
(trg)="65"> Există un alt predator de vârf în ocean , se pare .

(src)="66"> That top predator , of course , is us .
(trg)="66"> Acest predator , desigur , este reprezentat de noi .

(src)="67"> And we also are eating meat that comes from some of these same places .
(trg)="67"> Şi noi mâncăm carnea care provine din unele dintre locurile acestea .

(src)="68"> This is whale meat that I photographed in a grocery store in Tokyo -- or is it ?
(trg)="68"> Aceasta este carne de balenă pe care am fotografiat-o într-o alimentară din Tokyo-- sau este altceva ?

(src)="69"> In fact , what we did a few years ago was learn how to smuggle a molecular biology lab into Tokyo and use it to genetically test the DNA out of whale meat samples and identify what they really were .
(trg)="69"> De fapt , ceea ce am făcut acum câţiva ani a fost să învăţăm cum să aducem pe furiş un laborator de biologie moleculară în Tokyo şi să-l folosim pentru a testa din punct de vedere genetic ADNul din probele de carne de balenă şi să identificăm ceea ce erau de fapt .

(src)="70"> And some of those whale meat samples were whale meat .
(trg)="70"> Iar unele dintre aceste probe erau chiar carne de balenă .

(src)="71"> Some of them were illegal whale meat , by the way .
(trg)="71"> O parte erau carne de balenă obţinută ilegal , apropo .

(src)="72"> That 's another story .
(trg)="72"> Asta e altă poveste .

(src)="73"> But some of them were not whale meat at all .
(trg)="73"> Dar unele nu erau carne de balenă deloc .

(src)="74"> Even though they were labeled whale meat , they were dolphin meat .
(trg)="74"> Chiar dacă erau etichetate ca fiind carne de balenă , erau carne de delfin .

(src)="75"> Some of them were dolphin liver . Some of them were dolphin blubber .
(trg)="75"> O parte erau ficat de delfin . Altele erau untură de delfin .

(src)="76"> And those dolphin parts had a huge load of PCBs , dioxins and heavy metals .
(trg)="76"> Iar acele bucăţi de delfin erau pline de bifenili policloruraţi , dioxine şi metale grele .

(src)="77"> And that huge load was passing into the people that ate this meat .
(trg)="77"> Iar acea cantitate enormă trecea prin oamenii care consumau această carne .

(src)="78"> It turns out that a lot of dolphins are being sold as meat in the whale meat market around the world .
(trg)="78"> Se pare că mulţi delfini sunt vânduţi pentru carne pe piaţa cărnii de balenă în jurul lumii .

(src)="79"> That 's a tragedy for those populations , but it 's also a tragedy for the people eating them because they don 't know that that 's toxic meat .
(trg)="79"> Asta e o tragedie pentru acele populaţii . Dar este o tragedie şi pentru oamenii care îi mănâncă pentru că nu se ştie dacă e vorba de carne toxică .

(src)="80"> We had these data a few years ago .
(trg)="80"> Am avut aceste date acum câţiva ani .

(src)="81"> I remember sitting at my desk being about the only person in the world who knew that whale meat being sold in these markets was really dolphin meat , and it was toxic .
(trg)="81"> Ţin minte că stăteam la birou fiind singura persoană din lume care ştia că acea carne de balenă vândută în acele pieţe era , de fapt , carne de delfin şi că era toxică .

(src)="82"> It had two-to-three-to-400 times the toxic loads ever allowed by the EPA .
(trg)="82"> Avea de 2-3 până la de 400 de ori încărcătura toxică maximă permisă vreodată de EPA .

(src)="83"> And I remember there sitting at my desk thinking , " Well , I know this . This is a great scientific discovery , " but it was so awful .
(trg)="83"> Şi ţin minte că stăteam la birou , gândindu-mă " Ei bine , ştiu asta . E o descoperire ştiinţifică grozavă . " Dar era atât de îngrozitor .

(src)="84"> And for the very first time in my scientific career , I broke scientific protocol , which is that you take the data and publish them in scientific journals and then begin to talk about them .
(trg)="84"> Şi pentru prima dată în cariera mea ştiinţifică am încălcat protocolul ştiinţific , care presupune să iei informaţia şi să o publici în diferite publicaţii ştiinţifice şi apoi să începi să vorbeşti despre ea .

(src)="85"> We sent a very polite letter to the Minister of Health in Japan and simply pointed out that this is an intolerable situation , not for us , but for the people of Japan because mothers who may be breastfeeding , who may have young children , would be buying something that they thought was healthy , but it was really toxic .
(trg)="85"> Am trimis o scrisoare foarte politicoasă către ministrul Sănătăţii din Japonia şi i-am semnalat , pur şi simplu , că e vorba de o situaţie intolerabilă , nu pentru noi , ci pentru poporul japonez . Pentru că mamele care alăptau , care , poate , aveau copii mici , cumpărau ceva despre credeau că e sănătos , dar era , de fapt , toxic .

(src)="86"> That led to a whole series of other campaigns in Japan , and I 'm really proud to say that at this point , it 's very difficult to buy anything in Japan that 's labeled incorrectly , even though they 're still selling whale meat , which I believe they shouldn 't .
(trg)="86"> Asta a dus la o serie întreagă de alte campanii în Japonia . Şi sunt foarte mândru să spun că acum e foarte greu să cumperi ceva în Japonia care să fi fost etichetat greşit , chiar dacă încă mai vând carne de balenă , lucru pe care eu cred că nu ar trebui să îl facă .

(src)="87"> But at least it 's labeled correctly , and you 're no longer going to be buying toxic dolphin meat instead .
(trg)="87"> Dar măcar e etichetată corect şi nu mai cumperi carne toxică de delfin , în schimb .

(src)="88"> It isn 't just there that this happens , but in a natural diet of some communities in the Canadian arctic and in the United States and in the European arctic , a natural diet of seals and whales leads to an accumulation of PCBs that have gathered up from all parts of the world and ended up in these women .
(trg)="88"> Nu doar acolo se întâmplă asta , dar în dieta unor comunităţi din zona arctică din Canada şi din Statele Unite precum şi din Europa , o dietă naturală cu foci şi balene duce la o acumulare a bifenililor policloruraţi care au fost strânşi din toate părţile lumii şi au ajuns în aceste femei .

(src)="89"> These women have toxic breast milk .
(trg)="89"> Aceste femei au lapte matern toxic .

(src)="90"> They cannot feed their offspring , their children , their breast milk because of the accumulation of these toxins in their food chain , in their part of the world 's ocean pyramid .
(trg)="90"> Nu îşi pot hrăni copiii cu laptele matern din cauza unei acumulări a acestor toxine în lanţul lor trofic , din piramida oceanului din partea lor de lume .

(src)="91"> That means their immune systems are compromised .
(trg)="91"> Asta înseamnă că sistemele lor imunitare sunt compromise .

(src)="92"> It means that their children 's development can be compromised .
(trg)="92"> Înseamnă că dezvoltarea copiilor lor poate fi compromisă .

(src)="93"> And the world 's attention on this over the last decade has reduced the problem for these women , not by changing the pyramid , but by changing what they particularly eat out of it .
(trg)="93"> Şi atenţia lumii în ultimul deceniu a redus problema acestor femei nu prin schimbarea piramidei , ci modificând ceea ce mănâncă din aceasta .

(src)="94"> We 've taken them out of their natural pyramid in order to solve this problem .
(trg)="94"> Le-am extras din piramida lor naturală pentru a rezolva această problemă .

(src)="95"> That 's a good thing for this particular acute problem , but it does nothing to solve the pyramid problem .
(trg)="95"> E un lucru bun pentru această problemă deosebit de gravă , dar nu înseamnă nimic pentru rezolvarea problemei piramidei .

(src)="96"> There 's other ways of breaking the pyramid .
(trg)="96"> Există alte moduri de a strica piramida .

(src)="97"> The pyramid , if we jam things in the bottom , can get backed up like a sewer line that 's clogged .
(trg)="97"> Piramida , dacă băgăm lucruri la baza ei , poate răbufni precum o canalizare înfundată .

(src)="98"> And if we jam nutrients , sewage , fertilizer in the base of that food pyramid , it can back up all through it .
(trg)="98"> Şi dacă blocăm nutrienţi , ape uzate , fertilizatori la baza piramidei pot trece prin ea în întregime .

(src)="99"> We end up with things we 've heard about before : red tides , for example , which are blooms of toxic algae floating through the oceans causing neurological damage .
(trg)="99"> Şi ajungem la lucruri despre care am mai auzit : maree roşii , de exemplu , care sunt înfloriri ale alegelor toxice ce plutesc prin oceane şi care cauzează deteriorări neurologice .

(src)="100"> We can also see blooms of bacteria , blooms of viruses in the ocean .
(trg)="100"> Pot apărea şi înfloriri bacteriene , sau ale virusurilor în ocean .