# en/html/about.generate.html.gz
# sk/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manual
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Prev
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Appendix K .
(trg)="s3.1"> Dodatok K .

(src)="s3.2"> About the manual
(trg)="s3.2"> O manuále
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="s4.1"> Next
(trg)="sabout.generate.1"> Ako generujeme formáty

(src)="s5.1"> This manual is written in XML using the DocBook XML DTD , using DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) for formatting , and experimentally the XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) for maintenance and formatting .
(trg)="s5.1"> Tento manuál je napísaný v XML pomocou DocBook XML DTD , využívajúci DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pre formátovanie a experimentrálne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pre úpravu a formátovanie .

(src)="s6.1"> Using XML as a source format gives us the ability to generate many output formats from the source files , while only maintaining one source document for all formats .
(trg)="s6.1"> Používanie XML ako zdrojového formátu nám umožňuje generovanie mnohých výstupných formátov zo zdrojových súborov , pričom sa upravuje iba jeden zdrojový dokument pre všetky formáty .

(src)="s6.2"> The tools used for formatting HTML and TeX versions are Jade , written by James Clark and The Modular DocBook Stylesheets written by Norman Walsh .
(trg)="s6.2"> Nástroje používané na formátovanie HTML a TeX verzií sú Jade , ktorý napísal James Clark a The Modular DocBook Stylesheets , ktorý napísal Norman Walsh .

(src)="s6.3"> We use Microsoft HTML Help Workshop to generate the Windows HTML Help format of the manual , and of course PHP itself to do some additional conversions and formatting .
(trg)="s6.3"> Používame Microsoft HTML Help Workshop , aby sme vygenerovali formát Windows HTML Help manuálu a , samozrejme , samotné PHP , aby sme urobili dodatočné úpravy a formátovanie .

(src)="s7.1"> You can download the manual in various languages and formats , including plain text , plain HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo and Windows HTML Help , from http : / /www.php.net / docs.php .
(trg)="s7.1"> Tiež si manuál môžete stiahnúť vo viacerých jazykoch a formátch , vrátanie prostého textu , HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo a Windows HTML Help , z http : / /www.php.net / docs.php .

(src)="s7.2"> The manuals are updated automatically as the text is updated .
(trg)="s7.2"> Manuály sa aktualizujú automaticky súčasne s textom .

(src)="s8.1"> You can find more information about downloading the XML source code of this documentation at http : / /cvs.php.net / .
(trg)="s8.1"> Viac informácií o sťahovaní zdrojového kódu XML tejto dokumentácie môžete nájsť na http : / /cvs.php.net / .

(src)="s8.2"> The documentation is stored in the phpdoc module .
(trg)="s8.2"> Dokumentácia je uložená v module phpdoc .

(src)="s9.1"> Prev
(trg)="s9.1"> Predchádzajúci

(src)="s10.1"> Home
(trg)="s10.1"> Domov

(src)="s11.1"> Next
(trg)="s11.1"> Nasledujúci

(src)="s12.1"> How to help improve the documentation
(trg)="s12.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie

(src)="s13.1"> Up
(trg)="s13.1"> Hore

(src)="s14.1"> Translations
(trg)="s14.1"> Preklady

# en/html/about.howtohelp.html.gz
# sk/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manual
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Prev
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Appendix K .
(trg)="s3.1"> Dodatok K .

(src)="s3.2"> About the manual
(trg)="s3.2"> O manuále
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="s4.1"> Next
(trg)="sabout.howtohelp.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie

(src)="s5.1"> There are three ways you can help to improve this documentation .
(trg)="s5.1"> Sú tri spôsoby ako môžete pomôcť zlepšiť túto dokumentáciu .

(src)="s6.1"> If you find errors in this manual , in any language , please report them using the bug system at http : / /bugs.php.net / .
(trg)="s6.1"> Ak v tomto manuáli nájdete chyby , i v inom jazyku , prosím hláste ich pomocou bug systému na http : / /bugs.php.net / .

(src)="s6.2"> Classify the bug as " Documentation Problem " .
(trg)="s6.2"> Klasifikujte bug ako " Documentation Problem " .

(src)="s6.3"> You can also submit problems related to specific manual formats here .
(trg)="s6.3"> Môžete tu tiež hlásiť problémy , ktoré súvisia so špecifickým formátom manuálu .

(src)="s7.1"> Note :
(trg)="s7.1"> Poznámka :

(src)="s7.2"> Please don ' t abuse the bug system by submitting requests for help .
(trg)="s7.2"> Prosím , nezneužívajte bug systém žiadaním o pomoc .

(src)="s7.3"> Use the mailing lists or community sites mentioned earlier , instead .
(trg)="s7.3"> Namiesto toho používajte skôr spomenuté mailing listy alebo stránky komunity .

(src)="s8.1"> By contributing notes , you can provide additional examples , caveats , and clarifications for other readers .
(trg)="s8.1"> Prispievaním poznámok môžete poskytovať doplňujúce príklady , rady a objasnenia pre iných čitateľov .

(src)="s8.2"> But do not submit bug reports using the annotation system please .
(trg)="s8.2"> Ale , prosím , nepodávajte bug reporty použitím anotačného systému .

(src)="s8.3"> You can read more about annotations in the ' About user notes ' section of this appendix .
(trg)="s8.3"> O anotáciách si môžete prečítať viac v sekcii ' O príspevkoch užívateľov ' tejto prílohy .

(src)="s9.1"> If you know English and some foreign language , you may also help out in the translations .
(trg)="s9.1"> Ak viete anglicky a nejaký cudzí jazyk , môžete taktiež vypomôcť v prekladaní .

(src)="s9.2"> If you would like to start a new translation , or help in a translation project , please read http : / /cvs.php.net / co.php / phpdoc / howto / howto.html.tar.gz .
(trg)="s9.2"> Ak by ste chceli začať nový preklad , alebo pomôcť v projekte prekladu , prosím čítajte http : / /cvs.php.net / co.php / phpdoc / howto / howto.html.tar.gz .

(src)="s10.1"> Prev
(trg)="s10.1"> Predchádzajúci

(src)="s11.1"> Home
(trg)="s11.1"> Domov

(src)="s12.1"> Next
(trg)="s12.1"> Nasledujúci

(src)="s13.1"> How to find more information about PHP
(trg)="s13.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP

(src)="s14.1"> Up
(trg)="s14.1"> Hore

(src)="s15.1"> How we generate the formats
(trg)="s15.1"> Ako generujeme formáty

# en/html/about.html.gz
# sk/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manual
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Prev
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Next
(trg)="s3.1"> Nasledujúci

(src)="s4.1"> The PHP manual is provided in several formats .
(trg)="sabout.1"> Dodatok K .
(trg)="sabout.2"> O manuále

(src)="s4.2"> These formats can be divided into two groups : online readable formats , and downloadable packages .
(trg)="sabout.formats.1"> Formáty
(trg)="s5.1"> PHP manuál sa poskytuje v niekoľkých formátoch .

(src)="s5.1"> Note :
(src)="s5.2"> Some publishers have made available printed versions of this manual .
(trg)="s5.2"> Tieto formáty sa delia na dve skupiny : online čitateľné formáty a stiahnuteľné balíky .
(trg)="s6.1"> Poznámka :

(src)="s5.3"> We cannot recommend any of those , as they tend to become out-of-date very quickly .
(trg)="s6.2"> Niektorí vydávatelia uviedli tlačené verzie tohto manuálu .
(trg)="s6.3"> Nemôžeme doporučiť žiaden z nich , nakoľko sú zakrátko zastaralé .

(src)="s6.1"> You can read the manual online at http : / /www.php.net / You can read the manual online at http : / /www.php.net / and on the numerous mirror sites .
(trg)="s7.1"> Manuál si môžete prečítať online na http : / /www.php.net / Manuál si môžete prečítať online na http : / /www.php.net / a na početných mirrorovaných stránkach .

(src)="s6.2"> For best performance , you should choose the mirror site closest to you .
(trg)="s7.2"> Pre najlepšiu činnosť by ste si mali zvoliť mirrorovanú stránku najbližšie k vám .

(src)="s6.3"> You can view the manual in either its plain ( print-friendly ) HTML format or an HTML format that integrates the manual into the look and feel of the PHP website itself .
(trg)="s7.3"> Manuál si môžete prezerať buď v jednoduchom ( vhodnom pre tlač ) HTML formáte alebo v HTML formáte , ktorý integruje manuál do podoby samotnej webovskej stránky PHP .

(src)="s7.1"> An advantage of the online manual over most of the offline formats is the integration of user-contributed notes .
(trg)="s8.1"> Výhodou online manuálu oproti väčšine offline formátom je integrácia príspevkov uživateľov .

(src)="s7.2"> An obvious disadvantage is that you have to be online to view the manual in the online formats .
(trg)="s8.2"> Zrejmou nevýhodou je , že musíte byť online , aby ste si mohli prezerať manuál v online formátoch .

(src)="s8.1"> There are several offline formats of the manual , and the most appropriate format for you depends on what operating system you use and your personal reading style .
(trg)="s9.1"> Existuje niekoľko offline formátov manuálu a fakt , ktorý formát je pre vás najvhodnejší , závisí na operačnom systéme , ktorý používate a osobnom spôsobe čítania .

(src)="s8.2"> For information on how the manual is generated in so many formats , read the ' How we generate the formats ' section of this appendix .
(trg)="s9.2"> Ak chcete vedieť ako sa tento manuál generuje do mnohých formátov , prečítajte si sekciu ' Ako generujeme formáty ' v tejto prílohe .

(src)="s9.1"> The most cross-platform formats of the manual are the HTML and plain-text versions .
(trg)="s10.1"> Najvhodnejšími multi-platformovými formátmi manuálu sú verzie HTML a prostý-text .

(src)="s9.2"> The HTML format is provided both as a single HTML file and as a package of individual files for each section ( which results in a collection of several thousand files ) .
(trg)="s10.2"> Formát HTML sa poskytuje ako jednoduchý HTML súbor ako aj balík individuálnych súborov pre každú sekciu ( ktorá pozostáva zo zväzku niekoľko tisíc súborov ) .

(src)="s9.3"> The HTML and plaintext formats are provided as tar files compressed using the bzip2 archiver .
(trg)="s10.3"> Formáty HTML a prostý-text sa poskytujú ako tar súbory komprimované programom bzip2 .

(src)="s10.1"> Another popular cross-platform format , and the format most suited to printing , is PDF ( also known as Adobe Acrobat ) .
(trg)="s11.1"> Ďalším obľúbeným multi-platformovým formátom , ktorý je najvhodnejší pre tlač , je PDF ( tiež známy ako Adobe Acrobat ) .

(src)="s10.2"> But before you rush to download this format and hit the Print button , be warned that the manual is nearly 2000 pages long , and constantly being revised .
(trg)="s11.2"> Ale než sa pustíte do sťahovania tohto formátu a jeho tlače , majte na pamäti , že manuál má 2000 strán a že sa neustále upravuje .

(src)="s11.1"> Note :
(trg)="s12.1"> Poznámka :

(src)="s11.2"> If you do not already have a program capable of viewing PDF format files , you may need to download Adobe Acrobat Reader .
(trg)="s12.2"> Ak ešte nemáte program schopný prezerania súborov formátu PDF , možete si stiahnúť Adobe Acrobat Reader .

(src)="s12.1"> For owners of Palm-compatible handhelds , the Palm document and iSilo formats are ideal for this platform .
(trg)="s13.1"> Pre vlastníkov handheldov kompaktibilných s Palm sú ideálne formáty Palm dokument a iSilo .

(src)="s12.2"> You can bring your handheld with you on your daily commute and use a DOC or iSilo reader to brush up on your PHP knowledge , or just use it as a quick reference .
(trg)="s13.2"> Môžete si svoj handheld nosiť denne so sebou a používať DOC alebo iSilo reader , aby ste si zdokonalili svoje PHP vedomosti , alebo ho len používať ako príručku .

(src)="s13.1"> For Windows platforms , the Windows HTML Help version of the manual soups up the HTML format for use with the Windows HTML Help application .
(trg)="s14.1"> Pre platformy Windows , verzia manuálu Windows HTML Help umožňuje použitie HTML formátu vo Windows HTML Help aplikáciach .

(src)="s13.2"> This version provides full-text search , a full index , and bookmarking .
(trg)="s14.2"> Táto verzia poskytuje full-textové vyhľadávanie , plný index , a označnie zarážok ( bookmarking ) .

(src)="s13.3"> Many popular Windows PHP development environments also integrate with this version of the documentation to provide easy access .
(trg)="s14.3"> Mnoho známych vývojových prostredí pre Windows tiež zahŕňa túto verziu dokumentácie pre jednoduchý prístup. .

(src)="s14.1"> Prev
(trg)="s15.1"> Predchádzajúci

(src)="s15.1"> Home
(trg)="s16.1"> Domov

(src)="s16.1"> Next
(trg)="s17.1"> Nasledujúci

(src)="s17.1"> List of Parser Tokens
(trg)="s18.1"> Zoznam tokenov parsera

(src)="s18.1"> Up
(trg)="s19.1"> Hore

(src)="s19.1"> About user notes
(trg)="s20.1"> O príspevkoch užívateľov

# en/html/about.more.html.gz
# sk/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manual
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Prev
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Appendix K .
(trg)="s3.1"> Dodatok K .

(src)="s3.2"> About the manual
(trg)="s3.2"> O manuále
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="s4.1"> Next
(trg)="sabout.more.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP

(src)="s5.1"> This manual does not attempt to provide instruction about general programming practices .
(trg)="s5.1"> Tento manuál sa nesnaží poskytovať inštrukcie o všeobecných programovacích praktikách .

(src)="s5.2"> If you are a first-time , or even just a beginning , programmer , you may find it difficult to learn how to program in PHP using just this manual .
(trg)="s5.2"> Ak ste len začínajúcim programátorom , môže sa vám zdať zložité naučiť sa programovať v PHP len za pomoci tohto manuálu .

(src)="s5.3"> You may want to seek out a text more oriented towards beginners .
(trg)="s5.3"> Môžete si vyhľadať texty , ktoré sú viac orientované pre začiatočníkov .

(src)="s5.4"> You can find a list of PHP-related books at http : / /www.php.net / books.php .
(trg)="s5.4"> Zoznam kníh súvisiacich s PHP môžete nájsť na http : / /www.php.net / books.php .

(src)="s6.1"> There are a number of active mailing lists for discussion of all aspects of programming with PHP .
(trg)="s6.1"> Existuje množstvo aktívnych mailing listov určených pre diskusie o všetkých aspektoch programovania v PHP .

(src)="s6.2"> If you find yourself stuck on a problem for which you can ' t find your own solution , you may be able to get help from someone on these lists .
(trg)="s6.2"> Ak ste uviazli na probléme , na ktorý neviete nájsť vlastné riešenie , môžete získať pomoc od niekoho na týchto mailing listoch .

(src)="s6.3"> You can find a list of the mailing lists at http : / /www.php.net / support.php , as well as links to the mailing list archives and other online support resources .
(trg)="s6.3"> Zoznam mailing listov rovnako ako liniek na archívy mailing listov a iných podporných online zdrojov môžete nájsť na http : / /www.php.net / support.php .

(src)="s6.4"> Furthermore , at http : / /www.php.net / links.php there is a list of websites devoted to PHP articles , forums , and code galleries .
(trg)="s6.4"> Okrem toho , na http : / /www.php.net / links.php je zoznam webových stránok určených PHP článkom , diskusným fóram a galériám kódov .

(src)="s7.1"> Prev
(trg)="s7.1"> Predchádzajúci

(src)="s8.1"> Home
(trg)="s8.1"> Domov

(src)="s9.1"> Next
(trg)="s9.1"> Nasledujúci

(src)="s10.1"> PHP versions documented in this manual
(trg)="s10.1"> Verzie PHP zdokumentované v tomto manuále

(src)="s11.1"> Up
(trg)="s11.1"> Hore

(src)="s12.1"> How to help improve the documentation
(trg)="s12.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie

# en/html/about.notes.html.gz
# sk/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manual
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Prev
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Appendix K .
(trg)="s3.1"> Dodatok K .

(src)="s3.2"> About the manual
(trg)="s3.2"> O manuále
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="s4.1"> Next
(trg)="sabout.notes.1"> O príspevkoch užívateľov

(src)="s5.1"> The user-contributed notes play an important role in the development of this manual .
(trg)="s5.1"> Príspevky uživateľov zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji tohto manuálu .

(src)="s5.2"> By allowing readers of the manual to contribute examples , caveats , and further clarifications from their browser , we are able to incorporate that feedback into the main text of the manual .
(trg)="s5.2"> Tým , že umožníme čitateľom manuálu prispevanie príkladov , rád a ďalších objasnení z ich prehliadača , ich môžeme začleniť do hlavného textu manuálu .