# en/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz
# nl/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz


# en/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz
# nl/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz


(src)="1"> Transatlantic Trade for All
(trg)="1"> Trans-Atlantische handel voor iedereen

(src)="2"> WASHINGTON , DC – The negotiations to create a Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States are being widely welcomed .
(trg)="2"> WASHINGTON , DC – De onderhandelingen om een ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’(TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op te richten worden breed verwelkomd.

(src)="3"> British Prime Minister David Cameron has called the TTIP a once-in-a-generation prize “ , ” citing potential gains of £ 80 billion ( $ 125.5 billion ) each for the EU and the US and £ 85 billion for the rest of the world .
(trg)="3"> De Britse premier David Cameron noemt de TTIP een ‘ once in a generation prize ’ en wijst op de potentiele winst van 80 miljard pond ( 125,5 miljard dollar ) voor zowel de EU en de VS en 85 miljard pond voor de rest van de wereld .

(src)="4"> For a world weary of waiting for the World Trade Organization s interminable Doha trade round ’ to conclude , even a bilateral trade initiative may seem like a boon , especially when , as a recent Financial Times editorial pointed out , “ bilateral ” covers half of the world s economy ’ .
(trg)="4"> Voor een wereld die moe is van het wachten op het besluiten van de oneindige Doha-ronde van de Wereld Handels Organisatie , is zelfs een bilateraal handelsinitiatief een zegen , vooral als , zoals een recent opiniestuk in de Financial Times benadrukte , bilateraal de helft van de wereldeconomie betekent .

(src)="5"> But there is a serious downside : The deal could hurt developing-country exporters , unless the EU and the US make a concerted effort to protect these actors interests ’ .
(trg)="5"> Maar er is een ernstige negatieve kant : de overeenkomst zou de export uit ontwikkelingslanden kunnen treffen , tenzij de EU en de VS een gezamenlijke inspanning doen om de belangen van deze actoren te beschermen .

(src)="6"> The feature of the proposed pact that elicits the most excitement – its focus on regulatory barriers like mandatory product standards – should actually incite the greatest concern .
(trg)="6"> Het kenmerk van het voorgestelde pact dat het meeste opwinding teweeg brengt ( de nadruk op gereguleerde barrières zoals verplichte productstandaarden ) zou eigenlijk de meeste zorg moeten veroorzaken .

(src)="7"> Given low tariffs in the EU and the US less than 5 % – , on average further preferential reductions – will not seriously handicap outsiders .
(trg)="7"> Gegeven de lage tarieven in de EU en de VS ( gemiddeld minder dan 5 % ) zullen verdere preferentiële verlagingen buitenstaanders niet ernstig raken .

(src)="8"> But , when it comes to standards – such as those governing safety , health , and the environment – the market-access requirements are brutal and binary : either you meet the established standard or you do not sell .
(trg)="8"> Maar als het op standaarden aankomt ( zoals het overzien van veiligheid , gezondheid en het milieu ) zijn de toegangseisen voor de markt wreed en tweeledig : of je voldoet aan de ingestelde standaard of je verkoopt niets .

(src)="9"> As a result , third-country firms options ’ will depend on how TTIP standards are established : through harmonization ( adoption of a common standard ) or mutual recognition ( acceptance of goods that meet one another s ’ established standards ) .
(trg)="9"> Als gevolg hiervan zullen bedrijven in de derde wereld er afhankelijk van zijn hoe de TTIP standaarden gezet zullen worden : door harmonisatie ( de adaptie van een algemene standaard ) of door wederzijdse erkenning ( de acceptatie van goederen die aan elkaars standaarden voldoen ) .

(src)="10"> The first option would enable producers everywhere to take advantage of economies of scale .
(trg)="10"> De eerste optie zou producenten overal in staat stellen om voordeel te halen uit de schaalvergroting .

(src)="11"> But , in some cases , the harmonized standard could be more stringent than some countries original standards ’ .
(trg)="11"> Maar in sommige gevallen zou de geharmoniseerde standaard strikter kunnen zijn dan de oorspronkelijke standaard van sommige landen .

(src)="12"> Even though new standards would apply to suppliers from all exporting countries , compliance costs usually vary , meaning that those less equipped to meet higher standards could suffer .
(trg)="12"> Ook al zouden nieuwe standaarden van toepassing zijn op leveranciers uit alle exporterende landen , de kosten om aan deze te voldoen variëren gewoonlijk .
(trg)="13"> Dit betekent dat degenen die minder toegerust zijn om aan hogere standaarden te voldoen hieronder zouden kunnen lijden .

(src)="13"> In the late 1990 s ’ , when the EU decided to harmonize standards for aflatoxins ( a group of toxic compounds produced by certain molds ) , eight member states – including Italy , the Netherlands , and Spain – raised their national standards substantially , which is likely to have caused African exports of cereals , dried fruits , and nuts to Europe to decline by as much as $ 670 million .
(trg)="14"> In de late jaren negentig , toen de EU besloot om de standaard voor aflotoxines ( een groep giftige stoffen geproduceerd door bepaalde schimmels ) te harmoniseren , verhoogden acht lidstaten ( waaronder Italië , Nederland en Spanje ) hun nationale standaard aanzienlijk , wat er waarschijnlijk voor zorgde dat de Afrikaanse export van granen , gedroogd fruit en noten met wel 670 miljoen dollar afnam .

(src)="14"> With mutual recognition , the EU and the US would accept each other s standards ’ or conformity-assessment procedures , allowing firms to adhere to the less stringent requirements in each area .
(trg)="15"> Met wederzijdse erkenning zouden de EU en de VS elkaars standaarden of conformiteits-beoordelingsprocedures accepteren , wat bedrijven er toe instaat stelt om zich te houden aan minder stringente vereisten op elk gebied .

(src)="15"> If the policy were extended to third-country firms , it would have a powerful liberalizing impact .
(trg)="16"> Als het beleid word uitgebreid naar bedrijven in de derde wereld zou het een krachtig liberaliserend effect hebben .

(src)="16"> For example , Malaysian television producers could choose to comply with , say , America ’ s easier-to-meet safety standards , then sell the same product in both markets , reaping the benefits of economies of scale while lowering compliance costs .
(trg)="17"> Zo zouden Maleisische televisieproducers er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te voldoen aan makkelijker te bereiken Amerikaanse veiligheidseisen , dan hetzelfde product op beide markten kunnen verkopen en zo de vruchten kunnen plukken van de voordelen van schaalvergroting terwijl de tegemoetkomingskosten gedrukt worden .

(src)="17"> If , however , the TTIP excluded third-country firms from the mutual recognition policy , their competitiveness vis-à-vis European and American companies would diminish substantially .
(trg)="18"> Als de TTIP bedrijven in derde wereldlanden echter zou uitsluiten van het beleid van wederzijdse erkenning zou hun concurrentiepositie tegenover bedrijven uit de EU en de VS substantieel verzwakken .

(src)="18"> Indeed , our research shows that when mutual-recognition agreements include restrictive rules of origin , intra-regional trade increases – at the expense of trade with other countries – and that developing countries tend to suffer most .
(trg)="19"> Ons onderzoek wijst uit dat wanneer wederzijdse erkenningsprogramma ’ s restricties over herkomst bevatten , de interregionale handel stijgt , ten koste van de handel met andere landen en dat ontwikkelingslanden daar het meeste last van hebben .

(src)="19"> In fact , excessively constraining rules of origin have proved problematic for some of the EU ’ s previous recognition agreements , such as those governing professional-services standards .
(trg)="20"> In feite zijn de enorm strenge regels over de herkomst problematisch gebleken voor sommige van de eerdere erkenningsovereenkomsten , zoals degene die de professionele sector overzien .

(src)="20"> While a Brazilian orange admitted for sale in Portugal can be sold throughout the EU , a Brazilian engineer or accountant licensed in Portugal must fulfill separate licensing requirements to work elsewhere in the EU , hampering much-needed labor mobility by forcing non-European workers to endure costly and inefficient bureaucratic procedures .
(trg)="21"> Terwijl een Braziliaanse sinaasappel die te koop wordt aangeboden in Portugal door de hele EU verkocht mag worden , moet een Braziliaanse ingenieur of accountant gevestigd in Portugal aan aparte licenties komen om elders in de EU te werken .
(trg)="22"> Zo wordt de zeer nodige mobiliteit van arbeid belemmerd door niet-Europeanen te dwingen kostbare en inefficiënte bureaucratische procedures te ondergaan .

(src)="21"> Furthermore , when it comes to tariffs and standards , WTO rules are not created equal .
(trg)="23"> Verder zijn de WHO regels als het op tarieven en standaarden aankomt niet voor iedereen gelijk .

(src)="22"> While they protect countries excluded from bilateral or regional tariff agreements , thereby ensuring that integrated markets do not receive additional advantages , few safeguards exist to shield third countries from the fallout of agreements on mandatory standards .
(trg)="24"> Terwijl ze landen beschermen die zijn uitgesloten van bilaterale of regionale tariefafspraken en daarmee verzekeren dat geïntegreerde markten geen verdere voordelen ontvangen , bestaan er maar weinig waarborgen om derde wereldlanden te beschermen tegen de effecten van de afspraken over verplichte standaarden .

(src)="23"> Even in the absence of international rules , the EU and the US could take two actions to ensure that the TTIP does not have adverse consequences for developing economies .
(trg)="25"> Zelfs bij het ontbreken van internationale regels zouden de EU en de VS twee dingen kunnen ondernemen om te verzekeren dat de TTIP geen tegenovergestelde consequenties heeft voor ontwikkelingslanden .

(src)="24"> First , they could allow all countries to reap the benefits of a bilateral mutual-recognition deal by agreeing not to impose restrictive rules of origin .
(trg)="26"> Ten eerste zouden ze ervoor kunnen zorgen dat alle landen de vruchten kunnen plukken vaneen bilaterale wederzijdse erkenningsdeal door erin toe te stemmen geen restrictieregels op te leggen .

(src)="25"> Second , where they do consider harmonization , they could favor the less stringent of the original standards , unless there is credible evidence that it would not support the relevant regulatory objective .
(trg)="27"> Ten tweede zouden ze waar ze harmonisatie oeverwegen ten faveure van de minder strenge van de originele standaarden te kiezen , tenzij er bewijs is dat deze het relevante regelgevingsobjectief niet ondersteunen .

(src)="26"> This is akin to a WTO test for departures from established international standards .
(trg)="28"> Dit heeft veel weg van een test voor de WHO voor het verlaten van gevestigde internationale standaarden .

(src)="27"> If the EU and the US made these two commitments , the rest of the world could follow the TTIP negotiations with hope , rather than trepidation .
(trg)="29"> Als de EU en de VS zich hiervoor inzetten , dan zou de rest van de wereld die de TTIP onderhandelingen volgt dit met hoop kunnen doen , in plaats van met siddering .

# en/a-banking-union-baby-step.xml.gz
# nl/a-banking-union-baby-step.xml.gz


(src)="1"> A Banking Union Baby Step
(trg)="1"> Een babystap op weg naar een bankenunie

(src)="2"> BRUSSELS – At the beginning of the financial crisis , it was said that banks were , in Charles Goodhart s crisp phrase ’ , “ international in life , but national in death . ”
(trg)="2"> BRUSSEL – Aan het begin van de financiële crisis werd gezegd dat banken, in de bondige terminologie van Charles Goodhart, “een internationaal leven leiden, maar een nationale dood sterven.”

(src)="3"> At the time ( 2008-2009 ) , large international banks had to be rescued by their home countries governments ’ when they ran into trouble .
(trg)="3"> Destijds ( 2008-2009 ) moesten grote internationale banken , als ze in de problemen kwamen , worden gered door de regeringen van hun landen van herkomst .

(src)="4"> But the problem now in Europe is the opposite : banks are “ national in life , but European in death . ”
(trg)="4"> Maar het probleem in Europa is nu precies het omgekeerde : banken zijn “ nationaal bij leven , maar Europees in de dood . ”

(src)="5"> In Spain , for example , local savings banks ( cajas ) financed an outsize real-estate boom .
(trg)="5"> In Spanje hebben de plaatselijke spaarbanken ( cajas ) bijvoorbeeld een buitensporige bloei van de vastgoedmarkt gefinancierd .

(src)="6"> As the boom turned to bust , the losses threatened to overwhelm the capacity of the Spanish state , and the problem became European , because it threatened the very survival of the euro .
(trg)="6"> Toen die markt instortte , dreigden de verliezen de draagkracht van de Spaanse staat te boven te gaan en werd het probleem Europees , omdat het het overleven van de euro bedreigde .

(src)="7"> The Spanish case is symptomatic of a larger problem .
(trg)="7"> Het Spaanse geval is symptomatisch voor een breder probleem .

(src)="8"> National supervisors always tend to minimize problems at home .
(trg)="8"> Nationale toezichthouders hebben altijd de neiging problemen in eigen land te bagatelliseren .

(src)="9"> Their instinct ( and their bureaucratic interest ) is to defend their countries national champion bank ’ “ ” ( s ) abroad .
(trg)="9"> Hun instinct ( en hun bureaucratische belang ) is gelegen in de verdediging van hun ' nationale kampioenen ' in het buitenland .

(src)="10"> But their resistance to recognizing problems at home runs even deeper .
(trg)="10"> Maar hun verzet tegen het onderkennen van problemen in eigen land gaat zelfs nog verder .

(src)="11"> Until recently , the Spanish authorities maintained that the problems in their country s real-estate sector ’ were temporary .
(trg)="11"> Tot voor kort hebben de Spaanse autoriteiten staande gehouden dat de problemen in de vastgoedsector van hun land van tijdelijke aard waren .

(src)="12"> To acknowledge the truth would have meant admitting that for years they had overlooked the build-up of an unsustainable construction boom that now threatens to bankrupt the entire country .
(trg)="12"> Het erkennen van de waarheid zou hebben betekend dat ze hadden moeten toegeven jarenlang de opbouw van een zeepbel in de bouwsector over het hoofd te hebben gezien , die nu het hele land met een bankroet bedreigt .

(src)="13"> In the case of Ireland , the situation was initially not much different .
(trg)="13"> In het geval van Ierland was de situatie aanvankelijk niet heel anders .

(src)="14"> When problems started to surface , the finance minister at the time initially claimed that the country would carry out “ the cheapest bank rescue ever . ”
(trg)="14"> Toen de problemen de kop opstaken , beweerde de minister van Financiën aanvankelijk dat het land “ de goedkoopste reddingsactie voor de bankensector ooit ” zou uitvoeren .

(src)="15"> Given national supervisors predictable tendency not ’ to recognize problems at home , it seemed natural that the cost of cleaning up insolvent banks should also be borne at the national level .
(trg)="15"> Gezien de voorspelbare neiging van de nationale toezichthouders om problemen in eigen land niet te onderkennen , leek het normaal dat de kosten van het saneren van insolvabele banken ook door de nationale staten zouden worden gedragen .

(src)="16"> It thus seemed to make sense that even in the eurozone , banking supervision remained largely national .
(trg)="16"> Het leek dus zinvol dat zelfs in de eurozone het toezicht op de banken grotendeels van nationale aard zou blijven .

(src)="17"> The recently created European Banking Authority has only limited powers over national supervisors , whose daily work is guided mainly by national considerations .
(trg)="17"> De recent opgerichte Europese Banken Autoriteit heeft slechts beperkte bevoegdheden tegenover de nationale toezichthouders , wier dagelijkse werk vooral door nationale overwegingen wordt geleid .

(src)="18"> But reality has shown that this approach is not tenable .
(trg)="18"> Maar in de praktijk is gebleken dat deze aanpak niet houdbaar is .

(src)="19"> Problems might originate at the national level , but , owing to monetary union , they quickly threaten the stability of the entire eurozone banking system .
(trg)="19"> Problemen kunnen op nationaal niveau ontstaan , maar door de monetaire unie bedreigen ze al snel de stabiliteit van het bankenstelsel van de hele eurozone .

(src)="20"> At their June summit , Europe s leaders ’ finally recognized the need to rectify this situation , transferring responsibility for banking supervision in the eurozone to the European Central Bank .
(trg)="20"> Op hun top in juni hebben de Europese leiders eindelijk de noodzaak ingezien van het rechtzetten van deze situatie , door de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht in de eurozone over te dragen aan de Europese Centrale Bank ( ECB ) .

(src)="21"> Given that financial integration is particularly strong within the monetary union , putting the ECB in charge was an obvious choice .
(trg)="21"> Omdat de financiëke integratie binnen de monetaire unie bijzonder sterk is , lag het voor de hand de ECB die taak toe te bedelen .

(src)="22"> Moreover , the ECB already bears de facto responsibility for the stability of the eurozone s banking system ’ .
(trg)="22"> Bovendien draagt de ECB nu ook al de facto de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het bankenstelsel van de eurozone .

(src)="23"> But , until now , it had to lend massive amounts to banks without being able to judge their soundness , because all of that information was in the hands of national authorities who guarded it jealously and typically denied problems until it was too late .
(trg)="23"> Maar tot nu toe heeft de bank enorme bedragen moeten lenen aan individuele banken , zonder in staat te zijn geweest hun gezondheid te beoordelen , omdat al die informatie in handen was van de nationale autoriteiten die daar zeer spaarzaam mee omsprongen en doorgaans problemen bleven ontkennen tot het te laat was .

(src)="24"> Putting the ECB in charge should also help to stop the creeping disintegration process , which is not publicly visible , but is very real nonetheless .
(trg)="24"> Het in handen geven van de teugels aan de ECB zou ook helpen het sluipende desintegratieproces een halt toe te roepen , dat niet publiekelijk zichtbaar maar wél zeer reëel is .

(src)="25"> Just ask any of the large international banking groups headquartered in financially stressed eurozone countries .
(trg)="25"> Vraag het maar aan een van de grote internationale banken die hun hoofdkwartier hebben in financieel noodlijdende lidstaten van de eurozone .

(src)="26"> Consider the case of a bank headquartered in Italy , but with an important subsidiary in Germany .
(trg)="26"> Neem het geval van een bank met een hoofdkantoor in Italië , maar met een belangrijke dochteronderneming in Duitsland .

(src)="27"> The German operations naturally generate a surplus of funds ( given that savings in Germany far exceed investment on average ) .
(trg)="27"> De Duitse activiteiten leveren uiteraard meer geld op ( omdat de besparingen in Duitsland gemiddeld veel hoger zijn dan de beleggingen ) .

(src)="28"> The parent bank would like to use these funds to reinforce the group s liquidity ’ .
(trg)="28"> De moederbank zou deze fondsen graag gebruiken om de liquiditeit van het bankconcern te versterken .

(src)="29"> But the German supervisory authorities consider Italy at risk and thus oppose any transfer of funds there .
(trg)="29"> Maar de Duitse toezichthouder beschouwt Italië als een risico en verzet zich dus tegen een overdracht van de fondsen .

(src)="30"> The supervisor of the home country ( Italy ) has the opposite interest .
(trg)="30"> De toezichthouder van het thuisland ( Italië ) heeft een tegenovergesteld belang .

(src)="31"> It would like to see the internal capital market “ ” operate as much as possible .
(trg)="31"> Die zou graag zien dat de ' interne kapitaalmarkt ' zo goed mogelijk zou functioneren .

(src)="32"> Here , too , it makes sense to have the ECB in charge as a neutral arbiter with respect to these opposing interests .
(trg)="32"> Ook in dit geval is het zinvol als de ECB kan optreden als neutrale ' arbiter ' met betrekking tot deze tegengestelde belangen .

(src)="33"> But , while putting the ECB in charge of banking supervision solves one problem , it creates another : can national authorities still be held responsible for saving banks that they no longer supervise ?
(trg)="33"> Maar door de ECB de leiding te geven over het toezicht op de banken , kun je wel het ene probleem oplossen , maar creëer je meteen ook een ander : kunnen de nationale autoriteiten dan nog wel verantwoordelijk worden gesteld voor het redden van de banken waarover zij het toezicht kwijt zijn geraakt ?

(src)="34"> Economic ( and political ) logic requires that the eurozone will soon also need a common bank rescue fund .
(trg)="34"> De economische ( en politieke ) logica vereist dat de eurozone nu snel ook een gemeenschappelijk reddingsfonds voor de banken krijgt .

(src)="35"> Officially , this has not yet been acknowledged .
(trg)="35"> Officieel is dit nog niet erkend .

(src)="36"> But that is often the way that European integration proceeds : an incomplete step in one area later requires further steps in related areas .
(trg)="36"> Maar dat is dikwijls de manier waarop de Europese integratie voortschrijdt : een onvolledige stap op het ene gebied vergt even later andere stappen op verwante terreinen .

(src)="37"> This incremental approach has worked well in the past ; indeed , today ’ s European Union resulted from it .
(trg)="37"> Deze geleidelijke aanpak heeft in het verleden goed gewerkt ; de huidige Europese Unie is eruit voortgekomen .

(src)="38"> But a financial crisis does not give policymakers the time that they once had to explain to voters why one step required another .
(trg)="38"> Maar een financiële crisis geeft beleidsmakers niet de tijd die zij ooit hebben gehad om aan hun kiezers uit te leggen waarom de ene stap noodzakelijkerwijs op de andere moet volgen .

(src)="39"> They will have to walk much more quickly to save the euro .
(trg)="39"> Ze zullen veel sneller moeten lopen om de euro te redden .

# en/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz
# nl/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz


(src)="1"> A Centerless Euro Cannot Hold
(trg)="1"> Zonder gecentraliseerd begrotingsbeleid kan de euro niet standhouden

(src)="2"> CAMBRIDGE – With youth unemployment touching 50 % in eurozone countries such as Spain and Greece , is a generation being sacrificed for the sake of a single currency that encompasses too diverse a group of countries to be sustainable ?
(trg)="2"> CAMBRIDGE – Betekent een jeugdwerkloosheid van tegen de 50% in eurolanden zoals Spanje en Griekenland dat er een generatie wordt opgeofferd?
(trg)="3"> En dat om een eenheidsmunt te behouden die een té diverse groep landen vertegenwoordigt om bestendig te kunnen zijn ?

(src)="3"> If so , does enlarging the euro ’ s membership really serve Europe ’ s apparent goal of maximizing economic integration without necessarily achieving full political union ?
(trg)="4"> In dat geval zouden we onszelf toch moeten afvragen of zonder een volledige politieke unie het klaarblijkelijke Europese doel van maximale economische integratie met uitbreiding van de eurozone nog wel gediend wordt .

(src)="4"> The good news is that economic research does have a few things to say about whether Europe should have a single currency .
(trg)="5"> Het goede nieuws is dat economisch onderzoek wel degelijk wat zinnigs kan antwoorden op de vraag of Europa wel of niet een eenheidsmunt nodig heeft .

(src)="5"> The bad news is that it has become increasingly clear that , at least for large countries , currency areas will be highly unstable unless they follow national borders .
(trg)="6"> Het slechte nieuws is dat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat valutagebieden , tenzij ze nationale grenzen volgen , zeer onstabiel zijn , zeker voor grote landen .

(src)="6"> At a minimum , currency unions require a confederation with far more centralized power over taxation and other policies than European leaders envision for the eurozone .
(trg)="7"> Een muntunie vereist op zijn minst een verbond van staten waarin de macht op het gebied van belastingheffing en ander beleid veel sterker gecentraliseerd is dan thans voor de eurozone voorzien wordt .

(src)="7"> What of Nobel Prize winner Robert Mundell s famous 1961 conjecture ’ that national and currency borders need not significantly overlap ?
(trg)="8"> Zo kwam Nobelprijswinnaar Robert Mundell in 1961 met de vermaarde stelling dat nationale grenzen en valutagrenzen elkaar niet in aanzienlijke mate hoeven te overlappen .

(src)="8"> In his provocative American Economic Review paper A Theory “ of Optimum Currency Areas , ” Mundell argued that as long as workers could move within a currency region to where the jobs were , the region could afford to forgo the equilibrating mechanism of exchange-rate adjustment .
(trg)="9"> Zijn paper “ De theorie van het optimale valutagebied ” in de American Economic Review deed destijds veel stof opwaaien .
(trg)="10"> Hierin betoogt Mundell dat een valutagebied het zonder het evenwicht herstellende mechanisme van wisselkoersaanpassing kan stellen zolang arbeidskrachten zich in een valutagebied kunnen verplaatsen naar waar de banen zijn .

(src)="9"> He credited another ( future ) Nobel Prize winner , James Meade , for having recognized the importance of labor mobility in earlier work , but criticized Meade for interpreting the idea too stringently , especially in the context of Europe s nascent integration ’ .
(trg)="11"> Hij verwees naar een andere ( latere ) Nobelprijswinnaar , James Meade , die in eerder werk al het belang van arbeidsmobiliteit onderkend had .
(trg)="12"> Mundell had echter kritiek op de te stringente interpretatie van Meade , met name in de context van de ontluikende Europese integratie .

(src)="10"> Mundell did not emphasize financial crises , but presumably labor mobility is more important today than ever .
(trg)="13"> Mundell besteedde niet veel aandacht aan financiële crises .
(trg)="14"> Toch is de arbeidsmobiliteit vandaag de dag vermoedelijk belangrijker dan ooit .

(src)="11"> Not surprisingly , workers are leaving the eurozone s crisis countries ’ , but not necessarily for its stronger northern region .
(trg)="15"> Het zal niemand verbazen dat arbeidskrachten nu de crisislanden in de eurozone ontvluchten , alleen zoeken zij niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht tot de sterkere noordelijke regio .

(src)="12"> Instead , Portuguese workers are fleeing to booming former colonies such as Brazil and Macau .
(src)="13"> Irish workers are leaving in droves to Canada , Australia , and the United States .
(trg)="16"> In plaats daarvan vluchten Portugese arbeidskrachten naar voormalige koloniën zoals Brazilië en Macau , terwijl Ierse werknemers uitzwermen naar Canada , Australië en de Verenigde Staten .

(src)="14"> Spanish workers are streaming into Romania , which until recently had been a major source of agricultural labor in Spain .
(trg)="17"> En we zien een toestroom van Spaanse arbeidskrachten in Roemenië , terwijl dat land tot voor kort juist een belangrijke bron van landarbeiders voor Spanje vormde .

(src)="15"> Still , if intra-eurozone mobility were anything like Mundell s ideal ’ , today we would not be seeing 25 % unemployment in Spain while Germany ’ s unemployment rate is below 7 % .
(trg)="18"> Als de mobiliteit binnen de eurozone de idealen van Mundell maar enigszins zou benaderen , dan zou er vandaag de dag geen werkloosheid van 25 % in Spanje zijn tegen minder dan 7 % in Duitsland .

(src)="16"> Later writers came to recognize that there are other essential criteria for a successful currency union , which are difficult to achieve without deep political integration .
(trg)="19"> Latere auteurs onderkenden nog andere essentiële criteria voor een succesvolle muntunie die zonder een hechte politieke unie echter moeilijk te realiseren zijn .

(src)="17"> Peter Kenen argued in the late 1960 ’ s that without exchange-rate movements as a shock absorber , a currency union requires fiscal transfers as a way to share risk .
(trg)="20"> Peter Kenen betoogde aan het einde van de jaren zestig dat in een muntunie waarin wisselkoersschommelingen niet als schokdemper kunnen optreden , begrotingstransfers nodig zijn om risico ' s over te dragen .

(src)="18"> For a normal country , the national income-tax system constitutes a huge automatic stabilizer across regions .
(trg)="21"> In een normaal land vormt het nationale systeem van inkomstenbelastingen een geweldige automatische stabilisator tussen regio ' s .

(src)="19"> In the US , when oil prices go up , incomes in Texas and Montana rise , which means that these states then contribute more tax revenue to the federal budget , thereby helping out the rest of the country .
(trg)="22"> Als in de VS de olieprijzen stijgen , dan stijgen daardoor ook de inkomens in Texas en Montana .
(trg)="23"> Dat betekent dat die dan een grotere bijdrage aan belastinginkomsten aan de federale begroting leveren , waarmee de rest van het land wordt geholpen .

(src)="20"> Europe , of course , has no significant centralized tax authority , so this key automatic stabilizer is essentially absent .
(trg)="24"> Europa heeft vanzelfsprekend geen centrale belastingautoriteit en moet het dus feitelijk zonder deze belangrijke automatische stabilisator stellen .

(src)="21"> Some European academics tried to argue that there was no need for US-like fiscal transfers , because any desired degree of risk sharing can , in theory , be achieved through financial markets .
(trg)="25"> Sommige Europese academici trachtten aan te voeren dat begrotingstransfers Amerikaanse stijl in Europa niet nodig waren .
(trg)="26"> Dit omdat iedere gewenste mate van risico-overdracht in theorie ook via de financiële markten gerealiseerd kan worden .

(src)="22"> This claim was hugely misguided .
(trg)="27"> Die stelling bleek echter totaal niet te kloppen .

(src)="23"> Financial markets can be fragile , and they provide little capacity for sharing risk related to labor income , which constitutes the largest part of income in any advanced economy .
(trg)="28"> De financiële markten kunnen kwetsbaar zijn en zij bieden weinig mogelijkheden om risico ' s over te dragen die aan het arbeidsinkomen gekoppeld zijn , in iedere ontwikkelde economie het grootste deel van het nationale inkomen .

(src)="24"> Kenen was mainly concerned with short-term transfers to smooth out cyclical bumpiness .
(trg)="29"> Peter Kenen maakte zich vooral zorgen over kortstondige transfers om cyclische hobbels glad te strijken .

(src)="25"> But , in a currency union with huge differences in income and development levels , the short term can stretch out for a very long time .
(trg)="30"> In een muntunie waarin enorme verschillen tussen inkomens- en ontwikkelingsniveaus bestaan , kan de korte termijn echter een hele lange horizon hebben .

(src)="26"> Many Germans today rightly feel that any system of fiscal transfers will morph into a permanent feeding tube , much the way that northern Italy has been propping up southern Italy for the last century .
(trg)="31"> Veel Duitsers hebben vandaag de dag - terecht - het gevoel dat ieder systeem van begrotingsoverdrachten op den duur een permanent infuus wordt .
(trg)="32"> Dat zien we in Italië , waar Noord-Italië al de gehele vorige eeuw Zuid-Italië overeind heeft gehouden .

(src)="27"> Indeed , more than 20 years on , Western Germans still see no end in sight for the bills from German unification .
(trg)="33"> En meer dan 20 jaar na dato zien West-Duitsers nog steeds geen einde komen aan de stroom rekeningen vanwege de Duitse eenwording .

(src)="28"> Later , Maurice Obstfeld pointed out that , in addition to fiscal transfers , a currency union needs clearly defined rules for the lender of last resort .
(trg)="34"> Wat later gaf Maurice Obstfeld aan dat er in een muntunie niet alleen sprake dient te zijn van begrotingstransfers , maar ook van duidelijk omschreven regels voor de ' geldgever in laatste instantie ' om te voorkomen dat bankruns en schuldencrises hoogtij gaan vieren .

(src)="29"> Otherwise , bank runs and debt panics will be rampant .
(trg)="35"> Obstfeld had vooral een reddingsmechanisme voor banken in gedachte .

(src)="30"> Obstfeld had in mind a bailout mechanism for banks , but it is now abundantly clear that one also needs a lender of last resort and a bankruptcy mechanism for states and municipalities .
(trg)="36"> Inmiddels is het overduidelijk geworden dat we ook voor centrale en lagere overheden een geldgever in laatste instantie en een faillissementsmechanisme nodig hebben .

(src)="31"> A logical corollary of the criteria set forth by Kenen and Obstfeld , and even of Mundell s labor-mobility criterion ’ , is that currency unions cannot survive without political legitimacy , most likely involving region-wide popular elections .
(trg)="37"> De logische gevolgtrekking van de criteria van Kenen en Obstfeld , en zelfs van het arbeidsmobiliteitscriterium van Mundell , is dat muntunies niet zonder politieke legitimiteit kunnen overleven .
(trg)="38"> Daartoe zijn zeer waarschijnlijk regiobrede algemene verkiezingen nodig .

(src)="32"> Europe s leaders ’ cannot carry out large transfers across countries indefinitely without a coherent European political framework .
(trg)="39"> De Europese leiders kunnen niet tot in het oneindige grote overdrachten tussen landen laten plaatsvinden zonder dat er een coherent Europees politiek raamwerk bestaat .

(src)="33"> European policymakers today often complain that , were it not for the US financial crisis , the eurozone would be doing just fine .
(trg)="40"> Europese beleidsmakers beklagen zich vandaag de dag veelvuldig dat de eurozone er prima voor zou hebben gestaan als de Amerikaanse financiële crisis er niet was geweest .

(src)="34"> Perhaps they are right .
(trg)="41"> Misschien hebben ze gelijk .

(src)="35"> But any financial system must be able to withstand shocks , including big ones .
(trg)="42"> Ieder financieel systeem dient echter in staat te zijn om schokken te weerstaan , ook grote systemen .