# it/docs/kdeaddons/kicker-applets/index.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kicker-applets/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Il manuale delle applet di Kicker
(trg)="s1.1"> Handbok Kicker miniprogram

(src)="s2.1"> concesso il permesso di copiare , distribuire e/o modificare questo documento sotto i termini della GNU Free Documentation License , versione 1.1 o qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation ; con nessuna sezione invariante , con nessun testo di copertina anteriore e con nessun testo di copertina posteriore .
(trg)="s2.1"> Härmed ges tillåtelse att kopiera , distribuera och / eller ändra detta dokument under villkoren i GNU Free Documentation License , Version 1.1 eller någon senare version publicerad av Free Software Foundation ; utan invarianta avsnitt , utan framsidestexter och utan baksidestexter .
(trg)="s2.2"> En kopia av licensen inkluderas i .

(src)="s3.1"> Questo è il manuale delle applet aggiuntive di Kicker , il pannello di KDE .
(trg)="s3.1"> Det här är handboken för miniprogram som är tillägg till Kicker , KDE :s panel .

(src)="s4.1"> Applet di Kicker
(trg)="s4.1"> Kicker -miniprogram

(src)="s5.1"> Le applet sono piccoli programmi che funzionano all' interno di Kicker .
(trg)="s5.1"> Miniprogram är små program som körs inne i Kicker .

(src)="s5.2"> Quasi tutto ciò che vedi sul pannello è una applet , ad eccezione dei pulsanti per avviare i programmi .
(trg)="s5.2"> Nästan allt utom knapparna för att starta program är miniprogram .

(src)="s5.3"> Le applet possono essere aggiunte dal menu contestuale oppure dal sottomeno Configura pannello scegliendo Aggiungi e poi Applet .
(trg)="s5.3"> De kan läggas till från den sammanhangsberoende menyn eller från undermenyn Anpassa panel genom att välja Lägg till och Miniprogram .

(src)="s6.1"> Puoi trovare ulteriori informazioni sull' uso di Kicker e sulle applet standard di Kicker nel manuale di Kicker .
(trg)="s6.1"> Mer information om att använda Kicker , och om grunduppsättningen med miniprogram som följer med Kicker , finns i Kicker s handbok .

(src)="s7.1"> Le applet descritte in questo manuale sono :
(trg)="s7.1"> Miniprogrammen som beskrivs i den här handboken är :

(src)="s8.1"> KolourPicker
(trg)="s8.1"> KolourPicker

(src)="s9.1"> KTimemon
(trg)="s9.1"> KTimemon

(src)="s10.1"> KolourPicker
(trg)="s10.1"> KolourPicker

(src)="s11.1"> Introduzione
(trg)="s11.1"> Inledning

(src)="s12.1"> Il plugin di Kicker Kolourpicker attualmente non ha documentazione .
(trg)="s12.1"> Miniprogrammet Kolourpicker för Kicker , har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s12.2"> Se vuoi aiutare a scriverla , contatta la mailing list ( in inglese ) kde-doc-english , che puoi raggiungere all' indirizzo http ://master.kde.org/mailman/listinfo/kde-doc-english .
(trg)="s12.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna e-postlistan kde-doc-english , som du kan nå via http : / /master.kde.org / mailman / listinfo / kde-doc-english .

(src)="s13.1"> Ringraziamenti e riconoscimenti
(trg)="s13.1"> Tack och erkännanden

(src)="s14.1"> Traduzione Federico Cozzi federico.cozzi@sns.it
(trg)="s14.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s15.1"> Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della GNU General Public License .
(trg)="s15.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s16.1"> KTimemon
(trg)="s16.1"> KTimemon

(src)="s17.1"> KTimemon is a system monitor for the K Desktop Environment
(trg)="s17.1"> KTimemon är en systemövervakare för K-skrivbordsmiljön .

(src)="s18.1"> Introduction
(trg)="s18.1"> Inledning

(src)="s19.1"> KTimemon is a small program to keep track of your computer' s system usage .
(trg)="s19.1"> KTimemon är ett litet program för att hålla reda på datorns systemanvändning .

(src)="s19.2"> It can display bar graphs containing information about CPU , memory , and swap usage as well as disk usage and context switch activity .
(trg)="s19.2"> Det kan visa stapeldiagram som innehåller information om användning av CPU , minne och växlingsminne , samt diskanvändning och processbytesaktivitet .

(src)="s19.3"> In keeping with the spirit of KDE , it supports configuration via a graphical user interface .
(trg)="s19.3"> Enligt andemeningen med KDE så stödjer det anpassning med ett grafiskt användargränssnitt .
(trg)="s19.4"> Det stödjer också dockning , dvs . det kan visa information i panelens systembricka .

(src)="s20.1"> Currently , KTimemon only supports a limited number of systems :
(trg)="s20.1"> För närvarande stödjer KTimemon bara ett begränsat antal system :

(src)="s20.2"> Linux based installations with the /proc file system , Solaris based installations with the kstat library , and Digital UNIX ( formerly DEC/OSF1 ) based installations with the table ( 2 ) system call .
(trg)="s20.2"> Linux -baserade installationer med filsystemet / proc , Solaris -baserade installationer med biblioteket kstat och Digital UNIX -baserade ( tidigare DEC / OSF1 ) installationer med systemanropet table ( 2 ) .
(trg)="s20.3"> Hjälp med att överföra det till andra plattformar är mycket välkommen .

(src)="s20.3"> Help with porting it to other platforms is most welcome .
(trg)="s21.1"> KTimemon kan startas från kommandoraden eller från KDE :s start -meny ( från undermenyn Verktyg ) .

(src)="s21.1"> KTimemon can be started from the command line or from the KDE start menu ( in the Utilities submenu ) .
(trg)="s21.2"> Om du väljer att starta det från kommandoraden , stöder KTimemon de vanliga X Window System programväljarna såsom -geometry .

(src)="s21.2"> If you choose to start from the command line , KTimemon honours the usual X Window System program flags such as -geometry .
(trg)="s21.3"> KTimemon hanterar sessioner , dvs . det håller reda på det aktuella tillståndet ( färger , etc . ) och återställer det vid användarens nästa session .
(trg)="s22.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s22.1"> Onscreen Fundamentals
(trg)="s23.1"> Efter KTimemon har startats visas ett litet fönster som innehåller information insamlad från operativsystemet .

(src)="s23.1"> After starting KTimemon a small window will appear displaying information gathered from the operating system .
(trg)="s23.2"> Om du flyttar muspekaren över KTimemon s fönster och låter den stanna en kort tid , visas ett verktygstips ( dvs . ett litet tillfälligt fönster ) .
(trg)="s23.3"> Verktygstips innehåller numerisk information om systemparametrarna som visas med staplarna .

(src)="s24.1"> Display Modes
(trg)="s23.4"> Verktygstips kan stängas av ( se Anpassning ) .
(trg)="s24.1"> Visningslägen

(src)="s25.1"> KTimemon can display two different sets of system information .
(trg)="s25.1"> KTimemon kan visa två olika uppsättningar systeminformation .
(trg)="s25.2"> Som förklaras i kapitlet Anpassning , kan musknappar bindas till olika åtgärder .

(src)="s25.2"> As explained in the Configuration As explained in the Configuration chapter , mouse buttons can be bound to various actions .
(trg)="s25.3"> Normalt används den vänstra musknappen för att byta läge , dvs . genom att klicka med vänster musknapp var som helst i KTimemon s fönster , byts informationen som visas från Normalläge ( förvalt ) till Utökat läge , och vice versa .

(src)="s26.1"> Normal Mode
(trg)="s26.1"> Normalläge

(src)="s27.1"> CPU usage .
(trg)="s27.1"> CPU -användning .

(src)="s28.1"> KTimemon shows the bar in three different colors , representing CPU time spent in various modes .
(trg)="s28.1"> KTimemon visar stapeln med tre olika färger , som anger CPU -tiden som tillbringas i olika lägen .
(trg)="s28.2"> Nerifrån och upp är de : kärnläge , användarläge och användarläge med lägre prioritet ( snällhet ) .

(src)="s28.2"> From bottom to top they are : kernel mode , user mode , and user mode with lowered priority ( nice ) - since Solaris does not seem to support statistics for nice mode , the topmost part of the bar represents time spent in the wait state on such systems .
(trg)="s28.3"> Eftersom Solaris inte verkar stödja statistik för snällhetsläge , anger övre delen av stapeln tiden som används i vänteläge på sådana system .
(trg)="s28.4"> Gapet mellan stapelns överdel och fönstrets överdel , anger procentandelen ledig CPU -tid .

(src)="s28.3"> The gap from the top of the bar to the top of the window represents the percentage the CPU idle time .
(trg)="s29.1"> Minnesanvändning .
(trg)="s30.1"> På samma sätt som CPU -användningsstapeln , består den här stapeln av tre fält , som anger ( nerifrån och upp ) :

(src)="s29.1"> Memory usage .
(trg)="s30.2"> Minne använt av processer , minne som används för att buffra I / O och minne som används som filcache .

(src)="s30.1"> Similar to the CPU usage bar , this bar is composed of three sub fields , representing ( from bottom to top ) : memory allocated by processes , memory used for I/O buffering , and memory used for file caching .
(trg)="s30.3"> För system baserade på Digital UNIX , anger mittendelen inaktivt minne ( dvs . minne som inte har använts under en viss tid ) , och för Solaris -baserade system används inte mittendelen , och den översta delen anger det minne som används av kärnan .
(trg)="s30.4"> Återigen anger gapet mellan stapelns överdel och fönstrets överdel ledigt minne .

(src)="s31.1"> Swap usage .
(trg)="s31.1"> Användning av växlingsminne .

(src)="s32.1"> This bar consists of a single field representing the current swap usage relative to the system' s total amount of swap space .
(trg)="s32.1"> Den här stapeln består av ett enda fält som representerar den aktuella användningen av växlingsutrymme , relativt systemets totala mängd växlingsutrymme .

(src)="s33.1"> Clicking the mouse button bound to mode switch in the KTimemon window switches to Extended Mode .
(trg)="s33.1"> Att klicka med musknappen som är inställd för lägesbyte i KTimemon -fönstret byter till Utökat läge .

(src)="s34.1"> Extended Mode
(trg)="s34.1"> Utökat läge

(src)="s35.1"> In this mode , the three bar graphs are used to display a different set of system information .
(trg)="s35.1"> I det här läget används de tre staplarna för att visa en annan uppsättning med systeminformation .

(src)="s35.2"> Again from left to right , they show :
(trg)="s35.2"> Återigen från vänster till höger , visar de :

(src)="s36.1"> Paging activity .
(trg)="s36.1"> Sidbytesaktivitet .

(src)="s37.1"> This bar consists of two parts , the lower half of which shows the number of memory pages written to secondary storage in the last sample interval .
(trg)="s37.1"> Den här stapeln består av två delar , där den nedre halvan visar antal minnessidor som skrivits till permanent lagringsutrymme under det senaste mätintervallet .
(trg)="s37.2"> På samma sätt anger den övre halvan antal sidor som lästs från permanent lagringsutrymme .

(src)="s37.2"> Similarly , the upper half indicates the number of pages read from secondary storage .
(trg)="s38.1"> Växlingsminnesaktivitet .
(trg)="s39.1"> Den andra stapeln visar motsvarande information för växlingsminnesaktivitet .

(src)="s38.1"> Swapping activity .
(trg)="s40.1"> Processbyten .

(src)="s39.1"> The second bar displays the analogue information for swap activity .
(trg)="s41.1"> Återigen , så består den här stapeln av ett enda fält som anger antalet processbyten under det senaste mätintervallet .

(src)="s40.1"> Context switches .
(src)="s41.1"> Again , this bar graph consists of a single field which indicates the number of context switches in the last sample interval .
(trg)="s42.1"> Eftersom det inte finns någon naturligt sätt att skala informationen som visas i Utökat läge , väljer KTimemon normalt automatisk skalning ( som förklaras i avsnittet Vanliga frågor ) .
(trg)="s42.2"> Möjligheten att ange skalningsinformation finns i alla fall , se avsnittet Anpassning .

(src)="s42.1"> Since there is no natural way of scaling the information shown in Extended Mode , by default KTimemon uses autoscaling ( explained in the Common Questions Section ) .
(trg)="s43.1"> Observera att de två uppsättningarna med staplar delar samma färger , dvs . färginställningen för Normalläge används också för att visa information i Utökat läge ( se också Anpassning om hur färgschemat ändras ) .

(src)="s42.2"> There is , however , the possibility of specifying the scaling information , see the Configuration section .
(src)="s44.1"> Menu Structure
(trg)="s44.1"> Menystruktur
(trg)="s45.1"> Normalt är höger musknapp inställd för åtgärden visa meny , dvs . att klicka med höger musknapp var som helst i KTimemon s fönster visar en meny , som beskrivs i de följande avsnitten .

(src)="s46.1"> Settings ...
(trg)="s46.1"> Inställningar.. .

(src)="s47.1"> The Settings ... menu item is used to pop up the configuration dialog .
(trg)="s47.1"> Menyalternativet Inställningar.. . används för att visa inställningsdialogrutan .

(src)="s47.2"> Configuration options are discussed in section Configuration .
(trg)="s47.2"> Inställningsalternativ beskrivs i avsnittet Anpassning .

(src)="s48.1"> Docked In Panel
(trg)="s48.1"> Dockad i panelen

(src)="s50.1"> Help
(trg)="s49.1"> Genom att välja menyalternativet Dockad i panelen , byter KTimemon mellan standardvisningen ( dvs . ett normalt fönster ) och tillståndet med visning i panelen , då KTimemon s fönster försvinner och en mindre version visas i systemets panel .
(trg)="s49.2"> Bortsett från storleksminskningen , beter sig panelversionen av KTimemon exakt likadant som sin storebror .

(src)="s51.1"> F1 Aiuto Indice ...
(trg)="s50.1"> Hjälp

(src)="s52.1"> Invoca il sistema di aiuto di KDE direttamente alle pagine del manuale di questa applicazione ( questo documento ) .
(trg)="s51.1"> F1 Hjälp Innehåll.. .
(trg)="s52.1"> Startar KDE:s hjälpsystem med början på hjälpsidorna för detta program ( det här dokumentet ) .

(src)="s54.1"> Cambia il cursore del mouse in una freccia e un punto di domanda .
(trg)="s54.1"> Ändrar muspekaren till en kombination av en pil och ett frågetecken .

(src)="s54.2"> Se fai clic su un oggetto all' interno di questa applicazione si aprirà una finestra di aiuto ( se ne esiste una per quel particolare oggetto ) che spiega la funzione dell' oggetto in questione .
(trg)="s54.2"> Genom att klicka på objekt i detta program öppnas ett hjälpfönster ( om det finns ett för just det här objektet ) som förklarar objektets funktion .

(src)="s55.1"> Aiuto Segnala un bug ...
(trg)="s55.1"> Hjälp Rapportera fel.. .

(src)="s56.1"> Apre la finestra di segnalazione dei bug dove puoi segnalare un bug oppure esprimere un desiderio .
(trg)="s56.1"> Öppnar dialogrutan för felrapportering där du kan rapportera ett fel eller lämna ett förbättringsförslag .

(src)="s57.1"> Aiuto Informazioni su questa applicazione
(trg)="s57.1"> Hjälp Om detta program

(src)="s58.1"> Mostra informazioni sulla versione e sull' autore .
(trg)="s58.1"> Det här visar information om version och upphovsmän .

(src)="s59.1"> Aiuto Informazioni su KDE
(trg)="s59.1"> Hjälp Om KDE

(src)="s60.1"> Mostra la versione di KDE e altre informazioni di base .
(trg)="s60.1"> Det här visar KDE:s version och annan grundläggande information .

(src)="s61.1"> Horizontal Bars
(trg)="s61.1"> Horisontella staplar

(src)="s62.1"> By selecting the Horizontal Bars menu entry , KTimemon switches from vertical bars to horizontal bars and vice versa .
(trg)="s62.1"> Genom att välja menyalternativet Horisontella staplar , byter KTimemon från vertikala staplar till horisontella och vice versa .

(src)="s62.2"> Not very useful , but it was easy to implement ;- )
(trg)="s62.2"> Inte särskilt användbart , men det var lätt att implementera .

(src)="s63.1"> Quit
(trg)="s63.1"> Avsluta

(src)="s64.1"> The Quit menu item - surprise , surprise -- is used to terminate KTimemon .
(trg)="s64.1"> Menyalternativet Avsluta , bli inte förvånad nu , används för att avsluta KTimemon .

(src)="s64.2"> It will save the current state ( ad es . the color scheme , window size , whether it is displayed in the panel ) and restore the state in the next invocation .
(trg)="s64.2"> Det sparar det aktuella tillståndet ( t ex färgschemat , fönsterstorlek , om programmet visas i panelen ) och återställer det vid nästa uppstart .

(src)="s65.1"> If this file is deleted , KTimemon will start in its default state in the next invocation .
(trg)="s65.1"> Om den här filen tas bort , startar KTimemon med sitt förvalda läge vid nästa uppstart .

(src)="s66.1"> Configuration
(trg)="s66.1"> Anpassning

(src)="s67.1"> KTimemon can be configured via a straight-forward dialog ( see also the discussion of the Configuration Menu ) .
(trg)="s67.1"> KTimemon kan anpassas med en rättfram dialogruta ( se också beskrivningen av Inställningsmenyn ) .

(src)="s67.2"> On the General page , the sample interval can be specified as well as scaling information ( see also the discussion of the extended mode ) .
(trg)="s67.2"> På sidan Allmänt , kan mätintervallet samt skalningsinformation anges ( se också beskrivningen av utökat läge ) .

(src)="s67.3"> If the Autoscaling check box is ticked ( autoscaling is explained in the FAQ section ) , the scaling factors cannot be edited , since KTimemon determines them automatically .
(trg)="s67.3"> Om kryssrutan Automatisk skalning är markerad ( automatisk skalning förklaras i avsnittet Vanliga frågor ) , kan inte skalfaktorerna redigeras , eftersom KTimemon avgör dem automatiskt .

(src)="s68.1"> The Colors page can be used to tailor the colors of the bar graph to individual preferences .
(trg)="s68.1"> Sidan Färger kan användas för att ändra färgerna på staplarna till individuella inställningar .

(src)="s68.2"> A small sample bar graph gives immediate feedback .
(trg)="s68.2"> Ett litet exempel på en stapel ger omedelbar återmatning .

(src)="s69.1"> In the Interaction page , mouse bindings can be adapted .
(trg)="s69.1"> På sidan Interaktion , kan musbindingar anpassas .

(src)="s69.2"> Clicking a mouse button on the KTimemon window can be ignored , trigger a mode switch ( see also Modes ) , invoke the context menu ( see also Menu Clicking a mouse button on the KTimemon window can be ignored , trigger a mode switch ( see also Modes ) , invoke the context menu ( see also Menu ) , or invoke an external process .
(trg)="s69.2"> Ett klick med en musknapp på KTimemon s fönster kan ignoreras , starta byte av läge ( se också Lägen ) , visa den sammanhangsberoende menyn (se också Meny ) , eller köra en extern process .
(trg)="s69.3"> Kommandoraden som anges för externa processer tolkas av standardskalet , dvs . skalkommandon , miljövariabler , ändring av utmatning , etc . kan användas .

(src)="s70.1"> The Interaction page also contains a check box which can be used to disable to automatic appearance of tool-tips with numeric information about the bar graphs ( compare Onscreen Fundamentals ) .
(trg)="s70.1"> Sidan Interaktion innehåller också en kryssruta som kan användas för att stänga av automatisk visning av verktygstips med numerisk information om staplarna ( titta också under Grundläggande skärmanvändning ) .

(src)="s71.1"> Common Questions and Answers
(trg)="s71.1"> Vanliga frågor och svar

(src)="s72.1"> Which operating systems does KTimemon support ?
(trg)="s72.1"> Vilka operativsystem stödjer KTimemon ?

(src)="s73.1"> KTimemon supports Linux based systems with the /proc file system , Solaris based systems with the kstat library , and Digital UNIX ( formerly DEC/OSF1 ) systems with the table ( 2 ) system call interface .
(trg)="s73.1"> KTimemon stödjer Linux -baserade system med filsystemet / proc , Solaris -baserade system med biblioteket kstat , och Digital UNIX -baserade ( tidigare DEC / OSF1 ) system med systemanropet table ( 2 ) .

(src)="s73.2"> Only the Linux version has been thoroughly tested , if you experience any problems with the Solaris /Digital UNIX port , please do not hesitate to contact me .
(trg)="s73.2"> Endast Linux -versionen har testats utförligt .
(trg)="s73.3"> Om du råkar ut för några problem med versionerna för Solaris / Digital UNIX , tveka då inte att kontakta mig .

(src)="s74.1"> Also , contributions to KTimemon to adapt it to other platforms are most welcome .
(trg)="s74.1"> Bidrag till KTimemon för att anpassa det till andra plattformar är också mycket välkomna .

(src)="s74.2"> Please contact me at m.maierhofer@tees.ac.uk if you intend to port KTimemon to other flavours of UNIX .
(trg)="s74.2"> Kontakta mig på m.maierhofer@tees.ac.uk om du har för avsikt att överföra KTimemon till andra varianter av UNIX .

(src)="s75.1"> How does autoscaling work ?
(trg)="s75.1"> Hur fungerar automatisk skalning ?

(src)="s76.1"> Glad you asked .
(trg)="s76.1"> Glad att du frågade .

(src)="s76.2"> Since there is no sensible predetermined scaling factor for paging/swapping operations and context switches ( unlike ad es . memory utilisation , where you can take the total memory size as baseline ) , KTimemon uses a semi-intelligent ( well , ... ) autoscaling mechanism .
(trg)="s76.2"> Eftersom det inte finns någon lämplig förutbestämd skalfaktor för sidbyte / växlingsaktivitet och processbyten ( i motsats till t ex minnesanvändning , där man kan använda hela minnesstorleken som grundförutsättning ) , använder KTimemon en någorlunda intelligent ( nåja , .. . ) mekanism för automatisk skalning .

(src)="s76.3"> Autoscaling works as follows :
(trg)="s76.3"> Automatisk skalning fungerar på följande sätt :

(src)="s77.1"> Each of the three bar graphs as described in the extended mode section has an associated scaling factor .
(trg)="s77.1"> Var och en av de tre staplarna som beskrivs i avsnittet utökat läge , har en motsvarande skalfaktor .

(src)="s77.2"> The initial values of these factors are set to some predetermined value .
(trg)="s77.2"> De ursprungliga värdena för de här faktorerna är inställda till något förutbestämt värde .

(src)="s78.1"> Each time a new sample is displayed , the respective value is tentatively scaled with the corresponding factor .
(trg)="s78.1"> Varje gång ett nytt mätvärde visas , skalas varje värde med motsvarande faktor på försök .