# it/docs/kdeaddons/kicker-applets/index.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdeaddons/kicker-applets/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Il manuale delle applet di Kicker
(trg)="s1.1"> Manuál pre applety Kicker

(src)="s2.1"> concesso il permesso di copiare , distribuire e/o modificare questo documento sotto i termini della GNU Free Documentation License , versione 1.1 o qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation ; con nessuna sezione invariante , con nessun testo di copertina anteriore e con nessun testo di copertina posteriore .
(trg)="s2.1"> Máte právo kopírovať , distribuovať a / lebo modifikovať tento dokument v rámci licencie GNU Free Documentation License , Version 1.1 alebo vyššej tak , ako ju publikoval the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections , s no Front-Cover Texts , a s no Back-Cover Texts .
(trg)="s2.2"> Kópia tejto licencie je priložená v .

(src)="s3.1"> Questo è il manuale delle applet aggiuntive di Kicker , il pannello di KDE .
(trg)="s3.1"> Toto je manuál pre prídavné applety pre Kicker , panel KDE .

(src)="s4.1"> Applet di Kicker
(trg)="s4.1"> applety Kicker

(src)="s5.1"> Le applet sono piccoli programmi che funzionano all' interno di Kicker .
(trg)="s5.1"> Applety sú malé aplikácie bežiace v Kicker .

(src)="s5.2"> Quasi tutto ciò che vedi sul pannello è una applet , ad eccezione dei pulsanti per avviare i programmi .
(trg)="s5.2"> Skoro všetko okrem spúšťacích tlačidiel pre aplikácie sú applety .

(src)="s5.3"> Le applet possono essere aggiunte dal menu contestuale oppure dal sottomeno Configura pannello scegliendo Aggiungi e poi Applet .
(trg)="s5.3"> Dajú sa pridať kontextovým menu alebo pomocou podmenu Nastaviť Panel výberom Pridať a Applet .

(src)="s6.1"> Puoi trovare ulteriori informazioni sull' uso di Kicker e sulle applet standard di Kicker nel manuale di Kicker .
(trg)="s6.1"> Dalšie informácie o použití Kicker a základnej sade appletov nájdete v manuáli pre Kicker .

(src)="s7.1"> Le applet descritte in questo manuale sono :
(trg)="s7.1"> Applety popísané v tomto manuáli sú :

(src)="s8.1"> KolourPicker
(trg)="s8.1"> KolourPicker

(src)="s9.1"> KTimemon
(trg)="s9.1"> KTimemon

(src)="s10.1"> KolourPicker
(trg)="s10.1"> KolourPicker

(src)="s11.1"> Introduzione
(trg)="s11.1"> Úvod

(src)="s12.1"> Il plugin di Kicker Kolourpicker attualmente non ha documentazione .
(trg)="s12.1"> Kicker modul pre Kolourpicker momentálne neobsahuje dokumentáciu .

(src)="s12.2"> Se vuoi aiutare a scriverla , contatta la mailing list ( in inglese ) kde-doc-english , che puoi raggiungere all' indirizzo http ://master.kde.org/mailman/listinfo/kde-doc-english .
(trg)="s12.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte konferenciu kde-doc-english , ktorú nájdete na http : / /master.kde.org / mailman / listinfo / kde-doc-english .

(src)="s13.1"> Ringraziamenti e riconoscimenti
(trg)="s13.1"> Poďakovanie

(src)="s14.1"> Traduzione Federico Cozzi federico.cozzi@sns.it
(trg)="s14.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="sgnu-fdl.1"> Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .

(src)="s15.1"> Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della GNU General Public License .
(trg)="s15.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .

(src)="s16.1"> KTimemon
(trg)="s16.1"> KTimemon

(src)="s17.1"> KTimemon is a system monitor for the K Desktop Environment
(trg)="s17.1"> KTimemon je monitor systému pre K Desktop Environment

(src)="s18.1"> Introduction
(trg)="s18.1"> Úvod

(src)="s19.1"> KTimemon is a small program to keep track of your computer' s system usage .
(trg)="s19.1"> KTimemon je malý program používaný pre sledovanie využitia vášho systému .

(src)="s19.2"> It can display bar graphs containing information about CPU , memory , and swap usage as well as disk usage and context switch activity .
(trg)="s19.2"> Dokáže zobraziť grafy s informáciami o CPU , pamäti a využití odkladacieho priestoru , prípadne o využití a prepínaní kontextu .

(src)="s19.3"> In keeping with the spirit of KDE , it supports configuration via a graphical user interface .
(trg)="s19.3"> Podobne ako v celom KDE , podporuje nastavenie pomocou grafického rozhrania .

(src)="s20.1"> Currently , KTimemon only supports a limited number of systems :
(trg)="s19.4"> Podporuje aj dokovanie , čiže zobrazovanie informácie v systémovej lište .

(src)="s20.2"> Linux based installations with the /proc file system , Solaris based installations with the kstat library , and Digital UNIX ( formerly DEC/OSF1 ) based installations with the table ( 2 ) system call .
(trg)="s20.1"> Momentálne KTimemon podporuje obmedzený počet systémov : inštalácie Linux so systémom súborov / proc , inštalácie Solaris s knižnicou kstat a inštalácie Digital UNIX ( predtým DEC / OSF1 ) so systémovým volaním table ( 2 ) .
(trg)="s20.2"> Pomoc s podporou ostatných platforiem uvítame .

(src)="s20.3"> Help with porting it to other platforms is most welcome .
(trg)="s21.1"> KTimemon sa dá spustiť z príkazového riadku alebo z menu KDE start ( v podmenu Nástroje ) .

(src)="s21.1"> KTimemon can be started from the command line or from the KDE start menu ( in the Utilities submenu ) .
(trg)="s21.2"> Ak ho spustíte z príkazového riadku , KTimemon akceptuje všetky obvyklé možnosti programov X Window System ako je -geometry .

(src)="s21.2"> If you choose to start from the command line , KTimemon honours the usual X Window System program flags such as -geometry .
(trg)="s21.3"> KTimemon podporuje sedenia , čiže sleduje svoj aktuálny stav ( farby , apod ) a obnoví ho pri nasledujúcom sedení .
(trg)="s22.1"> Základy obrazovky

(src)="s22.1"> Onscreen Fundamentals
(trg)="s23.1"> Po spustení KTimemon sa objaví malé okno zobrazujúce informácie získané z operačného systému .

(src)="s23.1"> After starting KTimemon a small window will appear displaying information gathered from the operating system .
(trg)="s23.2"> Ak presuniete kurzor myši nad toto okno a necháte ho tam , zobrazí sa rada ( malé dočasné okno ) .
(trg)="s23.3"> Obsahuje číselné informácie o systémových parametroch zobrazených pomocou grafov .

(src)="s24.1"> Display Modes
(trg)="s23.4"> Rady je možné vypnúť ( návod nájdete v Nastavenie ) .

(src)="s25.1"> KTimemon can display two different sets of system information .
(trg)="s24.1"> Režimy zobrazenia
(trg)="s25.1"> KTimemon môže zobrazovať dve skupiny systémových informácií .

(src)="s25.2"> As explained in the Configuration As explained in the Configuration chapter , mouse buttons can be bound to various actions .
(trg)="s25.2"> Ako je vysvetlené v kapitole Nastavenie , tlačidlá myši odpovedajú rôznym akciám . Štandardne sa ľavé tlačidlo používa pre prepnutie režimu , takže kliknutím nikde v okne KTimemon sa zobrazená informácia prepne z Normálneho módu do Rozšíreného módu a naopak .

(src)="s26.1"> Normal Mode
(trg)="s26.1"> Normálny mód

(src)="s27.1"> CPU usage .
(trg)="s27.1"> Využitie CPU .

(src)="s28.1"> KTimemon shows the bar in three different colors , representing CPU time spent in various modes .
(trg)="s28.1"> KTimemon zobrazuje stĺpce v troch farbách reprezentujúcich využitie procesora v rôznych častiach systému .

(src)="s28.2"> From bottom to top they are : kernel mode , user mode , and user mode with lowered priority ( nice ) - since Solaris does not seem to support statistics for nice mode , the topmost part of the bar represents time spent in the wait state on such systems .
(trg)="s28.2"> Zdola hore to sú : v jadre , v používateľskom procese a v používateľskom procese so zníženou prioritou ( nice ) .
(trg)="s28.3"> Pretože Solaris nepodporuje štatistiku pre nice , najvyššia časť stĺpca reprezentuje čas strávený v stave wait .

(src)="s28.3"> The gap from the top of the bar to the top of the window represents the percentage the CPU idle time .
(trg)="s28.4"> Medzera od vrchu okna po vrchol stĺpca je percentuálna časť , ked sa procesor nevyužíva vôbec .

(src)="s29.1"> Memory usage .
(trg)="s29.1"> Využitie pamäti .

(src)="s30.1"> Similar to the CPU usage bar , this bar is composed of three sub fields , representing ( from bottom to top ) : memory allocated by processes , memory used for I/O buffering , and memory used for file caching .
(trg)="s30.1"> Podobne ako pri využití procesoru , je tento stĺpec rozdelený na tri časti reprezentujúce ( zdola hore ) : pamäť alokovanú procesmi , pamäť používanú pre I / O buffery a pamäť používaná pre vyrovnávaciu pamäť súborov .
(trg)="s30.2"> Pre systémy Diginal UNIX stredná časť reprezentuje neaktívnu pamäť ( alokovanú ale nejakú dobu nepoužívanú ) a pre systémy Solaris sa stredná časť nepoužíva vôbec a horná časť reprezentuje množstvo pamäti využívanej jadrom .

(src)="s31.1"> Swap usage .
(trg)="s30.3"> Medzera od vrchnej časti okna po vrch stĺpca reprezentuje voľnú pamäť .

(src)="s32.1"> This bar consists of a single field representing the current swap usage relative to the system' s total amount of swap space .
(trg)="s31.1"> Využitie odkladacieho priestoru .
(trg)="s32.1"> Tento graf obsahuje jediné pole reprezentujúce aktuálne využitie odkladacieho priestoru relatívne k celkovému množstvu odkladacieho priestoru systému .

(src)="s33.1"> Clicking the mouse button bound to mode switch in the KTimemon window switches to Extended Mode .
(trg)="s33.1"> Kliknutím tlačidlom myši používaným pre prepnutie režimu v okne KTimemon prepnete do Rozšíreného režimu .

(src)="s34.1"> Extended Mode
(trg)="s34.1"> Rozšírený mód .

(src)="s35.1"> In this mode , the three bar graphs are used to display a different set of system information .
(trg)="s35.1"> V tomto režime sa tri grafy používajú pre zobrazenie iných systémových informácií .

(src)="s35.2"> Again from left to right , they show :
(trg)="s35.2"> Znovu zľava doprava to sú :

(src)="s36.1"> Paging activity .
(trg)="s36.1"> Stránkovacia aktivita .

(src)="s37.1"> This bar consists of two parts , the lower half of which shows the number of memory pages written to secondary storage in the last sample interval .
(trg)="s37.1"> Tento stĺpec má dve čast .
(trg)="s37.2"> Spodná ukazuje počet stránok pamäti zapísaných do sekundárnej pamäti za posledný časový interval .

(src)="s37.2"> Similarly , the upper half indicates the number of pages read from secondary storage .
(trg)="s37.3"> Horná časť je počet stránok načítaných z tejto sekundárnej pamäte .

(src)="s38.1"> Swapping activity .
(trg)="s38.1"> Aktivita pri swapovaní .

(src)="s39.1"> The second bar displays the analogue information for swap activity .
(trg)="s39.1"> Druhý stĺpec zobrazuje analogickú informáciu pre aktivitu odkladacieho priestoru ( swap ) .

(src)="s40.1"> Context switches .
(trg)="s40.1"> Prepnutia kontextu

(src)="s41.1"> Again , this bar graph consists of a single field which indicates the number of context switches in the last sample interval .
(trg)="s41.1"> Tento stĺpec znovu obsahuje jednu časť , ktorá určuje počet prepnutí kontextu za posledný časový interval .

(src)="s42.1"> Since there is no natural way of scaling the information shown in Extended Mode , by default KTimemon uses autoscaling ( explained in the Common Questions Section ) .
(trg)="s42.1"> Pretože neexistuje žiadny prirodzený spôsob určenia mierky pre informácie v Rozšírenom móde , štandardne KTimemon používa automatickú mierku ( vysvetlenú v kapitole Časté otázky ) .
(trg)="s42.2"> Máte ale aj možnosť zadať mierku ručne , ako je popísané v kapitole Nastavenie .

(src)="s42.2"> There is , however , the possibility of specifying the scaling information , see the Configuration section .
(trg)="s43.1"> Uvedomte si , že oba módy používajú rovnaké farby , takže nastavenie pre Normálny mód sa používa aj pre zobrazenie v Rozšírenom móde ( o nastavení farieb sa dozviete v kapitole Nastavenie ) .

(src)="s44.1"> Menu Structure
(trg)="s44.1"> Štruktúra menu

(src)="s46.1"> Settings ...
(src)="s47.1"> The Settings ... menu item is used to pop up the configuration dialog .
(trg)="s45.1"> Štandardne pravé tlačidlo myši odpovedá zobraziť kontextové menu , čiže kliknutím pravým tlačidlom niekde v okne KTimemon zobrazíte menu , ktoré je popísané v dalších kapitolách .

(src)="s47.2"> Configuration options are discussed in section Configuration .
(trg)="s46.1"> Nastavenie.. .
(trg)="s47.1"> Položka menu Nastavenia.. . sa používa pre zobrazenie dialógu pre nastavenie .

(src)="s48.1"> Docked In Panel
(src)="s50.1"> Help
(trg)="s47.2"> Jeho možnosti sú popísané v kapitole Nastavenie .

(src)="s51.1"> F1 Aiuto Indice ...
(trg)="s48.1"> Dokovaný v paneli

(src)="s52.1"> Invoca il sistema di aiuto di KDE direttamente alle pagine del manuale di questa applicazione ( questo documento ) .
(trg)="s49.1"> Výberom Dokovaný v paneli sa KTimemon prepne medzi štandardným zobrazovaním v normálnom okne a v panelizovanom zobrazení , kde sa jeho okno skryje a v systémovom paneli sa zobrazí jeho menšia verzia .

(src)="s54.1"> Cambia il cursore del mouse in una freccia e un punto di domanda .
(trg)="s49.2"> Okrem zmeny veľkosti sa panelizovaný KTimemon chová rovnako .
(trg)="s50.1"> Pomocník

(src)="s54.2"> Se fai clic su un oggetto all' interno di questa applicazione si aprirà una finestra di aiuto ( se ne esiste una per quel particolare oggetto ) che spiega la funzione dell' oggetto in questione .
(trg)="s51.1"> F1 Pomocník Obsah.. .
(trg)="s52.1"> Spustí systém Pomocník KDE a zobrazí manuál pre this application . ( tento dokument ) .

(src)="s55.1"> Aiuto Segnala un bug ...
(trg)="s54.1"> Zmení kurzor myši na kombináciu šipky a otáznika .

(src)="s56.1"> Apre la finestra di segnalazione dei bug dove puoi segnalare un bug oppure esprimere un desiderio .
(trg)="s54.2"> Kliknutím na položky v this application zobrazíte okno s krátkym popisom ( ak pre dané miesto existuje ) , kde je vysvetlená funkcia daného miesta .

(src)="s57.1"> Aiuto Informazioni su questa applicazione
(trg)="s55.1"> Pomocník Poslať správu o chybe.. .

(src)="s58.1"> Mostra informazioni sulla versione e sull' autore .
(trg)="s56.1"> Zobrazí dialóg pre správu o chybe , kde môžete poslať správu o chybe alebo požiadavku na novú funkciu .

(src)="s59.1"> Aiuto Informazioni su KDE
(trg)="s57.1"> Pomocník O this application

(src)="s60.1"> Mostra la versione di KDE e altre informazioni di base .
(trg)="s58.1"> Toto zobrazí informáciu o verzii a autorovi aplikácie .

(src)="s61.1"> Horizontal Bars
(trg)="s59.1"> Pomocník O KDE

(src)="s62.1"> By selecting the Horizontal Bars menu entry , KTimemon switches from vertical bars to horizontal bars and vice versa .
(trg)="s60.1"> Toto zobrazí verziu KDE a iné základné informácie .
(trg)="s61.1"> Horizontálne grafy

(src)="s62.2"> Not very useful , but it was easy to implement ;- )
(src)="s63.1"> Quit
(trg)="s62.1"> Výberom Horizontálne grafy sa KTimemon prepne z vertikálnych grafov na horizontálne a naopak .

(src)="s64.1"> The Quit menu item - surprise , surprise -- is used to terminate KTimemon .
(trg)="s62.2"> Na nič sa to nehodí , ale bolo to ľahké na implementáciu , tak som to urobil .
(trg)="s63.1"> Koniec

(src)="s64.2"> It will save the current state ( ad es . the color scheme , window size , whether it is displayed in the panel ) and restore the state in the next invocation .
(trg)="s64.1"> Menu Koniec sa používa pre ukončenie KTimemon .
(trg)="s64.2"> Uloží aktuálny stav ( farby , veľkosť okna , či sa má zobrazovať v paneli ) a pri budúcom spustení sa tento stav obnoví .

(src)="s65.1"> If this file is deleted , KTimemon will start in its default state in the next invocation .
(trg)="s65.1"> Ak tento súbor odstránite , KTimemon sa nabudúce spustí v štandardnom nastavení .

(src)="s66.1"> Configuration
(trg)="s66.1"> Nastavenie

(src)="s67.1"> KTimemon can be configured via a straight-forward dialog ( see also the discussion of the Configuration Menu ) .
(trg)="s67.1"> KTimemon je možné nastaviť pomocou prehľadného dialógu ( prečítajte si aj časť o Menu nastavenia ) .

(src)="s67.2"> On the General page , the sample interval can be specified as well as scaling information ( see also the discussion of the extended mode ) .
(trg)="s67.2"> V záložke Všeobecné nájdete interval aktualizácie spolu s nastavením mierky ( informácie v diskusii u rozšíreného módu ) .

(src)="s67.3"> If the Autoscaling check box is ticked ( autoscaling is explained in the FAQ section ) , the scaling factors cannot be edited , since KTimemon determines them automatically .
(trg)="s67.3"> Ak je zapnuté Automaticky , mierky nie je možné upraviť , pretože ich KTimemon bude určovať automaticky . ( Automatické určenie mriežky je popísané v kapitole FAQ ) .

(src)="s68.1"> The Colors page can be used to tailor the colors of the bar graph to individual preferences .
(trg)="s68.1"> Záložka Farby sa používa pre úpravu farieb grafov .

(src)="s68.2"> A small sample bar graph gives immediate feedback .
(trg)="s68.2"> Malý graf vám bude okamžite ukazovať nové nastavenie .

(src)="s69.1"> In the Interaction page , mouse bindings can be adapted .
(trg)="s69.1"> Záložka Interakcia upravuje používanie myši .

(src)="s69.2"> Clicking a mouse button on the KTimemon window can be ignored , trigger a mode switch ( see also Modes ) , invoke the context menu ( see also Menu Clicking a mouse button on the KTimemon window can be ignored , trigger a mode switch ( see also Modes ) , invoke the context menu ( see also Menu ) , or invoke an external process .
(trg)="s69.2"> Kliknutím tlačidlom myši do okna KTimemon je možné ignorovať , použiť pre prepnutie režimu ( Režimy ) , zobrazenie kontextového menu ( Menu ) alebo pre spustenie externého programu .
(trg)="s69.3"> Príkaz pre tento program sa spustí pomocou príkazu shell , takže je možné použiť premenné prostredia , presmerovanie apod .

(src)="s70.1"> The Interaction page also contains a check box which can be used to disable to automatic appearance of tool-tips with numeric information about the bar graphs ( compare Onscreen Fundamentals ) .
(trg)="s70.1"> Záložka Interakcia obsahuje aj voľbu pre vypnutie automatického zobrazovania rád s číselnou informáciou o danom grafe ( ako je popísané v Základy obrazovky ) .

(src)="s71.1"> Common Questions and Answers
(trg)="s71.1"> Časté otázky a odpovede na ne

(src)="s72.1"> Which operating systems does KTimemon support ?
(trg)="s72.1"> Ktoré operačné systémy KTimemon podporuje ?

(src)="s73.1"> KTimemon supports Linux based systems with the /proc file system , Solaris based systems with the kstat library , and Digital UNIX ( formerly DEC/OSF1 ) systems with the table ( 2 ) system call interface .
(trg)="s73.1"> Momentálne KTimemon podporuje inštalácie Linux so systémom súborov / proc , inštalácie Solaris s knižnicou kstat a inštalácie Digital UNIX ( predtým DEC / OSF1 ) so systémovým volaním table ( 2 ) .

(src)="s73.2"> Only the Linux version has been thoroughly tested , if you experience any problems with the Solaris /Digital UNIX port , please do not hesitate to contact me .
(trg)="s73.2"> Poriadne boli testované iba systémy Linux , takže ak narazíte na problémy s portom na Solaris / Digital UNIX , prosím , dajte mi vedieť .

(src)="s74.1"> Also , contributions to KTimemon to adapt it to other platforms are most welcome .
(trg)="s74.1"> Samozrejme uvítam aj úpravu KTimemon pre ostatné platformy .

(src)="s74.2"> Please contact me at m.maierhofer@tees.ac.uk if you intend to port KTimemon to other flavours of UNIX .
(trg)="s74.2"> Prosím , ozvite sa na m.maierhofer@tees.ac.uk v prípade , že chcete portovať KTimemon na iné druhy systému UNIX .

(src)="s75.1"> How does autoscaling work ?
(trg)="s75.1"> Ako funguje automatické určenie mierky ?

(src)="s76.1"> Glad you asked .
(trg)="s76.1"> Som rád , že vás to zaujíma .

(src)="s76.2"> Since there is no sensible predetermined scaling factor for paging/swapping operations and context switches ( unlike ad es . memory utilisation , where you can take the total memory size as baseline ) , KTimemon uses a semi-intelligent ( well , ... ) autoscaling mechanism .
(trg)="s76.2"> Pretože neexistuje rozumný spôsob ako dopredu určiť mierku pre stránkovanie / swapovanie a prepnutia kontextu ( narozdiel od využitia pamäti , kde je jasná jej celková veľkosť ) , KTimemon používa heuristiku pre automatické určenie mierky .

(src)="s76.3"> Autoscaling works as follows :
(trg)="s76.3"> Funguje to takto :

(src)="s77.1"> Each of the three bar graphs as described in the extended mode section has an associated scaling factor .
(trg)="s77.1"> Každý z grafov popísaných v kapitole o rozšírenom móde má asociovaný faktor mierky .
(trg)="s77.2"> Počiatočné hodnoty sú preddefinované .

(src)="s77.2"> The initial values of these factors are set to some predetermined value .
(trg)="s78.1"> Pri zobrazení každej aktualizácie sa použije príslušný faktor .

(src)="s78.1"> Each time a new sample is displayed , the respective value is tentatively scaled with the corresponding factor .
(trg)="s78.2"> Ak je možné hodnoty zobraziť pomocou aktuálneho faktoru , nebude sa meniť ( malá zmena aktivity sa prejaví zmenou výšky stĺpca ) .

(src)="s79.1"> If the scaled value would be either too large or too small to be displayed with the current scaling factor , the scaling is adjusted so that the new value displayed is roughly halfway up the bar graph .
(trg)="s79.1"> Ak by bola hodnota príliš veľká alebo príliš malá pri použití aktuálneho faktora , mierka sa upraví tak , aby nová hodnota odpovedala približne povolici stĺpca .