# en_GB/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Contact the KDE team
(trg)="s1.1"> Qhagamshela iqela le KDE

(src)="s2.1"> Mailing lists
(trg)="s2.1"> Uluhlu loposo

(src)="s3.1"> KDE has several mailing lists up .
(trg)="s3.1"> KDE inoluhlu oluninzi lokuposa .

(src)="s3.2"> See below for the current list .
(trg)="s3.2"> Bona ngezantsi uluhlu langoku .

(src)="s3.3"> Older articles can be found in the mailing list archive .
(trg)="s3.3"> Imiba emidala ingafunyanwa kwi indawo yokugcina yoluhlu lokuposa .

(src)="s4.1"> kde-request@kde.org - KDE
(trg)="s4.1"> kde-request@kde.org - KDE

(src)="s5.1"> For general discussion
(trg)="s5.1"> Kwingxoxo ngokubanzi

(src)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce
(trg)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce

(src)="s7.1"> Announcements of new KDE applications
(trg)="s7.1"> Izaziso zezicelo ezintsha ze KDE

(src)="s8.1"> kde-request@kde.org - kde
(trg)="s8.1"> kde-user-request@kde.org - kde-user

(src)="s9.1"> Users help each other
(trg)="s9.1"> Abasebenzisi bayancedana

(src)="s10.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel
(trg)="s10.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel

(src)="s11.1"> For developers .
(trg)="s11.1"> Yababhekisi phambili

(src)="s12.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing
(trg)="s12.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing

(src)="s13.1"> Discussion of licensing issues
(trg)="s13.1"> Ingxoxo yemiba yelayisenisi

(src)="s14.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look
(trg)="s14.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look

(src)="s15.1"> Discussing " look'n'feel issues "
(trg)="s15.1"> Iyaxoxa " imiba yokujonga nokuva "

(src)="s16.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists
(trg)="s16.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists

(src)="s17.1"> Creating icons and other artwork
(trg)="s17.1"> Yenza ii icon nomnye umsebenzi wokuzoba

(src)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english
(trg)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english

(src)="s19.1"> For people interested in writing documentation for KDE .
(trg)="s19.1"> Yabantu abanomdla ekubhaleni uxwebhu le KDE .

(src)="s20.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc
(trg)="s20.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc

(src)="s21.1"> Internationalisation and documentation issues
(trg)="s21.1"> Imiba jikelele nokwenziwa koxwebhu

(src)="s22.1"> http://i18n.kde.org/teams / "
(trg)="s22.1"> http : / /i18n.kde.org / teams / "

(src)="s23.1"> For localised information , which may include user email lists and websites , check the translation teams page at the above URL .
(trg)="s23.1"> Yolwazi lobulali , olunokuquka uluhlu lomsebenzisi we email ne websites , khangela iphepha lamaqela oguqulelo kwengentla i URL .

(src)="s24.1"> To subscribe :
(trg)="s24.1"> Ukunikela :

(src)="s24.2"> Please write your real email address instead of the plain " your-email-address " words .
(trg)="s24.2"> Nceda bhala idilesi yakho yokwenene ye email endaweni yengenanto " idilesi-yakho ye-email " amagama .

(src)="s24.3"> Leave the body of the message empty .
(trg)="s24.3"> Shiya umzimba womyalezo ungenanto .

(src)="s24.4"> Do not include a signature or other text which might confuse the mail server that processes your request .
(trg)="s24.4"> Sukuquka utyikityo okanye amnye ongadidekisa umncedisi weposi oqhubekekisa isicelo sakho .

(src)="s25.1"> To unsubscribe :
(trg)="s25.1"> Ukunganikeli :

(src)="s25.2"> Please replace " your-email-address " with the email address you used for the subscription .
(trg)="s25.2"> Nceda buyisela " idilesi-yakho ye-email " ngedilesi ye email oyisebenzise kunikelo .

(src)="s25.3"> Leave the body of the message empty .
(trg)="s25.3"> Shiya umzimba womyalezo ungenanto .

(src)="s25.4"> Do not include a signature or other text which might confuse the mail server that processes your request .
(trg)="s25.4"> Sukuquka utyikityo okanye omnye umsebenzi ozakudidekisa umncedisi weposi oqhubekekisa esakho isicelo .

(src)="s26.1"> The addresses listed above are for subscribing and unsubscribing only .
(trg)="s26.1"> Iidilesi ezidweliswe ngasentla , zeze iyanikela kwaye ayinikeli kuphela .

(src)="s26.2"> Once you have subscribed to a mailing list , you will received a message telling you how to send messages to the mailing list , and how to alter your mailing list options .
(trg)="s26.2"> Xa unikele kuluhlu lokuposa , uzakufumana umyalezo okuxelela indlela yokuthumela imiyalezo kuluhlu lokuposa , kwaye nokulungisa iinketho zakho zoluhlu lokuposa .

(src)="s27.1"> Please do not send messages intended to be posted to the mailing list to the above addresses .
(trg)="s27.1"> Nceda sukuthumela imiyalezo emayiposwe kuluhlu lokuposa kwidilesi ezingasentla .

(src)="s28.1"> Please do not use HTML to send your request because it makes it difficult for our mail server to process your request .
(trg)="s28.1"> Nceda sukusebenzisa HTML ukuthumela isicelo sakho kuba yenza nzima kumncedisi wethu weposi ukuqhubekisa isicelo sakho .

(src)="s28.2"> If the subscription address is identical to the address you are posting from , you may omit the address in the subject line .
(trg)="s28.2"> Ukuba idilesi yonikelo iyafana nedilesi oyiposayo ungashiya idilesi kwilayini yomxholo .

(src)="s29.1"> Contacting the KDE developers
(trg)="s29.1"> Iqhagamshela ababhekisi phambili be KDE

(src)="s30.1"> Contact addresses for developers can be found in the documentation of their individual applications .
(trg)="s30.1"> Iidilesi zokuqhagamshelana zababhekisi phambili zingafunyanwa kuxwebhu lwezicelo ezizodwa .

(src)="s31.1"> Official Contacts
(trg)="s31.1"> Iziqhagamshelwano ezisemthethweni

(src)="s32.1"> Please visit our Official Representatives page if you need to contact KDE in an official way .
(trg)="s32.1"> Nceda ndwendwela eyethu i Abameli Abasemthethweni iphepha ukuba ufuna ukuqhagamshelana ne KDE kwi ndlela esemthethweni .

(src)="s33.1"> More information
(trg)="s33.1"> Ulwazi oluninzi

(src)="s34.1"> Please find more information about KDE at http://www.kde.org / .
(trg)="s34.1"> Nceda fumana ulwazi oluninzi malunga ne KDE e http : / /www.kde.org .

# en_GB/docs/kdebase/khelpcenter/faq/about.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/faq/about.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> About this FAQ
(trg)="s1.1"> Malunga nale FAQ

(src)="s2.1"> What can I do to help out with this FAQ ?
(trg)="s2.1"> Ndingenza ntoni ukunceda ngale FAQ ?

(src)="s3.1"> First , send us any errors that you may find .
(trg)="s3.1"> Kuqala , sithumele naziphi iimposiso ozifumanayo .

(src)="s3.2"> Also , any suggestions that you might have , are appreciated .
(trg)="s3.2"> Kwakhona , naziphi na iziphakamiso onokubanazo ziyavuyelwa .

(src)="s3.3"> Better yet , send us everything that you think is unclear , and if possible , send us what you think would be a clearer solution .
(trg)="s3.3"> Kungcono noko , nayiphi na into ocinga ukuba ayicacanga , kwaye ukuba kuyenzeka , sithumele ocinga ukuba kucacile .

(src)="s3.4"> Our email address is kde-faq@kde.org .
(trg)="s3.4"> Idilesi yethun ye email ngu kde-faq@kde.org .

(src)="s4.1"> Second , send us your solutions of those frequently-asked questions which are still not in this FAQ .
(trg)="s4.1"> Okwesibini , sithumele izisombululo zakho zemibuzo ebuzwa-rhoqo ekwakule FAQ .

(src)="s4.2"> We will put them in as soon as possible .
(trg)="s4.2"> Sizakuzibeka ngokukhawuleza .

(src)="s5.1"> Last but not least , please make full use of this FAQ .
(trg)="s5.1"> Okokugqibela kodwa okunga kuncinananga , nceda yenza usebenziso olupheleleyo lwale FAQ .

(src)="s5.2"> Read this FAQ ( and other relevant documentation ) well before asking questions on the various KDE mailing lists or newsgroups .
(trg)="s5.2"> Funda oku FAQ ( nolunye uxwebhu olusondeleyo ) ngoko phambi kokubuza imibuzo kweyahlukileyo i KDE uluhlu lokuposa okanye amaqela endaba .

(src)="s6.1"> You might also want to consider becoming a FAQ maintainer .
(trg)="s6.1"> Ungafuna kwakhona ukuqwalasela ukuba ngu FAQ mlondolozi .

(src)="s6.2"> Please refer to for more details .
(trg)="s6.2"> Nceda thelekisa ku kwinkcukacha ezininzi .

(src)="s7.1"> How do I become a FAQ maintainer ?
(trg)="s7.1"> Ndingabanguye njani FAQ umlondolozi ?

(src)="s8.1"> Actually , it is very easy to become an FAQ maintainer , and we are always in need of fresh blood. :- ) Just send us an email at kde-faq@kde.org .
(trg)="s8.1"> Ngenene , kulula kakhulu ukuba yi FAQ umlondolozi .
(trg)="s8.2"> Kwaye sisoloko sifuna igazi elitsha . : - ) Sithumele nje i email ku kde-faq@kde.org .

# en_GB/docs/kdebase/khelpcenter/faq/configkde.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/faq/configkde.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Configuring KDE
(trg)="s1.1"> Iqwalasela i KDE

(src)="s2.1"> How do I set the language used by KDE ?
(trg)="s2.1"> Ndingalucwangcisa njani ulwimi olusetyenziswa yi KDE ?

(src)="s3.1"> There are two ways to set the language KDE uses in the messages it will display :
(trg)="s3.1"> Kukho iindlela ezimbini zokucwangcisa ulwimi KDE ezisebenzisayo kwimiyalezo ezakuyibonisa :

(src)="s5.1"> You can select your language and location here .
(trg)="s5.1"> Ungakhetha olwakho ulwimi nendawo apha .

(src)="s5.2"> If KDE cannot find a translation in the first language chosen , it will fall back on the default language .
(trg)="s5.2"> Ukuba i KDE ayinakufumana uguqulelo kulwimi lokuqalo elikhethiweyo , izakuwa kolungagqibekanga ulwimi .

(src)="s5.3"> This is usually ( American ) English by default .
(trg)="s5.3"> Oku ngesiqhelo kuzakuba ( Amelika ) isiNgesi .

(src)="s7.1"> Using the LANG environment variable
(trg)="s7.1"> Usebenzisa i LANG umahluko wemeko-bume

(src)="s8.1"> The second method uses the standard locale setting on your system .
(trg)="s8.1"> Indlela yesibini isebenzisa isicwangciso esisezantsi kwindlela yakho .

(src)="s8.2"> To change the language , simply set the environment variable LANG accordingly .
(trg)="s8.2"> Ukutshintsha ulwimi , cwangcisa umahluko wemeko-bume LANG ngendlela .

(src)="s9.1"> Is there any keyboard switcher for international keyboards for KDE ?
(src)="s11.1"> How do I replace the standard text login screen with the KDE login screen ?
(trg)="s8.3"> Umzekelo , ukuba iqokobhe lakho yi uvuthuzo , phumeza rhweba ngaphandle LANG=de ukucwangcisa isiJamani njengolwimi olusetyenziswayo .

(src)="s12.1"> The location of kdm may differ on your system .
(trg)="s9.1"> Kukho iswitsha yebhodi yezitshixo yeebhodi jikelele ze KDE ?

(src)="s13.1"> It is risky to initiate a graphical login without checking beforehand whether it works .
(trg)="s11.1"> Ndiyibuyisela njani esezantsi i Linux ikhusi legama lokubhaliweyo nge KDE ikhusi legama elithile ?

(src)="s13.2"> If it fails to work , you would be in for a hard time getting back ... .
(trg)="s12.1"> Indawo ye kdm ingahluka kwindlela yakho .

(src)="s14.1"> For FreeBSD , you should edit the file /etc/ttys and change one of the lines that look like ttyv8 " /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon " xterm off secure to instead say ttyv8 " /usr/local/bin/kdm -nodaemon " xterm off secure .
(trg)="s13.1"> Kungumngcipheko ukuqupha igama lomzobo ngaphandle kokukhangela ngaphambili noba iyasebenza .
(trg)="s13.2"> Ukuba ayiphumeleli , uzakubakho kwixesha elinzima lokufumana kwakhona... .

(src)="s15.1"> I would like to click the left mouse button anywhere on the desktop and have the K menu displayed .
(trg)="s14.1"> Ndingathanda ukunqakraza i left mouse button naphi na kwi desktop kwaye ubene K menu eboniswayo .

(src)="s16.1"> You can now choose the behaviour of mouse clicks on the desktop .
(trg)="s15.1"> Ungakhetha ngoku ukuziphatha konqakrazo lwe mouse kwi desktop .

(src)="s16.2"> To have the K menu open from a single left mouse button click , change the entry labelled Left button to say Application Menu .
(trg)="s15.2"> Ukuba ne K menu vula kweyodwa i left mouse button nqakraza , tshintsha ungeno olunombhalo Iqhosha lasekhohlo ukuthi iMenu yeSicelo .

(src)="s17.1"> Where do I find information regarding KDE themes ?
(trg)="s16.1"> Ndilufumana phi ulwazi malunga nemixholo ye KDE yokuxoxwa ?

(src)="s18.1"> Go to http://kde.themes.org / or http://www.kde-look.org .
(trg)="s17.1"> Yiya ubone http : / /kde.themes.org / .

(src)="s19.1"> How do I change MIME Types ?
(trg)="s18.1"> Ndizitshintsha njani iindidi ze MIME ?

(src)="s20.1"> Find the type you want to change ( e.g. text/english or image/gif ) , click the right mouse button , select General , and set the application preference order to whatever you want .
(trg)="s19.1"> Fumana udidi ofuna ukulitshintsha ( e.g . text / english or image / gif ) , nqakraza i right mouse button , khetha Ngokubanzi , kwaye cwangcisa isicelo sendlela ekhethiweyo naphi na apho ufuna khona .

(src)="s21.1"> KDE ( kdm ) does not read my .bash_profile !
(trg)="s20.1"> KDE ( kdm ) ayifundi eyam i .bash_profile !

(src)="s22.1"> The login managers xdm and kdm do not run a login shell , so .profile , .bash_profile , etc. are not sourced .
(trg)="s21.1"> Kuhle , xdm ( ne kdm ) ayenzi iqokobhe legama elithile , ngoko .profile , .bash_profile , etc . asizo mvelaphi .

(src)="s22.2"> When the user logs in , xdm runs Xstartup as root and then Xsession as user .
(trg)="s21.2"> Xa umsebenzisi eloga ngaphakathi , xdm yenza Xstartup njengengcambu kwaye ngoko Xsession njengomsebenzisi .

(src)="s22.3"> So the normal practice is to add statements in Xsession to source the user profile .
(trg)="s21.3"> Ngoko uqheliso oluqhelekileyo kukudibanisa iingxelo kwi Xsession ukuvelisa imboniso yomsebenzisi .

(src)="s22.4"> Please edit your Xsession and .xsession files .
(trg)="s21.4"> Nceda hlela elakho Xsession kwaye .xsession iifayile .

(src)="s23.1"> How do I use TrueType fonts in KDE ?
(trg)="s22.1"> Ndiyisebenzisa njani i TrueType imigca kwi KDE ?

(src)="s24.1"> You need to install TrueType font support into your X Window System .
(trg)="s23.1"> Ufuna ukufaka i TrueType inkxaso yomgca kweyakho X Window System .

(src)="s25.1"> If you have a bunch of TrueType fonts from Microsoft Windows , edit the XF86Config file to get the fonts from the font folder .
(trg)="s24.1"> Ukuba unesiqhuma se TrueType imigca kwi Microsoft Windows , hlela i XF86Config ifayile ukufumana imigca kwincwadi eneenkcukacha yomgca .

(src)="s25.2"> Then just tell KDE to use these new fonts with the font administrator utility .
(trg)="s24.2"> Ngoku xelela nje i KDE isebenzise le migca mitsha ngento eluncedo yomphathi womgca .

(src)="s26.1"> Is it possible to enter , show and work with the Euro Symbol in KDE ?
(trg)="s25.1"> Kuyenzeka ukungenisa , ukubonisa nokusebenza ngophawu lwe Euro kwi KDE ?

(src)="s27.1"> Yes and no .
(trg)="s26.1"> Ewe no hay .

(src)="s27.2"> For details , look here : http://www.koffice.org/kword/euro.phtml .
(trg)="s26.2"> Kwinkcukacha , jonga apha : http : / /monitor.blvk.ch / euro / .

# en_GB/docs/kdebase/khelpcenter/faq/contrib.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/faq/contrib.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Contributing
(trg)="s1.1"> Iyanikela

(src)="s2.1"> How can I contribute to KDE ?
(trg)="s2.1"> Ndinganikela njani kwi KDE ?

(src)="s3.1"> KDE is a free software project that lives from voluntary contributions .
(trg)="s3.1"> KDE yiprojekti ekhululekileyo yecomputer ehlala kwiminikelo yokuncedisa .

(src)="s3.2"> Everybody is encouraged to contribute to KDE .
(trg)="s3.2"> Wonke umntu uyakhuthazwa ukunikela kwi KDE .

(src)="s3.3"> Not only programmers are welcome .
(trg)="s3.3"> Asingo badwelisi benkqubo kuphela abamkelekileyo .

(src)="s3.4"> There are many ways in which you can help to improve KDE :
(trg)="s3.4"> Kukho iindlela ezininzi apho unganceda ukunyusa i KDE :

(src)="s4.1"> Test the software .
(trg)="s4.1"> Vavanya izixhobo zecomputer .

(src)="s5.1"> Send in bug reports .
(trg)="s5.1"> Thumela kwiingxelo ze bug .

(src)="s5.2"> For more information on this , see How do I submit a bug report ? .
(trg)="s5.2"> Kulwazi oluninzi koku , bona Ndiyingenisa njani ingxelo ye bug ? .