# en_GB/docs/kdebase/kdebugdialog/index.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdebugdialog/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> The KDebugDialog Handbook
(trg)="s1.1"> Handbok för avlusningsinställningar

(src)="s2.1"> This document describes KDebugDialog .
(trg)="s2.1"> Det här dokumentet beskriver avlusningsinställningar .

(src)="s3.1"> What is KDebugDialog ?
(trg)="s3.1"> Vad är avlusningsinställningar ?

(src)="s4.1"> It is a dialogue box for managing diagnostic messages at runtime .
(trg)="s4.1"> Det är en dialogruta för att hantera diagnostikmeddelanden vid körning .

(src)="s5.1"> If you simply start " kdebugdialog " , you will see a list of " areas " , that can be disabled or enabled .
(trg)="s5.1"> Om du helt enkelt startar " kdebugdialog" , ser du en lista på "ytor " , som du kan aktivera eller stänga av .

(src)="s5.2"> A kdDebug(area ) call in the code will show something in the debug output only if the area is enabled .
(trg)="s5.2"> Ett anrop till kdDebug( yta ) i koden visar bara någonting i avlusningsutmatningen om ytan är aktiverat .

(src)="s6.1"> Note that kdWarning , kdError and kdFatal always appear , they are NOT controlled by this setting .
(trg)="s6.1"> Observera att kdWarning , kdError och kdFatal alltid visas , de kontrolleras INTE av de här inställningarna .

(src)="s7.1"> If you start " kdebugdialog --fullmode " , then for every severity level you can define separately what should be done with the diagnostic messages of that level , and the same for each debug area .
(trg)="s7.1"> Om du startar med " kdebugdialog --fullmode " , kan du för varje utskriftsnivå definiera separat vad som ska göras med diagnostikmeddelanden för den nivån , för varje avlusningsyta .

(src)="s8.1"> Output :
(trg)="s8.1"> Utdata till :

(src)="s8.2"> In this Combobox , you can choose where the messages should be output .
(trg)="s8.2"> I den här kombinationsrutan kan du välja var meddelanden ska skrivas ut .

(src)="s8.3"> The choices are : " File " , " Message Box " , " Shell " ( meaning stderr ) and " syslog " .
(trg)="s8.3"> Du kan välja " Arkiv" , "Meddelanderuta" , "Skal " (vilket betyder standard felutmatning ) och "Systemlogg " .

(src)="s8.4"> Please do not direct fatal messages to syslog unless you are the system administrator yourself .
(trg)="s8.4"> Skicka inte allvarliga fel till systemloggen om du inte är systemadministratör själv .

(src)="s8.5"> The default is " Message Box " .
(trg)="s8.5"> Förvalt värde är " Meddelanderuta " .

(src)="s9.1"> File :
(trg)="s9.1"> Filnamn :

(src)="s9.2"> This is only meaningful when you have chosen " File " as the output and provides the name of that file ( which is interpreted as relative to the current directory ) .
(trg)="s9.2"> Det här är bara relevant när du har valt " Arkiv " som utmatning och anger namnet på filen (som tolkas relativt till den nuvarande katalogen ) .

(src)="s9.3"> The default is kdebug.dbg .
(trg)="s9.3"> Förvalt värde är kdebug.dbg .

(src)="s10.1"> Area :
(trg)="s10.1"> Avlusningsyta :

(src)="s10.2"> The areas which should only be output .
(trg)="s10.2"> Ytorna som ska skrivas ut .

(src)="s10.3"> Every message that is not mentioned here will simply not be output ( unless this field remains empty , which is the default , and means that all messages should be output ) .
(trg)="s10.3"> Varje meddelande som inte nämns här kommer helt enkelt inte skrivas ut ( om inte det här fältet förblir tomt , vilket är förvalt , och betyder att alla meddelanden ska skrivas ut ) .

(src)="s10.4"> You can enter several areas separated by commas here , and you can also use area ranges with the syntax start-end .
(trg)="s10.4"> Du kan ange flera ytor separerade med kommatecken här , och du kan också använda ytintervall med syntaxen start-slut .

(src)="s10.5"> Thus a valid entry could be :
(trg)="s10.5"> På så sätt kan en giltig post vara :

(src)="s10.6"> 117,214-289,356-359,221 .
(trg)="s10.6"> 117,214-289,356-359,221 .

(src)="s10.7"> NOTE :
(src)="s10.8"> Do not use whitespaces .
(trg)="s10.7"> Observera : använd inte blanktecken .

(src)="s11.1"> Apart from this , you can also tick the checkbox " Abort on fatal errors " .
(trg)="s11.1"> Bortsett från det här kan du också markera rutan " Avbryt vid allvarliga fel " .

(src)="s11.2"> In this case , if a diagnostic message with the severity level " KDEBUG_FATAL " is output , the application aborts with a SIGABRT after outputting the message .
(trg)="s11.2"> I detta fall , om ett diagnostikmeddelande med nivån " KDEBUG_FATAL " skrivs ut , så avbryts programmet med en SIGABRT efter meddelandet har skrivits ut .

(src)="s12.1"> When you close the dialogue by pressing OK , your entries apply immediately and are saved in kdebugrc .
(trg)="s12.1"> Om du stänger dialogrutan med Ok , börjar ändringarna gälla omedelbart , och sparas i kdebugrc .

(src)="s12.2"> When you press Cancel , your entries are discarded and the old ones are restored .
(trg)="s12.2"> Om du trycker på Avbryt , så slängs dina ändringar och de tidigare återställs .

(src)="s13.1"> Credits to Kalle Dalheimer for the original version of kdebugdialog
(trg)="s13.1"> Tack till Kalle Dalheimer för originalversionen av avlusningsinställningar

# en_GB/docs/kdebase/kdeprint/extensions.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdeprint/extensions.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> &kdeprint ; Extensions To All Print Subsystems
(trg)="s1.1"> &kdeprint ; -utökningar för alla utskriftssystem

(src)="s2.1"> Virtual Printers
(trg)="s2.1"> Virtuella skrivare

(src)="s3.1"> The Fax Printer
(trg)="s3.1"> Fax -skrivaren

(src)="s4.1"> The File Printer
(trg)="s4.1"> Fil -skrivaren

(src)="s5.1"> The PDF Printer
(trg)="s5.1"> PDF -skrivaren

(src)="s6.1"> External Filters
(trg)="s6.1"> Externa filter

(src)="s7.1"> The enscript Filter for Text Files
(trg)="s7.1"> Filtret enscript för textfiler

(src)="s8.1"> The n-up Filter for Any File
(trg)="s8.1"> Filtret flera sidor för alla filer

(src)="s9.1"> Three different Make Pamphlet Filters for PostScript Files
(trg)="s9.1"> Tre olika filter för att skapa broschyr för PostScript -filer

# en_GB/docs/kdebase/kdeprint/external-command.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdeprint/external-command.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Module For External Print Command ( Netscape -like )
(trg)="s1.1"> Modul för externa utskriftskommandon ( Netscape -liknande )

(src)="s2.1"> This module allows the print command to be specified completely ( Netscape -like ) .
(trg)="s2.1"> Den här modulen tillåter att fullständig ange utskriftskommandot ( Netscape -liknande ) .

(src)="s2.2"> An edit line is added in the print dialogue for that purpose .
(trg)="s2.2"> En redigeringsrad läggs till i utskriftsdialogen för detta syfte .

(src)="s2.3"> Can be used in many cases , for example with a self-made print program .
(trg)="s2.3"> Kan användas i många fall , till exempel med ett egentillverkat utskriftsprogram .

(src)="s3.1"> Overview of provided features
(trg)="s3.1"> Översikt över tillgängliga funktioner

(src)="s4.1"> Printer management : not supported
(trg)="s4.1"> Skrivarhantering : stöds inte

(src)="s5.1"> Job management : not supported .
(trg)="s5.1"> Jobbhantering : stöds inte

(src)="s6.1"> Print options : basic control , depending on your knowledge of the print command
(trg)="s6.1"> Utskriftsalternativ : grundläggande styrning , beroende på din kunskap om utskriftskommandot

# en_GB/docs/kdebase/kdeprint/lpd.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdeprint/lpd.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Generic LPD Module ( UNIX )
(trg)="s1.1"> Generell LPD -modul ( UNIX )

(src)="s2.1"> Overview of Provided Features
(trg)="s2.1"> Översikt över tillgängliga funktioner

(src)="s3.1"> Module used by default ( on first start for example ) .
(trg)="s3.1"> Modul som är förvald ( till exempel vid första uppstart ) .

(src)="s4.1"> Generic module that only allows sending of print jobs .
(trg)="s4.1"> Generella moduler som bara tillåter att utskriftsjobb skickas .

(src)="s4.2"> No printer or job management supported .
(trg)="s4.2"> Ingen skrivar - eller jobbhantering stöds .

(src)="s4.3"> It is made to work on a wide variety of UNIX flavours :
(trg)="s4.3"> Fungerar på en stor mängd olika UNIX -system :

(src)="s4.4"> Linux / LPR , HP-UX , Solaris , IRIX .
(trg)="s4.4"> Linux / LPR , HP-UX , Solaris , IRIX .

(src)="s4.5"> It also supports some LPRng extensions ( like the absence of continuation character \ in printcap files ) .
(trg)="s4.5"> De stöder också vissa LPRng -utökningar ( som avsaknad av fortsättningstecken \ i printcap -filer ) .

# en_GB/docs/kdebase/kdeprint/lpr-bsd.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdeprint/lpr-bsd.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> LPR ( BSD )
(trg)="s1.1"> LPR ( BSD )

(src)="s2.1"> Plain ( old ? ) LPR support .
(trg)="s2.1"> Enkelt ( gammalt ? ) LPR -stöd .

(src)="s2.2"> An LPRng module is in development , and hopefully available for 2.3 release .
(trg)="s2.2"> En LPRng -modul är under utveckling , och finns förhoppningsvis tillgänglig för 2.3 utgåvan .

(src)="s3.1"> Overview of Provided Features
(trg)="s3.1"> Översikt över tillgängliga funktioner

(src)="s4.1"> Printer management : basic support to add/remove/configure a printer , compatible with Red Hat -6.x systems ( printtool + rhs-printfilers packages ) .
(trg)="s4.1"> Skrivarhantering : grundläggande funktioner för att lägga till / ta bort / anpassa en skrivare .
(trg)="s4.2"> Fungerar med Red Hat -6.x system ( paketen printtool + rhs-printfilters ) .

(src)="s5.1"> Job management : not supported
(trg)="s5.1"> Jobbhantering : stöds inte

(src)="s6.1"> Print options : basic control
(trg)="s6.1"> Utskriftsalternativ : grundläggande styrning

# en_GB/docs/kdebase/kdeprint/lprng.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdeprint/lprng.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> LPRng
(trg)="s1.1"> LPRng

(src)="s2.1"> An LPRng module for &kdeprint ; is in development , and hopefully available for the KDE 2.3 release .
(trg)="s2.1"> En LPRng -modul för &kdeprint ; är under utveckling , och finns förhoppningsvis tillgänglig för KDE 2.3 utgåvan .

# en_GB/docs/kdebase/kdeprint/rlpr.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kdeprint/rlpr.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Module Built Around rlpr Utility
(trg)="s1.1"> Modul som bygger på verktyget rlpr

(src)="s2.1"> Overview of provided features
(trg)="s2.1"> Översikt över tillgängliga funktioner

(src)="s3.1"> Printer management : basic operations are supported ( add/remove/modify ) .
(trg)="s3.1"> Skrivarhantering : grundläggande funktioner stöds ( lägg till / ta bort / ändra ) .

(src)="s4.1"> Each user can predefine the printers he wants to use by specifying the host and related printer queues .
(trg)="s4.1"> Varje användare kan fördefiniera de skrivare som han vill använda , genom att ange värddator och tillhörande skrivarköer .

(src)="s4.2"> Printers are stored on a per user basis .
(trg)="s4.2"> Skrivare lagras per användare .

(src)="s4.3"> This module is built around the rlpr utility rlpr
(trg)="s4.3"> Den här modulen bygger på verktyget rlpr , rlpr .

# en_GB/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Contact the KDE team
(trg)="s1.1"> Kontakta KDE -projektet

(src)="s2.1"> Mailing lists
(trg)="s2.1"> E-postlistor

(src)="s3.1"> KDE has several mailing lists up .
(trg)="s3.1"> KDE har flera e-postlistor .

(src)="s3.2"> See below for the current list .
(trg)="s3.2"> Nedan finns beskrivningar av alla nuvarande listor .

(src)="s3.3"> Older articles can be found in the mailing list archive .
(trg)="s3.3"> I arkivet för e-postlistor finns tidigare e-post arkiverad .

(src)="s4.1"> kde-request@kde.org - KDE
(trg)="s4.1"> kde-request@kde.org - KDE

(src)="s5.1"> For general discussion
(trg)="s5.1"> Allmänna diskussioner

(src)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce
(trg)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce

(src)="s7.1"> Announcements of new KDE applications
(trg)="s7.1"> Viktiga nyheter om nytillkomna KDE -program

(src)="s8.1"> kde-request@kde.org - kde
(trg)="s8.1"> kde-request@kde.org - KDE

(src)="s9.1"> Users help each other
(trg)="s9.1"> Användare hjälper varandra

(src)="s10.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel
(trg)="s10.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel

(src)="s11.1"> For developers .
(trg)="s11.1"> För utvecklare

(src)="s12.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing
(trg)="s12.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing

(src)="s13.1"> Discussion of licensing issues
(trg)="s13.1"> Diskussioner angående licenser

(src)="s14.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look
(trg)="s14.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look

(src)="s15.1"> Discussing " look'n'feel issues "
(trg)="s15.1"> Diskussioner om utseende

(src)="s16.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists
(trg)="s16.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists

(src)="s17.1"> Creating icons and other artwork
(trg)="s17.1"> Skapande av ikoner och annan grafik

(src)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english
(trg)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english

(src)="s19.1"> For people interested in writing documentation for KDE .
(trg)="s19.1"> För de som är intresserade av att skriva dokumentation till KDE .

(src)="s20.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc
(trg)="s20.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc

(src)="s21.1"> Internationalisation and documentation issues
(trg)="s21.1"> För översättning och dokumentation

(src)="s22.1"> http://i18n.kde.org/teams / "
(trg)="s22.1"> http : / /i18n.kde.org / teams /

(src)="s23.1"> For localised information , which may include user email lists and websites , check the translation teams page at the above URL .
(trg)="s23.1"> För information från grupperna för översättning , vilket kan omfatta e-postlistor och webbplatser , se ovanstående webbadress .

(src)="s24.1"> To subscribe :
(trg)="s24.1"> För att gå med i en e-postlista :

(src)="s24.2"> Please write your real email address instead of the plain " your-email-address " words .
(trg)="s24.2"> Du ska skriva din riktiga adress , inte " din-e-post@adress " .

(src)="s24.3"> Leave the body of the message empty .
(trg)="s24.3"> Skriv inget i själva meddelandet .

(src)="s24.4"> Do not include a signature or other text which might confuse the mail server that processes your request .
(trg)="s24.4"> Tag bort eventuell signatur eller annat som kan förvirra e-postservern .

(src)="s25.1"> To unsubscribe :
(trg)="s25.1"> För att gå ur en e-post lista :

(src)="s25.2"> Please replace " your-email-address " with the email address you used for the subscription .
(trg)="s25.2"> Ersätt " din-e-post@adress " med e-postadressen som du använde när du gick med i listan .

(src)="s25.3"> Leave the body of the message empty .
(trg)="s25.3"> Skriv inget i själva meddelandet .