# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kalarmd.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/kcontrol/kalarmd.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Alarm Daemon
(trg)="s1.1"> Alarm démon

(src)="s2.1"> This module allows you to configure KAlarmd , the alarm daemon from the kdepim package .
(trg)="s2.1"> Tento modul umožňuje nastaviť KAlarmd , alarm démona z balíka kdepim .

(src)="s2.2"> It will not be available if you have not installed this package .
(trg)="s2.2"> Ak nie je k dispozícii , asi ste tento balík nenainštalovali .

(src)="s3.1"> There are only two options for this module :
(trg)="s3.1"> Pre tento modul sú dostupné iba dve možnosti :

(src)="s4.1"> Start alarm daemon automatically at login
(trg)="s4.1"> Spustiť alarm démona automaticky pri prihlásení

(src)="s5.1"> Check this to start the alarm daemon whenever you start a KDE session .
(trg)="s5.1"> Táto voľba spustí alarm démona pri každom štarte sedenia KDE .

(src)="s6.1"> Check interval [ minutes ]
(trg)="s6.1"> Interval kontroly [ v minútach ]

(src)="s7.1"> How long ( in minutes ) the alarm daemon should wait between checks for alarms coming due .
(trg)="s7.1"> Ako často ( v minútach ) má alarm démon kontrolovať , či nenastal čas pre niektorý alarm .

(src)="s8.1"> These settings apply to every application which uses the alarm daemon .
(trg)="s8.1"> Tieto nastavenia sa používajú pre všetky aplikácie , ktoré používajú alarm démona .

(src)="s8.2"> Currently , the applications which use it include KOrganizer and KAlarm .
(src)="s8.3"> For more information , see their respective handbooks .
(trg)="s8.2"> Momentálne medzi ne patrí KOrganizer a KAlarm . Ďalšie informácie nájdete v ich manuáloch .

(src)="s9.1"> Section Author
(trg)="s9.1"> Autorka kapitoly

(src)="s10.1"> Lauri Watts lauri@kde.org
(trg)="s10.1"> Lauri Watts lauri@kde.org

(src)="s11.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s11.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmaccess.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/kcontrol/kcmaccess.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Accessibility
(trg)="s1.1"> Prístupnosť

(src)="s2.1"> Introduction
(trg)="s2.1"> Úvod

(src)="s3.1"> This module is designed to help users who have difficulty hearing audible cues , or who have difficulty using a keyboard or mouse .
(trg)="s3.1"> Tento modul je určený pre pomocou používateľom , ktorý majú problémy s používaním klávesnice alebo myši , prípadne so zvukovými správami .

(src)="s4.1"> The module is divided into three tabs :
(trg)="s4.1"> Modul je rozdelený do troch záložiek :

(src)="s4.2"> Bell , Keyboard , Mouse .
(trg)="s4.2"> Zvonček , Klávesnica , Myš .

(src)="s5.1"> Bell
(trg)="s5.1"> Zvonček

(src)="s6.1"> This panel is divided into an Audible Bell section and a Visible Bell section .
(trg)="s6.1"> Tento panel je rozdelený na časti Akustický zvonček a Viditeľný zvonček .

(src)="s7.1"> The top check box labelled Use System bell , determines whether the normal System bell rings .
(trg)="s7.1"> Voľba Použiť systémový zvonček určuje , či má byť počuť systémový zvonček .

(src)="s7.2"> If this option is disabled , the System bell will be silenced .
(trg)="s7.2"> Ak je voľba vypnutá , systémový zvonček počuť nebude .

(src)="s8.1"> The next check box down can be used to play a different sound whenever the system bell is triggered .
(trg)="s8.1"> Nasledujúca voľba sa používa pre použitie iného zvuku pre systémový zvonček .

(src)="s8.2"> To activate , place a mark in the check box labelled Use customised bell , and enter the complete pathname to the sound file in the text box labelled Sound to Play .
(trg)="s8.2"> Aby ste ju použili , označte Použiť upravený zvonček a zadajte cestu k zvukovému súboru , ktorý sa má použiť , do poľa Použiť zvuk .

(src)="s8.3"> If you want , you can select the Browse button to navigate through your filesystem to find the exact file .
(trg)="s8.3"> Ak chcete , môžete použiť tlačidlo Prechádzať a vybrať súbor .

(src)="s9.1"> For those users who have difficulty hearing the System bell , or those users who have a silent computer , KDE offers the Visible bell .
(trg)="s9.1"> Pre používateľov , ktorý majú problémy počuť systémový zvonček alebo pre tých , ktorý chcú mať počítač úplne potichu , ponúka KDE zvonček vizuálny .

(src)="s9.2"> This bell can be configured to invert the screen , or to flash a colour across the screen .
(trg)="s9.2"> Tento zvonček sa dá nastaviť ako invertovaná obrazovka , alebo ako farbené bliknutie cez obrazovku .

(src)="s10.1"> To use the visible bell , first place a mark in the check box labelled Use visible bell .
(trg)="s10.1"> Aby ste mohli vizuálny zvonček používať , musíte použiť voľbu Použiť vizuálny zvonček .

(src)="s11.1"> You can then select between Invert screen , or Flash screen .
(trg)="s11.1"> Môžete si vybrať medzi Negovať zobrazenie alebo Bliknúť zobrazenie .

(src)="s11.2"> If you select Invert screen , all colours on the screen will be reversed .
(trg)="s11.2"> Ak vyberiete negáciu zobrazenia , všetky farby na obrazovke budú prevrátené .

(src)="s11.3"> If you choose Flash screen , you can choose the colour by clicking the button to the right of the Flash screen selection .
(trg)="s11.3"> Ak vyberiete bliknutie , môžete si vybrať farbu , pomocou tlačidla vpravo .

(src)="s12.1"> The slider bar can be used to adjust the duration of the visible bell .
(src)="s12.2"> The default value is 500ms , or half a second .
(trg)="s12.1"> Posuvník sa dá použiť na určenie doby trvania vizuálneho zvončeka . Štandardná hodnota je 500ms , čiže pol sekundy .

(src)="s13.1"> Keyboard
(trg)="s13.1"> Klávesnica

(src)="s14.1"> There are three sections to this panel .
(trg)="s14.1"> Tento panel obsahuje tri časti .

(src)="s15.1"> Use Sticky Keys
(trg)="s15.1"> Lepkavé klávesy

(src)="s16.1"> If this option is enabled , the user can press and release the Shift , Alt or Ctrl keys , and then press another key to get a key combo ( example :
(trg)="s17.1"> V tejto časti je aj voľba Uzamknúť lepkavé klávesy .

(src)="s17.1"> Also in this section is a check box labelled Lock Sticky Keys .
(src)="s17.2"> If this check box is enabled , the Alt , Ctrl and Shift keys stay selected until they are de-selected by the user .
(trg)="s17.2"> Ak je povolená , klávesy Alt , Ctrl , a Shift zostávajú stlačené pokým nie sú od-stlačené používateľom .

(src)="s18.1"> As an example :
(trg)="s18.1"> Napríklad :

(src)="s19.1"> With Lock Sticky Keys disabled :
(trg)="s19.1"> Ak je Uzamknúť lepkavé klávesy vypnuté :

(src)="s20.1"> The user presses the Shift key , then presses the F key .
(trg)="s20.1"> Používateľ stlačí kláves Shift a potom stlačí F .

(src)="s20.2"> Now if the user types a p , the computer interprets this as the letter p ( no shift ) .
(trg)="s20.2"> Ak teraz používateľ stlačí p , počítač to bude interpretovať ako písmeno p ( bez shift ) .

(src)="s21.1"> With Lock Sticky Keys enabled :
(trg)="s21.1"> Ak je Uzamknúť lepkavé klávesy zapnuté :

(src)="s22.1"> The user presses the Shift key , then presses the F key .
(trg)="s22.1"> Používateľ stlačí kláves Shift a potom stlačí F .

(src)="s23.1"> Slow keys
(trg)="s23.1"> Pomalé klávesy

(src)="s24.1"> If this option is enabled , the user must hold the key down for a specified period of time ( adjustable with the slider ) before the keystroke will be accepted .
(trg)="s24.1"> Pri použití tejto voľby používateľ musí držať kláves danú dobu ( nastaviteľné posuvníkom ) predtým , než bude kláves akceptovaný .

(src)="s24.2"> This helps prevent accidental key strokes .
(trg)="s24.2"> To pomáha zabrániť náhodným stlačením .

(src)="s25.1"> Bounce keys
(trg)="s25.1"> Odrazové klávesy

(src)="s26.1"> If this option is enabled , the user must wait a specified delay ( configurable with the slider ) before the next key press can be accepted .
(trg)="s26.1"> Ak je táto voľba použitá , používateľ musí po stlačení klávesu počkať danú dobu ( upraviteľnú posuvníkom ) predtým , než bude akceptovaná nasledujúci kláves .

(src)="s26.2"> This prevents accidental multiple key strokes .
(trg)="s26.2"> To zabráni náhodnému viacnásobnému stlačeniu klávesu .

(src)="s27.1"> Mouse navigation
(trg)="s27.1"> Navigácia myšou

(src)="s28.1"> Keyboard navigation helps people who have difficulty with track-balls , digital tablets and mice .
(trg)="s28.1"> Navigácia pomocou klávesnice pomáha ľudom , ktorí majú problémy s použitím myši , trackballu , tabletov apod .

(src)="s28.2"> These users can now configure KDE to use the arrow keys on the numeric keypad as a replacement .
(trg)="s28.2"> Títo používatelia môžu nastaviť KDE tak , aby používalo šipky na numerickej klávesnici ako ich náhradu .

(src)="s29.1"> To enable this option , place a mark in the check box labelled Move mouse with keyboard .
(trg)="s29.1"> Aby ste túto možnosť mohli používať , zapnite voľbu Posúvať myš pomocou klávesnice ( Numerickej časti ) .

(src)="s30.1"> You can use the 5 sliders to adjust the Acceleration delay , Repeat interval , Acceleration time , Maximum speed and Acceleration profile to your comfort .
(trg)="s30.1"> Na prispôsobenie môžete použiť 5 posuvníkov Oneskorenie zrýchľovania , Opakovací interval , Zrýchľovací čas , Maximálna rýchlosť a Zrýchľovací profil .

(src)="s31.1"> Section Author
(trg)="s31.1"> Autor kapitoly

(src)="s32.1"> This section written by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
(trg)="s32.1"> Túto kapitolu napísal Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com

(src)="s33.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s33.1"> Preklad Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmbell.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/kcontrol/kcmbell.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> System bell
(trg)="s1.1"> Systémový zvonček

(src)="s2.1"> The system bell or beep is a feature of the X server , which attempts to make good use of the available hardware .
(trg)="s2.1"> Systémový zvonček je funkcia X serveru , ktorá sa snaží o čo najlepšie využitie dostupného hardvéru .

(src)="s3.1"> It isn't always possible for the X server to actually make a beep sound with exactly the parameters selected due to hardware limitations .
(trg)="s3.1"> Niekedy nemôže X server pípnuť presne podľa zadaných parametrov , pretože ich nepodporuje hardvér .

(src)="s3.2"> For example , on most PCs , volume control is not very good so the X server seems to fake low volume with a reduced duration of the sound .
(trg)="s3.2"> Napríklad , na väčšine PC nie je ovládanie hlasitosti moc dobré , preto sa X server snaží nahradiť tiché tóny skrátením zvuku .

(src)="s3.3"> Thus , if the settings don't seem to do anything , this is because the X server and/or the hardware don't support anything better .
(trg)="s3.3"> Takže , ak to vyzerá , že nové nastavenie nič nezmenilo , možno je chyba v hardvéri .

(src)="s4.1"> Users are able to set the following parameters for the bell :
(trg)="s4.1"> Pre zvonček môžu používatelia nastaviť tieto parametre :

(src)="s5.1"> volume ( percentage of maximum volume )
(trg)="s5.1"> hlasitosť ( percentá z maximálnej hlasitosti )

(src)="s6.1"> pitch ( in Hz )
(trg)="s6.1"> výška ( v Hz )

(src)="s7.1"> duration ( in milliseconds )
(trg)="s7.1"> trvanie ( v milisekundách )

(src)="s8.1"> You can use the test button to hear how the current settings will sound .
(trg)="s8.1"> Pomocou tlačidla Test si môžete vyskúšať , ako bude vaše nastavenie fungovať .

(src)="s9.1"> Section Authors
(trg)="s9.1"> Autori kapitoly

(src)="s10.1"> Pat Dowler , Matthias Hoelzer mhk@kde.org
(trg)="s10.1"> Pat Dowler , Matthias Hoelzer mhk@kde.org

(src)="s11.1"> Converted to KDE 2.0 by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
(trg)="s11.1"> Prevod do KDE 2.0 urobil Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com

(src)="s12.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s12.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmblockdev.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/kcontrol/kcmblockdev.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Block Devices
(trg)="s1.1"> Blokové zariadenia

(src)="s2.1"> The module window displays the available file devices and some information about each device .
(trg)="s2.1"> Okno modulu zobrazuje dostupné diskové zariadenia a niektoré informácie o nich .

(src)="s2.2"> It also allows you to control mount points , and mount/unmount devices .
(trg)="s2.2"> Umožňuje nastaviť body pripojenia a pripojiť a odpojiť zariadenia .

(src)="s3.1"> Normally , the following pieces of information are shown in this tab :
(trg)="s3.1"> Normálne sú zobrazené tieto informácie :

(src)="s4.1"> an icon depicting the type of storage
(trg)="s4.1"> ikona pre typ zariadenia

(src)="s5.1"> file format
(trg)="s5.1"> formát

(src)="s6.1"> total size
(trg)="s6.1"> celková veľkosť

(src)="s7.1"> mount point
(trg)="s7.1"> bod pripojenia

(src)="s8.1"> free disk space
(trg)="s8.1"> voľné miesto na disku

(src)="s9.1"> the percentage of space used as a number and as a graph .
(trg)="s9.1"> percento využitého miesta ako graf .

(src)="s10.1"> Left clicking on the header of a particular column sorts the devices according to that variable .
(trg)="s10.1"> Kliknutím ľavým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca utriedi zariadenia podľa neho .

(src)="s10.2"> A second left click sorts in the opposite order .
(trg)="s10.2"> Druhé kliknutie utriedi v opračnom poradí .

(src)="s11.1"> Right clicking on a row pops up a menu .
(trg)="s11.1"> Kliknutím pravým tlačidlom myši sa zobrazí kontextové menu .

(src)="s11.2"> If that device is not currently mounted , the Mount device option is available .
(trg)="s11.2"> Ak zariadenie momentálne nie je pripojené , obsahuje možnosť Pripojiť zariadenie .

(src)="s11.3"> If the device is mounted , it can be unmounted by choosing Unmount device .
(trg)="s11.3"> Ak zariadenie pripojené je , obsahuje namiesto toho Odpojiť zariadenie .

(src)="s11.4"> Selecting Open filemanager opens a new window with a graphical view of the files on that device .
(trg)="s11.4"> Použitím Otvoriť správu súborov sa otvorí nové okno s grafickým pohľadom na súbory na danom zariadení .

(src)="s12.1"> The appropriate mount and umount commands , and how the file manager is opened from the context menu , can be configured from the kdf application .
(trg)="s12.1"> Správne príkazy pre pripojenie a odpojenie zariadení , spolu s tým , ako otvoriť správcu súborov je možné nastaviť v aplikácii kdf .

(src)="s13.1"> Section Author
(trg)="s13.1"> Autor kapitoly

(src)="s14.1"> This section is modified from the kdf documentation which was authored by Jonathan Singer jsinger@leeta.net
(trg)="s14.1"> Táto kapitola je upravená dokumentácia kdf , ktorú napísal Jonathan Singer jsinger@leeta.net

(src)="s15.1"> Modified for KDE 2.0 by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
(trg)="s15.1"> Pre KDE 2.0 upravil Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com

(src)="s16.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s16.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmcache.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/kcontrol/kcmcache.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Cache
(trg)="s1.1"> Vyrovnávacia pamäť

(src)="s2.1"> This module also allows you control the size of the local cache directory used by Konqueror .
(trg)="s2.1"> Tento modul umožňuje aj nastavenie veľkosti priečinku lokálnej vyrovnávacej pamäti programu Konqueror .

(src)="s2.2"> Note that each user account on your computer has a separate cache directory , and this directory is not shared with other web browsers such as Netscape .
(trg)="s2.2"> Uvedomte si , že každý používateľ má na vašom počítači svoj vlastný priečinok s vyrovnávacou pamäťou a nezdieľa sa s ostatnými prehliadačmi ako je napr .
(trg)="s2.3"> Netscape .

(src)="s3.1"> Storing local copies of web pages that you have visited allows Konqueror to quickly load their contents on subsequent visits .
(trg)="s3.1"> Ukladanie lokálnych kópií webových stránok , ktoré ste už navštívili , umožňuje , aby Konqueror ich rýchlejšie zobrazil pri budúcej návšteve .

(src)="s3.2"> It will only be necessary to reload the contents from the original site if they have changed since your last visit , or if you click the reload button in Konqueror .
(trg)="s3.2"> Bude totiž nutné znovu načítať iba tie časti obsahu , ktoré sa od posledného načítania zmenili alebo ak kliknete na tlačidlo aktualizácie v Konqueror .

(src)="s4.1"> On the other page , labelled Cache , you can see the controls that are related to cache settings .
(trg)="s4.1"> Na záložke Vyrovnávacia pamäť obsahuje nastavenia pre túto pamäť .

(src)="s4.2"> If you really don't want any of the web pages you visit to be stored on your computer , you can disable Konqueror ' s disk cache by clearing the checkbox labelled Use Cache
(trg)="s4.2"> Ak naozaj nechcete , aby sa navštívené stránky ukladali na vašom počítači , môžete vypnúť vyrovnávaciu pamäť pre Konqueror pomocou voľby Používať vyrovnávaciu pamäť .

(src)="s5.1"> You can set here how aggressively Konqueror keeps the cache up to date .
(trg)="s5.1"> Tu môžete nastaviť , ako agresívne bude Konqueror aktualizovať vyrovnávaciu pamäť .