# btg/2017495.xml.gz
# vec/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania e Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados .
(trg)="2"> Tuti i diriti reservadi .

(src)="2"> - Tiamö a wʋlʋnɔɔ ˈmö - a nɩ tɛlɩ sɛ
(trg)="3"> Dopera le to richesse de una maniera che assa Dio contento

(src)="3"> “ - Wa wiɛ , - a nɩ ˈwinuë ”
(trg)="4"> “ Piandé con quei che i piande ”

(src)="4"> “ - A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ” : - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈnɩ ?
(trg)="5"> Parché che gavemo de lodar a Geovà ?

(src)="6"> ˈsaa ˈwuë - n ˈkää nʋ ˈkä nɛnɩmanɩ ”
(trg)="6"> Geovà el benedirà i to progeti

# btg/2017496.xml.gz
# vec/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ , - wʋɲɩ za nɩkpa nʋä ˈkwädlɩ ˈɲiɲlolii , abhʋa abhlɩ a nɩ ˈlibhu ˈwʋ a ˈkä a ˈbhɩa - li a - li ˈwlu nʋ . ” ​ — LWIIKÖ 16 : 9 .
(trg)="1"> “ Fé amighi par meso dele richesse ingiuste . ” — LUCAS 16 :⁠ 9 .

(src)="2"> - Aˈa - lii - a kää , sɛ - a ˈkɩ ɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - a - ɲɛ Lagɔ ˈsɔ a bheyi ˈkä ˈmö ˈtumanɩ ˈnɩ ?
(trg)="2"> Come che podemo doperar le nostre richesse par far pi forte la nostra amicìssia con Dio ?

(src)="3"> Sɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ - tɩɲɩa ˈwlumö - sunɩ ˈnɩ ?
(trg)="3"> Cossa che gavemo de far par no esser schiavi del sistema econòmico ?

(src)="4"> - Yɩ kä ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä bhä - n ˈkä ˈyli yɔwʋ ˈtɛmanɩ nzɩ - mä ˈɔ bʋbɔbʋbʋ ˈmö Zoova - kamö ˈɲu ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="4"> Parché che te sì dessidio a far amighi nel cielo ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mäˈä ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a dɔˈwʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn pʋawa ˈkä ɔ ˈkwädlɩ - bhölɩnɩ ˈnɩ ?
(trg)="6"> Parché che Gesù el ga dito che sempre ghen saria persone poarete ?

(src)="7"> ˈKïbhï a - mi - a ˈkä bhä yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?
(trg)="7"> Che domande ndaremo analisar in questo stùdio ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(src)="9"> ( 1 ) - Mä Zezwii ˈa ˈwʋpälɩwɛlɩɩ ˈmö , ˈki a - mi libhonʋɲɔɔ ˈpä ɔ ɔɲɩ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Cossa che ga sucedesto col aministrador ingiusto dela stòria de Gesù ?

(src)="10"> ( 2 ) ˈDɩmözʋwɛlɩ a - mi Zezwii ˈɲɛ bhä ˈɔ ˈwʋ - bhlinɩwaa ˈnɩ ?
(trg)="9"> ( b ) Che consìlio Gesù el ga dato ai so seghidori ?

(src)="11"> Sɛɛ - a - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova ˈnɩɛ yɩbhä nɩɩ - a nɩ tɛlɩ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ sɛ ˈnɩ ?
(trg)="10"> Come che savemo che Dio no’l volea che i umani i realisasse atività comersiai ?

(src)="12"> ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi - wʋ ɔ - mä Lwiikö 16 : ​ 10 - ​ 13 ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="11"> Che consìlio Gesù el dà in Lucas 16 :⁠ 10 - 13 ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="14"> Klɩtɩɛwaa - mumuë , mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ ˈmö wa ghlɛnɩɛ ˈmö ˈn wa yiɛ lagɔlibhoo nʋ , a nɩ bhïla - ka wa wɛlɩ .
(trg)="13"> Mensona esempi de fradei che i dopera i so ricorsi de maniera fedele .

(src)="15"> - A - kä dlɩzɛmönanɩsɛ - aˈa ˈsaa - a kää - mumuë ˈɲɛɛ , ˈɲupälɩ a - mi - a ˈkä ɔ ghlɩ ˈnɩ ?
(trg)="14"> Parché che l’è bon esser generoso ?

(src)="16"> ( 1 ) - A - kä dlɩ zɛmö nɛnɩɩ , sɛ yɩ tula ɔ nɩɩ ‘ ˈnɛ a ˈnɛɛ ’ ?
(trg)="15"> ( a ) Quala zela nantra maniera de dimostrar “ sapiensa pràtica ” ?

(src)="17"> ( 2 ) Lagɔ a - nʋa - wa kää - bɛ , sɛ wa yi ɔ zɩˈɛ wa ˈbhɩa - waaa - lu - kä ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="16"> ( b ) Che “ compensassion ” l’è drio suceder intrà el pòpolo de Dio ?

(src)="18"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="17"> ( Varda la ilustrassion nel scomìnsio del artìcolo . )

(src)="19"> Sɛɛ Ablaamö tula ɔ nɩɩ , Lagɔ ˈmö ɔ ˈtɛɛnɩ a - a dlɩ ˈnɩ ?
(trg)="18"> Come che Abraon el ga dimostrà che el se fidea in Geovà ?

(src)="20"> ( 1 ) ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi Pɔɔlʋ ˈɲɛ ɔ Timotee ˈnɩ ?
(trg)="19"> ( a ) Cossa che Paolo el ga dito a Timòteo ?

(src)="21"> ( 2 ) Zɩˈɛ a dɔˈwʋ , sɛ - a bhɛnɩ ɔ - a ˈkä Pɔɔlʋ ˈa ˈdɩmözʋwɛlɩ ˈla - gänɩ ˈnɩ ?
(trg)="20"> ( b ) Come che podemo seghir el consìlio de Paolo ?

(src)="22"> Lagɔlibhoo a za , - lii a - mi - a kä ɔ - a ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(src)="23"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .
(trg)="21"> Mensona esempi de fradei che i ga dessidio meter el Regno in primo posto nela vita .

(src)="24"> Wʋlʋnɔ a - mu zʋ bhä teɲii ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="22"> Quale che le ze le pi grande richesse dela nostra vita ?

(src)="25"> ( 1 ) ˈPɩwʋzokwë nɩ a pɩɔ - wʋ ˈsunɩɛ - mä nɩkpa wa ˈkä monɩ a - bɛ ghlɩ nzɩ wa ˈkä wʋlʋnɩlii - kä , ˈsaa ˈku bhä zɩkö ghlɩ ˈnɩ ?
(trg)="23"> ( a ) Cossa che sucederà col sistema econòmico mondial ?

(src)="26"> ( 2 ) ˈSaa ˈkää zɩkö ˈpɩwʋ nɩ ghlɩ a wɛlɩ - a - yiɛ , sɛ yɩ - kaɲɩ ɔ kwänɩ - a ˈkä - aˈa dlɩpäsaa ˈmö zlɔmanɩ wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ a dɔˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="24"> ( b ) Come che gavemo de considerar le cose materiai ?

(src)="27"> 17 , 18 . - Li a - lii a - mi Lagɔ gbä ɔ ɔ ˈkä ɔ bhɛya ˈɲɛ ˈnɩ ?
(trg)="25"> 17 , 18 .
(trg)="26"> Cossa che i amighi de Geovà i guadagnarà nel futuro ?

# btg/2017497.xml.gz
# vec/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ A ˈkä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpäpänɩ , a ˈkäa ˈyli yɔwʋ ˈtɛɛ ˈyize . ” ​ — 1 TES .
(trg)="1"> “ Continué a incoraiarse e edificarse un al altro . ” — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 :⁠ 11 .

(src)="3"> Sɛɛ Zoova paaɲɩ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="3"> Come che Geovà el ne consola ?

(src)="4"> - Aa nɩkpɛ - kä ˈku , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ ɔ yɩ - kaɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="4"> Quai testi dela Bìblia i pol consolar quei che i ga perso qualchedun ?

(src)="5"> ˈN - mɔmɔɔ a nɩkpɛ - kä ˈku , sɛɛ lagɔzɩkpaa ˈkɔ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="5"> Come che i fradei nela congregassion i pol giutar quei che i ga perso qualchedun ?

(src)="6"> 1 , 2 . - Waɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , sɛɛ - a ˈkʋa swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä ɔ - a ˈkä yɩ wɛlɩ yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?
(trg)="6"> 1 , 2 .
(trg)="7"> Cossa che pol consolar chi che ga perso una persona amada ?

(src)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="8"> ( Varda la stampa nel scomìnsio del artìcolo . )

(src)="8"> 3 , 4 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zoova - yi sɛ nɩɩ - ɔɲɩ dɛsɛkänɩkpɛ yɛɛ ˈkuu , wa kä wa ˈkɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="9"> 3 , 4 .
(trg)="10"> Parché che podemo esser sicuri che Geovà el capisse quei che i ga perso una persona amada ?

(src)="9"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="10"> Sɛɛ Zoova zʋ bhä ˈn ɔ paaɲɩ bhä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="12"> Come che Geovà el ne consola ?

(src)="11"> 7 , 8 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii - yiɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="12"> Lazaa ˈkää ˈkuu , sɛɛ Zezwii tula ɔ nɩɩ ɔ kä ŋäzɩdlɩ ˈnɩ ?
(trg)="14"> Parché che podemo esser sicuri che Gesù el ne consolarà ?

(src)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii kä - bhlɛ zɩˈɛ ŋäzɩdlɩ ˈyize ˈnɩ ?
(trg)="15"> Quando Làsaro l’è morto , come che Gesù el ga dimostrà empatia ?

(src)="14"> - Na dɔˈwʋ , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ bhä yɩ ˈkä nɩkpɛ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="16"> Parché che podemo esser sicuri che Gesù el capisse el nostro dolor ?

(src)="15"> Sɛɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="17"> Quai testi dela Bìblia i te dà consolo ?
(trg)="18"> Come che podemo consolar i altri ?

(src)="16"> Dlɩ - kä nɩkpɛ ˈmö ylinɩ dɔˈwʋ - wʋ , ˈsaa - aaa bhä - kä - a ˈkä ˈwʋ dlʋ ˈnɩ ?
(trg)="19"> Cossa che gavemo de ricordar sora el dolor de perder qualchedun ?

(src)="17"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , - n - kɔɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpää yii , sɛɛ - n ˈkä bhä gbä nɩ ?
(trg)="20"> Come che podemo saver cossa dir par consolar quei che i ga perso qualchedun ?

(src)="18"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä a dɛ , - n ˈnɩ sɛɛ - n ˈkä gbää - yi , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(trg)="21"> Se catemo difìcile consolar una persona , cossa che podemo far ?

(src)="19"> ( - Ziplea - a nʋä “ Des paroles consolantes ” yɩlɩ - mä . )
(trg)="22"> ( Varda anca el quadro “ Parole de consolo ” . )

(src)="20"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - n ˈkɔ ˈlɩlɩlɩ a dɔˈwʋ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="23"> De che maniera maraveiosa podemo dar consolo ?

(src)="21"> 17 - 19 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä bhä - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈyize ˈnɩ ?
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="22"> ˈSaa Zoova gbää ɔ ˈkä zɩkö nʋʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ - lɛ ɔ wɛlɩ a - mi pää teɲii swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="25"> Parché che gavemo de continuar a consolar quei che i ga perso qualchedun ?
(trg)="26"> Che promesse de Geovà le ne dà consolo ?

# btg/2017498.xml.gz
# vec/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ [ . . . ]
(trg)="1"> “ Lodé a Jah ! . . .

(src)="2"> Ɛˈɛ - bhö ɲɩasɛ , maa - sɩbhä ma - a nɛnɩɛ ˈn - sɩbhä - a kää - a ˈkä ˈzʋ ! ” ​ — PS .
(trg)="2"> Come l’è agradàbile e giusto lodarlo ! ” — SAL .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 :⁠ 1 .

(src)="4"> sɛɛ - na gbʋ plɛnɩɛ Zoova ˈylɩmö ˈnɩ ?
(trg)="4"> che Geovà el se preocupa con cada un de noantri ?

(src)="5"> ˈylɩmö nɩɩ Zoova - yimö ˈpʋpʋɛ ˈɲɛ ˈnɩ ?
(trg)="5"> che Geovà el ne giuta ?

(src)="6"> sɛɛ Zoova ghlɛnɩɛ ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ - suä ˈɔ - nʋa ˈylɩmö ˈnɩ ?
(src)="7"> 1 - 3 .
(trg)="6"> che Geovà el dopera la so Parola par giutarne ?

(src)="8"> ( 1 ) ˈTɛɲɩ - mɛ ˈmö wa ˈcɛlɩ ɔ - kamä Psaume 147 ˈnɩ ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Quando fursi el Salmo 147 l’è stà scrito ?

(src)="9"> ( 2 ) ˈN - a - kä Psaume 147 ˈcɩɛ , ˈsaa wʋ - kaɲɩ ɔ sʋlʋnɩ ˈnɩ ?
(trg)="8"> ( b ) Cossa che podemo imparar del Salmo 147 ?

(src)="10"> Yizlaɛlɩ a - nʋa Silʋsɩ - ɲɛ mö a - a - mä Babilɔɔnɩ , ɔ ˈtatinuëë ˈyii , ˈsaa yɩ nuë bhä dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="9"> ( a ) Quala che la era la situassion dei israeliti in Babilònia ?

(src)="11"> ˈSaa kä bhä ˈŋlɩ ˈnɩ ?
(trg)="10"> ( b ) Che motivi lori i ga bio par restar felici ?

(src)="12"> Sɛɛ Zoova bhɛnɩɛ ɔ ˈkä ˈɔ ˈmötɛɛnɔɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ ɔ ˈkä nɩkpa yɛmanɩ a dɔˈwʋ , sɛɛ Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - bhlʋ gbä ɔ ˈnɩ ?
(trg)="11"> Cossa che el salmista el ga dito sora Geovà ?

(src)="13"> Wɛlɩɩ - yɩ cɛlɩɛ - mä Psaume 147 : 4 ˈmö , sɛɛ - a bhɛnɩ bhä - a ˈkɩ - li a - lii ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?
(trg)="12"> Cossa che imparemo de quel che el salmista el ga scrito nel Salmo 147 :⁠ 4 ?

(src)="14"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="13"> ( Varda la ilustrassion nel scomìnsio del artìcolo . )

(src)="15"> 7 , 8 .
(src)="16"> ( 1 ) Zoova a - nʋä - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ɔ - kʋä ˈpuë yii , ˈsaa ɔ yɩlɩ ɔ ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="14"> 7 , 8 . ( a ) Cossa che Geovà el sà sora noantri ?

(src)="17"> ( 2 ) A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ - yɩ tulaa nɩɩ , Zoova kä - aa ŋäzɩdlɩ .
(trg)="15"> ( b ) Mensona un esémpio de come che Geovà el capisse i nostri problemi .

(src)="18"> 9 , 10 .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="19"> Zoova - kaɲɩ kwänɩ a dɔˈwʋ , ˈsaa ɔ ɲɩaɲɩ ɔ tɛɛ ˈnɩ ?
(trg)="17"> Quala che la ze la pi granda preocupassion de Geovà quando el ne giuta ?

(src)="20"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .
(trg)="18"> Mensona un esémpio .

(src)="21"> - Muë yɩbhää nɩɩ , Lagɔ nɩ kwänuë , ˈsaa wa kä bhä wa ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(trg)="19"> Cossa che gavemo de far par ricever el aiuto de Geovà ?

(src)="22"> 12 , 13 .
(trg)="20"> 12 , 13 . ( a ) Se volemo el aiuto de Geovà , cossa che gavemo de odiar ?

(src)="23"> ( 1 ) ˈN - a - kä nɩɩ Lagɔ nɩ kwänɩɲɩɩ , - lii - a - mi - a ˈnaa ˈkä ɔ nʋ ˈnɩ ?
(trg)="21"> ( b ) Che persone Geovà el aprova ?

(src)="24"> ( 2 ) - Muë - bhö ɔ Zoova ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="22"> Cossa che ga assà el salmista felice ?

(src)="25"> Wɛlɩ a - mi Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - yi ɔ , - yɩ ˈtɛmanɔ bhä dlɩ ˈwʋ ˈnɩ ?
(src)="26"> 15 - 17 .
(trg)="23"> 15 - 17 . ( a ) Come che se sentimo par causa dei problemi che infrontemo ?

(src)="27"> ( 1 ) Zlɩ - mɛmɛɛ ˈmö , - a - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ˈsaa yɩ nʋɲɩ ɔ ˈwlu ˈnɩ ?
(trg)="24"> ( b ) Come che Geovà el dopera la so Parola par orientarne ?

(src)="29"> ( 2 ) ‘ Lagɔ ˈa wɛlɩɩ teɲii - yɩ guëë , ’ pälɩɛ - ka - sɩbhä a wɛlɩ ˈwʋ .
(trg)="25"> ( c ) Mensona un esémpio de come la Bìblia la pol giutarne .

(src)="30"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n kɩ bhä dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Lagɔ - wamö ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä ɔ - n ˈkä nɩɩ , ‘ - a nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ’
(trg)="26"> ( a ) Parché che te cati che l’è un grando privilègio far parte del pòpolo de Geovà ?

(src)="31"> ˈnɩ ?
(trg)="27"> ( b ) Che motivi gheto par lodar a Geovà ?

# btg/2017499.xml.gz
# vec/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Nʋ ˈmäna Zoova a za , - lɛ a dɔˈwʋ ɔ - yimö ˈsaa - naˈa dlɩ yɩbhää ˈɲɛ . ” ​ — PS .
(trg)="1"> “ Cata la pi piena alegria in Geovà , e lu el te darà quel che el to cuor el vol . ” — SAL .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 :⁠ 4 .

(src)="3"> ˈSaa - n ˈkä ɔ nʋ nzɩ - naˈa zɩkö a zɩkpaa ˈkä ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈnɩ ?
(trg)="3"> Che progeti i pol giutarte a gaver un futuro felice ?

(src)="4"> - Dɩgba - kä - mä ˈɔ zɩkpaa ˈmö ˈtɛɲɩ ˈwuë ˈmö Lagɔ ˈa libhoo nʋ , ˈsaa ɔ ˈkä bhä ˈcɩɛ ˈnɩ ?
(trg)="4"> Cossa che un dóveno el impara quando el serve nel tempo completo ?

(src)="5"> Nɩkpɛ - kä ˈyiosɛlibho nʋ , ˈsaa ɔ bhɛnɩ bhä ɔ ˈku ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?
(trg)="5"> Che oportunità pol gaver chi fà el pioniero ?

(src)="6"> ˈƆ zɩkö a zɩkpaa a dɔˈwʋ , sɛɛ - dɩgba kä bhä ɔ ˈkä ˈzʋ ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn ɔˈɔɔ bhä - kä ɔ ˈkä yɩ za dlɩpänɔ ˈmö - wʋ ˈnɩ ?
(trg)="6"> Che dessision un gióveno el ga de far , ma parché no ghe ocore restar tanto ansioso ?

(src)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="7"> ( Varda la ilustrassion nel scomìnsio del artìcolo . )

(src)="8"> Sɛɛ - n - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova yɩbhä nɩɩ - n nɩ - bhölɩnɩ zɩkö ˈmäna ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="8"> Come che te sé che Geovà el vol che te sìpie felice ?

(src)="9"> ˈSaa Zoova yɩbhä bhä nɩɩ , - n nɩ nʋ ˈnɩ ?
(trg)="9"> Cossa che Geovà el vol che te fae par esser felice ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="11"> ˈSaa Zezwii nʋ bhä - yɩ zo bhä ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="11"> Parché che Gesù l’era felice ?

(src)="12"> ˈSaa - n yɩbhää - n ˈkä nʋ , - n ˈkä yɩ wɛlɩ Klɩtɩɛwaa - wa - jɩbhɛ ˈɲɛɛ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ kä ɔ dɛsɛ ˈnɩ ?
(trg)="12"> Parché che l’è bon discorer sora i to progeti par el futuro con fradei sperienti ?

(src)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn lagɔwɛlɩbialibhoo - bhö ɔ - dɩgbö a - bɛ ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="13"> Parché che tanti dóveni i ghe piase de far dissìpoli ?

(src)="14"> - Dɩgbö - mumuë ˈkä nɩkpa a - bɛ lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ a za , sɛ wa zʋ bhä ˈnɩ ?
(trg)="14"> Cossa che arquanti dóveni i ga fato par partissipar ancora de pi nel laoro de far dissìpoli ?

(src)="15"> Sɛɛ lagɔwɛlɩbialibhoo ˈcɩaɲɩ ɔ - li a - lii ˈnɩ ?
(trg)="15"> Cossa che insegna el laoro de far dissìpoli ?

(src)="16"> - Aˈa pɩɔ ˈyli , wa - nɩɲɩ ˈyukwli - pʋnɩ - kë , sɛɛ - a ˈkä ˈzʋ nzɩ lagɔlibhoo - kaɲɩ ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈyize ?
(trg)="16"> Parché che te pol gaver alegria nela predicassion anca se el teritòrio l’è difìcile ?

(src)="17"> Lagɔlibhoo a ke - maɲɩ nʋnʋdɔˈwʋ - dɩgbö a - bɛ nʋ bhä ˈmäna ˈnɩ ?
(trg)="17"> In che tipo de laoro sacro tanti dóveni i ghe piase de partissipar ?

(src)="18"> Sɛɛ ˈyiosɛlibho ˈkä bhä ˈŋlɩ - kä nzɩ - n ˈkä libhi - mimii a - bɛ nʋ ˈnɩ ?
(trg)="18"> Che esémpio el mostra che chi fà el pioniero pol gaver altre oportunità ?

(src)="19"> Sɛɛ Betɛlɩ a libhoo zʋ bhä - dɩgbö a - bɛ ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="19"> Parché che el laoro in Betel el dà felicità ?