# btg/2017495.xml.gz
# daf/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> - Tiamö a wʋlʋnɔɔ ˈmö - a nɩ tɛlɩ sɛ
(trg)="2"> - Kwa ꞊ nɔɔn ꞊ dede mɛɛnˈˈ

(src)="3"> “ - Wa wiɛ , - a nɩ ˈwinuë ”
(trg)="3"> “ - Ka ˈˈgbʋ bɔ mɛ ˈwo ˈˈgbʋ bɔ sië - - nu ˈˈpiʋ̈ . ”

(src)="4"> “ - A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ” : - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈnɩ ?
(trg)="4"> ˈMën - kë ˈkwa - dho “ Ya ˈtɔ bhɔ ? ”

(src)="5"> “ Ɔ nɩ gbä [ . . . ]
(src)="6"> ˈsaa ˈwuë - n ˈkää nʋ ˈkä nɛnɩmanɩ ”
(trg)="5"> “ Kö - Zlan - ya kë kö ü - zopiʋ̈wɔn ˈˈpɛpɛ dhi ü - gɔ bhë , ˈaa - yö kë ! ”

# btg/2017496.xml.gz
# daf/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ , - wʋɲɩ za nɩkpa nʋä ˈkwädlɩ ˈɲiɲlolii , abhʋa abhlɩ a nɩ ˈlibhu ˈwʋ a ˈkä a ˈbhɩa - li a - li ˈwlu nʋ . ” ​ — LWIIKÖ 16 : 9 .
(trg)="1"> “ - Ka ˈbhadhɛ ˈkun ꞊ bhɔɔpë - nu ˈwo ˈkpongtaa zö - an ˈka ” — LUKÖ 16 : 9 .

(src)="2"> - Aˈa - lii - a kää , sɛ - a ˈkɩ ɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - a - ɲɛ Lagɔ ˈsɔ a bheyi ˈkä ˈmö ˈtumanɩ ˈnɩ ?
(trg)="2"> Kwa - dho kwaa - Zlan kwa - bha ˈˈtɔŋdhɛ - gɛn - gban kwa - bha ꞊ nɔɔn - nu ˈka - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="3"> Sɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ - tɩɲɩa ˈwlumö - sunɩ ˈnɩ ?
(trg)="3"> Kwa - dho - a kë ꞊ dhɛ kö ˈkwa - dho kë ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa ꞊ nɔɔn - bha ꞊ dhuëŋ ˈka ?

(src)="4"> - Yɩ kä ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä bhä - n ˈkä ˈyli yɔwʋ ˈtɛmanɩ nzɩ - mä ˈɔ bʋbɔbʋbʋ ˈmö Zoova - kamö ˈɲu ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="4"> ˈMën - kë ˈü ˈˈdhiʋ̈ luuˈˈ - sü ˈka - a - bha kö ˈü - Zlan - bha ˈdhuëë - - nu mɛɛnˈˈ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Mäˈä ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a dɔˈwʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn pʋawa ˈkä ɔ ˈkwädlɩ - bhölɩnɩ ˈnɩ ?
(trg)="6"> ˈMën - kë ˈö ˈˈfleemɛn - nu ˈwi - dho ɲën ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa yö ꞊ dɛɛ ?

(src)="7"> ˈKïbhï a - mi - a ˈkä bhä yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?
(trg)="7"> Dhɛɛˈˈ - nu - mɛɛn ˈö kwa dho - an - yɔ mɛɛnˈˈ ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="9"> ( 1 ) - Mä Zezwii ˈa ˈwʋpälɩwɛlɩɩ ˈmö , ˈki a - mi libhonʋɲɔɔ ˈpä ɔ ɔɲɩ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="9"> ( 1 ) ꞊ Nɔɔn - gɔdhhiʋ̈mɛn ˈö Yesu - ya - wɔn ꞊ blɛɛ bhë , - mën - wɔn ˈö - ꞊ slɔɔ ?

(src)="10"> ( 2 ) ˈDɩmözʋwɛlɩ a - mi Zezwii ˈɲɛ bhä ˈɔ ˈwʋ - bhlinɩwaa ˈnɩ ?
(trg)="10"> ( 2 ) - Dhioo - mɛɛn ˈö Yesu - ya dɔ ö - bha gwëëˈˈ - nu - ta ?

(src)="11"> Sɛɛ - a - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova ˈnɩɛ yɩbhä nɩɩ - a nɩ tɛlɩ ˈpɩwʋ nɩ ˈwʋ a wʋlʋnɔɔ sɛ ˈnɩ ?
(trg)="11"> Kwa - ˈwɔn - dɔ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ ꞊ nɔɔn - wɔn ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa ꞊ dɛɛ , ˈyaa - Zlan zuʋ̈piʋ̈wɔn ˈka ?

(src)="12"> ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi - wʋ ɔ - mä Lwiikö 16 : ​ 10 - ​ 13 ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="12"> - Dhioo - mɛɛn ˈwo - dɔ kwa - ta Dhukö 16 : 10 - 13 ˈgü ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="14"> Klɩtɩɛwaa - mumuë , mäˈä ˈpɩwʋ a wʋlʋnɔɔ ˈmö wa ghlɛnɩɛ ˈmö ˈn wa yiɛ lagɔlibhoo nʋ , a nɩ bhïla - ka wa wɛlɩ .
(trg)="14"> Kwa ꞊ dhegblü - nu - wo - Zlan - dhɔkë wo - bha “ ꞊ flü - naɔ ” ˈö ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa yo - a ˈka . - A ˈwɔnzuan - nu - zɔn .

(src)="15"> - A - kä dlɩzɛmönanɩsɛ - aˈa ˈsaa - a kää - mumuë ˈɲɛɛ , ˈɲupälɩ a - mi - a ˈkä ɔ ghlɩ ˈnɩ ?
(trg)="15"> Kwa ˈˈgblü ꞊ ya kë - së , ˈdhuëë - - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - ꞊ slɔɔ ?

(src)="16"> ( 1 ) - A - kä dlɩ zɛmö nɛnɩɩ , sɛ yɩ tula ɔ nɩɩ ‘ ˈnɛ a ˈnɛɛ ’ ?
(trg)="16"> ( 1 ) Kwa - bha - gbɔɔ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu ˈka - sü , - ya - zɔn ꞊ dhɛ kwa “ - dɔ ˈwɔn kë - dhɛ ˈka ” - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="17"> ( 2 ) Lagɔ a - nʋa - wa kää - bɛ , sɛ wa yi ɔ zɩˈɛ wa ˈbhɩa - waaa - lu - kä ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="17"> ( 2 ) Kwa ꞊ dhegblü - nu wo ˈko - takun ꞊ nɔɔn - wɔn ˈgü ꞊ dɛɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="18"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="18"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="19"> Sɛɛ Ablaamö tula ɔ nɩɩ , Lagɔ ˈmö ɔ ˈtɛɛnɩ a - a dlɩ ˈnɩ ?
(trg)="19"> Ablaamö - ya - zɔn ꞊ dhɛ ˈö ö - zo - yö Zoova - dhɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="20"> ( 1 ) ˈDɩmözʋwɛlɩɩ a - mi Pɔɔlʋ ˈɲɛ ɔ Timotee ˈnɩ ?
(trg)="20"> ( 1 ) - Dhioo - mɛɛn ˈö Pɔdhö - ya dɔ Timote - ta ?

(src)="21"> ( 2 ) Zɩˈɛ a dɔˈwʋ , sɛ - a bhɛnɩ ɔ - a ˈkä Pɔɔlʋ ˈa ˈdɩmözʋwɛlɩ ˈla - gänɩ ˈnɩ ?
(trg)="21"> ( 2 ) - Dhioo ˈö Pɔdhö - ya dɔ bhë , kwa - dho - a ꞊ ya ꞊ bhlëë ˈgü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="22"> Lagɔlibhoo a za , - lii a - mi - a kä ɔ - a ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(src)="23"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .
(trg)="22"> ˈMën ˈö kwa dua ˈdhö - mü ˈkwa - kë ? - A ˈwɔnzuan - nu - zɔn .

(src)="24"> Wʋlʋnɔ a - mu zʋ bhä teɲii ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="23"> ꞊ Nɔɔn - mɛɛn ˈö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü - dhi ꞊ dedewo ?

(src)="25"> ( 1 ) ˈPɩwʋzokwë nɩ a pɩɔ - wʋ ˈsunɩɛ - mä nɩkpa wa ˈkä monɩ a - bɛ ghlɩ nzɩ wa ˈkä wʋlʋnɩlii - kä , ˈsaa ˈku bhä zɩkö ghlɩ ˈnɩ ?
(trg)="24"> ( 1 ) ˈMën - dho kë ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa - nɔɔn - nu ˈka ?

(src)="26"> ( 2 ) ˈSaa ˈkää zɩkö ˈpɩwʋ nɩ ghlɩ a wɛlɩ - a - yiɛ , sɛ yɩ - kaɲɩ ɔ kwänɩ - a ˈkä - aˈa dlɩpäsaa ˈmö zlɔmanɩ wʋlʋnɔɔ a sɛtɛlɩtɛlɛ a dɔˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="25"> ( 2 ) ˈDhɛ ˈö - kë ꞊ dhɛ ˈˈkpɔnŋ ꞊ taa - nɔɔn ˈgü - dho shiʋ̈ˈˈ bhë , kwa - dho - a ˈsü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="27"> 17 , 18 . - Li a - lii a - mi Lagɔ gbä ɔ ɔ ˈkä ɔ bhɛya ˈɲɛ ˈnɩ ?
(trg)="26"> 17 , 18 .
(trg)="27"> ˈMën ˈö - Zlan - ya ˈˈplüün bho ö ˈbhamɛn - nu - dhɛ ?

# btg/2017497.xml.gz
# daf/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ A ˈkä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpäpänɩ , a ˈkäa ˈyli yɔwʋ ˈtɛɛ ˈyize . ” ​ — 1 TES .
(trg)="1"> “ - Ka ka ˈko - nu - zʋ - gban , kö ˈka ka ˈko - nu faan dɔ yi ꞊ gban ˈka . ” — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Sɛɛ Zoova paaɲɩ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="3"> Zoova - yö kwa - zo - gban - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="4"> - Aa nɩkpɛ - kä ˈku , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ ɔ yɩ - kaɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="4"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , Biblö ˈˈɲan - mɛɛn ˈwo ꞊ mɔn - a - bha ˈwo - - zo - gban ?

(src)="5"> ˈN - mɔmɔɔ a nɩkpɛ - kä ˈku , sɛɛ lagɔzɩkpaa ˈkɔ ɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="5"> Mɛn - nu ˈö ga ꞊ ya bhɔ - an - bha , - zlanwokɔdhigümɛn - nu - dho - an - zo - gban - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="6"> 1 , 2 . - Waɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , sɛɛ - a ˈkʋa swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä ɔ - a ˈkä yɩ wɛlɩ yɔwʋ yɩlɩ ˈnɩ ?
(trg)="6"> 1 , 2 .
(trg)="7"> ˈMën - kë ˈö - së kö mɛn - nu ˈö ga ꞊ ya bhɔ - an - bha , ˈkwa - an - zo - gban - kɔ - wɔn blɛɛˈˈ ?

(src)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="8"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="8"> 3 , 4 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zoova - yi sɛ nɩɩ - ɔɲɩ dɛsɛkänɩkpɛ yɛɛ ˈkuu , wa kä wa ˈkɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="9"> 3 , 4 .
(trg)="10"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , Zoova - ya ˈwɔn - dɔ ꞊ dhɛ - a - bhawɔn - yö - zogbandhe - bha .
(trg)="11"> Kwa - ˈwɔn - dɔ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="9"> 5 , 6 .
(trg)="12"> 5 , 6 .

(src)="10"> Sɛɛ Zoova zʋ bhä ˈn ɔ paaɲɩ bhä swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="13"> ˈMën ˈkwa - dho - a kë kö Zoova - yö kwa - zo - gban ?

(src)="11"> 7 , 8 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii - yiɲɩ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="14"> 7 , 8 .

(src)="12"> Lazaa ˈkää ˈkuu , sɛɛ Zezwii tula ɔ nɩɩ ɔ kä ŋäzɩdlɩ ˈnɩ ?
(trg)="15"> ˈMën ˈö - - zɔn kwa - dhɛ ꞊ dhɛ Yesu - dho kwa - zo - gban ?

(src)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a ˈkɩ ɔ dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Zezwii kä - bhlɛ zɩˈɛ ŋäzɩdlɩ ˈyize ˈnɩ ?
(trg)="16"> ˈDhɛ Dhazaa - wɔn - kë , Yesu - ya - zɔn - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ - yö - mën ö ˈka ?

(src)="14"> - Na dɔˈwʋ , Biblë a gbɛlɩ - mi bhɛnɩ bhä yɩ ˈkä nɩkpɛ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="17"> Kwa - ˈwɔn - dɔ ꞊ dhɛ kwa - wëë - yö Yesu - kë ˈpö ꞊ dɛɛ - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="15"> Sɛɛ - a ˈkä ɔ ˈzʋ nzɩ - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="19"> ˈWɔn ꞊ bhlëësü - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - kë kö ˈkwa mɛn - nu - zo - gban ?

(src)="16"> Dlɩ - kä nɩkpɛ ˈmö ylinɩ dɔˈwʋ - wʋ , ˈsaa - aaa bhä - kä - a ˈkä ˈwʋ dlʋ ˈnɩ ?
(trg)="20"> ˈMën ˈö kwa - zo ˈyii - dho bhɔ - a ˈka ˈö - gban ga - ya wo - sü - bha ?

(src)="17"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , - n - kɔɔ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpää yii , sɛɛ - n ˈkä bhä gbä nɩ ?
(trg)="21"> ˈMɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha , ˈmën ˈü - dho - a pö - a - dhɛ kö ˈü - - zo - gban ?

(src)="18"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä a dɛ , - n ˈnɩ sɛɛ - n ˈkä gbää - yi , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(trg)="22"> ꞊ Ya kë ꞊ dhɛ ˈmɛn ga ꞊ ya bhɔ - a - bha - a zuʋ̈ˈˈ dhuaaˈˈ - sü - yö ü - gɔ ˈˈgbɩɩ - , ˈmën ˈü ꞊ mɔn - a - bha ˈü - - kë ?

(src)="19"> ( - Ziplea - a nʋä “ Des paroles consolantes ” yɩlɩ - mä . )
(trg)="23"> ( Kpɔɔˈˈ ˈpö ˈkɔnën “ Mɛn zuʋ̈ˈˈ dhuaaˈˈ - wo - nu ” - bha . )

(src)="20"> - Ɔɲɩ nɩkpɛ ˈkuä , ˈsaa - n bhɛnɩ bhä - n ˈkä ˈmö ghlɛnɩ nzɩ - n ˈkɔ ˈlɩlɩlɩ a dɔˈwʋ swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈnɩ ?
(trg)="24"> ˈMën ˈö ꞊ mɔn - a - bha ˈö mɛn ˈˈwɛɛ - nu - zo - gban ꞊ dedewo ?

(src)="21"> 17 - 19 . - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - a kä bhä - a ˈkä - mumuë swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈpä ˈyize ˈnɩ ?
(trg)="25"> 17 - 19 .
(trg)="26"> ˈMën - kë ˈö kwa dua ˈdhö - mü kö ˈkwa mɛn - nu - zo - gban ˈkwa ˈdho - ˈka ?

(src)="22"> ˈSaa Zoova gbää ɔ ˈkä zɩkö nʋʋ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ - lɛ ɔ wɛlɩ a - mi pää teɲii swɩ ɲɛmʋ ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="27"> - Mën ˈö Zoova - ya ˈˈplüün bho ˈö mɛn - zo - gban ꞊ dedewo ?

# btg/2017498.xml.gz
# daf/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ A nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ [ . . . ]
(trg)="1"> “ - Ka Zoova ˈtɔ bhɔ , [ . . . ]

(src)="2"> Ɛˈɛ - bhö ɲɩasɛ , maa - sɩbhä ma - a nɛnɩɛ ˈn - sɩbhä - a kää - a ˈkä ˈzʋ ! ” ​ — PS .
(trg)="2"> ˈyö - tɔ - a - kë ˈˈdhʋ̈ - sü - yö - së . - A - dhɛ - mü kö - a ˈtɔ - yö bhɔ ” — PS .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> sɛɛ - na gbʋ plɛnɩɛ Zoova ˈylɩmö ˈnɩ ?
(trg)="4"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dhɛ ü - dhɔ - yö Zoova - kë ?

(src)="5"> ˈylɩmö nɩɩ Zoova - yimö ˈpʋpʋɛ ˈɲɛ ˈnɩ ?
(trg)="5"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dedewo ꞊ dhɛ Zoova - dho ü - takun ?

(src)="6"> sɛɛ Zoova ghlɛnɩɛ ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ - suä ˈɔ - nʋa ˈylɩmö ˈnɩ ?
(trg)="6"> ˈü - ˈwɔn dɔ ꞊ dhɛ Zoova - yö - bɔ ö ˈˈDhiwo - ta ˈyö ö - dhɔkëmɛn - nu - takun ?

(src)="7"> 1 - 3 .
(trg)="7"> 1 - 3 .

(src)="8"> ( 1 ) ˈTɛɲɩ - mɛ ˈmö wa ˈcɛlɩ ɔ - kamä Psaume 147 ˈnɩ ?
(trg)="8"> ( 1 ) ˈˈTʋ̈ŋ - mɛɛn ˈö ˈwo Psaume 147 - bɛn zë - a ˈka ?

(src)="9"> ( 2 ) ˈN - a - kä Psaume 147 ˈcɩɛ , ˈsaa wʋ - kaɲɩ ɔ sʋlʋnɩ ˈnɩ ?
(trg)="9"> ( 2 ) - Mën ˈö ˈkwa - dho - a yö Psaume 147 ˈgü ?

(src)="10"> Yizlaɛlɩ a - nʋa Silʋsɩ - ɲɛ mö a - a - mä Babilɔɔnɩ , ɔ ˈtatinuëë ˈyii , ˈsaa yɩ nuë bhä dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="10"> ˈDhɛ - Gblüdë Sidhisö - yö Izraɛdhö - mɛn - nu bho ˈˈgan ˈgü , - wo - kë wo - de ˈgü ꞊ dhɛ ?

(src)="11"> ˈSaa kä bhä ˈŋlɩ ˈnɩ ?
(trg)="11"> ˈYö ˈmën - kë ?

(src)="12"> Sɛɛ Zoova bhɛnɩɛ ɔ ˈkä ˈɔ ˈmötɛɛnɔɔ ˈmö ghlɛnɩ nzɩ ɔ ˈkä nɩkpa yɛmanɩ a dɔˈwʋ , sɛɛ Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - bhlʋ gbä ɔ ˈnɩ ?
(trg)="12"> Psaume - bɛnzëmɛn - ya - zɔn - kɔ - kë ꞊ dhɛ ꞊ dhɛ Zoova - yö mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈwaannu ?

(src)="13"> Wɛlɩɩ - yɩ cɛlɩɛ - mä Psaume 147 : 4 ˈmö , sɛɛ - a bhɛnɩ bhä - a ˈkɩ - li a - lii ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?
(trg)="13"> - Gleŋ - mɛɛn ˈö ˈkwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - sü Psaume 147 : 4 ˈgü ?

(src)="14"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="14"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="15"> 7 , 8 .
(trg)="15"> 7 , 8 .

(src)="16"> ( 1 ) Zoova a - nʋä - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ɔ - kʋä ˈpuë yii , ˈsaa ɔ yɩlɩ ɔ ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="16"> ( 1 ) Zoova ꞊ ya - pö ˈö nu ö - dhɔkëmɛn - dhɛ , ˈmën ˈö - - zo - yö - bo - a ˈka ?

(src)="17"> ( 2 ) A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ - yɩ tulaa nɩɩ , Zoova kä - aa ŋäzɩdlɩ .
(trg)="17"> ( 2 ) ˈWɔn ˈö kwa - ta , Zoova - ya ˈgüman kwa - gɔ . - A ˈwɔnzuan - zɔn .

(src)="18"> 9 , 10 .
(trg)="18"> 9 , 10 .

(src)="19"> Zoova - kaɲɩ kwänɩ a dɔˈwʋ , ˈsaa ɔ ɲɩaɲɩ ɔ tɛɛ ˈnɩ ?
(src)="20"> A nɩ pälɩ wɛlɩ ˈwʋ .
(trg)="19"> Zoova ꞊ yaa - pö ˈö kwa - takun , ˈmën ˈö - nu kwa - dhɛ - blɛɛsü ? - A ˈwɔnzuan do - zɔn .

(src)="21"> - Muë yɩbhää nɩɩ , Lagɔ nɩ kwänuë , ˈsaa wa kä bhä wa ˈkä nʋ ˈnɩ ?
(trg)="20"> Kwa - dho Zoova - bha mɛn - takun - faan ꞊ trɔɔn yö - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="22"> 12 , 13 .
(trg)="21"> 12 , 13 .

(src)="23"> ( 1 ) ˈN - a - kä nɩɩ Lagɔ nɩ kwänɩɲɩɩ , - lii - a - mi - a ˈnaa ˈkä ɔ nʋ ˈnɩ ?
(trg)="22"> ( 1 ) ˈKwa - pö Zoova - yö kwa - takun , ˈmën ˈkwa - dho ˈˈkan - - bha ?

(src)="24"> ( 2 ) - Muë - bhö ɔ Zoova ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="23"> ( 2 ) De - nu ˈwo Zoova zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü - dhi ?

(src)="25"> Wɛlɩ a - mi Psaume a ˈcɛlɩɲɔ - yi ɔ , - yɩ ˈtɛmanɔ bhä dlɩ ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="24"> - Mën - wɔn ˈö Psaume - bɛnzëmɛn zuʋ̈ˈˈ - ke - saa ?

(src)="26"> 15 - 17 .
(trg)="25"> 15 - 17 .

(src)="27"> ( 1 ) Zlɩ - mɛmɛɛ ˈmö , - a - kä ˈklɩyɩyɛ ˈmö - wʋ , ˈsaa yɩ nʋɲɩ ɔ ˈwlu ˈnɩ ?
(src)="28"> ˈN sɛɛ Zoova ghlɛnɩ bhä ˈɔ wɛlɩɩ ˈmö ˈn ɔ kwänɩɲɩ ɔ ˈnɩ ?
(trg)="26"> ( 1 ) Kwa bɔ - ni ˈgü ˈwɔn ˈˈgbɩɩ - - nu ˈgü , kwa - kë kwa - de ˈgü - kɔ - kë ꞊ dhɛ ? - Zlan - yö - bɔ ö - Wo - ta ˈö kwa - takun - kɔ - kë ꞊ dhɛ ?

(src)="29"> ( 2 ) ‘ Lagɔ ˈa wɛlɩɩ teɲii - yɩ guëë , ’ pälɩɛ - ka - sɩbhä a wɛlɩ ˈwʋ .
(trg)="27"> ( 2 ) - Kɔ ˈö ‘ - Zlan - Wo - yö - bia - lö - a ˈka , ’ - a ˈwɔnzuan - zɔn .

(src)="30"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n kɩ bhä dlɩ ˈwʋ nɩɩ , Lagɔ - wamö ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn - n yɩbhä ɔ - n ˈkä nɩɩ , ‘ - a nɩ ˈghlimanɩ Zoova ˈa ŋlɩɩ ! ’
(trg)="28"> Ü - bhaa ˈgü , ˈˈgblü - së - mɛɛn ˈö - Zlan ꞊ yaa - kë ü ˈka ?

(src)="31"> ˈnɩ ?
(trg)="29"> ˈMën ˈö - kë ˈü - dho - a pö “ Ya ˈtɔ bhɔ ” ?

# btg/2017499.xml.gz
# daf/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Nʋ ˈmäna Zoova a za , - lɛ a dɔˈwʋ ɔ - yimö ˈsaa - naˈa dlɩ yɩbhää ˈɲɛ . ” ​ — PS .
(trg)="1"> “ - Bhö zuʋ̈gblüdhi kë Zoova - dhɔkë - sü ˈgü , - yö - dho pë - nu ˈö ü zuʋ̈ˈˈ dɔ - an - bha , - an kë ü - dhɛ . ” — PS .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> ˈSaa - n ˈkä ɔ nʋ nzɩ - naˈa zɩkö a zɩkpaa ˈkä ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈnɩ ?
(trg)="3"> - Mën - wɔn ˈö ˈbha - ꞊ ya ü zuʋˈˈ ˈˈpiʋ̈ ˈö dho ü - bha - dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ kë - së ?

(src)="4"> - Dɩgba - kä - mä ˈɔ zɩkpaa ˈmö ˈtɛɲɩ ˈwuë ˈmö Lagɔ ˈa libhoo nʋ , ˈsaa ɔ ˈkä bhä ˈcɩɛ ˈnɩ ?
(trg)="4"> ˈMën ˈö - kë - yödhiʋ̈ ˈka - sü - ya - zɔn wluuˈˈ - nën - nu - dhɛ ?

(src)="5"> Nɩkpɛ - kä ˈyiosɛlibho nʋ , ˈsaa ɔ bhɛnɩ bhä ɔ ˈku ˈmö ghlɩnɩ ˈnɩ ?
(trg)="5"> Kö ˈü ü - bha - tosɛta kë - yödhiʋ̈dhɛ ˈgü , ˈmën ˈü - dho - a ꞊ slɔɔ ?

(src)="6"> ˈƆ zɩkö a zɩkpaa a dɔˈwʋ , sɛɛ - dɩgba kä bhä ɔ ˈkä ˈzʋ ˈnɩ ? - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn ɔˈɔɔ bhä - kä ɔ ˈkä yɩ za dlɩpänɔ ˈmö - wʋ ˈnɩ ?
(trg)="6"> ˈMën wluuˈˈ - nën dua ˈdhö - mü kö - yö ö - zota - a ˈgü ˈö - gban - a - bha - dhɛkpaɔ dhiaˈˈ - bha ?
(trg)="7"> ˈMën - kë ˈö suʋ̈ˈˈ dua ˈyaa - mü kö - ya kë ?

(src)="7"> ( Yɩlɩ - lɛ tɛɛnɩde a fotoo ˈklʋ . )
(trg)="8"> ( Pë ˈˈbin ˈö ˈwɔn - gɔ - ta bhë , - a - ga . )

(src)="8"> Sɛɛ - n - yi ɔ sɛ nɩɩ , Zoova yɩbhä nɩɩ - n nɩ - bhölɩnɩ zɩkö ˈmäna ˈmö ˈnɩ ?
(trg)="9"> ˈMën ˈö - - zɔn ü - dhɛ ꞊ dhɛ Zoova - ya ˈˈpiʋ̈ ˈü ˈwɔn - nu ˈö ˈwo dho zuʋ̈gblüdhi nu ü - dhɛ , - an ꞊ ya ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ ?

(src)="9"> ˈSaa Zoova yɩbhä bhä nɩɩ , - n nɩ nʋ ˈnɩ ?
(trg)="10"> ˈMën Zoova ˈdhö - a ˈˈpiʋ̈ ˈü - kë ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="11"> ˈSaa Zezwii nʋ bhä - yɩ zo bhä ˈmäna dlɩ zɛmö ˈnɩ ?
(trg)="12"> ˈMën ˈö zuʋ̈gblüdhi nu Yesu - dhɛ ?

(src)="12"> ˈSaa - n yɩbhää - n ˈkä nʋ , - n ˈkä yɩ wɛlɩ Klɩtɩɛwaa - wa - jɩbhɛ ˈɲɛɛ , - yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn yɩ kä ɔ dɛsɛ ˈnɩ ?
(trg)="13"> ˈMën - kë ˈö - së kö pë - nu ˈü ˈˈpiʋ̈ ˈü - an kë ˈü - an - wɔn blɛɛˈˈ Kletiɛn - nu ˈö - an - zo ꞊ ya - gban - an - dhɛ ?

(src)="13"> - Yɩ kä ɔ ˈŋlɩ ˈn lagɔwɛlɩbialibhoo - bhö ɔ - dɩgbö a - bɛ ˈmäna ˈwʋ ˈnɩ ?
(trg)="14"> ˈMën - kë ˈö - zlanwopösü - dhɔ - yö wluuˈˈ - nën ꞊ vadhɛ kë ?

(src)="14"> - Dɩgbö - mumuë ˈkä nɩkpa a - bɛ lagɔwɛlɩɩ ˈɲɛ a za , sɛ wa zʋ bhä ˈnɩ ?
(trg)="15"> ˈMën ˈö wluuˈˈ - nën ˈbhaa - nu - wa - kë kö - wo - zlanwopö mɛn ꞊ va - dhɛ ?

(src)="15"> Sɛɛ lagɔwɛlɩbialibhoo ˈcɩaɲɩ ɔ - li a - lii ˈnɩ ?
(trg)="16"> ˈMën - kë kwa ꞊ mɔn - a - bha ˈkwa - pö ꞊ dhɛ - zlanwopösü - yö mɛn - kian ꞊ dedewo ?

(src)="16"> - Aˈa pɩɔ ˈyli , wa - nɩɲɩ ˈyukwli - pʋnɩ - kë , sɛɛ - a ˈkä ˈzʋ nzɩ lagɔlibhoo - kaɲɩ ˈmäna ˈwʋ - bhö ˈyize ?
(trg)="17"> ˈKö - kë ꞊ dhɛ mɛn - nu ˈwaa wo ˈˈtʋ ˈto ü - wo - bha , ˈmën ˈö - dho zuʋ̈gblüdhi nu ü - dhɛ - zlanwopösü ˈgü ?

(src)="17"> Lagɔlibhoo a ke - maɲɩ nʋnʋdɔˈwʋ - dɩgbö a - bɛ nʋ bhä ˈmäna ˈnɩ ?
(trg)="18"> - Zlan - bha yö ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ suu ˈbhaa - mɛɛn ˈö wluuˈˈ - nën - nu ꞊ vadhɛ ˈwo zuʋ̈gblüdhi ꞊ slɔɔ - a ˈgü ?