# bi/102017002.xml.gz
# hmn/102017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Magasin ya i no blong salem .
(trg)="2"> Phau ntawv no tsis yog luam los muag yuav nyiaj .

(src)="3"> Oli yusum long fulwol blong tijim ol man long Baebol .
(trg)="3"> Phau ntawv no tau luam tawm los pab tibneeg thoob qab ntuj kawm phau Vajlugkub uas yog txhawb los ntawm cov nyiaj pub dawb .

(src)="4"> Wok ya i stanap long presen mane nomo .
(trg)="4"> Yog xav pub nyiaj siab dawb , mus rau www.jw.org / hmn .

(src)="5"> Blong givim presen mane , plis go long www.jw.org .
(trg)="5"> Yog tias tsis pom qhia , cov Nqe uas sau cia rau hauv phau ntawv no yog los ntawm phau Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004 .

(src)="6"> Long magasin ya oli yusum Baebol long Bislama .
(trg)="7"> Kuj tau muab tej lo uas sau yuam kev kho kom yog .

(src)="7"> Be taem oli yusum sam vas blong Niu Wol Translesen Baebol , oli putum NW biaen long hem .
(trg)="8"> Thaum pom TMZ qhia tias cov nqe ntawd yog los ntawm phau Vajlugkub Txoj Moo Zoo Uas Yog Vajtswv Txojlus Phau Txhais Tshiab .

(src)="8"> Mo taem oli yusum wan narafala Baebol , oli putum nem blong hem biaen long vas .
(trg)="9"> Thaum pom VTL qhia tias cov nqe ntawd yog los ntawm phau Vajlugkub Vajtswv Tej Lus Cawm Neeg Txojsia .

# bi/102017003.xml.gz
# hmn/102017003.xml.gz


(src)="1"> Ol Save Insaed
(trg)="1"> Cov Ntsiab Lus

(src)="2"> 8 Smael Blong Yu — I Wan Presen
(trg)="2"> 8 Koj Puas Kheev Luag Thiab ?

(src)="3"> 10 BAEBOL I TALEM WANEM
(trg)="3"> 10 VAJTSWV TXOJLUS QHIA

(src)="4"> Kilim Pikinini Long Bel
(trg)="4"> Kev Rho Menyuam

(src)="5"> 12 “ Lav We Oli Soem i Tajem Hat Blong Mifala ”
(trg)="5"> 12 “ Lawv Hlub Tshua Peb Kawg Li ”

(src)="6"> 14 ADVAES LONG FAMLE
(trg)="6"> 14 KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

(src)="7"> Soemaot Se Yu Glad Long Hasban No Waef Blong Yu
(trg)="7"> Ris Txiaj Yog Li Cas ?

(src)="8"> 16 ?
(trg)="8"> 16 PUAS MUAJ IB TUG TSIM ?

(src)="9"> I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA ?
(trg)="9"> Tus Ntsaum Nyiaj Cov Plaub

# bi/102017004.xml.gz
# hmn/102017004.xml.gz


(src)="1"> Ol ripot oli soemaot se namba blong ol yangfala we oli gat sik ya dipresen , i stap kam antap bigwan .
(src)="2"> ?
(trg)="1"> Muaj xov tshaj tawm tias cov hluas uas muaj kev nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm xwb .

(src)="3"> Long tingting blong yu , olsem wanem blong winim problem ya ?
(trg)="2"> Dabtsi thiaj yuav pab tau lawv ?

(src)="4"> “ Wekap ! ”
(trg)="3"> Phau Tsim Dheev !

(src)="5"> ya i givim sam advaes we ol yangfala oli save folem blong winim problem ya , mo tu ol samting we ol papa mo mama oli save mekem blong givhan .
(trg)="4"> no qhia tias cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab yuav tsum ua li cas , thiab kuj qhia seb cov niam txiv yuav pab lawv li cas .

# bi/102017005.xml.gz
# hmn/102017005.xml.gz


(src)="1"> Stori Blong Fran Pej
(trg)="2"> MAIM * yog ib tug ntxhais tau raug li no .

(src)="2"> ANA * i talem se : “ Taem mi kasem sik ya dipresen , mi harem nogud mo mi wantem slip nomo .
(trg)="3"> Nws hais tias : “ Thaum kuv nyuaj siab tuaj , kuv tsis xav ua dabtsi li , tej kuv ib txwm nyiam ua los kuv tsis xav ua li lawm .

(src)="3"> Mi no moa stap mekem ol samting we mi laekem blong mekem .
(trg)="4"> Kuv xav pw xwb .

(src)="4"> Mi harem se ol narafala oli no lavem mi , mo mi gud blong nating nomo .
(trg)="5"> Kuv pheej xav tias tsis muaj leejtwg hlub kuv thiab kuv tsis muaj nqes li .

(src)="5"> Mo tu , mi harem se mi stap mekem hadwok long ol narafala . ”
(trg)="6"> Kuv tsuas ua nra hnyav rau luag xwb . ”

(src)="6"> Julia i talem se : “ Taem mi kasem sik ya , mi harem se mi wantem kilim mi wan i ded .
(trg)="7"> Liag kuj yog ib tug ntxhais tau raug li no thiab .

(src)="7"> Be rili se mi no wantem ded , mi jes wantem stopem sik ya nomo .
(trg)="8"> Nws hais tias : “ Kuv xav tua kuv tus kheej , tsis yog kuv xav tuag tiamsis vim kuv tsis xav nyuaj siab lawm .

(src)="8"> Mi mi kea long ol narafala , be taem mi harem nogud , mi no kea long olgeta . ”
(trg)="9"> Kuv yeej hlub tshua lwm tus , tiamsis thaum kuv nyuaj siab tsis muaj dabtsi tseem ceeb rau kuv li lawm . ”

(src)="9"> Ana mo Julia tufala i yangfala nomo taem tufala i kasem sik ya dipresen .
(trg)="10"> Thaum Maim thiab Liag nkawd nyuam qhuav nto hluas nkauj , nkawd txawm tau tus mob nyuaj siab no lawm .

(src)="10"> Sam yangfala maet oli harem nogud wanwan taem nomo , be Ana mo Julia samtaem tufala i harem nogud blong plante wik o manis .
(trg)="11"> Cov hluas coob tus yeej muaj kev nyuaj siab , tiamsis Maim thiab Liag nkawd tsis yog nyuaj siab ob peb hnub xwb , nkawd nyuaj siab tau ntau hnub ntau hli .

(src)="11"> Ana i talem se : “ I olsem we yu stap long wan hol we i godaon we i godaon mo i no gat rod blong yu kamaot .
(trg)="12"> Maim piav tias zoo li nws nyob hauv ib lub qhov tob tob tsaus ntuj nti tawm tsis tau li .

(src)="12"> Mo yu harem se bae yu kam krangke . ”
(trg)="13"> Nws hais ntxiv tias : “ Kuv mloog zoo li kuv tsis yog tibneeg , zoo li yus tsis muaj hlwb li lawm . ”

(src)="13"> I no Ana mo Julia nomo we i kasem sik ya .
(trg)="14"> Tsis yog Maim thiab Liag nkawd thiaj raug li no xwb .

(src)="14"> Tede , plante yangfala oli kasem sik ya , mo namba blong olgeta i stap kam antap .
(trg)="15"> Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm .

(src)="15"> Wol Helt Ogenaesesen ( WHO ) i talem se : “ Ol yangfala blong 10 kasem 19 yia oli kasem sik ya dipresen i bitim ol narafala sik . ”
(trg)="16"> Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ( World Health Organization lossis WHO ) pom tias vim muaj tus mob nyuaj siab , cov hluas coob tus ( 10 txog 19 xyoos ) thiaj muaj mob muaj nkeeg .

(src)="16"> Sipos wan yangfala i kasem sik ya , bambae yu luksave nomo taem hem i no stap slip gud , hem i no stap kakae gud , mo i stap lusum weit .
(trg)="17"> Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab , mas nyuaj siab txhua hnub txhua hmo mus txog ntau lub hlis .

(src)="17"> Mo tu , hem i harem se evri samting long laef blong hem bambae oli neva kamgud , hem i no gat hop , i no glad , mo i harem se hem i no impoten .
(trg)="18"> Lawv noj tsis qab pw tsis sov , tej txhia ho pw tas hnub tas hmo .
(trg)="19"> Tej txhia yuag lossis rog tuaj .

(src)="18"> Mo tu , hem i no wantem joen wetem narafala , mo oltaem tingting blong hem i flae olbaot , i stap tingbaot blong kilim hem i ded , mo i mekem sam narafala samting bakegen we ol dokta oli no save eksplenem .
(trg)="20"> Lawv tsis muaj kev cia siab , lawv nyob mluas mlob tu siab ntsuav .
(trg)="21"> Lawv xav nyob twm zeej , lawv saib zoo li lawv tsis tsim txiaj dabtsi .

(src)="19"> Blong ol dokta oli luksave se wan man i kasem sik ya , plante taem oli jekem sipos ol saen we yumi jes tokbaot , oli stap hapen blong plante wik finis , mo oli stap spolem laef blong hem evri dei .
(trg)="22"> Thaum lawv mus kawm ntawv lawv khaws tsis tau ib los tseem ceeb , lawv tsis muaj siab mloog , thiab lawv ua dabtsi los ua tsis tsheej .
(trg)="23"> Tej zaum lawv kuj xav txo lawv txojsia thiab .

(src)="20"> Wan ripot we i kamaot long WHO , i talem se : “ Sik ya i kamaot from plante samting .
(trg)="24"> Thaum mus cuag kws kho mob , luag hais tias tsis muaj mob dabtsi .

(src)="21"> Maet i kamaot from fasin we wan man i mekem long narafala , no maet from tingting mo bodi blong yumi . ”
(trg)="25"> Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ( WHO ) qhia tias muaj ntau yam raug cov hluas , lawv thiaj tau tus mob nyuaj siab .

(src)="22"> Hemia ol samting olsem :
(trg)="26"> Tej zaum lwm tus saib tsis tau lawv , lossis lawv ntxhov siab dhau lawm , thiab tej zaum kuj yog tim roj ntsha lawv thiaj tau tus mob ntawd .

(src)="23"> Bodi .
(trg)="27"> Tej roj ntsha .

(src)="24"> Julia i kasem sik ya from we samfala long famle blong hem oli kasem .
(trg)="28"> Yog caj ces mob , niam txiv mob ces tej zaum metub menyuam thiaj mob .

(src)="25"> Taswe , i luk olsem se sik ya i save pas folem laen blong famle .
(trg)="29"> Tau muaj li no hauv Liag tsev neeg .

(src)="26"> Mo i save kasem man we i gat sik blong hat , mo man we ol smosmol samting long bodi blong hem ( homon ) oli stap jenis .
(trg)="30"> Kuj muaj lwm yam los ua kom xeeb tau tus mob nyuaj siab thiab , xws li thaum ib tug hluas lub cev tabtom loj hlob hloov mus ua tus neeg laus lossis tej hlab ntsha txhaws .

(src)="27"> Mo tu , sipos man i stap tekem plante meresin we i spolem bodi blong hem , bambae i isi nomo blong hem i kasem sik ya , mo i save kam mowas .
(trg)="31"> Tsis tas li ntawd , yog tus hluas haus yeeb haus tshuaj , haus dej haus cawv ces tej zaum yuav xeeb tus mob nyuaj siab thiab , lossis ua rau nws tus mob huam tuaj .

(src)="28"> *
(trg)="32"> *

(src)="29"> Tingting tumas .
(trg)="33"> Kev ntxhov siab .

(src)="30"> I no rong blong man i tingbaot wan samting , be sipos oltaem hem i stap tingting tumas long samting ya , hem i save spolem tingting mo bodi blong hem go kasem mak ya we hem i save gat dipresen .
(trg)="36"> Txojkev ntxhov siab thiaj ua rau cov hluas muaj tus mob nyuaj siab tiamsis tsis muaj leejtwg paub tseeb tias tim li cas lawv thiaj tau tus mob ntawd , puas yog tim ib yam xwb lossis ntau yam uas hais tas no , lawv thiaj mob .
(trg)="37"> Cov hluas ntxhov siab ntau yam .

(src)="31"> Olsem we yumi tokbaot finis , i gat plante samting we i save mekem ol yangfala oli kasem dipresen .
(trg)="38"> Tej zaum lawv ntxhov siab vim lawv niam lawv txiv sib cais sib nrauj lossis muaj ib tug uas lawv hlub tshua tau tas sim neej lawm .

(src)="32"> Hemia ol samting olsem , papa mo mama i divos no i seraot , wan famle i ded , yangfala ya i kasem wan sik , wan bigfala aksiden , wan i kilim no i repem hem , o hem i harem nogud from we i had blong hem i lanem samting long skul .
(trg)="39"> Tej zaum lawv raug txhom , raug yuam , raug ntaus , lossis raug tej xwm txheej loj .

(src)="33"> Taem papa mo mama i fosem pikinini blong traem kasem ol hae mak we hem i no naf blong kasem , maet long skul , hemia i save mekem pikinini i kasem dipresen .
(trg)="40"> Yog lawv kawm dabtsi los kawm tsis tau , lossis yog lawv niam lawv txiv xav kom lawv yog tus kawm keej tshaj kuj ua rau lawv ntxhov siab thiab .

(src)="34"> Sam narafala samting bakegen we oli save mekem pikinini i tingting tumas , hemia sipos wan stronghed pikinini i stap spolem hem long skul , no maet papa o mama blong hem i kasem dipresen , no maet hem i luk se fasin blong papa mo mama i jenis oltaem , no maet hem i stap wari long fiuja blong hem .
(trg)="41"> Yog cov menyuam pem tsev kawm ntawv pheej thab lawv , thiab yog lawv tsis paub lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas , lossis yog lawv niam lawv txiv muaj tus mob nyuaj siab es tsis paub txhawb thiab nplig lawv , lossis nkawd tsis tab cuab tab yig , tag nrho tej no ua rau tus hluas ntxhov siab heev .

(src)="35"> Sipos wan yangfala i kasem sik ya , ?
(src)="36"> wanem i save halpem hem blong winim ?
(trg)="42"> Ua li , yog lawv pib muaj tus mob nyuaj siab , dabtsi yuav pab tau lawv ?

(src)="37"> Wan man we i sik tumas from dipresen , hem i save kamgud sipos hem i folem ol advaes blong wan dokta we i save gud sik ya mo i dring meresin blong hem .
(trg)="43"> Tej zaum cov uas tau tus mob nyuaj siab yuav tau noj tshuaj pab thiab nrog ib tug kws kho mob nyuaj siab tham .

(src)="38"> * Jisas Kraes i talem se : “ Man we i no sik , hem i no nidim dokta , be man we i sik , yes , hem i nidim dokta . ”
(trg)="44"> * Yexus Khetos hais tias : “ Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj , tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb . ”

(src)="39"> Wan sik i save spolem eni haf blong bodi blong yumi , hemia i minim bren blong yumi tu .
(trg)="45"> ( Malakau 2 : 17 ) Kev mob nkeeg yuav raug peb cev nqaij daim tawv qhovtwg los tau , kuj raug tau tej paj hlwb thiab !

(src)="40"> Mo maet yumi mas mekem sam jenis long fasin blong laef blong yumi , blong yumi harem gud long tingting blong yumi .
(trg)="46"> Tej uas peb ua tsis yog raug peb lub cev xwb , tiamsis raug peb lub siab thiab , yog li ntawd peb yuav tsum saib xyuas peb tus kheej .

(src)="41"> Sipos yu kasem sik ya dipresen , i gud yu mekem sam samting blong lukaot gud long bodi mo tingting blong yu .
(trg)="47"> Yog koj tau tus mob nyuaj siab , saib xyuas koj tus kheej zoo zoo , tsis hais ntawm sab nqaij tawv lossis txojkev xav .

(src)="42"> Eksampol , yu kakae gud , yu slip plante , mo yu eksasaes oltaem .
(trg)="48"> Noj zaub mov zoo zoo , pw kom txaus , thiab dhia ua si .

(src)="43"> Taem yu mekem eksasaes , yu save glad , yu gat moa paoa , mo yu save slip gud .
(trg)="49"> Yog koj dhia ua si koj yuav kaj siab dua , koj yuav nquag tuaj , thiab koj yuav pw tuaj dab ntub dua .

(src)="44"> I gud yu traem luksave ol samting we oli save mekem se yu gat dipresen , mo ol saen blong sik ya , mo yu traem mekem wan samting blong winim .
(trg)="50"> Ua tib zoo xav seb dabtsi ua rau koj nyuaj siab , xwv koj thiaj paub zam tej ntawd .

(src)="45"> Yu tokbaot long wan man we yu trastem hem .
(trg)="51"> Npaj seb yuav ua li cas koj thiaj rov kaj siab .

(src)="46"> Ol famle mo ol gudfala fren blong yu oli save halpem yu .
(trg)="52"> Qhia koj tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg uas koj ntseeg siab .

(src)="47"> Yu raetemdaon ol tingting mo ol filing blong yu long wan buk .
(trg)="53"> Yog muaj tej kwvtij phoojywg txhawb koj ces yuav pab tau koj kaj siab zuj zus tuaj .

(src)="48"> Hemia samting we i bin givhan long Julia .
(trg)="54"> Muab koj tej kev xav sau rau hauv ib phau ntawv .

(src)="49"> Be impoten samting se yu mas mekem sam samting blong fren gud wetem God .
(trg)="55"> Liag tau ua li ntawd .

(src)="50"> Hemia i save halpem yu blong yu harem gud oltaem long laef .
(trg)="56"> Tiamsis koj txojkev ntseeg yog qhov tseem ceeb tshaj ; yuav pab tau koj muaj kev cia siab .

(src)="51"> Jisas Kraes i talem se : “ Olgeta we oli stap lukaot God from we oli no gat paoa blong hem long laef blong olgeta , oli save harem gud . ” — Matiu 5 : 3 .
(trg)="57"> Yexus Khetos hais tias : “ Cov uas hnov Vajtswv tej lus . . . yog cov uas tau nyob kaj siab lug . ” ​ — Luka 11 : 28 .

(src)="52"> Kakaegud , eksasaes plante , mo slip plante
(trg)="58"> Noj zaub mov zoo , dhia ua si , pw kom txaus

(src)="53"> Taem yu ridim Baebol , yu save harem gud
(trg)="59"> Nyeem Vajtswv Txojlus thiaj nplig tau koj lub siab

(src)="54"> Ana mo Julia tufala i pruvum se toktok blong Jisas i tru .
(trg)="60"> Maim thiab Liag pom tias yeej muaj tseeb li Yexus tau hais .

(src)="55"> Ana i talem se : “ Wok blong God i halpem mi blong tingbaot ol narafala man , be i no ol problem blong mi .
(trg)="61"> Maim hais tias : “ Thaum kuv ua Vajtswv tes haujlwm kuv xav txog lwm tus xwb .

(src)="56"> I no isi blong mekem olsem , be taem mi mekem , mi glad tumas . ”
(trg)="62"> Kuv tsis nco qab xav txog kuv tej teeb meem lawm .

(src)="57"> Julia i luk se taem hem i prea mo i ridim Baebol , hemia i halpem hem blong i harem gud .
(trg)="63"> Yeej tsis yoojyim tiamsis pab tau kuv kaj siab dua . ”

(src)="58"> Hem i talem se : “ Taem mi talemaot ol tingting blong mi long God , mi no moa wari .
(trg)="64"> Thaum Liag nyeem Vajlugkub thiab thov Vajtswv , nplig tau nws lub siab heev .

(src)="59"> Mo Baebol i halpem mi blong luksave se , mi mi impoten long ae blong God mo oltaem hem i kea long mi .
(trg)="65"> Nws hais tias : “ Thaum kuv thov Vajtswv kuv qhia txhua yam rau nws , kuv thiaj muaj lub siab tus .

(src)="60"> Mo tu , Baebol riding i givhan long mi blong mi gat wan gudfala tingting long fiuja . ”
(trg)="66"> Thaum kuv nyeem Vajlugkub kuv pom tias Vajtswv yeej hlub kuv tiag , thiab kuv muaj nqes heev rau nws .

(src)="61"> Jehova God i Mekem yumi .
(trg)="67"> Tej uas kuv nyeem pab kuv cia siab ntsoov rau yav tom hauv ntej . ”

(src)="62"> Hem i savegud we ol samting we i hapen long laef blong yumi mo ol samting long bodi blong yumi , oli save jenisim tingting mo filing blong yumi .
(trg)="68"> Vajtswv Yehauvas yog tus uas tsim peb , nws yeej paub peb lub siab thiab tej uas peb raug hauv peb lub neej tibsi .

(src)="63"> Taswe hem i givim ol samting we yumi nidim blong sapotem yumi mo mekem yumi hapi .
(trg)="69"> Nws paub zoo tias vim li cas peb thiaj muaj kev nyuaj siab .

(src)="64"> Maet hem i save yusum wan man we i gat sore mo i kasem save long yumi , blong hem i halpem yumi .
(trg)="70"> Nws yuav nplig peb siab , tej zaum nws kuj txib lwm tus tuaj nplig peb thiab .

(src)="65"> Be i gat taem i stap kam we God bambae i finisim evri sik we oli spolem yumi .
(trg)="71"> Twb yuav txog lub caij uas Vajtswv kho peb tej kev mob kev nkeeg kom zoo huvsi .

(src)="66"> Aesea 33 : 24 i talem se : “ Bambae i no moa gat man olbaot long kantri ya we i save talem se hem i sik . ”
(trg)="72"> Yaxaya 33 : 24 hais tias : “ Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias , ‘ Kuv mob lawm . ’ ”

(src)="67"> Yes , God i promes se : “ Hem bambae i ravemaot wota blong ae blong [ yumi ] .
(src)="68"> Nao bambae i no moa gat man i ded , mo bambae man i no moa krae from man we i ded .
(src)="69"> Bambae i no moa gat man i krae , mo bambae man i no moa harem nogud long bodi blong hem . ” !
(trg)="73"> Vajtswv cog lus tseg hauv phau Vajlugkub tias nws “ yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag , txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm , txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm . ”

(src)="70"> Promes ya i mekem yumi harem gud tumas !
(trg)="74"> ( Qhia Tshwm 21 : 4 ) Tej lus no yeej nplig tau peb siab heev !

(src)="71"> Yu save go long Websaet ya jw.org , blong save moa long samting we God bambae i mekem long ol man long wol ya .
(trg)="75"> Yog koj xav kawm ntxiv txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb thiab noob neej , mus saib peb lub vej xaij jw.org / hmn .

(src)="72"> Mo bambae yu luk wan gudfala Baebol mo sam atikol we oli tokbaot sik ya dipresen mo sam narafala topik bakegen .
(trg)="76"> Muaj phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas tham txog ntau lub ntsiab .

(src)="73"> Mifala i jenisim sam nem .
(trg)="77"> Kuj qhia txog tus mob nyuaj siab thiab .

(src)="74"> Plante sik , meresin , mo ol drag , oli save jenisim fasin blong man , taswe , i moa gud we man i tekem stret meresin we dokta i talem .
(trg)="78"> Tau muab cov npe hauv zaj no hloov lawm .
(trg)="79"> Yuav tau mus cuag kws kho mob luag thiaj paub tias puas yog mob nyuaj siab , los yog mob lwm yam .

(src)="75"> Wekap !
(trg)="80"> Tsim Dheev !