# bhw/2016084.xml.gz
# mh/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> KATAK KO KÕN TAITÕL̦IN BOK IN

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ Nejũ , kwõn . . . jab . . . jañ . . . bwe Anij ejel̦ã ta eo em̦m̦antata ñan kõj . ”

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> Kar jiroñl̦o̦k naan kein ñan juon kõrã etan Barbara .

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="4"> Ear pãd ilo iien ilomej eo an jemãn , eo ear mej ilo kar juon ãkjitõn .

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(trg)="5"> Barbara ear lukkuun epaake jemãn .

(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="6"> * ( Lale kõmel̦el̦e eo itulal̦ . )

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="7"> Ke juon iaan ro repaake ear jiroñl̦o̦ke naan kein , men in ear l̦ap an kõmetake bũruon jãn an kaenõm̦m̦ane .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="8"> Ekkã an ba ippãn make bwe Anij en kar jab bõk jemãn meñe ejel̦ã ta eo em̦m̦antata .

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="9"> Elõñ iiõ tokãlik , ke Barbara ear kajjioñ jeje kõn men eo ear wal̦o̦k ñan jemãn ilo juon bok , ear alikkar bwe ejjañin jako an bũrom̦õj kõn jemãn .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="10"> Ãinwõt Barbara , emaroñ lukkuun to an jako an juon bũrom̦õj , el̦aptata ñe ear lukkuun epaake armej eo emej .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="11"> Baibõl̦ ej ba bwe mej ej ‘ rũkõjdat eo ãliktata . ’

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="12"> ( 1 Korint 15 : 26 ) Mej ej wal̦o̦k ñan jabdewõt armej im ejjel̦o̦k juon emaroñ bõbrae an wal̦o̦k .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="15"> Kõn men in , ñe juon eo jej yokwe ej mej , jejjab aikuj bwilõñ ñe jej bũrom̦õj im jejaje ta eo jen kõm̦m̦ane .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="16"> Bõlen em̦õj am̦ l̦õmn̦ak kõn kajjitõk kein : ‘ Ewi toon an juon bũrom̦õje juon eo emej ?

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="17"> Ta ko emaroñ jipañ juon armej ñe ej bũrom̦õj ?

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="18"> Ewi wãween aõ maroñ kaenõm̦m̦an ro rebũrom̦õj ?

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="19"> Ro rejitõnbõro ippãd me remej renaaj ke bar mour ? ’
(trg)="20"> Em̦õj ukot ãt eo etan armej in .

# bhw/2016085.xml.gz
# mh/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> KATAK KO KÕN TAITÕL̦IN BOK IN | ÑE EJ MEJ JUON EO EJITÕNBÕRO IPPÃD

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> Kwõnañin ke nañinmej im kajju bar mour ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> Bõlen joñan an m̦õkaj am̦ mour , kwõmel̦o̦kl̦o̦k ke kwaar nañinmej .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="4"> Bõtab , ejjab ãindein ñe jej bũrom̦õj kõn juon eo ejitõnbõro ippãd me ear jako ilo mej .

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> Ilo juon bok ( Healing a Spouse’s Grieving Heart ) me juon taktõ etan Alan Wolfelt ear je , ear ba : “ Ejjel̦o̦k juon armej emaroñ lukkuun jako an bũrom̦õj . ”

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> Bõtab , ear wõnm̦aanl̦o̦k im ba : “ Ñe emootl̦o̦k elõñ iiõ im ro jet rej jipañe , enaaj etal im dikl̦o̦k an bũrom̦õj . ”

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> Ñan waanjoñak , jen l̦õmn̦ak kõn ta eo ear wal̦o̦k ñan Ebream ke lel̦l̦ap eo ippãn ear mej .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> Ilo Baibõl̦ eo m̦oktata ilo kajin Hibru , ear ba bwe “ Ebream ear jino bũrom̦õj kõn Sera , im liaajlo̦l̦ kõn e . ”

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> Naan in “ jino ” ej kaalikkar bwe eto an kar Ebream bũrom̦õj .
(trg)="10"> * ( Lale kõmel̦el̦e eo itulal̦ . )

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="11"> Bar juon waanjoñak ej kõn Jekob , eo me kar m̦on̦e im ba bwe l̦adik eo nejin etan Josep emej kõnke juon menninmour ear m̦ane .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="12"> Jekob ear bũrom̦õj ium̦win “ elõñ raan , ” im ear lukkuun pen an ro uwaan baam̦le eo an kaenõm̦m̦ane .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="13"> Meñe elõñ iiõ tokãlik , ak ear jab jako an Jekob bũrom̦õj kõn Josep . ​ — Jenesis 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 , UBS ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="14"> Men in ej bar wal̦o̦k ñan elõñ ilo raan kein me emej ro rejitõnbõro ippãer .

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="15"> Erkein ej ruo iaan waanjoñak ko .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="16"> Gail , juon lel̦l̦ap me 60 an iiõ ej ba : “ Robert , l̦eo ippa , ear mej ilo Jul̦ae 9 , 2008 eo .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="17"> Aolep jibboñ ãlikin am̦ro m̦abuñ im ej pojak in etal im jerbal , kõm̦ro ej mejenmaik doon , atbo̦kwõj doon , im ba ñan doon bwe kõm̦ro ej yokwe doon .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="18"> Kõm̦ro kar bar kõm̦m̦ani men kein ilo jibboñõn eo ear wal̦o̦k ãkjitõn eo ñane .

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="19"> Meñe em̦õj an mootl̦o̦k de 6 iiõ , ak ej l̦ap wõt aõ bũrom̦õj .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="20"> Ijjab tõmak enaaj bõjrak aõ bũrom̦õj kake Rob . ”

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="21"> Etienne , juon l̦al̦l̦ap me 84 an iiõ ej ba : “ Meñe elõñl̦o̦k jãn 18 iiõ jãn ke kõrã eo ippa ear jako , ak ejjab bõjrak aõ bũrom̦õj im oñkake .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="22"> Aolep iien ñe ij loe menin kõm̦anm̦an ko raiboojoj , ij l̦õmn̦ake kõrã eo ippa im pijaikl̦o̦k joñan an naaj kar m̦õn̦õn̦õ ñe ear loi men kein ij loi . ”

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="23"> Ealikkar bwe ãindein kõj armej , jenaaj baj bũrom̦õj wõt kõn ro rejitõnbõro ippãd meñe emaroñ mootl̦o̦k elõñ iiõ jãn ke rar jako .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="24"> Kõj kajjojo eokkõtaktak wãween ad bũrom̦õj jãn doon .
(trg)="25"> Kõn men in , ejjab jim̦we ñe jej illu ak inepata ippãn juon kõn wãween an kwal̦o̦k an bũrom̦õj .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="26"> Bareinwõt , jejjab aikuj bõk l̦õmn̦ak eo bwe ebõd ñe el̦ap ad bũrom̦õj .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="27"> Ak ewi wãween bwe en dikl̦o̦k ad bũrom̦õj ?

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="28"> L̦adik eo nejin Ebream etan Aisak ear bar lukkuun to an bũrom̦õj .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="29"> Katak eo etan “ Kajjioñe Tõmak eo Aer ” ilo bok in ej kaalikkar bwe Aisak ear bũrom̦õj wõt jãn iien eo jinen ear mej meñe em̦õj an kar mootl̦o̦k 3 iiõ . ​ — Jenesis 24 : 67 , UBS .

# bhw/2016086.xml.gz
# mh/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> KATAK KO KÕN TAITÕL̦IN BOK IN | ÑE EJ MEJ JUON EO EJITÕNBÕRO IPPÃD

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> Elukkuun lõñ naanin rõjañ ko ro jet rej kwal̦o̦k kõn men in .

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> Bõtab , ejjab aolepeer rej jipañ kõj .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="4"> Ñan waanjoñak , jet remaroñ rõjañ eok bwe kwõn jab jañ im kwal̦o̦k am̦ bũrom̦õj .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> Ak ro jet remaroñ rõjañ eok bwe kwõn jañ im kwal̦o̦k aolep eñjake ko am̦ .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> Bõtab , Baibõl̦ ej kwal̦o̦k naanin rõjañ im kakapilõk ko me remaroñ jipañ kõj ñan bõk l̦õmn̦ak eo ejim̦we kõn men in , im elõñ ekkatak ko kar kõm̦m̦ani rej errã ippãn naanin kakapilõk kein .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> Ilo m̦anit ko ilo jet aelõñ ko , rej ba bwe ejekkar im menin kajjookok ñan an em̦m̦aan ro jañ .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> Ak m̦ool ke bwe ej juon menin kajjookok ñe juon ej jañ , el̦aptata ñe ej pãd ilo̦bwilej ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> Elõñ taktõ ro rej kile bwe jañ ej m̦õttan wãween ad kwal̦o̦k ad bũrom̦õj .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> Im ñe jej kwal̦o̦k ad bũrom̦õj , jidik kõn jidik , men in enaaj jipañ kõj bwe en em̦m̦anl̦o̦k ad mour jekdo̦o̦n ewi joñan an kar l̦ap ad bũrom̦õj .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> Bõtab , ñe jej n̦ooje ad bũrom̦õj , men in emaroñ l̦ap an ko̦kkure kõj jãn an jipañ kõj .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> Baibõl̦ ejjab rejetake mel̦el̦e in bwe ebõd ñan ad jañ kõn ad bũrom̦õj ak bwe ekajjookok ñan an em̦m̦aan ro jañ .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> Ñan waanjoñak , l̦õmn̦ak m̦õk kõn joñak eo an Jijej .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> Meñe ear wõr an maroñ ñan kõmour ro remej , ak ear bũrom̦õj im jañ im̦aan mejãn armej ro ke l̦eo m̦õttan etan Lazerõs ear mej ! ​ — Jon 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> Ñe jet armej rej illulu , ekkã an men in bar kaalikkar bwe armej rein rebũrom̦õj , el̦aptata ñe elukkuun kar idiñ an armej ro rejitõnbõro ippãer kar mej .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="17"> Ñan waanjoñak , remaroñ illu ñe juon eo rej kautieje ej jiroñl̦o̦k er jet naan ko ej l̦õmn̦ak renaaj kar kaenõm̦m̦an er ak ilo m̦ool reoktak im kõmetak er .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="18"> Juon l̦al̦l̦ap in South Africa etan Mike ej ba : “ Kar 14 wõt aõ iiõ ke jema ej mej .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="19"> Ilo kar iien ilomej eo , rũkaki in kabuñ eo ear ba bwe Anij ej aikuji armej ro rem̦m̦an im ej m̦õkaj im bõk er .

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="20"> * ( Lale kõmel̦el̦e eo itulal̦ . )
(trg)="21"> Men in ear lukkuun kalluuk eõ kõnke ear lukkuun l̦ap ammim aikuji jememmim .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="22"> Kiiõ em̦õj an mootl̦o̦k 63 iiõ , ak ij metak wõt jãn naan kein an . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="23"> Ak ta ñe armej ro rej n̦arueer make ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="24"> Ñe juon armej ej mej ilo idiñ , juon eo ebũrom̦õj emaroñ aolep iien l̦õmn̦ak ippãn make im ba , ‘ Eban kar mej armej eo ñe in kar kõm̦m̦ane men in . ’

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="25"> Ak bõlen armej in ear akwããl ippãn armej eo m̦okta jãn an wal̦o̦k ãkjitõn eo .

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="26"> Men in emaroñ kõm̦m̦an bwe en l̦apl̦o̦k an armej in nana an mour im n̦aruon make .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="27"> Ñe juon eo ejitõnbõro ippam̦ emej im kwõj illu im nana am̦ mour , elukkuun aorõk bwe kwõn jab n̦ooje eñjake kein am̦ .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="28"> Kwõn kõnnaan ippãn juon m̦õttam̦ me enaaj roñjake eok im jipañ eok ñan mel̦el̦e bwe eñjake rot kein rej wal̦o̦k ippãn elõñ ro rebũrom̦õj .

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="29"> Baibõl̦ ej kakeememej kõj ilo an ba : “ Juon jeran ej yokwe iien otemjej ; im juon jein im jatin , ear l̦otak bwe en rijjipañ ilo iien jorrããn . ” ​ — Jabõn Kõnnaan 17 : 17 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="30"> Eo em̦m̦antata me juon eo ebũrom̦õj emaroñ m̦õttãiki ej Rũkõm̦anm̦an eo ad , Jeova Anij .

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="31"> Kwal̦o̦k bũruom̦ ñane ilo jar kõnke “ kwõaorõk ippãn . ”

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="32"> ( 1 Piter 5 : 7 ) Aolep ro rej kõm̦m̦ane men in renaaj bõk “ aenõm̦m̦an jãn Anij , eo ej el̦l̦ã jãn jel̦ã otemjej , ” im men in enaaj kaenõm̦m̦an bũrueer im l̦õmn̦ak ko aer .
(trg)="33"> Eñin ej kallim̦ur eo an Anij .

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="34"> ( Pilippai 4 : 6 , 7 ) Kwõn bareinwõt kõtl̦o̦k bwe Anij en jipañ im kaenõm̦m̦an eok ilo am̦ riiti naan ko an rekaenõm̦m̦an ilo Baibõl̦ .

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(trg)="35"> Kõm̦m̦ane juon laajrak in eoon ko rekaenõm̦m̦an .

(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="36"> ( Lale bo̦o̦k eo ilo katak in . )

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(trg)="37"> Kwõmaroñ bar kakkilõklõke jet iaaer .

(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="38"> Ñe kwõj kilõki eoon kein im likũti ilo l̦õmn̦ak eo am̦ , men in enaaj jipañ eok el̦aptata ñe kwõj make iaam̦ ilo boñ im kwõjaje kiki . ​ — Sam 147 : 3 , UBS .

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="39"> Ewõr juon em̦m̦aan 40 an iiõ etan Jack , im ej kab jako lio ippãn kõnke ear nañinmej in kããnjõr .

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(trg)="40"> Jack ej ba bwe ewõr iien ej lukkuun bũrom̦õj kõn an make iaan .

(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="41"> Bõtab , ilo an jar , men in ear jipañe .

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(trg)="42"> Ej ba : “ Ñe ij jar ñan Jeova , ej ãinwõt ñe ijjab make iaõ .

(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="43"> Ekkã aõ ruj in lukwõn boñ im jaje bar kiki .

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="44"> Bõtab , ãlikin aõ riit im kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ kõn eoon ko rekaenõm̦m̦an jãn Baibõl̦ im kwal̦o̦k bũruõ ilo aõ jar , ij kile an kajju aenõm̦m̦an bũruõ im l̦õmn̦ak ko aõ , im men in ej kõm̦m̦an bwe in maroñ bar kiki . ”

(src)="42"> Inkbor oso ḇenir ḇe Vanessa snari ryoburi snaro idufe .
(trg)="45"> Juon jiroñ etan Vanessa ear mej jinen kõn an kar nañinmej .

(src)="43"> I kako isma samambraḇ ro nadi ya .
(trg)="46"> Jiroñ in bareinwõt ear kile joñan an kar jar jipañe .

(src)="44"> Ikofen , ” Ro fafisu ḇesamswen kaku yor monda Allah snonsnon ḇyedi ma yakanes .
(trg)="47"> Ej ba : “ Ilo iien ko me elukkuun l̦ap aõ bũrom̦õj , iar jañ im jar ñan Anij .

(src)="45"> Yahwe ryower nadi ayena ma ḇyuk samambraḇ yafandun na ḇesya kwar . ”
(trg)="48"> Jeova ear roñjake jar ko aõ im ear kakajoor eõ ilo aolep iien kein . ”

(src)="46"> Psikolog sya sḇuk ananun faro snonkaku ḇefafardun sya insama sifnoḇek snonkaku ḇese ḇaido sḇuk oras sena fa sfarmyan faro kawasa kam .
(trg)="49"> Jet ro me jerbal eo aer ej ñan lel̦o̦k naanin kakapilõk ñan ro rebũrom̦õj rej rõjañ rein rebũrom̦õj bwe ren jipañ ro jet ak kõjerbal iien ko aer ñan bõk kun̦aaer ilo jerbal ko me rej jipañ ro jet ilo ejjel̦o̦k on̦ãn .

(src)="47"> Si - frur roi ine na nḇuk marasrisen ḇesi ma na napyos sne ḇefafardun sena .
(trg)="50"> Aer kõm̦m̦ane men in emaroñ kõm̦m̦an bwe ren lañlõñ im emaroñ kadikl̦o̦k aer bũrom̦õj .

(src)="48"> ( Farfyar Ro Manwawansya 20 : 35 ) Snonkaku Kristen ḇebor ḇefafardun sya sisma sneprei ḇeba kaku snar sifnoḇek snonkaku ḇese sya . ​ — 2 Korintus 1 : ​ 3 , 4 .
(trg)="51"> ( Jerbal 20 : 35 ) Elõñ Kũrjin ro rebũrom̦õj rar loe bwe ilo aer kate er ñan jipañ ro jet , men in ear lukkuun kaenõm̦m̦an er . ​ — 2 Korint 1 : 3 , 4 .

(src)="49"> Inema farkarkor ḇeknam ro Refo isyaḇa .
(trg)="52"> Tõmak in ejjab pedped ilo Baibõl̦ .

(src)="50"> Refoya fyasnaḇadir roi ri - kyor ḇefnai marmar ya . ​ — Pengkhotbah 9 : ​ 11 ; Yohanes 8 : ​ 44 ; Roma 5 : ​ 12 .
(trg)="53"> Baibõl̦ ej kwal̦o̦k unin an armej mej . ​ — Ekklisiastis 9 : 11 , UBS ; Jon 8 : 44 ; Rom 5 : 12 .

(src)="51"> Allah ḇyaḇir ḇaḇekandera wasmana . ​ — Mazmur 55 : 22 ; 1 Petrus 5 : 7 .
(trg)="54"> Anij emel̦el̦e kõn eñjake eo am̦ . ​ — Sam 55 : 22 , UBS ; 1 Piter 5 : 7 .

(src)="52"> Allah ḇyekaḇaḇaḇ fa ryower nadi ro manfamyan ḇyesi . ​ — Mazmur 86 : 5 ; 1 Tesalonika 5 : ​ 17 .
(trg)="55"> Anij em̦õn̦õn̦õ in roñjake jar ko an rũkarejar ro an . ​ — Sam 86 : 5 , UBS ; 1 Tessalonika 5 : 17 , UBS .

(src)="53"> Allah myander snonkaku ḇemar kwar sya . ​ — Ayub 14 : 13 - ​ 15 .
(trg)="56"> Anij ebũrom̦õj kõn armej ro rar mej im elukkuun kõn̦aan bwe ren bar mour . ​ — Job 14 : 13 - 15 .