# bg/101993123.xml.gz
# xh/101993123.xml.gz


(src)="1"> Планиране на семейството — християнският възглед
(trg)="1"> Ucwangciso - ntsapho — Imbono YamaKristu

(src)="2"> СТО и четиридесетте страни , които участвуваха в първата Световна конференция по въпросите на населението , проведена през 1974 г . , решиха , че всяко семейство „ има основното право да решава свободно и отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им , и да има информацията , образованието и средствата да прави това “ .
(trg)="2"> NGOWE - 1974 kwiNgqungquthela yokuqala Yehlabathi Ngemibandela Yabemi , amazwe ali - 140 awayelapho agqiba kwelokuba zonke izibini ezitshatileyo “ zinelungelo elisisiseko lokugqiba ngokukhululekileyo nangokunembopheleleko ngenani nangethuba eliphakathi kokufumana abantwana nelokufumana inkcazelo , imfundo nezinto zokwenjenjalo . ”

(src)="3"> Много хора смятат , че това решение е добро .
(trg)="3"> Abaninzi basigqala eso sigqibo njengesilungileyo .

(src)="4"> Вярно , Бог казал на Адам и Ева , а по – късно и на семейството на Ной , да ‘ се плодят и да се размножават ’ , но на християните не била дадена такава заповед .
(trg)="4"> Kuyinyaniso ukuba , uThixo waxelela uAdam noEva waza kamva waxelela intsapho kaNowa oku , “ qhamani , nande , niwuzalise umhlaba , ” kodwa awukho umthetho onjalo owawunikelwe kumaKristu .

(src)="5"> Писанията нито насърчават християнските семейства да имат деца , нито им казват да нямат .
(trg)="5"> IZibhalo azizikhuthazi izibini ezingamaKristu ukuba zibe nabantwana zingatsho nokuba mazingabi nabo .

(src)="6"> Семейните партньори могат да решат сами дали да имат деца , или не , и ако планират да имат деца , колко и кога да имат .
(trg)="6"> Izibini ezitshatileyo zisenokuzenzela izigqibo zokuba zibe nabantwana okanye zingabi nabo zize , ukuba ziceba ukuba nabantwana , zigqibe ngenani nexesha eziya kubafumana ngalo .

(src)="7"> Дадена от Бога отговорност
(trg)="7"> Imbopheleleko Enikelwe NguThixo

(src)="8"> Но дали забеляза , че декларацията на Световната конференция по въпросите на населението казва , че семейните партньори трябва да решават „ отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им “ ?
(trg)="8"> Noko ke , ngaba uye waphawula ukuba ingxelo kwiNgqungquthela Yehlabathi Ngemibandela Yabemi yathi izibini ezitshatileyo zifanele zenze isigqibo “ ngokunembopheleleko ngenani nangethuba eliphakathi kokufumana abantwana ” ?

(src)="9"> Този принцип за отговорността е в съгласие и с Библията .
(trg)="9"> Kwakhona lo mgaqo ungembopheleleko ukwavisisana neBhayibhile .

(src)="10"> Родителите християни съзнават , че макар и децата да са скъпоценен дар от Бога , заедно с този дар идва и значителна отговорност .
(trg)="10"> Abazali abangamaKristu bayaqonda ukuba nakubeni abantwana besisipho esixabisekileyo esivela kuThixo , eso sipho sihamba nembopheleleko enkulu .

(src)="11"> Първо , налице е отговорността за материалните грижи за децата .
(trg)="11"> Okokuqala , kukho imbopheleleko yokunyamekela abantwana ngezinto eziphathekayo .

(src)="12"> Библията казва : „ Наистина , ако някой не осигурява онези , които му принадлежат , и особено онези , които са членове на семейството му , той се е отрекъл от вярата и е по – лош от човек , който няма вяра . “ — 1 Тимотей 5 : 8 , NW .
(trg)="12"> IBhayibhile ithi : “ Ukuba ke umntu akabakhathelele abakhe , ngokukodwa abendlu yakhe , ulukhanyele ukholo , unobubi ngaphezu kongakholwayo . ” — 1 Timoti 5 : 8 .

(src)="13"> Да осигуряваш семейството си означава нещо повече от това да слагаш храна на масата и да плащаш сметките , макар че често това само по себе си е сериозна работа .
(trg)="13"> Ukulungiselela intsapho kabani kubandakanya okungakumbi kunokubeka nje ukutya etafileni nokuhlawula amatyala , nakubeni oku ngokufuthi kungumsebenzi omkhulu kukodwa .

(src)="14"> При планирането на размера на своето семейство християните с чувство за отговорност вземат предвид и физическото благополучие на майката , както и нейното емоционално , умствено и духовно добруване .
(trg)="14"> Izibini ezitshatileyo ezingamaKristu eziyikhathaleleyo imbopheleleko , ekucebeni ubukhulu beentsapho zazo , ziqwalasela impilo - ntle kamama engokwasemzimbeni ndawonye nempilo - ntle yakhe engokweemvakalelo , engokwasengqondweni neyokomoya .

(src)="15"> Грижите за едно дете отнемат много време и когато бебетата се раждат едно след друго , майките често жертвуват не само своята почивка , отдих , лично развитие и участието в християнските дейности , но също така и своето физическо и духовно здраве .
(trg)="15"> Ukunyamekela umntwana kuthabatha ixesha elininzi kakhulu , yaye xa abantwana bengumkrozo omnye emva komnye , oomama ngokufuthi bancama kungekuphela nje ixesha labo lokuphumla , lokuzihlaziya , lenkqubela phambili yobuqu nelokubandakanyeka kwimisebenzi yobuKristu kodwa kwanempilo engokwasemzimbeni neyokomoya .

(src)="16"> Родителите християни с чувство за отговорност имат предвид също и потребностите на своите деца .
(trg)="16"> Abazali abangamaKristu abayikhathaleleyo imbopheleleko yabo bakwaqwalasela iintswelo zabantwana babo .

(src)="17"> В изданието The State of the World’s Population 1991 [ „ Състоянието на населението на света през 1991 г . “ ] се казва : „ Децата , родени едно след друго в големи семейства , трябва да се състезават с братята и сестрите си за храна , дрехи и родителско внимание .
(trg)="17"> IThe State of the World’s Population 1991 ithi : “ Abantwana abazelwe bebaninzi , kwiintsapho apho abantwana bangxulelwayo kuye kufuneke baphangelane nabantakwabo noodade wabo ngokutya , bakhuphisane ngempahla baze bamonelane ngokuthandwa ngabazali .

(src)="18"> Освен това те са по – податливи на инфекции .
(trg)="18"> Kukwayinto elula ngokungakumbi ukuba bangenwe zizifo ezasulelayo .

(src)="19"> Ако тези деца преживеят уязвимите години на детството , вероятно растежът им ще бъде потиснат и интелектуалното им развитие — накърнено .
(trg)="19"> Ukuba aba bantwana bayasinda kwiminyaka yabo yobuntwana yokuchanabeka , kunokwenzeka ngakumbi ukuba badodobale ekukhuleni yaye ukukhula kwabo ngokwasengqondweni kuphazamiseke .

(src)="20"> Перспективите на тези деца в живота като възрастни са силно ограничени . “
(trg)="20"> Amathemba aba bantwana xa bengabantu abakhulu amfiliba kakhulu . ”

(src)="21"> Това , разбира се , не е така във всички големи семейства , но е нещо , което партньорите християни трябва да имат предвид , когато планират броя на децата си .
(trg)="21"> Kambe ke , oku akunjalo kuzo zonke iintsapho ezinkulu , kodwa yinto izibini ezitshatileyo ezingamaKristu ezifanele ziyiqwalasele xa zicwangcisa inani labantwana eziza kuba nabo .

(src)="22"> Родителите християни са задължени да се грижат духовно за своите деца , както нарежда Библията : „ Вие , бащи , не дразнете децата си , но продължавайте да ги възпитавате с дисциплинирането и умственото ръководство на Йехова . “ — Ефесяни 6 : 4 , NW .
(trg)="22"> Abazali abangamaKristu banembopheleleko yokunyamekela abantwana babo ngokomoya , njengoko iBhayibhile iyalela : “ Nani boyise , musani ukubacaphukisa abantwana benu ; bondleleni ekuqeqesheni nasekululekeni kweNkosi . ” — Efese 6 : 4 .

(src)="23"> Емека , християнин , който преподава право в Нигерия , е женен от една година и не бърза да става баща на голямо семейство .
(trg)="23"> UEmeka , umKristu ongumhlohli wezomthetho eNigeria , unonyaka etshatile yaye akakungxamelanga ukuba nguyise wentsapho enkulu .

(src)="24"> „ Заедно със съпругата ми обсъдихме въпроса за това колко деца ще имаме .
(trg)="24"> “ Mna nomkam siye saxubusha ngenani labantwana esiya kuba nabo .

(src)="25"> Мислехме да имаме пет , но се спряхме на три .
(trg)="25"> Siye sacinga ngokuba nabahlanu kodwa sigqibe kwelokuba babe bathathu .

(src)="26"> По – късно стигнахме до извода , че две е по – добре .
(trg)="26"> Kamva sigqibe kwelokuba ababini baya kuba balunge ngakumbi .

(src)="27"> Трудно е да се възпитават деца в съгласие с библейските принципи .
(trg)="27"> Ukukhulisa abantwana ngokwemigaqo yeBhayibhile akuyondlwan ’ iyanetha .

(src)="28"> Това е голяма отговорност . “
(trg)="28"> Kuyimbopheleleko enkulu . ”

(src)="29"> Някои християнски семейства са решили да нямат деца , за да посветят цялото си време на служба на Бога .
(trg)="29"> Zimbi izibini ezitshatileyo ezingamaKristu ziye zagqiba kwelokuba zingabi nabantwana ukuze zinikele lonke ixesha lazo ekukhonzeni uThixo .

(src)="30"> Една мисионерка в Африка , решила заедно със съпруга си да нямат деца , казва : „ Не смятам , че съм изпуснала нещо , като не съм родила дете .
(trg)="30"> Omnye umvangeli wasemazweni eAfrika owavumelana nomyeni wakhe ukuba bahlale bengenabantwana wathi : “ Andivakalelwa ngokungathi kukho into endiphosayo ngokungabi nabantwana .

(src)="31"> Макар че съпругът ми и аз не сме изпитали радостта на родителството , животът ни е пълен с друга радост .
(trg)="31"> Nangona mna nomyeni wam singakhange sibe novuyo lokuba ngabazali , ubomi bethu bebuzeliswe zezinye izinto ezivuyisayo .

(src)="32"> Тъй като помагаме на другите да научават библейската истина , ние имаме духовни деца в много краища на света .
(trg)="32"> Ngokubandakanyeka ekuncedeni abanye bafunde inyaniso yeBhayibhile , sinabantwana bokomoya kwiindawo ezininzi zehlabathi .

(src)="33"> Ние ги обичаме и те ни обичат .
(trg)="33"> Siyabathanda , yaye nabo bayasithanda .

(src)="34"> Между нас съществува специална връзка .
(trg)="34"> Kukho umanyano olukhethekileyo phakathi kwethu .

(src)="35"> С основание апостол Павел се сравнил с кърмеща майка поради своята нежна обич към онези , на които помогнал в духовно отношение . “ — 1 Солунци 2 : 7 , 8 , NW .
(trg)="35"> Ngesizathu esilungileyo , umpostile uPawulos wazifanisa nomdlezana ngenxa yothando awayenalo ngabo wayebancedile ngokomoya . ” — 1 Tesalonika 2 : 7 , 8 .

(src)="36"> Контрол върху раждаемостта
(trg)="36"> Uqingqo - nzala

(src)="37"> Дали Библията осъжда контрола върху раждаемостта ?
(trg)="37"> Ngaba iBhayibhile iyalwalela uqingqo - nzala ?

(src)="38"> Не , не го осъжда .
(trg)="38"> Hayi , ayilwaleli .

(src)="39"> Решението е оставено на семейните партньори .
(trg)="39"> Ukhetho luyekelwa kwisibini esitshatileyo eso .

(src)="40"> Ако двама брачни партньори решат да контролират раждаемостта в семейството , изборът на противозачатъчно средство е техен личен въпрос .
(trg)="40"> Ukuba isibini esitshatileyo sigqiba kwelokuba sisebenzise uqingqo - nzala , ukhetho lwaso lwezinto zokuthintela ukukhawula ngumbandela wobuqu .

(src)="41"> Но методът на контрол , избран от християнското семейство , трябва да бъде ръководен от уважение към светостта на живота .
(trg)="41"> Noko ke , inkqubo yoqingqo - nzala ekhethwa sisibini esitshatileyo esingamaKristu ifanele ilawulwe kukuhlonela ubungcwele bobomi .

(src)="42"> Тъй като Библията показва , че животът на една личност започва при зачатието , християните трябва да избягват противозачатъчни методи , които абортират , или прекратяват , живота на развиващото се дете . — Псалм 139 : 16 ; сравни Изход 21 : 22 , 23 ; Йеремия 1 : 5 .
(trg)="42"> Ekubeni iBhayibhile ibonisa ukuba ubomi bomntu buqalisa ekukhawulweni , amaKristu ebeya kuziphepha iinkqubo zezinto zokuthintela ukukhawula eziqhomfayo , okanye eziphelisa ubomi bomntwana osakhulayo . — INdumiso 139 : 16 ; thelekisa iEksodus 21 : 22 , 23 ; Yeremiya 1 : 5 .

(src)="43"> Така че е възможно семействата да вземат различни решения относно планирането на децата .
(trg)="43"> Ngoko ngokufanelekileyo izibini zinokwenza ukhetho olwahlukahlukeneyo xa kufikelelwa kumbandela wocwangciso - ntsapho .

(src)="44"> Някои може да искат да ограничат броя на децата , които ще имат .
(trg)="44"> Zimbi zisenokunqwenela ukulinganisela inani labantwana eziya kuba nabo .

(src)="45"> Други , които използуват някакво противозачатъчно средство , могат да решат изобщо да нямат деца .
(trg)="45"> Ezinye , zisebenzisa izinto zokuthintela ukukhawula , zisenokugqiba kwelokuba zingabi nabantwana kwaphela .

(src)="46"> На разположение са много методи за контрол на раждаемостта и всеки от тях има предимства и недостатъци .
(trg)="46"> Iinkqubo ezininzi zoqingqo - nzala ziyafumaneka , nganye ineengenelo neengxaki zayo .

(src)="47"> При решаването на това кой метод е най – подходящ за тях , брачните партньори трябва да имат предвид , че някои методи са далеч по – резултатни от други .
(trg)="47"> Ekwenzeni isigqibo ngenkqubo ezilungeleyo , izibini zifanele zikhumbule ukuba zimbi iinkqubo zisebenza kakhulu kunezinye .

(src)="48"> Те трябва също така да се поинтересуват и от възможните странични въздействия .
(trg)="48"> Zikwafanele zibuze nangezinto ezizezinye ezinokwenzeka .

(src)="49"> Лекарите и клиниките по семейно планиране са подготвени да дадат съвет относно средствата за контрол върху раждаемостта и да помогнат на семейните партньори да изберат този метод , който отговаря на техните нужди .
(trg)="49"> Oogqirha neekliniki zocwangciso - ntsapho zikulungele ukunikela icebiso mayela neenkqubo zoqingqo - nzala zize zincede izibini ukuba zikhethe eyona inokuhlangabezana neentswelo zazo .

(src)="50"> Решението да имат много или малко деца , или изобщо да нямат деца е лично решение за всяко семейство .
(trg)="50"> Isigqibo isibini esisenzayo sokuba nabantwana abaninzi , abambalwa , okanye ukungabi nabo sesobuqu .

(src)="51"> То е важно решение с дълготрайни последствия .
(trg)="51"> Sikwasisigqibo esibalulekileyo esinemiphumo emininzi eyahlukahlukeneyo .

(src)="52"> Семейните партньори ще постъпят разумно , ако преценят въпроса внимателно и молитвено .
(trg)="52"> Izibini ezitshatileyo bekuya kuba bubulumko ngazo ukuba ziwuhlolisise ngenyameko lo mbandela nangomthandazo .

(src)="53"> [ Блок на страници 16 — 17 ]
(trg)="53"> [ Ibhokisi ekwiphepha 30 , 31 ]

(src)="54"> Разпространени методи за контрол на раждаемостта
(trg)="54"> Iinkqubo Ezaziwayo Zoqingqo - nzala

(src)="55"> Стерилизация
(trg)="55"> Ukuzenza Idlolo

(src)="56"> При мъжете : Несложна хирургическа процедура , при която се прави малък разрез в скротума , и тръбичките , които пренасят спермата , биват прекъснати .
(trg)="56"> Emadodeni : Inkqubo yotyando olungephi apho kusikwa kancinane isingxobo samasende kuze kuqhawulwe imibhobho ethwala amadlozi .

(src)="57"> При жените : Хирургическа процедура , при която фалопиевите тръби се връзват или прерязват , за да се попречи на яйцеклетката да премине в матката .
(trg)="57"> Kumabhinqa : Inkqubo yotyando ekuthi kuyo imibhobho yesibeleko iqhinwe okanye iqhawulwe ukuze kuthintelwe iqanda lingadluleli esibelekweni .

(src)="58"> Предимства : От всички методи за контрол на раждаемостта стерилизацията е най – резултатна .
(trg)="58"> Iingenelo : Kuzo zonke iinkqubo zoqingqo - nzala ; ukuzenza idlolo kuyeyona isebenzayo .

(src)="59"> Недостатъци : Може да бъде необратима .
(trg)="59"> Iingxaki : Kunokuba sisigxina .

(src)="60"> Както при мъжете , така и при жените плодовитостта е била възстановявана чрез операция , но това не може да бъде гарантирано .
(trg)="60"> Kumadoda nakumabhinqa , utyando luye lwababuyisela kwimeko yokukwazi ukufumana abantwana kwakhona , kodwa oku akunakuqinisekiswa .

(src)="61"> *
(trg)="61"> *

(src)="62"> Противозачатъчни хапчета
(trg)="62"> Iipilisi Zoqingqo - nzala

(src)="63"> Едно от тях е минихапчето само с прогестин .
(trg)="63"> Ezi ziquka iiprogestin - only minipill .

(src)="64"> Те влияят върху нормалното хормонално равнище у жената , така че да попречат на яйцеклетката да узрее и да бъде отделена .
(trg)="64"> Ziphazamisa imilinganiselo eqhelekileyo yokukhutshwa kwencindi yedlala lebhinqa ukuze zithintele iqanda ukuba lingakhuli okanye likhutshwe .

(src)="65"> *
(trg)="65"> *

(src)="66"> Предимства : Много резултатно при предпазването от бременност .
(trg)="66"> Iingenelo : Zisebenza kakhulu ekuthinteleni ukukhulelwa .

(src)="67"> Недостатъци : Има някои физиологични странични въздействия , но те са по – слаби при здрави непушачки под 40 години .
(trg)="67"> Iingxaki : Kubakho imiphumo eyiyeminye engokwasemzimbeni kodwa iba mincinane kubantu abangaphantsi kweminyaka engama - 40 abasempilweni abangatshayiyo .

(src)="68"> Диафрагма и спермицид
(trg)="68"> IDiaphragm Nezinto Zokubulala Amadlozi

(src)="69"> Диафрагмата е куполообразна гумена чашка , опъната върху еластична рамка .
(trg)="69"> Idiaphragm yirabha engqukuva emile okwekomityi etwatyululwa phezu komphetho othambileyo .

(src)="70"> След намазването на чашката с убиващо спермата желе или крем ( спермицид ) , тя се поставя във влагалището около маточната шийка .
(trg)="70"> Emva kokuthambisa ijeli okanye ucwambu olubulala amadlozi ( izinto zokubulala amadlozi ) kuloo nto imile okwekomityi , ifakwa kumjelo oya esibelekweni ukuze ingene ngokujikeleze umlomo wesibeleko .

(src)="71"> Предимства : Сигурен , доста надежден метод за контрол на раждаемостта , когато се прилага правилно .
(trg)="71"> Iingenelo : Luhlobo loqingqo - nzala olukhuselekileyo , oluthembeke ngokupheleleyo xa lusetyenziswe ngokufanelekileyo .

(src)="72"> Недостатъци : Трябва да се прилага всеки път , когато брачните партньори имат сексуално сношение .
(trg)="72"> Iingxaki : Imele isetyenziswe onke amaxesha isibini sisiba neentlobano zesini .

(src)="73"> За да се постави добре , е необходимо умение , трябва да бъде поставена преди сношението и да остане на място шест – осем часа след това .
(trg)="73"> Kufuneka ubuchule ekufakeni esi sixhobo ngokufanelekileyo , yaye sifanele sifakwe ngaphambi kokuba neentlobano zesini size sishiywe apho iiyure ezintandathu ukuya kwezisibhozo emva koko .

(src)="74"> Цервикална шапчица
(trg)="74"> ICervical Cap

(src)="75"> Пластмасова или гумена чашка , която е по – малка от диафрагмата .
(trg)="75"> Sisixhobo esenziwe ngeplastiki okanye ngerabha esimile okwekomityi nesincinane kunediaphragm .

(src)="76"> Подобно на диафрагмата , тя се поставя върху шийката на матката , но е по – стегната и при нея е необходимо по – малко желе или крем .
(trg)="76"> Njengediaphragm , sifakwa phezu komlomo wesibeleko kodwa sona sihlala kakuhle ngakumbi yaye sifuna ucwambu okanye ijeli encinane yokubulala amadlozi .

(src)="77"> Предимства : Може да се сравни с диафрагмата по ефикасност и може да остане на място 48 часа .
(trg)="77"> Iingenelo : Esi sivalo siyafana nediaphragm ngendlela esisebenza ngayo , yaye sinokushiywa apho kangangeeyure ezingama - 48 .

(src)="78"> При повторно сношение не е необходимо ново използуване на спермицид .
(trg)="78"> Akuyomfuneko ukuba kusetyenziswe izinto zokubulala amadlozi xa kuphindwa iintlobano zesini .

(src)="79"> Недостатъци : По – трудна е за поставяне от диафрагмата и точното поставяне върху шийката на матката трябва да бъде проверявано преди и след всяко полово сношение .
(trg)="79"> Iingxaki : Kunzima ngakumbi ukusifaka kunediaphragm , yaye ukuma kwaso phezu komlomo wesibeleko kufanele kuhlolwe ngaphambi nasemva kwesenzo ngasinye seentlobano zesini .

(src)="80"> Съществува риск от маточни или цервикални възпаления .
(trg)="80"> Kusenokubakho iingozi zezifo zesibeleko okanye zomlomo wesibeleko .

(src)="81"> Шапчицата може да бъде прилагана само от жени с нормална цервикална намазка .
(trg)="81"> Esi sivalo sifanele sifakwe kuphela ngamabhinqa aye axilongwa umhlaza ( Pap test ) aza afunyanwa engenawo .

(src)="82"> Гъбичка
(trg)="82"> Isiponji

(src)="83"> Съдържаща спермицид полиуретанова гъбичка , която се поставя във влагалището , за да покрие маточната шийка , като така образува механична и химична преграда за спермата .
(trg)="83"> Esi sisiponji esinezinto zokubulala amadlozi ezixutyiweyo esifakwa kumjelo oya esibelekweni ukuze sigqume umlomo wesibeleko , ngaloo ndlela sivalela amadlozi ngokoqobo nangokwemichiza .

(src)="84"> Изхвърля се след употреба .
(trg)="84"> Siyakhutshwa emva kokusetyenziswa .

(src)="85"> Предимства : Гъбичката може да остане на място до 24 часа и е ефикасна , ако сношението се повтори през това време .
(trg)="85"> Iingenelo : Esi siponji sinokushiywa apho kangangeeyure ezingama - 24 yaye siyasebenza ukuba iintlobano zesini ziye zaphindwa ebudeni belo xesha .

(src)="86"> Недостатъци : Има сведения за някои алергични реакции и за няколко случая на синдром на токсичния шок .
(trg)="86"> Iingxaki : Kuye kwanikelwa ingxelo yokuba oku akuvisisani nemizimba yabathile yaye neemeko ezimbalwa zokuba netoxic shock syndrome .

(src)="87"> Вътрематочна спирала
(trg)="87"> Isixhobo Sokuthintela Ukukhawula

(src)="88"> Наричана още вътрематочно средство , пръстен , примка , тази метална или пластмасова спирала се поставя в матката .
(trg)="88"> Sikwabizwa ngokuba yi - IUD , iloop , okanye icoil , esi sisixhobo sesinyithi okanye seplastiki esifakwa phakathi esibelekweni .

(src)="89"> Макар че не е сигурно как точно действува , лекарите смятат , че тя предпазва от забременяване по няколко начина .
(trg)="89"> Nangona kusekho ukungaqiniseki ngendlela esisebenza ngayo , oogqirha bakholelwa kwelokuba sithintela ukukhawula ngeendlela ezahlukeneyo .

(src)="90"> Един от тях вероятно е възпрепятствуването на оплодената вече яйцеклетка да се закрепи за стената на матката .
(trg)="90"> Mhlawumbi enye yezi ndlela kukuthintela iqanda elihlangene nedlozi ukuba linganamatheli esibelekweni .

(src)="91"> Предимства : Надеждно средство за контрол на раждаемостта .
(trg)="91"> Iingenelo : Olu luhlobo loqingqo - nzala oluthembekileyo .

(src)="92"> Недостатъци : Понякога води до кървене или болка , и понякога може да предизвика аборт при своето действие .
(trg)="92"> Iingxaki : Maxa wambi olu hlobo luphumela ekopheni okanye ekuveni iintlungu , yaye maxa wambi indlela olusebenza ngayo isenokufana nokuqhomfa .

(src)="93"> *
(trg)="93"> *

(src)="94"> Презервативи
(trg)="94"> Iicondom

(src)="95"> Предпазител , който покрива пениса , за да попречи на семенната течност да попадне във влагалището .
(trg)="95"> Sisingxobo ekufakwa kuso ilungu lesini lendoda ukuze sithintele amadlozi ukuba angangeni kumjelo oya esibelekweni .

(src)="96"> Предимства : Сигурно , ефикасно средство за контрол върху раждаемостта .
(trg)="96"> Iingenelo : Yindlela ekhuselekileyo , esebenzayo yoqingqo - nzala .

(src)="97"> Намалява вероятността от заразяване с предавани по полов път заболявания , включително и СПИН .
(trg)="97"> Inciphisa amathuba okudlulisela izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini , kuquka uGawulayo .

(src)="98"> Недостатъци : Не се харесва на някои хора , защото за поставянето му е необходимо прекъсване на половия акт .
(trg)="98"> Iingxaki : Bambi abayithandi ngenxa yokuba ukuyisebenzisa kufuna ukuphazanyiswa kweentlobano zesini .

(src)="99"> Оттегляне
(trg)="99"> Ukukhutshwa

(src)="100"> Оттегляне на пениса от влагалището точно преди еякулацията .
(trg)="100"> Ukukhutshwa kwelungu lesini lendoda kwilungu lesini lomntu obhinqileyo kanye ngaphambi kokuba kuphume amadlozi .