# bfi/2015920.xml.gz
# seh/2015920.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="2"> 15 Ya Maindza Ya 2015

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="3"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Jehovah , the God of Communication
(trg)="6"> Yahova Ndi Mulungu Wakuti Asalonga Na Anthu

(src)="4"> PAGE 4
(trg)="7"> TSAMBA 4

(src)="5"> A Living Translation of God’s Word
(trg)="9"> Kuthumburuzwa Kwa Bhibhlya Yakukhuya Ntima

(src)="6"> PAGE 9
(trg)="10"> TSAMBA 9

(src)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="12"> Phatisirani Mwadidi Mphambvu Ya Lirimi Yanu

(src)="8"> PAGE 18
(trg)="13"> TSAMBA 18

(src)="9"> Jehovah Will Sustain You
(trg)="15"> Yahova Anatiphedza Tingathimbana Na Utenda

(src)="10"> PAGE 23
(trg)="16"> TSAMBA 23

(src)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication
(trg)="18"> ▪ Yahova Ndi Mulungu Wakuti Asalonga Na Anthu

(src)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word
(trg)="19"> ▪ Kuthumburuzwa Kwa Bhibhlya Yakukhuya Ntima

(src)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .
(trg)="20"> Mu pyaka pikwi na pikwi , Yahova asalonga na atumiki ace mu pilongero pyakusiyana - siyana .

(src)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .
(trg)="21"> Misolo iyi isapangiza kuti kusiyana kwa pilongero nee kusapingiza Mulungu toera kulonga na anthu .

(src)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .
(trg)="22"> Tinadzapfundza kuti Bhibhlya ya Tradução do Novo Mundo , kuphatanizambo idasasanyirwa papswa mu caka 2013 , ndi feramentu yamphambvu toera kucenesa dzina ya Mulungu na kudziwisa cifuno cace .

(src)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="23"> ▪ Phatisirani Mwadidi Mphambvu Ya Lirimi Yanu

(src)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .
(trg)="24"> Luso yakulonga ndi muoni wadidi kakamwe udatipasa Mulungu .

(src)="18"> This article discusses three aspects of our speech .
(trg)="25"> Nsolo uno usafokotoza makhundu matatu a malongero athu .

(src)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .
(trg)="26"> Usatikulumizambo kutowezera citsandzo ca Yezu mu kuphatisira muoni unoyu wamphambvu kakamwe toera kulemedza Mulungu na kuphindulisa anango .

(src)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You
(trg)="27"> ▪ Yahova Anatiphedza Tingathimbana Na Utenda

(src)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?
(trg)="29"> Mphapo tisafunika kudikhira kuti Yahova atiwangise ninga mudawangisa iye anthu anango m’midzidzi ya Bhibhlya ?

(src)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?
(trg)="30"> Tisafunika kudinganji munthu angatipasa maonero akutsalakana ungumi ?

(src)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .
(trg)="31"> Nsolo uno unadzatiphedza toera kutawira mibvundzo ineyi na kucita pisankhulo pyathu .

(src)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .
(trg)="37"> TSAMBA YAKUTOMA : Mpainiya wakupambulika akumwazira mphangwa mama na anace mwakutsandzaya .

(src)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both
(trg)="38"> Pilongero pinaphatisirwa kakamwe mu dziko ineyi ndi Cixipanyola na mu Ciguarani , undimomwene usamwazwa mu pilongero pyenepi

(src)="26"> POPULATION
(trg)="39"> PARAGUAI
(trg)="40"> ANTHU

(src)="27"> PUBLISHERS
(trg)="42"> AMWAZI MPHANGWA

# bfi/2015921.xml.gz
# seh/2015921.xml.gz


(src)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .
(trg)="2"> ‘ Ndibvesere thangwi ndisafuna ndilonge . ’ ​ — YOBE 42 : 4 .

(src)="2"> SONGS : 37 , 23
(trg)="3"> NYIMBO : 37 , 23

(src)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?
(trg)="4"> MUNATAWIRA TANI ?

(src)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?
(trg)="5"> Thangwi yanji Mulungu asaphatisira mafala akukhonda nentsa kubvesesa pakulonga na anthu ?

(src)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?
(trg)="6"> Thangwi yanji kusiyana kwa pilongero nee kusapingiza Mulungu toera kulonga na anthu ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?
(trg)="8"> 1 - 3 . ( a ) Thangwi yanji malongero a Mulungu na maluso ace akulonga ndi pyapadzulu kakamwe kupiringana pya anthu ?

(src)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .
(trg)="10"> NINGA Mulungu wakwenda na kwenda , Yahova acita aanju na anthu toera kukhala na umaso wakutsandzayisa .

(src)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”
(trg)="11"> ( Sal .
(trg)="12"> 36 : 9 ) Mpostolo Jwau alonga kuti Yezu ndi “ Fala ” na ‘ wakutoma wa pyonsene pidacita Mulungu . ’
(trg)="13"> ( Jwau 1 : 1 ; Apok .

(src)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .
(trg)="14"> 3 : 14 ) Yahova akhacedza na Mwanace wautombo mbapangiza manyerezero ace na mabvero ace kuna iye .

(src)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .
(trg)="15"> ( Jwau 1 : 14 , 17 ; Akol .
(trg)="16"> 1 : 15 ) Mpostolo Paulu alonga kuti aanju ali na cilongero cawo cakuti ndi cakusiyana kakamwe na ca anthu . ​ — 1 Akor .

(src)="11"> 13 : 1 .
(trg)="17"> 13 : 1 .

(src)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .
(trg)="18"> Yahova asadziwa mwadidi makhaliro a mabiliyau aanju na anthu adacita iye .

(src)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .
(trg)="19"> Pikwi na pikwi pya anthu asacita maphembero mu ndzidzi ubodzi ene mu pilongero pyakusiyana - siyana .

(src)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .
(trg)="20"> Yahova asabvesera maphembero anewa , mu ndzidzi ubodzi ene asacedza na aanju mbapereka pitsogolero kuna iwo .

(src)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .
(trg)="21"> Iye asakwanisa kucita pyenepi thangwi manyerezero ace , malongero na maluso ace akulonga ndi pyapadzulu kakamwe kupiringana pya anthu .

(src)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )
(trg)="22"> ( Lerini Izaiya 55 : 8 , 9 . )

(src)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .
(trg)="23"> Mbwenye pakulonga na anthu , Yahova asaphatisira mafala akukhonda nentsa toera anthu akwanise kuabvesesa .

(src)="18"> What will we consider in this article ?
(trg)="24"> Mu nsolo uno , tinadzadinga kuti Yahova asalonga tani na anthu munjira yakukhonda nentsa kubvesesa .

(src)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .
(trg)="25"> Tinadzadingambo kuti asacinja tani njira zakulonga na anthu mwakubverana na pifuno na makhaliro .

(src)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .
(trg)="26"> MULUNGU ASALONGA NA ANTHU

(src)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?
(trg)="27"> ( a ) Ndi cilongero cipi cidaphatisira Mulungu toera kucedza na Mose , Samwele na Dhavidhi ?

(src)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?
(trg)="28"> ( b ) Ninji pinagumanika Bhibhlya ?

(src)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .
(trg)="30"> Mukupita kwa ndzidzi , Yahova acedza na amuna ninga Mose , Samwele na Dhavidhi .

(src)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .
(trg)="31"> Maseze iwo alemba mafala awo mu Cihebhere , iwo akhalemba manyerezero a Mulungu .

(src)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .
(trg)="32"> Kusiyapo kulemba mafala a Yahova , iwo alembambo pya uxamwali wa Mulungu na atumiki ace .

(src)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .
(trg)="33"> Mwacitsandzo , Bhibhlya isalonga pya cikhulupiro cawo , ufuni wawo kuna Mulungu , madodo awo na kukhonda kukhulupirika kwawo .

(src)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .
(trg)="34"> Mphangwa zenezi zalembwa toera kutiphedza lero . ​ — Arom .

(src)="28"> 15 : 4 .
(trg)="35"> 15 : 4 .

(src)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?
(trg)="36"> Kodi Yahova akakamiza atumiki ace toera kuphatisira basi ene Cihebhere ?

(src)="30"> Explain .
(trg)="37"> Fokotozani .

(src)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .
(trg)="38"> Thangwi ya kucinja kwa pinthu , Mulungu nee akhalonga na anthu mukuphatisira basi ene Cihebhere .

(src)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .
(trg)="39"> Pidaombolwa Aisraele mu ubitcu ku Babilonya , anango a iwo akhaphatisira Ciaramaki mu umaso wawo wa ntsiku na ntsiku .

(src)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .
(trg)="40"> Panango toera kupangiza pinthu pyantsogolo , Yahova apumira Danyele , Yeremiya na nyantsembe Esdhra toera kulemba makhundu anango a Bhibhlya mu Ciaramaki . ​ — Esdra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Yeremiya 10 : 11 ; na Danyele 2 : 4 .

(src)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?
(trg)="41"> Kodi Bhibhlya yadzagumanika tani mu pilongero pinango kusiyapo Cihebere ?

(src)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .
(trg)="42"> Mukupita kwa ndzidzi , Alexandre o Grande akunda madziko mazinji , natenepa Cigrego cikhapatisirwa pa dziko yonsene .

(src)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .
(trg)="43"> Ayuda azinji akhalonga cilongero ceneci mbaciphatisira toera kuthumburuza Malemba Acihebere mu Cigrego .

(src)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .
(trg)="44"> Bhibhlya ineyi isacemerwa Septuaginta .
(trg)="45"> Anthu asanyerezera kuti panango yathumburuzwa na anthu akukwana 72 .

(src)="38"> It was the first translation of the Bible and one of the most important .
(trg)="46"> Ineyi ndi Bhibhlya idatoma kuthumburuzwa , pontho ndi yakufunika kakamwe .

(src)="39"> Septuagint means “ Seventy . ”
(trg)="47"> * Anango athumburuza Malemba Acihebere fala na fala , mbwenye anango nkhabe .

(src)="40"> Translation reportedly began in Egypt in the third century B.C.E . and may have been finished by 150 B.C.E .
(trg)="48"> Natenepa pakhali mabukhu adathumburuzwa munjira zizinji .

(src)="41"> This translation is still important , as it gives scholars insight into the meaning of certain obscure Hebrew words and passages .
(trg)="49"> Ngakhale tenepo , Ayuda akhalonga Cigrego na Akristu akhatawira kuti Bhibhlya ya Septuaginta ikhali Mafala a Mulungu .

(src)="42"> The work of so many translators resulted in varied translation styles , from literal to rather free .
(trg)="50"> Ndi cilongero cipi cakuti panango Yezu aciphatisira toera kupfundzisa anyakupfundzace ?

(src)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .
(trg)="51"> Pidabwera Yezu pa dziko yapantsi , panango akhalonga na kupfundzisa anthu mukuphatisira Cihebere .

(src)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?
(trg)="52"> ( Jwau 19 : 20 ; 20 : 16 ; Mach .

(src)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .
(trg)="53"> 26 : 14 ) Mu pyaka dzana yakutoma Cihebere cikhadakhuyiwa na Ciaramaki , natenepa pisaoneka kuti Yezu aphatisira mafala anango a Ciaramaki .

(src)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .
(trg)="54"> Mbwenye iye akhadziwambo Cihebere cakale cikhaphatisirwa m’mabukhu adalembwa na Mose na aprofeta , akuti akhalerwi m’masinagoga masumana onsene .

(src)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .
(trg)="55"> ( Luka 4 : 17 - 19 ; 24 : 44 , 45 ; Mach .

(src)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .
(trg)="56"> 15 : 21 ) Kusiyapo pilongero pyenepi , Cigrego na Cilatini pikhalongwa mu Israele , mbwenye Bhibhlya nee isalonga kuti Yezu aphatisirambo pilongero pyenepi .

(src)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .
(trg)="57"> 8 , 9 .
(trg)="58"> Thangwi yanji Cigrego cikhaphatisirwa kakamwe na Akristu ?

(src)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?
(trg)="59"> Kodi pyenepi pisatipfundzisanji thangwi ya Yahova ?

(src)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .
(trg)="60"> Atowereri akutoma a Yezu akhalonga Cihebere , mbwenye pidaphiwa Yezu iwo akhalonga pilongero pinango .

(src)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )
(trg)="61"> ( Lerini Machitiro 6 : 1 . )

(src)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .
(trg)="62"> Pikhamwazika Cikristu , Akristu azinji akhalonga Cigrego .

(src)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .
(trg)="63"> Mwandimomwene , Maevanjelyu a Mateo , Marko , Luka na Jwau akuti mukhagumanika mphangwa zakupumirwa za pipfundziso pya Yezu na pikhacita iye , zikhalembwa na kugawirwa mu Cigrego .

(src)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .
(trg)="64"> Natenepa , anyakupfundza azinji akhaphatisira kakamwe Cigrego kupiringana Cihebere .