# bfi/2016200.xml.gz
# fon/2016200.xml.gz


(src)="1"> 1 Young Ones ​ — Are You Ready to Get Baptized ?
(trg)="1"> Xosɛxweta
(trg)="2"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É

(src)="2"> 2 Young Ones ​ — How Can You Prepare for Baptism ?
(trg)="3"> Etɛwu Jezu ka Jiya Bo Kú ?

(src)="6"> What did they do to prepare for their baptism ?
(trg)="4"> Nǔ ka Nyí Mɔ̌ Dóó À ?

(src)="8"> 3 You Can Share in Strengthening Our Christian Unity ​ — How ?
(trg)="5"> 3
(trg)="6"> Etɛwu Jezu ka Jiya Bo Kú ?
(trg)="7"> 5
(trg)="8"> Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn 8
(trg)="9"> A Ka Tuùn À ?

(src)="9"> Jehovah blesses our accomplishments as we work together and cooperate with one another .
(trg)="10"> 10
(trg)="11"> Nùnywɛ Xóxó Ðé Nú Gbɛzinzan Égbé Tɔn 31
(trg)="12"> Etɛ Biblu ka Ðɔ ?
(trg)="13"> 32

(src)="10"> This article presents helpful suggestions on how we can cooperate in our ministry , in the congregation , and in the family .
(trg)="15"> NÙXWÁSUN 2 - 8 2016
(trg)="16"> 11 Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi , Mi ka Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Bló Baptɛm À ?
(trg)="17"> NÙXWÁSUN 9 - 15 2016

(src)="11"> 4 Jehovah Guides His People in the Way of Life
(trg)="18"> 16 Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi , Nɛ̌ Mi ka Sixu Sɔnǔ nú Baptɛm Gbɔn ?

(src)="12"> Jehovah is always a sure Guide for his people .
(trg)="19"> NÙXWÁSUN 16 - 22 2016

(src)="13"> This article focuses on how God has adjusted his guidance to meet changing circumstances .
(trg)="20"> 21 A Sixu Ð’alɔ Ðò Bǔninɔ Klisanwun Tɔn Mǐtɔn Hinhɛn Lidǒ Mɛ , Gbɔn Nɛ̌ É ?

(src)="14"> We will also see how we can show that we are looking to Jehovah for guidance .
(trg)="21"> NÙXWÁSUN 23 - 29 2016
(trg)="22"> 26 Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn Ðò Gbɛ̀ Li ɔ Jí

# bfi/2016440.xml.gz
# fon/2016440.xml.gz


(src)="1"> 1 Appreciating Jehovah as Our Potter
(trg)="1"> 3 Jehovah “ Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ ”

(src)="2"> 2 Do You Let the Great Potter Mold You ?
(trg)="2"> 6 Sɔ́ Jehovah Dó Ðó Zɛ̌nmɛtɔ́ Towe

(src)="3"> Pottery is a craft in which the artisan works very closely with his material .
(trg)="3"> 11 A ka Nɔ Yí Gbè Bɔ Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ Nɔ W’azɔ̌ Ðò Wǔ We À ?

(src)="4"> In these two articles , we will see how Jehovah fulfills his role as “ our Potter ” and what we must do in order to be like soft clay in his hands .
(trg)="5"> Ðò xota wè elɔ lɛ mɛ ɔ , mǐ na mɔ lee Jehovah nɔ wà ‘ Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn ’ e é nyí é sín azɔ̌ gbɔn é , kpo nǔ e mǐ ɖó na wà bo na cí ko bibɔ ɖɔhun ɖò alɔ tɔn mɛ é kpo .
(trg)="6"> 16 Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

(src)="5"> 3 “ Jehovah Our God Is One Jehovah ”
(trg)="7"> 18 “ Jehovah Mawu Mǐtɔn ɔ , Jehovah Ðokpo Wɛ ”

(src)="6"> In what ways is Jehovah our God “ one Jehovah ” ?
(trg)="8"> Ali tɛ lɛ nu Jehovah Mawu mǐtɔn ka nyí “ Jehovah ɖokpo ” ɖè ?

(src)="7"> How does that affect our relationship with him and with fellow worshippers ?
(trg)="9"> Nɛ̌ enɛ ka kúnkplá kancica e ɖò mǐ kpo é kpo , kpodo Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo tɛntin é gbɔn ?

(src)="8"> In today’s diversified and multicultural world , we must understand what Jehovah requires of us so that we can have him as “ our God . ”
(trg)="10"> Ðò gbɛ̀ égbé tɔn e mɛ aca vovo gègě lɛ ɖè é ɔ , mǐ ɖó na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Jehovah byɔ ɖò mǐ sí , bɔ éyɛ na nyí “ Mawu mǐtɔn ” é wu .

(src)="9"> 4 Do Not Let the Faults of Others Stumble You
(trg)="11"> 23 Nùwanyido Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú We Ó

(src)="10"> All humans have faults that can hurt others .
(trg)="12"> Gbɛtɔ́ lɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò b’ɛ sixu mɛ̀ mɛ ɖevo lɛ .

(src)="11"> What Bible examples can help us understand how we should react when the words or deeds of others hurt us ?
(trg)="14"> 28 Jijɔ Mawu Tɔn Ee Xɔ Akwɛ Hú Diamáa É Ðé
(trg)="15"> 32 A ka Flín À ?

# bfi/2016442.xml.gz
# fon/2016442.xml.gz


(src)="1"> “ O Jehovah , . . . you are our Potter ; we are all the work of your hand . ” ​ — ISA .
(trg)="1"> “ Mawu Mavɔmavɔ , . . . ko wɛ mǐ nyí , hwi wɛ ka nyí zɛ̌nmɛtɔ́ ɔ ; mǐ bǐ wɛ nyí alɔ towe nǔwiwa . ” ​ — EZA .

(src)="2"> 64 : 8 .
(trg)="2"> 64 : 7 .

(src)="3"> SONGS : 11 , 26
(trg)="3"> HAN LƐ : 89 , 26

(src)="4"> how Jehovah chooses those whom he will mold ?
(trg)="4"> Nɛ̌ Jehovah ka nɔ cyan mɛ e wu é na w’azɔ̌ ɖè lɛ é gbɔn ?

(src)="5"> why Jehovah molds his people ?
(trg)="5"> Aniwu Jehovah ka nɔ w’azɔ̌ ɖò mɛ tɔn lɛ wu ?

(src)="6"> how God molds those who submit to him ?
(trg)="6"> Nɛ̌ Mawu ka nɔ w’azɔ̌ ɖò mɛ e hwíhwɛ́ yeɖée dó glɔ tɔn lɛ é wu gbɔn ?

(src)="7"> Why is Jehovah the greatest Potter ?
(trg)="7"> Aniwu Jehovah ka nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ ɖaxó bǐ ɔ ?

(src)="8"> IN November 2010 , a bid of nearly 70 million dollars was made in London , England , for an 18th - century Chinese ceramic vase .
(trg)="8"> ÐÒ Abɔxwísun 2010 tɔn mɛ ɔ , è sun axi nú kozɛ́n Chine tɔn xwè kanweko 18gɔ́ ɔ tɔn ɖé yí liva 40 jɛji ɖò Londres ɖò Angleterre .

(src)="9"> Clearly , a potter can turn something as abundant and inexpensive as clay into a beautiful and costly masterpiece .
(trg)="9"> É ɖò wɛn ɖɔ zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé sixu sɔ́ ko e sukpɔ́ bo ma ka v’axi ǎ é dó wà alɔlyɛnzɔ́ ɖɛkpɛɖɛkpɛ e v’axi tawun é ɖé na .

(src)="10"> Yet , no human potter can begin to compare with Jehovah .
(trg)="10"> É ɖò mɔ̌ có , è sixu sɔ́ zɛ̌nmɛtɔ́ ɖě jlɛ́ dó Jehovah wu ǎ .

(src)="11"> Late in the sixth creative day , God fashioned “ out of dust [ clay ] from the ground ” a perfect man and gave him the capacity to reflect his Maker’s qualities .
(trg)="11"> Ðò azǎn nùɖíɖó tɔn ayizɛngɔ ɔ sín vivɔnu ɔ , Mawu “ kán kɔ́ [ alǒ ko ] ” dó mɛ̀ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ ɖé , lobo na ɛ nǔwukpikpé bɔ é na ɖó jijɔ Mɛ e bló è ɔ tɔn lɛ .
(trg)="12"> ( Bǐb .

(src)="12"> That perfect man , Adam , who was made from the earth was rightly called a “ son of God . ” ​ — Luke 3 : 38 .
(trg)="13"> 2 : 7 ) Enɛ wu wɛ è ylɔ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ enɛ , Adamu , e è sɔ́ kɔ́ ayikúngban tɔn dó bló na é ɖɔ “ Mawu ví . ” ​ — Luk .
(trg)="14"> 3 : 38 .

(src)="13"> 2 , 3 .
(trg)="15"> 2 , 3 .

(src)="14"> How can we imitate the attitude of repentant Israelites ?
(trg)="16"> Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Izlayɛli - ví e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo é ɖɔhun gbɔn ?

(src)="15"> Adam , however , lost his sonship when he rebelled against his Maker .
(trg)="17"> Adamu ka hɛn vǐ tɛnmɛ e é ɖè é bú hwenu e é fɔ́n gǔ dó Mɛ e bló è ɔ jí é .

(src)="16"> Nonetheless , throughout the generations “ a great cloud ” of Adam’s descendants have chosen to uphold God’s sovereignty .
(trg)="18"> É ɖò mɔ̌ có , sín xwè mɔkpan ɖíe ɔ , kúnkan Adamu tɔn “ tobutobu ” ɖé lɛ jló bo jɛhun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é jí .

(src)="17"> By humbly submitting to their Creator , they have demonstrated that they wanted him , not Satan , to be their Father and Potter .
(trg)="19"> ( Ebl .
(trg)="20"> 12 : 1 ) Ye sɔ́ yeɖée hwe bo lɛ́ hwíhwɛ́ yeɖée dó Gbɛɖotɔ́ yetɔn glɔ , bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi jló ɖɔ éyɛ ni nyí Tɔ́ emitɔn kpo Zɛ̌nmɛtɔ́ emitɔn kpo , é ni ma nyí Satáan ó .

(src)="18"> Their loyalty to God calls to mind Isaiah’s words concerning repentant Israelites : “ O Jehovah , you are our Father .
(trg)="21"> ( Jaan 8 : 44 ) Gbejininɔ yetɔn nú Mawu flín xógbe Ezayíi tɔn e kúnkplá Izlayɛli - ví e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo lɛ é mǐ : “ Mawu Mavɔmavɔ , hwi wɛ nyí tɔ́ mǐtɔn .

(src)="19"> We are the clay , and you are our Potter ; we are all the work of your hand . ” ​ — Isa .
(trg)="22"> Mǐdɛɛ lɛ ɔ , ko wɛ mǐ nyí , hwi wɛ ka nyí zɛ̌nmɛtɔ́ ɔ ; mǐ bǐ wɛ nyí alɔ towe nǔwiwa . ” ​ — Eza .

(src)="20"> 64 : 8 .
(trg)="23"> 64 : 7 .

(src)="21"> Today , all who worship Jehovah in spirit and truth endeavor to reflect the same humble , submissive attitude .
(trg)="24"> Égbé ɔ , mɛ e nɔ sɛ̀n Jehovah ɖò gbigbɔ kpo nugbǒ kpo mɛ lɛ é bǐ nɔ dó gǎn bá ɖó linlin mɛɖesɔhwe kpo mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ kpo tɔn ɖokpo ɔ .

(src)="22"> They consider it an honor to address Jehovah as Father and to submit to him as their Potter .
(trg)="25"> Ye nɔ mɔ ɖɔ yɛ̌yi wɛ è wlí nú emi , bɔ emi na nɔ ylɔ Jehovah ɖɔ Tɔ́ lobo sɔ́ ɛ dó ɖó Zɛ̌nmɛtɔ́ emitɔn bo hwíhwɛ́ emiɖée dó glɔ tɔn .

(src)="23"> Do you see yourself as soft clay in God’s hands , willing to be molded into a vessel that is desirable in his eyes ?
(trg)="26"> A ka nɔ mɔ ɖɔ emi nyí ko e bɔ é ɖé ɖò Mawu sín alɔ mɛ , bo ɖò gbesisɔmɛ bonu é na sɔ́ we dó bló zɛ̌n e nyɔ́ nukún tɔn mɛ é ɖé na à ?

(src)="24"> Do you similarly see each of your spiritual brothers and sisters as a work in progress , being molded by God ?
(trg)="27"> Mɔ̌ ɖokpo ɔ , a ka nɔ kpɔ́n nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo ɖokpo ɖokpo dó mɔ mɛ e wu Mawu ɖò azɔ̌ wà ɖè wɛ lɛ é à ?

(src)="25"> To help us in that regard , let us consider three aspects of Jehovah’s work as our Potter : How he chooses those whom he molds , why he molds them , and how he does so .
(trg)="28"> Bo na dó d’alɔ mǐ ɖò ali enɛ nu ɔ , mi nú mǐ ni ba dò nú lee Jehovah nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn gbɔn é sín akpáxwé atɔn : Lee é nɔ cyan mɛ e wu é nɔ w’azɔ̌ ɖè lɛ é gbɔn é , nǔ e wu é nɔ w’azɔ̌ ɖò ye wu é , kpo lee é nɔ wà mɔ̌ gbɔn é kpo .

(src)="26"> How does Jehovah choose those whom he draws to himself ?
(trg)="29"> Nɛ̌ Jehovah ka nɔ cyan mɛ e é nɔ dɔn wá éɖesunɔ gɔ́n lɛ é gbɔn ?

(src)="27"> Give examples .
(trg)="30"> Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé lɛ .

(src)="28"> When Jehovah observes humans , he does not pay attention to outward appearances .
(trg)="31"> Enyi Jehovah kpɔ́n gbɛtɔ́ lɛ ɔ , é nɔ sɔ́ ayi ɖó lee ye cí ɖò wěxo é jí ǎ .

(src)="29"> Rather , he examines the heart , the inner person .
(trg)="32"> É nyɔ́ wà ɔ , ayi mɛ wɛ é nɔ kpɔ́n , é wɛ nyí ɖɔ nǔ e è nyí ɖò xomɛ é .

(src)="30"> ( Read 1 Samuel 16 : 7b . )
(trg)="33"> ( Xà 1 Samuwɛli 16 : 7b . )

(src)="31"> This fact was amply demonstrated when God formed the Christian congregation .
(trg)="34"> Mawu ɖè nǔ enɛ xlɛ́ céɖécéɖé hwenu e é ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ é .

(src)="32"> He drew to himself and his Son many individuals who from a human standpoint might have seemed to be undesirable .
(trg)="35"> Mɛ e cí mɛmaɖoaliɖenu ɖɔhun ɖò gbɛtɔ́ nukúnmɛ lɛ é gègě wɛ é dɔn wá é kpo Vǐ tɔn kpo gɔ́n .

(src)="33"> One such person was a Pharisee named Saul ​ — “ a blasphemer and a persecutor and an insolent man . ”
(trg)="36"> ( Jaan 6 : 44 ) Mɛ mɔhun lɛ ɖokpo wɛ nyí Falizyɛn e è nɔ ylɔ ɖɔ Solu é , éyɛ “ nyla nu dó wutu [ Mawu ] tɔn , bo ko doya n’i , bo ɖɔ alǎnnú n’i kpɔ́n . ”
(trg)="37"> ( 1 Tim .

(src)="34"> “ The examiner of hearts , ” however , did not see Saul as useless clay .
(trg)="38"> 1 : 13 ) É ɖò mɔ̌ có , “ Mɛ e nɔ gbéjé ayi lɛ kpɔ́n ” é kpɔ́n Solu dó mɔ ko e ma sɔ́ nyɔ́ zán ǎ é ɖé na ǎ .

(src)="35"> Instead , God saw that he could be molded into a desirable vessel ​ — in fact , “ a chosen vessel ” to bear witness “ to the nations as well as to kings and the sons of Israel . ”
(trg)="39"> ( Nùx .
(trg)="40"> 17 : 3 , NWT ) É nyɔ́ wà ɔ , Mawu mɔ ɖɔ è sixu w’azɔ̌ ɖò wǔ tɔn b’ɛ na huzu alyannu ɖagbeɖagbe ɖé , nugbǒ ɔ , ‘ alyannu e è sɔ́ ’ nú é na ɖekúnnu nú “ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ , bo na jla axɔsu yetɔn lɛ , kpodo Izlayɛli togun ɔ kpo ” é .
(trg)="41"> ( Mɛ .

(src)="36"> Others whom God saw as potential vessels “ for an honorable use ” included former drunkards , immoral people , and thieves .
(trg)="42"> 9 : 15 ) Mɛ e ko nyí ahannumunɔ , nùblibliwatɔ́ , kpo ajotɔ́ kpo ɖ’ayǐ lɛ é ɖò mɛ ɖevo e Mawu nɔ kpɔ́n dó mɔ zɛ̌n e è sixu “ zán nú nùjɔnǔ ” lɛ é mɛ .
(trg)="43"> ( Hlɔ .
(trg)="44"> 9 : 21 ; 1 Kɔ .

(src)="37"> As they gained accurate knowledge of God’s Word and expressed faith , they allowed Jehovah to mold them .
(trg)="45"> 6 : 9 - 11 ) Ye ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó Xó Mawu Tɔn wu bo ɖè nùɖiɖi xlɛ́ , bɔ mɔ̌ mɛ ɔ , ye yí gbè bɔ Jehovah w’azɔ̌ ɖò ye wu .
(trg)="46"> 5 , 6 .

(src)="38"> How should our trust in Jehovah as our Potter affect our attitude toward the people in our territory ?
(trg)="47"> Nɛ̌ ganjɛwu e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn é ka ɖó na ɖyɔ linlin e mǐ nɔ ɖó dó ( a ) mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é wu é gbɔn ?

(src)="39"> How can the foregoing help us ?
(trg)="49"> Alɔ tɛ nǔ enɛ e wá yì é ka sixu dó mǐ ?

(src)="40"> Our faith in Jehovah’s ability to read hearts and to draw to himself those whom he chooses should prevent us from judging others , both in our territory and in our congregation .
(trg)="50"> Nùɖiɖi e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah ɖó nǔwukpikpé bo na tuùn nǔ e ɖò ayi mɛ lɛ é , bo dɔn mɛ e é cyan lɛ é wá éɖesunɔ gɔ́n é ɖó na gbò kpò nyì ali jí nú mǐ , bɔ mǐ na nɔ ɖɔhwɛ dó mɛ e ɖò xá mǐtɔn kpo agun mǐtɔn kpo mɛ lɛ é ǎ .

(src)="41"> Consider the example of a man named Michael .
(trg)="51"> Lin tamɛ dó nya e nɔ nyí Michael é sín kpɔ́ndéwú jí .

(src)="42"> “ When Jehovah’s Witnesses called on me , ” he recalls , “ I would just turn away and ignore them as if they did not exist .
(trg)="52"> É flín ɖɔ : “ Enyi Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wá gɔ̌n ce ɔ , un nɔ dó gudo ye bo nɔ keya nú ye ǎ , cí nǔ ɖɔ mɛɖé kún ɖò finɛ ó ɖɔhun .

(src)="43"> I was really rude !
(trg)="53"> Un nɔ nyla gbè nú ye tawun !

(src)="44"> Later , in a different setting , I met a family whom I admired because of their good conduct .
(trg)="54"> Gudo mɛ ɖò ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ , un xò gò xwédo ɖé bɔ nǔ yetɔn jɛji nú mì tawun , ɖó walɔ ɖagbe yetɔn wu .

(src)="45"> Then one day I received a shock ​ — they were Jehovah’s Witnesses !
(trg)="55"> Un wá ɖ’ayi wu gbè ɖokpo ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ nú ye ; nǔ enɛ gbà hǔn dó nú mì !

(src)="46"> Their behavior moved me to examine the basis for my prejudice .
(trg)="56"> Nùwalɔ yetɔn sísɛ́ mì bɔ un gbéjé nǔ e wu un ɖó linlin masɔgbe mɔhun dó ye wu é kpɔ́n .

(src)="47"> I soon came to the realization that my attitude was based on ignorance and hearsay , not on facts . ”
(trg)="57"> Un wá ɖ’ayi wu ɖɔ nǔ e un ma tuùn ǎ lɛ é kpo yeɖɔyeɖɔ lɛ kpo wɛ zɔ́n bɔ un dó ɖó zinzan mɔhun , adingban kɛɖɛ wɛ nyí nǔ lɛ . ”

(src)="48"> To get the facts , Michael accepted a Bible study .
(trg)="58"> Bo na dó tuùn nǔ e nyí nugbǒ lɛ é ɔ , Michael yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn ɖé .

(src)="49"> Later , he came into the truth and entered the full - time service .
(trg)="59"> Gudo mɛ ɔ , é wá nugbǒ ɔ mɛ bo bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn .

(src)="50"> How should our trust in Jehovah as our Potter affect our attitude toward our brothers and sisters ?
(src)="51"> Our accepting Jehovah as our Potter can affect our attitude toward fellow believers too .
(trg)="60"> Gbeyiyi ɖɔ Jehovah nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn sixu ɖyɔ linlin e mǐ nɔ ɖó dó nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ lɔmɔ̌ wu é .

(src)="52"> Do you see your brothers and sisters as God does ​ — not as a finished product , but as a work in progress ?
(trg)="61"> A ka nɔ ɖó linlin e Mawu nɔ ɖó dó nɔví sunnu towe lɛ kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo wu é , ɖɔ è kún ko w’azɔ̌ ɖò ye wu fó ó à ?

(src)="53"> He can see the inner person as well as the kind of person one can become in his capable hands .
(trg)="62"> É sixu mɔ nǔ e mɛɖé nyí ɖò xomɛ é kpo nǔ e mɛ ɔ sixu wá huzu ɖò alɔ tɔn hlɔnhlɔnnɔ lɛ mɛ é kpo .

(src)="54"> Hence , Jehovah takes a positive view of people and does not focus on temporary imperfections .
(trg)="63"> Enɛ wu ɔ , Jehovah nɔ ɖó linlin e sɔgbe é dó gbɛtɔ́ lɛ wu , lobo nɔ sɔ́ ayi ɖó gǎnmaɖó yetɔn táan klewun ɖé tɔn lɛ jí ǎ .
(trg)="64"> ( Ðɛh .

(src)="55"> We can imitate him by seeing his servants in a positive light .
(trg)="65"> 130 : 3 ) Mǐ sixu wà nǔ éɖɔhun gbɔn linlin e sɔgbe é ɖiɖó dó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu gblamɛ .

(src)="56"> In fact , we can work along with our Potter by supporting our brothers and sisters as they strive to make spiritual advancement .
(trg)="66"> Nugbǒ ɔ , mǐ hɛn ɔ mǐ na w’azɔ̌ xá Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn , gbɔn alɔdido nɔví mǐtɔn sunnu kpo nyɔnu kpo lɛ hwenu e ye ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo é gblamɛ .
(trg)="67"> ( 1 Tɛ .

(src)="57"> As “ gifts in men , ” the elders ought to take the lead in this regard . ​ — Eph .
(trg)="68"> 5 : 14 , 15 ) Mɛxo agun tɔn lɛ e nyí “ nùnina ” bɔ è na gbɛtɔ́ lɛ é ɖó na nyí kpɔ́ndéwú ɖò ali enɛ nu . ​ — Efɛ .

(src)="58"> 4 : 8 , 11 - 13 .
(trg)="69"> 4 : 8 , 11 - 13 .

(src)="59"> Why do you appreciate Jehovah’s discipline ?
(trg)="70"> Etɛwu a ka yí wǎn nú kplɔ́n e Jehovah nɔ na mɛ é ?

(src)="60"> You may have heard someone say something like this : ‘ I never fully appreciated the discipline that I received from my parents until I had children of my own . ’
(trg)="71"> A sixu ko sè bɔ mɛɖé ɖɔ nǔ lehun kpɔ́n : ‘ Un ko wá ɖó vǐ cobo mɔ nukúnnú jɛ kplɔ́n e mɛjitɔ́ ce lɛ na mì é wu bǐ mlɛ́mlɛ́ . ’

(src)="61"> When we gain more experience in life , we may see discipline in a new light and start to view it as Jehovah does , as a manifestation of love .
(trg)="72"> Hwenu e mǐ wá mɔ nǔ gègě kpɔ́n ɖò gbɛmɛ é ɔ , mǐ sixu ɖó mɔjɛmɛ yɔyɔ̌ ɖevo dó kplɔ́n e è nɔ na mǐ lɛ é wu , lobo jɛ linlin e Jehovah nɔ ɖó dó ye wu é ɖó jí , é wɛ nyí ɖɔ wanyiyi wutu wɛ è nɔ na kplɔ́n enɛ lɛ mǐ .

(src)="62"> ( Read Hebrews 12 : 5 , 6 , 11 . )
(trg)="73"> ( Xà Eblée lɛ 12 : 5 , 6 , 11 . )

(src)="63"> Yes , out of love for his children , Jehovah patiently molds us .
(trg)="74"> Nugbǒ ɔ , wǎn e Jehovah yí nú vǐ tɔn lɛ é zɔ́n bɔ é nɔ kú hǔn bo w’azɔ̌ ɖò ye wu .

(src)="64"> He wants us to be wise and happy and to love him in return .
(trg)="75"> É jló ɖɔ mǐ ni nyɔ̌nùí bo ɖó awǎjijɛ , lobo yí wǎn nú emi lɔmɔ̌ .

(src)="65"> He takes no pleasure in our suffering ; nor does he want us to die as “ children of wrath , ” which is the prospect inherited from Adam . ​ — Eph .
(trg)="76"> ( Nùx .
(trg)="77"> 23 : 15 ) Wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè lɛ é nɔ hun xomɛ n’i ɖebǔ ǎ ; mɔ̌ ɖokpo ɔ , gǔ e mǐ ɖu sín Adamu gɔ́n é wɛ nyí ɖɔ mǐ na kú “ vǐ e Mawu sìn xomɛ dó ɔ ” ɖɔhun , Jehovah ka jló mɔ̌ ǎ . ​ — Efɛ .

(src)="66"> 2 : 2 , 3 .
(trg)="78"> 2 : 2 , 3 .

(src)="67"> How is Jehovah teaching us today ?
(trg)="79"> 8 , 9 .
(trg)="80"> Nɛ̌ Jehovah ka ɖò mǐ kplɔ́n wɛ gbɔn ɖò égbé ?

(src)="68"> As “ children of wrath , ” we once displayed many qualities that displease God , perhaps even some beastlike traits !
(trg)="82"> Ðó mǐ cí “ vǐ e Mawu sìn xomɛ dó ɔ ” ɖɔhun wutu ɔ , mǐ ko ɖó jijɔ e Mawu gbɛ́ wǎn na lɛ é gègě kpɔ́n , vlafo jijɔ kanlin lɛ tɔn ɖé lɛ !

(src)="69"> Yet , thanks to Jehovah’s molding , we changed ; we became more like lambs .
(trg)="83"> É ɖò mɔ̌ có , Jehovah w’azɔ̌ ɖò mǐ wu bɔ mǐ huzu , bo wá cí lɛngbɔví lɛ ɖɔhun .
(trg)="84"> ( Eza .

(src)="70"> Therefore , the environment in which Jehovah is now molding us is viewed as a spiritual paradise that is presently taking shape .
(trg)="85"> 11 : 6 - 8 ; Kolo .
(trg)="86"> 3 : 9 , 10 ) Enɛ wu ɔ , mǐ nɔ kpɔ́n ninɔmɛ e mɛ Jehovah ɖò azɔ̌ wà ɖò mǐ wu ɖè wɛ dìn é dó mɔ palaɖisi gbigbɔ tɔn ɖé .

(src)="71"> We feel safe and secure despite the wicked world around us .
(trg)="87"> Gbɛ̀ e lɛlɛ̌ dó mǐ é baɖa có , mǐ nɔ mɔ mǐɖée ɖò bibɛtɛn kpo ayijayǐ kpo mɛ .