# bem/2016322.xml.gz
# tyv/2016322.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="7"> Ilanda pa fyaba mu Baibolo .
(trg)="2"> Бесплатно .

(src)="8"> Ino magazini te yakushitisha .
(src)="9"> Tuibomfya mu mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo mwi sonde lyonse , kabili ubupe bwa kuitemenwa bulatwala pa ntanshi uyu umulimo .
(trg)="3"> Это издание — часть всемирной библейской просветительной деятельности , которая проводится христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными пожертвованиями

(src)="10"> Nga mulefwaya ukupeela ubupe , kabiyeni pa www.jw.org .
(src)="11"> Amalembo ayali muli ino magazini yafumine muli Baibolo — Amalembo ya Calo Cipya , kano fye nga nabalembapo ishina lya Baibolo imbi .
(trg)="4"> Өскээр айытпаан болза , библейжи цитаталар тыва дылда « Ыдыктыг Библиядан » алдынган , ЧД — цитатаны « Ыдыктыг Бижилге — Чаа делегейниң очулгазы » деп орус дылда үнген үндүрүлгеден очулдурган

# bem/2016324.xml.gz
# tyv/2016324.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA | NANI WINGAMUSANSAMUSHA NGA MULI NA MAFYA ?
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Bushe mulebukisha ilyo mwaipuntwile no kupona pa nshi ninshi muli abaice ?
(trg)="2"> Бичииңерде кээп ужуп , хол - будуңарны сүвүре дүжүп чорааныңарны сактыр - дыр силер бе ?

(src)="3"> Nalimo mwaliicenene ku kuboko nelyo ukuikwebulula pe kufi .
(src)="4"> Bushe mulebukisha ifyo banyinenwe bamusansamwishe ?
(trg)="3"> Аваңар силерни аргалап , балыгны чуггаш , ону пластырь - биле чыпшырып каар турган чадавас .

(src)="5"> Nalimo balimuwamishe pa cilonda no kumukakapo insalu .
(trg)="4"> Ыглап туруңарда , ооң куспаа болгаш чылыг - чымчак үнү силерге дүрген оожургай бээринге дузалап чораан .

(src)="6"> Mwalililile , lelo amashiwi ayasuma ayo bamwebele ne fyo bamukumbatile fyalengele mwaumfwako bwino .
(trg)="5"> Ол үеде аргалалдың күжүн бодуңарга миннинген силер .

(src)="7"> Pali ilya nshita , mwalikwete abakumusansamusha .
(src)="8"> Nomba ilyo tulekula ifintu filatendeka ukwaluka .
(trg)="6"> Ынчалза - даа өскен тудум , чуртталгавыс нарыыдап бар чыдар .

(src)="9"> Amafya yalafulilako , kabili cilafya ukusanga abakutusansamusha .
(trg)="7"> Бергелер көвүдээр , а аргалалды кайыын алыры билдинмес .

(src)="10"> Ku ca bulanda , amafya ayo abakalamba bakwata te kuti yapwe nga filya yengapwa nga ca kuti nyina akaka umwana icisalu pa cilonda no kumukumbatila .
(trg)="8"> Харааданчыг чүүл , улуг улустуң бергелери анаа - ла пластырь болгаш иениң куспаа - биле шиитпирлеттинмес .

(src)="11"> Moneni ifya kumwenako .
(trg)="9"> Каш чижектен көрээлиңер .

(src)="12"> Bushe balimutamfyapo incito ?
(trg)="10"> Ажылыңарны чидирип чораан силер бе ?

(src)="13"> Ba Julian batile ilyo babantamfishe incito , balisakamene sana .
(trg)="11"> Хулианны ажылындан үндүрүптерге , ооң холдары сула салдына берген .

(src)="14"> Baleyipusha abati , ‘ Bushe nkasunga shani ulupwa lwandi ?
(trg)="12"> « Өг - бүлемни канчап азыраар мен ?

(src)="15"> Kuti bantamfya shani , pa numa ya kubombesha pa myaka iingi ? ’
(trg)="14"> Чара бадыланыышкын дээш , ундаралга бастырып турар чадавас силер .

(src)="16"> Nalimo mulomfwa sana ubulanda pantu icupo cenu calipwa .
(trg)="15"> « Бир чыл чартык бурунгаар ашаам мени хенертен кааптарга , аажок муңгараан мен .

(src)="17"> Ba Raquel batile , “ Napapita umwaka umo ne myeshi 6 ukutula apo abena mwandi banshilile , kabili ilyo banshile nali sana no bulanda .
(trg)="16"> Чүрээм саргып , сагыш - сеткилим караңгылап калган !

(src)="18"> Nshaishibe ifya kucita .
(src)="19"> Nalilwele , umutima walekalipa kabili nali no mwenso . ”
(src)="20"> Tutile mulalwalilila .
(trg)="17"> Ол байдалымдан коргуп турган мен » — деп , Ракель сагынган .

(src)="21"> Nalimo kulaba inshita shimo ilyo mumfwa nga filya fyaumfwile Yobo , uwailishenye ati , “ Nakaana umweo ; nshakekale no mweo umuyayaya . ”
(trg)="18"> Бир эвес кадыыңар баксырап , экириир хире эвес болза , канчаарыл ?

(src)="22"> Nalimo mumfwa kwati ni filya ba Luis abali ne myaka ukucila pali 80 abalandile ukuti , “ Inshita nshimo mfwayafye ukufwa . ”
(trg)="20"> Ол : « Чамдыкта анаа - ла өлүмүмнү манап олурар - дыр мен » — деп ажыы - биле чугаалаан .

(src)="23"> Nalimo mulafwaya abakumusansamusha pantu lupwa nelyo cibusa wenu alifwa .
(trg)="21"> Чок болза , чоок кижиңерни чидиргеш , аргалалды аажок хереглеп турар чадавас силер .

(src)="24"> Ba Robert batile : “ Ilyo umwana wesu afwile mu busanso bwa mu ndeke , pa kubala nalemona kwati bufi .
(trg)="22"> « Кажан оглумну озал - ондакка таварышкаш , чок болган деп дыңнааш , бүзүревээн мен .

(src)="25"> Lyena naumfwile kwati ulupanga ulutali lwapula muli ine kwati ni filya Baibolo yalanda . ” — Luka 2 : 35 .
(trg)="23"> Оон сагыш - сеткилим , Библияда бижээни дег , селеме өттүр балыглаан ышкаш , аарып эгелээн » — деп , Роберт чугаалаан ( Лука 2 : 35 ) .

(src)="26"> Ba Robert , ba Luis , ba Raquel , na ba Julian balisansamushiwe lintu bali na mafya .
(trg)="24"> Роберт , Луис , Ракель болгаш Хулиан ол хире берге байдалдарынга безин аргалалды тып алган .

(src)="27"> Balisangile uwalebasansamusha , no uyu ni Lesa wa Maka Yonse .
(trg)="25"> Олар , ёзулуг аргалады берип шыдаар , Бүрүн Күчүлүг Бурган бар деп билип алган .

(src)="28"> Bushe Lesa asansamusha shani abantu ?
(trg)="26"> Бурган канчаар аргалап турарыл ?

(src)="29"> Bushe na imwe kuti amusansamusha
(trg)="27"> Ол силерни аргалап шыдаар бе ?

# bem/2016325.xml.gz
# tyv/2016325.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA | NANI WINGAMUSANSAMUSHA NGA MULI NA MAFYA ?
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="2"> Umutumwa Paulo alandile ukuti Yehova * ni “ Lesa wa cisansamushi conse , uutusansamusha mu macushi yesu yonse . ”
(trg)="2"> Павел элчин Иегованың * дугайында : « Кандыг - даа аар - берге байдалга таварышканывыста , Бурган бисти аргалап чоруур » — деп чугаалаан ( 2 Коринфичилерге 1 : 3 , 4 ) .

(src)="3"> Baibolo ilatweba ukuti tapali umuntu uwingafwa umunankwe nga ali na mafya nga fintu Lesa engacita , kabili Shifwe wa mu muulu kuti atusansamusha nangu twingakwata ubwafya ubwabipa shani .
(trg)="3"> Шак ынчаар чуртталгавыска кандыг - даа хай - халап болурга , Бурган бисти аргалап , кижи бүрүзүнге дузалап шыдаар деп , Библия бүзүредип турар .

(src)="4"> Nomba tufwile ukucitapo fimo ngatulefwaya Lesa atusansamushe .
(trg)="4"> Бургандан аргалал алыр дизивиссе , бистиң талавыстан база базымнар херек .

(src)="5"> Bushe dokota kuti atwafwa shani nga tatwile ku cipatala ?
(trg)="5"> Бир эвес эмчиге барбас болзувусса , ол биске канчап дузалап шыдаар деп ?

(src)="6"> Kasesema Amose aipwishe ukuti : “ Bushe abantu babili kuti baendela pamo nga tabapangene ? ”
(trg)="6"> Библияда : « Ийи кижи , дугуржуп албайн чыткаш , кады чорук кылыр деп бе ? » — дээн ( Амос 3 : 3 ) .

(src)="7"> E ico amalembo yatweba ukuti : “ Palameni kuli Lesa , na o akapalama kuli imwe . ” — Yakobo 4 : 8 .
(trg)="7"> Ынчангаш Бурганның Сөзү : « Бурганче чоокшулаңар , Ол база силерже чоокшулап кээр » — деп кыйгырып турар ( Иаков 4 : 8 ) .

(src)="8"> Kuti twashininkisha shani ukuti Lesa akapalama kuli ifwe ?
(trg)="8"> Бурган биске чоокшулаарын күзеп турар деп , кайыын билир бис ?

(src)="9"> Ica kubalilapo , Yehova alatweba lyonse ukuti alafwaya ukutwafwa ?
(trg)="9"> Бирээде , Ол боду биске дузалажыксап турарын чаңгыс удаа эвес бүзүреткен .

(src)="10"> ( Moneni akabokoshi akali muli cino cipande . )
(trg)="10"> ( Көзенекти көрүңер . )

(src)="11"> Ica bubili , twalyumfwa amalyashi ya bantu bakale elyo na babako pali ino nshita abo Lesa asansamwishe .
(trg)="11"> Ийиде , Бурганның аргалалын бодунга көрген улустуң үлегерлери бар .

(src)="12"> Nga fintu abantu abengi abakwata mafya pali ino nshita balomba ubwafwilisho kuli Lesa , Imfumu Davidi nayo yalilombele ukuti Yehova aisansamushe .
(trg)="13"> Бөгүн Бурганның дузазын дилеп чоруур улус дег , Давид хаан база хөй бергелерни ажып эрткен .

(src)="13"> Yatile : “ Umfweni ishiwi lya kupapaata . ”
(trg)="14"> Ол бир катап : « Мөргүл кылган үнүм дыңнап көрем » — деп Иеговадан дилээн .

(src)="14"> Bushe Lesa alyaswike Davidi ?
(trg)="15"> Бурган аңаа харыылаан бе ?

(src)="15"> Ee .
(trg)="16"> Ийе .

(src)="16"> Davidi atile , “ nalyafwiwa , ica kuti umutima wandi ulaanga . ” — Amalumbo 28 : 2 , 7 .
(trg)="17"> « Ол меңээ дузалады - даа — чүрээм ол дээш өөрүп - байырлап тур » — деп , Давид чугаалаан ( Ырлар 27 : 2 , 8 ) .

(src)="17"> Lesa alefwaya ukuti Yesu alesansamusha abantu .
(trg)="18"> Кижилерни аргалаарынга Бурган Иисуска кол рольду берген .

(src)="18"> E ico pa milimo iyo amupeele pali no mulimo wa “ ku kukakilila abali no bulanda , ” no “ kusansamusha bonse abaloosha . ”
(trg)="19"> Ынчангаш Иисустуң черже келген чылдагааннарының бирээзи — « сеткил - чүрээ муңгараан улусту экирт [ ири ] » болгаш « качыгдаан бүгү улусту аргала [ ары - дыр ] » ( Исайя 61 : 1 , 2 ) .

(src)="19"> Nga fintu casobelwe , Yesu alibikile sana amano ku bantu “ abalecula kabili abafininwa . ” — Mateo 11 : 28 - 30 .
(trg)="20"> Баш бурунгаар чугаалааны дег , Иисус « могап турупкан , аар чүък чүктээн улуска » тускай кичээнгейни салып турган ( Матфей 11 : 28 — 30 ) .

(src)="20"> Yesu alesansamusha abantu ilyo alebapanda amano , ilyo alebalanga icikuuku , na lintu alebondapa amalwele .
(trg)="21"> Иисус улустарны оожуктурарда , аңгы - аңгы аргаларны ажыглап чораан : мерген сүмелерни берип , буянны көргүзүп , а чамдыкта аарыглардан безин экиртип турган .

(src)="21"> Bushiku bumo uwa fibashi alombele Yesu ukuti : “ Kuti mwamposha , nga mulefwaya . ”
(trg)="22"> Бир катап кежи аарыг кижи Иисуска чалынган : « Күзээр - ле болзуңарза , Силер мени арыглап каар силер » .

(src)="22"> Awe aumfwile uluse no kutila : “ Ee ndefwaya .
(trg)="23"> Иисус ону кээргээш : « Күзеп тур мен , арыгланы бер ! » — деп харыылаан ( Марк 1 : 40 , 41 ) .

(src)="23"> Pola . ”
(src)="24"> No wa fibashi alipolele .
(trg)="24"> Оон кежи аарыг кижи эттине берген .

(src)="25"> Pali lelo , Umwana wa kwa Lesa taba pano calo , kanshi teti atusansamushe nga filya alecita ilyo ali pano calo .
(trg)="26"> Бурганның бисти канчаар аргалап болурунуң дөрт аргазын көрээлиңер .

(src)="26"> Na lyo line , Wishi , Yehova , “ Lesa wa cisansamushi conse , ” alafwilisha bonse abali na mafya .
(trg)="27"> Библияны таварыштыр .

(src)="27"> Natulande pa ifintu 4 ifyo Lesa abomfya sana pa kusansamusha abantu .
(src)="28"> Baibolo .
(trg)="28"> « А Бижилгелерде бистиң үевистиң мурнунда бижээн бүгү чүвени биске өөредиг кылдыр бижээн - дир .

(src)="29"> “ Fyonse ifyalembelwe kale fyalembelwe ku kutufunda , pa kuti mu kushipikisha kwesu na mu cisansamushi ca mu Malembo tube ne subilo . ” — Abena Roma 15 : 4 .
(trg)="29"> Бижилгелер дамчып кээр сорук кириишкинниң ачызында бис шыдамык бооп , идегеливис чидирбес ужурлуг бис » ( Римчилерге 15 : 4 ) .

(src)="30"> Umupashi wa Mushilo uwa kwa Lesa .
(trg)="30"> Бодунуң ыдыктыг сүлдезин таварыштыр .

(src)="31"> Pa numa fye ya mfwa ya kwa Yesu , Abena Kristu baikele mu mutende .
(src)="32"> Mulandu nshi ?
(trg)="33"> Бурган ыдыктыг сүлдези - биле кижи бүрүзүн кандыг - даа байдалда аргалап шыдаар .

(src)="33"> “ Batwalilile ukuba na katiina kuli Yehova no kusansamushiwa no mupashi . ”
(trg)="34"> Мөргүл таварыштыр .

(src)="34"> Umupashi wa mushilo , maka ya kwa Lesa ayabomba , kabili waliba sana na maka .
(trg)="35"> Библияда : « Чүү - даа дээш , сагыш човаваңар » — дээн .

(src)="35"> Lesa kuti aubomfya ukusansamusha umuntu uuli onse uukwete amafya .
(src)="36"> Ipepo .
(trg)="36"> Ында : « Дилег - човааңарны Бурганга ажыдып берип , мөргүңер . . .

(src)="37"> Baibolo itila : “ Mwisakamikwa nangu kamo , lelo muli fyonse lekeni ifyo mulelomba fishibikwe kuli Lesa mu kupepa no kupapaata pamo no kutootela ; no mutende wa kwa Lesa uwacila amatontonkanyo yonse ukalinda imitima yenu na matontonkanyo yenu muli Kristu Yesu . ” — Abena Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="37"> Ынчан улустуң угаап - билиптер шаандан ажа бээр Бурганның амыр - тайбыңы чүректериңер болгаш угаан - сарыылыңарны . . . кадагалаар » — деп бисти деткип турар ( Филипчилерге 4 : 6 , 7 ) .

(src)="38"> Abena Kristu banensu fibusa fyesu kabili balatusansamusha .
(trg)="38"> Өске христианнарны таварыштыр .

(src)="39"> Umutumwa Paulo alandile pa Bena Kristu banankwe ukuti , “ e bankoselesha ” mu nshita ya ‘ mafya na macushi . ’ — Abena Kolose 4 : 11 ; 1 Abena Tesalonika 3 : 7 .
(trg)="40"> Павел элчин кады бүзүрээн ха - дуңмазын олар аңаа берге үелерде улуг деткимче биле аргалалды берип турган деп чугаалаан ( Колосчуларга 4 : 11 ; 1 Фессалоникчилерге 3 : 7 ) .

(src)="40"> Na lyo line , kuti mwatontonkanya ukuti , bushe ifi fyonse fitwafwa shani ?
(trg)="41"> « Бо бүгү чүве херек кырында амыдыралга канчаар болдунарыл ? » — деп айтырар боор силер .

(src)="41"> Lekeni tumone ifyo Lesa asansamwishe abantu bamo abakwetepo amafya abo tulandilepo mu cipande ca kubalilapo .
(trg)="42"> Эгезинде чугаалажып турганывыс бергелерге таварышкан кижилерниң чижектерин көрээлиңер .

(src)="42"> Nga mwamona ifyo Lesa abafwile , mwalaishiba ukuti acili alafikilisha filya alaya ukuti : “ Ngo muntu uo nyina alesansamusha , e fyo na ine nkalamusansamusha . ” — Esaya 66 : 13 .
(trg)="43"> Бурган бистиң үевисте база « Мен силерни , ие кижиниң чаш төлүн аргалааны дег , аргалаар мен » дээн , сагыш сеткилди чылдып чоруур , аазаашкынын күүседип турарынга ол улус ышкаш шынзыгар силер ( Исайя 66 : 13 ) .

(src)="43"> Baibolo itila ishina lya kwa Lesa ni Yehova .
(trg)="44"> Библияныы - биле алырга , Иегова — Бурганның ады - дыр .

(src)="44"> “ Imwe , mwe Yehova , ni mwe mwangafwa no kunsansamusha . ” — Amalumbo 86 : 17 .
(trg)="45"> « Дээрги - Чаяакчы , Сен меңээ дузалап , аргалалды хайырлаан болгай сен » ( Ырлар 85 : 17 ) .

(src)="45"> “ ‘ Sansamusheni , sansamusheni abantu bandi , ’ e fyasosa Lesa wenu . ” — Esaya 40 : 1 .
(trg)="46"> « „ Мээң чонумну аргалаңар - ла , аргалаңар ! “ — деп , Бурганыңар чугаалап тур » ( Исайя 40 : 1 ) .

(src)="46"> “ Yehova atila : ‘ Ngo muntu uo nyina alesansamusha , e fyo na ine nkalamusansamusha . ’ ” — Esaya 66 : 12 , 13 .
(trg)="47"> « Мен [ Иегова ] силерни , ие кижиниң чаш төлүн аргалааны дег , аргалаар мен » ( Исайя 66 : 12 , 13 ) .

(src)="47"> “ Balipaalwa abaloosha , pantu bakabasansamusha . ” — Mateo 5 : 4 .
(trg)="48"> « Муңгарап ыглааннар амыр - чыргалдыг , чүге дээрге Бурган оларны аргалап каар » ( Матфей 5 : 4 ) .

(src)="48"> “ Mulepoosa amasakamika yenu yonse pali ena , pantu asakamana imwe . ” — 1 Petro 5 : 7 .
(trg)="49"> « Хамык сагыш човаашкыннарыңарны Олче [ Бурганче ] чая кааптыңар , чүге дээрге Ол силер дээш сагыш салып чоруур » ( 1 Пётр 5 : 7 ) .

# bem/2016326.xml.gz
# tyv/2016326.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA | NANI WINGAMUSANSAMUSHA NGA MULI NA MAFYA ?
(src)="2"> Amafya yalapusanapusana .
(trg)="1"> БРОШЮРАНЫҢ ДАШТЫНДА ТЕМА | АРГАЛАЛДЫ КАЙЫЫН ТЫП АП БОЛУРУЛ ?

(src)="3"> Te kuti tulande pa mafya yonse ayo umuntu engakwata , lelo lekeni tulande pa fya kumwenako 4 ifyo tulandilepo mu fipande fifumineko .
(trg)="2"> Шупту айыыл - халаптарны маңаа сайгарары болдунмас .

(src)="4"> Moneni ifyo Lesa asansamwishe abantu abakwete amafya yalekanalekana .
(trg)="3"> Ынчангаш чүгле демги дөрт кижиниң байдалын көрээлиңер .

(src)="5"> “ Nalisambilile ukusumina ukubomba incito ishalekanalekana , kabili twalyangwishe imikalile . ” — E fyalandile ba Jonathan
(trg)="4"> Берге байдалга тургаш , оларның Бургандан ёзулуг аргалалды канчаар алганынче кичээнгейни салып көрүңер .

(src)="6"> Ba Seth * batile : “ Ine no mwina mwandi incito yapwilile pa nshita imo ine .
(trg)="5"> « Өөм ишти - биле ажылывысты хары угда чидирген бис , — деп , Сет * сактып чугаалаан . — Ийи чыл иштинде төрелдеривистиң ачызында амыдырап , ында - мында бичии ажылдар кылып чурттап турган бис .

(src)="7"> Pa myaka ibili , balupwa e baletupeela ifyo twalekabila kabili twalebomba fye incito ya kuwayawaya .
(src)="8"> Ici calengele umwina mwandi Priscilla abe sana no bulanda kabili naleumfwa kwati ndi wacabecabe fye . ”
(trg)="6"> Түңнелинде кадайым Приссилла ундаралга алзыпкан , а мен бодумну чөгенчиг кижи кылдыр миннип турган мен .

(src)="9"> “ Bushe twashipikishe shani ?
(trg)="7"> Ону канчаар ажып эрткен бис ?

(src)="10"> Ba Priscilla baletontonkanya sana pa mashiwi Yesu alandile ayaba pali Mateo 6 : 34 .
(trg)="8"> Приссилла Матфей 6 : 34 - те Иисустуң сөстерин бодунга үргүлчү сагындырып чораан .

(src)="11"> Pali ili ilembo Yesu alandile ukuti tatulingile ukulasakamikwa pa bushiku bwa mailo , pantu ubwa mailo bukaba na masakamika ya buko .
(trg)="9"> « Даартагы хүн дээш сагыш човаваңар .

(src)="12"> Amapepo balepepa nayo yalibafwile sana ukushipikisha .
(trg)="10"> Даартагы хүн боду дээш боду сагыш човаар » — деп , ол чугаалаан .

(src)="13"> Ine ilembo lyangafwile sana ukushipikisha lya Amalumbo 55 : 22 .
(trg)="11"> Кадайымның мөргүлдери аңаа дүжүп бербезинге дузалаан , а мени Ырлар 54 : 23 - те сөстер оожургаткан .

(src)="14"> Nga filya fyacitile kemba wa malumbo , nalipoosele amasakamika yandi pali Yehova , kabili alingafwile .
(trg)="12"> Ыр күүседикчизи дег , Иеговага үүрге - чүъгүмнү хүлээдипкеш , ооң деткимчезин алган мен .

(src)="15"> Nangu ca kuti pali ino nshita ndabomba , twalyangusha imikalile nga fintu Yesu alandile pali Mateo 6 : 20 - 22 .
(src)="16"> Icawamisha ca kuti twalipalama sana kuli Lesa kabili twalitemwaninako . ”
(trg)="13"> Бөгүн ажылдыг - даа болзумза , Матфей 6 : 20 — 22 - де Иисустуң сүмезинге дүүштүр бөдүүн амыдыралды тударын кызып чоруур бис .

(src)="17"> Ba Jonathan batile : “ Nalisakamene sana pa fyali no kucitika ku ntanshi ilyo ubukwebo bwesu bwawile .
(trg)="14"> Ам Бурганга болгаш бот - боттарывыска оон - даа чоок апарган бис » .