# bcl/1994442.xml.gz
# yap/1994442.xml.gz


(src)="1"> Naoogma daw Kamo sa Personal na Pag - adal ?
(trg)="1"> Ga Ma Felfelan ’ u Nap’an ni Ga Be Fil e Bible ni Goo Gur ?

(src)="2"> AN SIISAY man na sinserong lingkod nin Dios maoogma na gumamit nin dakol na oras sa personal na pag - adal sa Biblia .
(trg)="2"> URNGIN e tapigpig rok Got nib yul’yul ’ e ra felfelan ’ ni nge fanay boor e tayim rok ni fan ko fol Bible ni goo ir .

(src)="3"> ( Salmo 1 : ​ 1 , 2 ) Alagad , nakakamate na kadakol kan nagkakaipo sa saindang panahon asin kosog , an dakol nadedepisilan na gumamit nin siring kadakol na panahon asin kosog sa personal na pag - adal sa gusto kutana ninda .
(trg)="3"> ( Psalm 1 : 1 , 2 ) Machane bochan ni boor pa ’ u puluwrad , ma aram fan ni boor i yad e kar pirieged ndabiyog ni ngar ted e tayim ni fan ko re n’ey nrogon ni yad baadag .

(src)="4"> Minsan siring , tanganing makapadagos bilang aktibong mga lingkod nin Dios , an gabos nangangaipong mabago giraray an saindang kagayagayahan asin kosog aroaldaw paagi sa pakakua nin bago o mas hararom na mga kabtang kan katotoohan sa Tataramon nin Dios .
(trg)="4"> Machane , gubin e tapigpig rok Got e ba t’uf ni nge yog e felfelan ’ ngorad ni fan e nge yog ni ngar pigpiggad ngak Got ni yad ba pasig .
(trg)="5"> Ma rayog ni ngar pared ni yad ba pasig ni faanra ngar athamgilgad ngar filed boch e thin nu Bible nib toar fan u gubin e rran .

(src)="5"> An mga katotoohan sa Biblia na odok na nakapahiro saindo mga taon na an nakaagi tibaad dai nang gayo kamo pinahihiro ngonyan .
(trg)="6"> Sana bay boch e thin nu Bible ni gelnag e michan ’ rom kafram , machane pi thin nem e gathi ban’en ni ka be gelnag e michan ’ rom e ngiyal ’ ney .

(src)="6"> Kun siring , marahay , patin mahalaga , na kita odok asin perming maghingoa sa pagkua nin bagong pakamansay sa katotoohan tangani na mapagdanay an satong sadiri na mabagsik sa espirituwal .
(trg)="7"> Aram fan nib ga ’ fan ni ngad athamgilgad ni ngad filed boch ban’en nib beech ya nge ayuwegdad nga i par nib gel e michan ’ rodad .

(src)="7"> Paano an suanoy na mga tawong may pagtubod ginibo an saindang sadiri na magin marigon sa espirituwal paagi sa personal na pag - adal sa Tataramon nin Dios ?
(trg)="8"> Uw rogon ni ke yib angin ngak e pi tapigpig rok Got nib yul’yul ’ kakrom e fol Bible ni yad ma tay nra bagayad ma ir rok ?

(src)="8"> Paano an ibang lingkod ni Jehova sa modernong aldaw ginibo an saindang pag - adal na magin mas nakaoogma asin mabunga man ?
(trg)="9"> Mang e ma rin ’ e pi tapigpig rok Jehovah e ngiyal ’ ney ya nge yog ni ngar filed e Bible u fithik ’ e felfelan ’ ma ra yib angin ?

(src)="9"> Paano sinda tinawan nin balos para sa saindang mga paghihingoa ?
(trg)="10"> Uw rogon ni ke fel ’ rogorad riy ?

(src)="10"> Saindang Binago Liwat an Saindang Kosog Paagi sa Personal na Pag - adal
(trg)="11"> Kar Pared nib Gel e Michan ’ Rorad Ya Kar Filed e Thin nu Bible nra Bagayad Ma Ir Rok

(src)="11"> Si Hadeng Josias nin Juda ginibo an saiyang kampanya tumang sa idolatriya na may orog pang kaigotan pakabasaha sa saiya kan ‘ mismong libro kan pagboot ni Jehova paagi sa kamot ni Moises . ’
(trg)="12"> Josiah ni Pilung nu Judah e ke yog ni nge chuweg boch ban’en ni bay rogon ko liyor ko liyos u fithik ’ e pasig u tomuren ni kan beeg ngak “ fare Motochiyel ni pi ’ Got ngak Moses . ”

(src)="12"> Mayong duwa - duwa na bako idto an enot na pangyayari na hinorophorop nia an kabtang na ini kan Tataramon nin Dios ; pero an direktang pakadangog sa mensahe na hale sa orihinal na manuskrito nakaanimar saiya sa saiyang pakikilaban para sa dalisay na pagsamba . ​ — 2 Cronica 34 : ​ 14 - 19 .
(trg)="13"> Dariy e maruwar riy ni gathi ireray e som’on ni ke rung’ag e pi thin nem , machane nap’an nni fek e re ngi babyor nem u tempel ngan beeg ngak ma aram e n’en ni pi ’ e athamgil nga laniyan ’ ni nge ayuweg e bin riyul ’ e liyor . ​ — 2 Kronicles 34 : 14 - 19 .

(src)="13"> Si propeta Daniel nasabotan an ‘ kabilangan kan mga taon para sa pag - otob sa mga paggaba sa Jerusalem ’ asin an kasiertohan kaiyan bako sanang sa libro ni Jeremias kundi siring man sa “ mga libro . ”
(trg)="14"> Ke nang Daniel ni profet n’umngin nap’an ni ke dugliy Got ni ngan gothey yu Jerusalem , ma gathi kemus ni ke beeg murung’agen e re n’ey ko babyor rok Jeremiah ya ke yog ni ke beeg “ fapi babyor . ”

(src)="14"> Posible nanggad na kabale digdi an mga libro na arog baga kan Levitico ( 26 : ​ 34 , 35 ) , Isaias ( 44 : ​ 26 - 28 ) , Oseas ( 14 : ​ 4 - 7 ) , asin Amos ( 9 : ​ 13 - 15 ) .
(trg)="15"> Pi babyor ney e ba muun ngay e Levitikus ( 26 : 34 , 35 ) , Isaiah ( 44 : 26 - 28 ) , Hosea ( 14 : 4 - 7 ) , nge Amos ( 9 : 13 - 15 ) .

(src)="15"> An saiyang napatunayan sa mahigos niang pag - adal sa mga libro kan Biblia nagpahiro sa debotadong tawong ini na hanapon an Dios paagi sa odok na pagpamibi .
(trg)="16"> N’en ni ke fil ko pi babyor u lan e Bible e ke pi ’ e athamgil nga laniyan ’ ni nge meybil ngak Got u fithik ’ e yul’yul ’ .

(src)="16"> An saiyang odok na pakimaherak sinimbag paagi sa dugang pang kapahayagan asin pag - asegurar liwat manongod sa siudad nin Jerusalem patin sa saiyang banwaan . ​ — Daniel , kapitulo 9 .
(trg)="17"> Ke fulweg Got taban e meybil rok ma aram me weliy Got ngak murung’agen fare mach nu Jerusalem nge girdi ’ rok . ​ — Daniel , guruy ni 9 .

(src)="17"> Si Josias , na guminibo “ kan matanos sa mga mata ni Jehova , ” asin si Daniel , na “ saro na kawiliwiling gayo ” sa pagheling nin Dios , sa pundamental daing kalaenan sa sato ngonyan .
(trg)="18"> Josiah ni i “ rin ’ e tin nib m’agan ’ Somol ngay , ” nge Daniel ‘ nib t’uf rok Got ’ e gathi yow ba thil ngodad e ngiyal ’ ney .

(src)="18"> ( 2 Hade 22 : 2 ; Daniel 9 : 23 ) An saindang personal na mga paghihingoa na dusay sa maigoton na pag - adal sa Kasuratan na makukua kan panahon na idto naggiya sainda sa orog na espirituwalidad asin nakatabang sainda na magkamit nin mas marigon na relasyon sa Dios .
(trg)="19"> ( 2 Kings 22 : 2 ; Daniel 9 : 23 ) Bochan e kar filew e thin rok Got ni yow ba pasig ma aram e kar mon’oggow ko tirok Got me par nib fel ’ e tha ’ u thilrad Got .

(src)="19"> Totoo man iyan sa dakol na suanoy na lingkod ni Jehova , arog baga ki Jefte , sa sarong salmista sa harong ni Asaf , ki Nehemias , asin Esteban .
(trg)="20"> Maku aram rogon e n’en ni rin ’ boch e tapigpig rok Jehovah kakrom , ni bod Jefthah , nge reb e psalmist ko tabinaw rok Asaf , Nehemiah , nge Stephen .

(src)="20"> Sinda gabos nagtao nin patotoo sa maingat na personal na pag - adal sa kabtang kan Biblia na makukua kan panahon ninda . ​ — Hokom 11 : ​ 14 - 27 ; Salmo 79 , 80 ; Nehemias 1 : ​ 8 - 10 ; 8 : ​ 9 - 12 ; 13 : ​ 29 - 31 ; Gibo 6 : 15 – 7 : 53 .
(trg)="21"> Ma ra bagayad ma ir rok e be fil e pi thin rok Got ni immoy e ngiyal ’ nem nib fel ’ rogon . ​ — Judges 11 : 14 - 27 ; Psalms 79 , 80 ; Nehemiah 1 : 8 - 10 ; 8 : 9 - 12 ; 13 : 29 - 31 ; Acts 6 : 15 – 7 : 53 .

(src)="21"> Gibohon an Ministeryo na Magin Pampakosog
(trg)="22"> Machib e Ra Pi ’ e Athamgil Nga Lanin’dad

(src)="22"> An kadaklan na lingkod ni Jehova ngonyan na naglingkod saiya sa laog nin dakol nang taon igwang iskedyul sa personal na pag - adal sa Biblia .
(trg)="23"> Yooren e tapigpig rok Jehovah e ngiyal ’ ney ni ke yoor e duw ni kar pigpiggad ngak e bay e tayim ni kar dugliyed ni fan ko fol Bible nra be ’ ma ir rok .

(src)="23"> Nanompongan ninda na kaipuhan ini tanganing makapagdanay na puka asin lubos na maotob an saindang Kristianong mga paninimbagan .
(trg)="24"> Kar nanged nib ga ’ fan e re n’ey ni fan e ngar pared ni yad ba pasig ma rayog ni ngar lebguyed e maruwel nib mil fan ngorad u lan e ulung .

(src)="24"> Minsan siring , inaako kan dakol sainda na bakong perming pasil na timbangon an paggamit kan saindang panahon asin kosog sa personal na pag - adal asin sa iba pang bagay na dai maninigong pabayaan .
(trg)="25"> Machane boor i yad e ka rogned nde mom ni ngar filed e thin rok Got nra be ’ ma ir rok ma ngkur fal’eged boch e maruwel ni kub t’uf ni ngar rin’ed .

(src)="25"> Alagad , an pagdadanay na puka sa espirituwal paagi sa mahigos na personal na pag - adal mahalaga sa pag - atubang sa mga kinakaipuhan sa Kristianong ministeryo sa maoswag na kabtang na ini kan pankinaban na paghuhulit kan Kahadean .
(trg)="26"> Rib ga ’ fan ni ngad pared ni gad ba pasig ko tirok Got ban’en , ya nge yog ni ngad lebguyed e maruwel rodad ni machib ni yibe rin ’ u ga’ngin yang u fayleng .

(src)="26"> Idtong mga naoogma sa bago asin mas hararom na mga pakamansay sa Tataramon nin Dios makakaatubang sa angat na taroson an nagugutom na mga puso .
(trg)="27"> Piin ni kar filed boch e thin nu Bible nib toar fan e rayog ni ngar ayuweged e girdi ’ ni baadag e machib .

(src)="27"> Totoo ini baga man an saro iinasignar sa lugar na may malalaoman na dakol na madadakop sa espirituwal na paninira o an saro nagpapadagos sa parate nang nagigibong mga teritoryo kun saen lakop an pankagabsan na pagkaindeperente .
(trg)="28"> Ireray e n’en ni ma buch rok e en ni ma machib u lan e pi binaw ni boor e girdi ’ riy ni baadag e machib ara pi binaw ni boor e girdi ’ riy ni yad ma darifannag e machib rodad .

(src)="28"> Regular na Magkakan sa Tataramon nin Dios
(trg)="29"> Ngan Fil e Thin Rok Got ni Gubin Ngiyal ’

(src)="29"> An ginigibo kan iba puwedeng magtao saindo nin mga ideya kun paano kamo orog na maoogma sa saindong rutina nin pag - adal o kun paano nindo asin kan saindong pamilya mas kapakipakinabang na magagamit an oras nin pag - adal .
(trg)="30"> N’en ni be rin ’ boch e girdi ’ e rayog ni nge ayuwegdad ni ngad filed e thin rok Got u fithik ’ e felfelan ’ ara rayog ni nge ayuwegem nge tabinaw rom nge yog ni ngam fanayed e tayim romed ko fol Bible nib fel ’ rogon .

(src)="30"> An saro sa mga bagay na habong malihisan kan sarong lingkod nin Dios iyo an regular na pagbasa kan Tataramon nin Dios mismo .
(trg)="31"> Ma reb ni dabda paged talin e ngad beeged e thin rok Got ni gubin ngiyal ’ .

(src)="31"> An dakol ginibong pasohan an pagbasa nin kisuerra tolo sagkod apat na kapitulo kan Biblia kada semana .
(trg)="32"> Boor e walag ni yad be nameg ni ngar beeged dalip ara aningeg e guruy ko Bible u gubin e wik .

(src)="32"> Gusto daw nindong mabasa an bilog na Biblia sa laog nin sarong taon ?
(trg)="33"> Ga baadag ni ngam beeg e Bible ni polo ’ u lan reb e duw ?

(src)="33"> Kun siring maoogma kamong gumamit nin mas dakol pang panahon sa pagbasa kaiyan , puwedeng kabangang oras kada aldaw .
(trg)="34"> Ere ga ra felfelan ’ ni ngam fanay boor e tayim ara baley e awa u reb e rran ni ngam beeg e Bible .

(src)="34"> Nabasa na daw nindo an bilog na Biblia nin labi sa sarong beses ?
(trg)="35"> Ka am beeg e Bible ni polo ’ ni boor yay ?

(src)="35"> Taano ta dai magbugtak nin bagong pasohan sa sunod ?
(trg)="36"> Rayog ni ngam thilyeg rogon ni ga ma beeg e Bible ?

(src)="36"> Bilang pagliliwat , an sarong Kristiana binasa an mga libro kan Biblia sono sa pagkasunodsunod kan pagkasurat kaiyan .
(trg)="37"> Reb e walag ni ppin e ke beeg e Bible rok ni tabab ko ken som’on e babyor riy nni yoloy nge migid nge migid .

(src)="37"> Nakakua sia nin dakol na detalye , basado sa kronolohikong kasaysayan , na nalihisan nia kaidto .
(trg)="38"> Tomuren ni ke beeg e Bible ni aram rogon ma ke yoor ban’en ni ke nang .

(src)="38"> An saro pang Kristiana nabasa an bilog na Biblia nin limang beses sa laog kan nakaaging limang taon , na sa kada panahon sa laen na punto - de - vista .
(trg)="39"> Ku reb e walag ni ppin e ki beeg e Bible rok ni lal yay u lan lal e duw , ma ra bayay ma ba thil rogon ni ke beeg .

(src)="39"> Sa primero , binasa nia iyan gabos nin diretso .
(trg)="40"> Yay ni som’on e ke beeg ni tabab ko Genesis nge yan i mada ’ ko Revelation .

(src)="40"> Durante kan ikaduwang pagbasa , sinumaryo nia an laog kan kada kapitulo sa saro o duwang linya sa sarong notebook .
(trg)="41"> Yay ni migid e ke beeg e thin nu Bible nge mu ’ me yoloy boch ban’en ni ke fil u reb e guruy nge reb nga lan baken e babyor .

(src)="41"> Magpoon sa ikatolong taon , buminalyo sia sa dakulang edisyon na may mga reperensia , primero sinisiyasat an pinili sanang mga cross - reference sa gilid asin maingat na tinatawan nin atension an mga nota sa ibaba siring man an impormasyon sa apendise .
(trg)="42"> Yay ni dalip ni ke beeg e Bible e ke fanay fare reference Bible nib ga ’ ken , ma som’on e ke beeg boch e thin nu Bible ni bay ko fare cross - reference riy , ma ke beeg e footnote nge appendix .

(src)="42"> Sa ikalimang beses , naggamit sia nin mga mapa sa Biblia sa pagdugang nin pakasabot kun dapit sa heograpiya .
(trg)="43"> Yay ni lal ngay ni beeg e Bible me fanay e map ni yaan e pi binaw nu Bible .

(src)="43"> An sabi nia : “ Para sa sako , an pagbasa sa Biblia nagin siring kaogma sa pagkakan . ”
(trg)="44"> Ke yog ni gaar : “ Beeg Bible ni gu ma tay e gu ma taareb rogonnag ko abich ni gu ma felfelan ’ ngay . ”

(src)="44"> An ibang maigot na estudyante sa Biblia nanompongan na kapakipakinabang na magkaigwa nin sarong kopya nin Biblia na ginagamit sana sa personal na pag - adal , na sinusuratan an mga gilid kaiyan nin interesanteng mga komento , nakapupukaw sa isip na mga ilustrasyon , o an pahina kan ibang publikasyon na magagamit nindang reperensia sa huri .
(trg)="45"> Boch e girdi ’ ni ma fil e Bible ni goo yad e kar pirieged nib fel ’ ni ngan tay ba ken e Bible nga bang ni kemus ni fan ko fol Bible .
(trg)="46"> Yad ma yoloy boch ban’en nib ga ’ fan ngay nge boch e fanathin nge page u yugu boch e babyor .

(src)="45"> An sarong pambilog na panahon na ministro naoogma na isurat sa katapusan kan kada bulan sa saiyang kopya para sa pag - adal an bagong mga punto na saiyang nanodan durante kan bulan .
(trg)="47"> Reb e walag nib pioneer e ke felfelan ’ ni ma yoloy boch ban’en ni ke fil u gubin e pul nga lan e Bible rok .

(src)="46"> “ An paghidaw sa pinahahalagahan kong mga oras na ini , ” an sabi nia , “ nakatabang sako na mas madaling maabot an iba pang mga pasohan para sa bulan . ”
(trg)="48"> Ke yog ni gaar : “ Gu be athapeg ni pi n’ey ni gu ma rin ’ nib ga ’ fan e ra ayuwegeg ni nggu nameg boch ban’en ni nggu rin ’ boch nga m’on . ”

(src)="47"> Nagkapirang Mapag - imbentong mga Ideya
(trg)="49"> Boch Ban’en Nrayog ni Ngam Rin ’

(src)="48"> Namamatean daw nindo na an saindong iskedyul pano - pano nin pan - aroaldaw asin semanal na mga obligasyon asin na nagkakaipo kamo nin pirang suhestion sa mas marahay na paggamit sa saindong limitadong oras ?
(trg)="50"> Gur , ga be lemnag nri boor ban’en nthingar mu rin ’ ma ba t’uf ni ngam nang ko uw rogon ni ngam fanay e tayim rom nib fel ’ rogon ?

(src)="49"> Bueno , darahon nindo an gusto nindong basahon , asin gamiton nindo an saindong libreng mga oras .
(trg)="51"> Ere nap’an ni ngam man nga bang ma ngam fek reb e babyor ya ngeb e tayim rom mag beeg .

(src)="50"> Sa harong o kun saen kamo parateng nag - aadal , sagkod sa rasonableng mahihimo areglaron an mga libro asin ibang pantabang sa pag - adal tanganing iyan pasil na makua .
(trg)="52"> Ba fel ’ ni nge par lan e tabinaw ara gin’en ni ga ma fil e Bible riy nib yaram , ya nge mom i pirieg e babyor nge boch e ban’en ni fan ko fol Bible .

(src)="51"> Gibohon na maginhawa an saindong lugar nin pag - adal pero bakong komportableng marhay na kamo napapatungka na .
(trg)="53"> Mu fal’eg bang ni ngaum fil e Bible riy nib fel ’ rogon machane gathi bang ni ga ra par riy me k’aring e chuchuw ngom .

(src)="52"> Igwa daw kamong asignasyon sa pahayag ?
(trg)="54"> Bay reb e welthin ni kan pi ’ ngom ni ngam fal’eg , fa ?

(src)="53"> Basahon gabos an materyal sa pinakaamay na mahihimo , dangan isipon an mga ideya kun kamo nagpapahingalo o naggigibo nin laen - laen na trabaho .
(trg)="55"> Dab mu son nge chugur ko ngiyal ’ ni ngam pi ’ e welthin rom , mfin mu beeg e pi babyor ni bay rogon ko welthin rom .

(src)="54"> An iba puwedeng makipagtabangan saindo sa mas marahay na paggamit nin oras para sa kapakinabangan kan kada saro .
(trg)="56"> U nap’an ni ga be toffan ara ga be ngongliy boch ban’en ma rayog ni ngam fal’eg i lemnag e pi n’en ni kam beeg .

(src)="55"> Halimbawa , puwede nindong ipabasa nin makosog sa saro an madaling saboton na mga babasahon mantang kamo naggigibo nin rutinang mga trabaho o nagpapameryenda sa saindong maboot na parabasa .
(trg)="57"> Boch e girdi ’ e sana yad baadag ni ngar ayuweged gur nge yog ni ngam fanay e tayim rom nib fel ’ rogon .

(src)="56"> Ano daw kun an gabos sa harong magkaoroyon sa sarong matoninong na oras para sa personal na pag - adal ?
(trg)="58"> Ni bod u nap’an ni ga be ngongliy ban’en ara ga be fal’eg e tea ni nge unum be ’ ma rayog ni nga mog ngak ni nge beeg boch ban’en ngom .

(src)="57"> “ Ano an ikinaogma nindong basahon kasuarin pa sana ? ”
(trg)="59"> Gur , rayog ni ngan yarmiy ba ngiyal ’ ni urngin e girdi ’ u lan e tabinaw e ngar filed e Bible rorad ndariy e wagey riy ?

(src)="58"> Kun beses puwede nindong mapaluwas an nanodan kan saindong mga katood paagi sa pagpopoon nin pag - orolay sa paaging ini .
(trg)="60"> Yu ngiyal ’ e rayog ni ngam motoyil nga ban’en ni ke beeg e pi fager rom ni faanra ngam fith ngak ni nge lungum : “ Mang ban’en ni ka fin mu beeg nri ga baadag ? ”

(src)="59"> Interesado daw kamo sa pag - introdusir nin nagkapirang bagong ideya sa saindong programa nin pag - adal ?
(trg)="61"> Ga baadag ni ngam rin ’ boch ban’en nib thil u nap’an ni ga be fil e Bible rom ?

(src)="60"> Puwede kamong magbugtak nin pasohan na oras para sa pag - adal sa kaparehong paagi na an dakol nagbubugtak nin pasohan na oras sa pakipag - olay sa iba manongod sa Biblia .
(trg)="62"> Rayog ni ngam yarmiy in e awa ni ngam fil e Bible ni bod e n’en ni ma rin ’ boor e girdi ’ ni kar yarmiyed e tayim ni fan ko machib .

(src)="61"> An sarong pambilog na panahon ( payunir ) na parahayag nagbubugtak nin bulanan na pinakahababang pasohan na mga oras sa pag - adal asin naoogma sia mantang naheheling nia sa sarong tsart na maaabot na nia an saiyang oras .
(trg)="63"> Reb e ppin nib pioneer e ke yarmiy in e awa ni nge fil e Bible ma ke felfelan ’ u nap’an ni ke guy ni ke yog ni nge rin ’ e n’en ni be nameg .

(src)="62"> An iba binabawasan an oras sa pagdalan nin telebisyon asin sa paaging iyan nakakukua nin oras para sa pag - adal .
(trg)="64"> Boch e girdi ’ e kar lichnaged e tayim rorad ni fan ko miyal TV ya nge yog ni ngar yoornaged e tayim ni fan ko fol Bible .

(src)="63"> An dakol nagpipili nin temang pag - aadalan na pinagmamaigotan nindang matapos sa laog nin pirang panahon , arog baga kan mga bunga kan espiritu , an mga kasaysayan sa likod kan mga libro kan Biblia , o abilidad sa pagtotokdo .
(trg)="65"> Boor e walag ni kar mel’eged boch ban’en nib t’uf ni ngar filed nib n’uw boch nap’an , ni bod rogon fapi wom’engin gelngin Got nib thothup nge murung’agen e pi babyor u Bible nge rogon ni ngan machib .

(src)="64"> An iba naoogma sa paggibo nin mga tsart sa kronolohiya , arog baga kan mga tsart na nagpapaheling kan relasyon kan Israelitang mga hade asin propeta * o an Mga Gibo kan mga Apostol asin an mga surat ni Pablo .
(trg)="66"> Boch e girdi ’ e kar felfelan’gad u nap’an ni kar yoloyed yu yang i babyor ni be dag e tha ’ u thilin reb e pilung nu Israel nge reb , nge pi profet * ara fare babyor ni Acts , nge fapi babyor ni yoloy Paul .

(src)="65"> Mga hobenes , gusto daw nindo nin mas marigon na pagtubod ?
(trg)="67"> Piin nib fel ’ yangaren , gimed baadag ni nge gel e michan ’ romed ?

(src)="66"> Taano ta dai pumili nin sarong babasahon para sa lubos na pag - adal durante kan saindong sunod na bakasyon sa eskuwelahan ?
(trg)="68"> Ere mang fan ndab mu beeged reb e babyor u nap’an ni kan tal bayay ko skul ?

(src)="67"> An sarong bautisadong estudyante sa haiskul pinili an Mankind’s Search for God , sarong libro na ipinublikar kan Watch Tower Society .
(trg)="69"> Reb e bitir ni ma un ko high school ni kan taufenag e ke mel’eg reb e babyor ni Mankind’s Search for God ni nge beeg ni ke ngongliy fare Watch Tower Society .

(src)="68"> Kapitulo por kapitulo , guminibo sia nin haralipot na sumaryo sa sarong notebook manongod sa saiyang mga nanodan .
(trg)="70"> Ke beeg reb e guruy nge reb me yoloy boch ban’en ni ke fil nga lan reb e babyor .

(src)="69"> Iyan kawiliwili asin nagkaipo nin mas dakol na oras kisa sa pinaghona nia .
(trg)="71"> Ke pirieg nib mo’maw ’ e re n’em ma boor e tayim nib t’uf ni nge rin ’ riy .

(src)="70"> Alagad , kan matapos nia an bilog na libro , napahanga siang marhay sa pagigin totoo kan mensahe kan Biblia .
(trg)="72"> Machane nap’an ni mu ’ i beeg e re ke babyor nem , me gin nga feni riyul ’ e thin nu Bible .

(src)="71"> Magin Perming Galaga na Makanood
(trg)="73"> Mu Adag ni Ngam Fil Ban’en

(src)="72"> An kadakol na maimbod na lingkod ni Jehova sa modernong aldaw dati nang “ dakol an gigibohon sa gibohon kan Kagurangnan . ”
(trg)="74"> Boor e tapigpig rok Jehovah e ngiyal ’ ney e gubin ngiyal ’ ni ngar maruweliyed e maruwel rorad “ ni fan ngak Somol . ”

(src)="73"> Dawa igwa nang rinepasong iskedyul asin sinserong mga paghihingoa , an rutina na saindong sinusunod sa sarong tipikal na semana tibaad daing gayo magliwat .
(trg)="75"> ( 1 Korinth 15 : 58 ) Ere sana kemus ni buchuuw ban’en e rayog ni ngam thilyeg ko schedule rom .

(src)="74"> Minsan siring , an saindong nagdadanay na pagkagalaga na magkamit nin mas hararom na pakasabot sa katotoohan asin na mapagdanay an saindong sadiri na lubos na kaoyon sa paghayag kan mga katuyohan ni Jehova dakula an ikatatabang saindo .
(trg)="76"> Faanra riyul ’ ni ga baadag ni nge yoor e tamilangan ’ rom ko tin riyul ’ ma ga be athamgil ni nge puluw e lem rom u rogon ni be lebug e tin nib m’agan ’ Jehovah ngay e ngiyal ’ ney ma ra yib angin ngom .

(src)="75"> Nakapakokosog na madangog an mga balos kaidtong mga nagpaoswag kan saindang iskedyul nin pag - adal .
(trg)="77"> Ma yib e athamgil nga lanin’dad u nap’an ni gad ra rung’ag angin ni ke yib ngak e piin ni kar mon’oggad u rogon ni yad ma fil e Bible .

(src)="76"> An sarong Kristiano , na nakarerealisar na nawawara an saiyang positibong kaisipan sa paghanap nin mas hararom na pakasabot sa katotoohan , inorganisar an saiyang buhay tangani na ikadusay nia an kadaklan niang libreng oras sa personal na pag - adal .
(trg)="78"> Reb e walag ni pumoon e ke nang ni ke dabuy ni nge fil e thin nu Bible ni nge yoor e tamilangan ’ rok e ke athamgil ni nge yarmiy boch ban’en ko par rok ya nge yog ni nge fanay boch e tayim ni fan ko fol Bible .

(src)="77"> “ Iyan nagtao sako nin kaogmahan na dai ko namatean kaidto , ” an sabi nia .
(trg)="79"> Ke yog ni gaar : “ N’en ni kug rin ’ e ke yibnag e felfelan ’ ngog ni ban’en ndan gu nang nsom’on .

(src)="78"> “ Igwa nin orog pang nagtatalubong pagsarig na an Dios an autor kan Biblia , nanompongan ko na kaya kong makipag - olay sa iba manongod sa sakong pagtubod na may tunay na entusiasmo .
(trg)="80"> Bochan ni kari tamilang u wan’ug e chiney ni Bible e thin rok Got ma aram e rayog ni nggu weliy ngak e girdi ’ murung’agen e michan ’ rog nib pasigan’ug ngay .

(src)="79"> Namamatean ko na ako igong napapakakan , makosog sa espirituwal , asin kontento pagkatapos kan kada aldaw . ”
(trg)="81"> Kug thamiy ni ke gel e michan ’ rog ma gubin e rran ni gu ma felfelan ’ . ”

(src)="80"> An sarong nagbibiyaheng paraataman kan mga Saksi ni Jehova , na nagsosongko sa dakol na kongregasyon , ilinadawan an ibang pakinabang sa paaging ini : “ Idtong mga mahigos sa personal na pag - adal sa pankagabsan buhay asin malinaw sa saindang mga pananaram .
(trg)="82"> Reb e Mich rok Jehovah ni ma lekag e ulung e ke weliy murung’agen angin nra yib ko fol Bible ni gaar : “ Piin ni yad ma fil e Bible nib fel ’ rogon e yad ma weliy ban’en u fithik ’ e pasig .

(src)="81"> Mas marahay sindang makiibahan sa iba , asin dai tolos sinda napaluluya kan negatibong mga tataramon nin iba .
(trg)="83"> Ma bfel ’ e tha ’ u thilrad e pi walag ma nap’an ni yad ra rung’ag boch ban’en nib kireb ni ma yog e girdi ’ ma der war e michan ’ rorad .

(src)="82"> Kun nasa ministeryo sa langtad , sinda madaling makibagay patin alisto man sa mga pangangaipo kan mga tawo na saindang nakakaolay . ”
(trg)="84"> Nap’an e machib ni yad ma tay ma yad ma puluwnag e n’en ni yad be yog ko tin nib t’uf ko girdi ’ . ”

(src)="83"> May idinagdag pa siang sarong punto na puwedeng girumdomon kan iba kun inaanalisar ninda an saindang sadiring iskedyul nin pag - adal .
(src)="84"> “ Sa mga pagtiripon para sa pag - orolay sa Kasuratan , an dakol may tendensiang basahon an saindang mga komento sa mga pahina mismo .
(trg)="85"> Ki weliy boch ban’en nra adag boch e girdi ’ ni ngar lemnaged fan u nap’an ni yad be fal’eg i lemnag rogon e fol Bible ni yad be tay ni gaar : “ Nap’an e muulung ni yima weliy boch e thin nu Bible riy ma boor e girdi ’ ni yad ma beeg e fulweg rorad nrogon ni bay u babyor .

(src)="85"> Orog sindang makikinabang kun hohorophoropon ninda kun paano an materyal konektado sa dati na nindang nanodan o sa sainda mismong buhay . ”
(trg)="86"> Ra yib angin ngorad ni faanra ngar fal’eged i lemnag ko uw rogon nib peth e n’en ni yad be fil ko pi n’en ni kar filed kafram nge rogon nib m’ag ko yafos rorad . ”

(src)="86"> Sa paghona daw nindo puwede kamong umoswag sa bagay na ini ?
(trg)="87"> Gur , ga be lemnag ma rayog ni ngam fol ko re n’ey ?

(src)="87"> Si propeta Daniel , pakaagi nin labi nang 90 taon nin buhay , dai nakamateng igo na an saiyang pakasabot dapit sa mga dalan ni Jehova .
(trg)="88"> Daniel ni profet ni ke pag 90 e duw rok e de lemnag ni ke gaman e tamilangan ’ rok ko kanawo ’ rok Jehovah .

(src)="88"> Sa saiyang ultimong mga taon , sia naghapot manongod sa sarong bagay na dai nia lubos na nasasabotan : “ O kagurangnan ko , ano an magigin kasagkodan kan mga bagay na ini ? ”
(trg)="89"> Nap’an ni ke chugur ni nge yim ’ me fith ni gaar : “ Somol , uw rogon ni bayi yan i mus ni gubin ? ”

(src)="89"> ( Daniel 12 : 8 ) Mayong duwa - duwa na an dai nagliliwat na pagkagalagang ini na makanood nin dakol pa dapit sa katotoohan nin Dios sarong liyabe sa saiyang nangongorog na integridad durante kan saiyang makasaysayan na pagkabuhay . ​ — Daniel 7 : ​ 8 , 16 , 19 , 20 .
(trg)="90"> ( Daniel 12 : 8 ) Dariy e maruwar riy ni bochan nri baadag ni nge fil murung’agen e tin riyul ’ ma re n’ey e ke ayuweg ni nge par nib yul’yul ’ ku Got u n’umngin nap’an e yafas rok ni boor ban’en ni ke buch riy . ​ — Daniel 7 : 8 , 16 , 19 , 20 .

(src)="90"> An kada saro sa mga lingkod ni Jehova kapareho man kagabat an paninimbagan na manindogan nin marigon bilang saro kan Saiyang mga Saksi .
(trg)="91"> Ra reb e tapigpig rok Jehovah ma thingari par nib yul’yul ’ .

(src)="91"> Magin perming galaga na makanood tanganing mapagdanay an saindong sadiri na marigon sa espirituwal .
(trg)="92"> Mu athamgil ni ngam fil ban’en nra ayuwegem ni ngam par ni gab gel ko tirok Got ban’en .

(src)="92"> Hingoahon na makadagdag nin saro o duwang bagong kabtang sa saindong semanal , bulanan , o taonan na iskedyul sa personal na pag - adal .
(trg)="93"> Mu gay rogon ni ngam uneg taareb ara l’agruw ban’en ko schedule rom ko fol Bible ni ga ma tay u reb e wik ara reb e pul ara reb e duw .

(src)="93"> Helingon nindo kun paano bebendisyonan nin Dios an ano man na dikit na paghihingoa nindo .
(trg)="94"> Ga ra guy rogon nra tow’athnagem Got ko athamgil ni ga be tay .

(src)="94"> Iyo , maogma kamo sa saindong personal na pag - adal sa Biblia asin sa mga bunga na dadarahon kaiyan . ​ — Salmo 107 : 43 .
(trg)="95"> Arrogon , mu felfelan ’ ko fol Bible ni ga be tay nge angin nra yib ngom . ​ — Psalm 107 : 43 .

(src)="95"> [ Nota sa Ibaba ]
(trg)="96"> [ Footnote ]

(src)="96"> Bilang basihan kan saindong pinahiwas na pag - adal , tibaad gusto nindong gamiton an tsart na yaon sa Insight on the Scriptures , na ipinublikar kan Watchtower Bible and Tract Society of New York , Inc . , Tomo 1 , pahina 464 - 6 .
(trg)="97"> Rayog ni ngam fanay fare chart ni bay ko babyor ni Insight on the Scriptures , Volume 1 , ko page 464 - 6 ni ke ngongliy fare Watchtower Bible and Tract Society of New York , Inc . , ni nge ayuwegem ko fol Bible ni ga ra tay .

# bcl/1996520.xml.gz
# yap/1996520.xml.gz


(src)="1"> “ Tokdoi Kami Kun Paano Mamibi ”
(trg)="1"> “ Mu Fil Rogon e Meybil Ngomad ”

(src)="2"> “ KAGURANGNAN , tokdoi kami kun paano mamibi . ”
(trg)="2"> “ SOMOL , mu fil rogon e meybil ngomad . ”

(src)="3"> Iyan kahagadan kan saro sa mga disipulo ni Jesu - Cristo .
(trg)="3"> Aram e n’en ni i ning reb e gachalpen Jesus Kristus ngak .

(src)="4"> An disipulong dai nginaranan maliwanag na sarong tawo na hararom an pag - apresyar sa pamibi .
(trg)="4"> ( Luke 11 : 1 ) Dan nog fithingan e re gachalpen nem machane ir be ’ ni ma tay fan e meybil .

(src)="5"> An tunay na mga parasamba ngonyan minimidbid man an halaga kaiyan .
(trg)="5"> Ku arrogon e piin ni ma liyor nriyul ’ ni yad manang nib baga ’ fan .