# bcl/2017240.xml.gz
# sfs/2017240.xml.gz


(src)="1"> 3 Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri
(trg)="1"> 1 “ Trust in Jehovah and Do What Is Good ”

(src)="3"> Pag - uulayan sa artikulong ini kun paano makakapakusog sa sato an teksto para sa taon 2017 na magpatabang ki Jehova pag nasa mga kadipisilan .
(trg)="2"> This article discusses how our yeartext for 2017 encourages us to look to Jehovah for help when faced with challenges .

(src)="4"> Manunudan ta sa mga halimbawa kan mga maimbod kaidto kun paano kita magtitiwala ki Jehova na tatabangan niya kita mantang ginigibo ta an ano man na lakdang para maresolberan an mga problema asin matabangan an iba .
(trg)="3"> Using faithful examples from the past , we will examine how we can trust in Jehovah to support us while taking whatever action we can to solve problems and help others .

(src)="5"> 12 Pahalagahan na Marhay an Regalong Libertad na Magdesisyon
(trg)="4"> 2 Treasure Your Gift of Free Will

(src)="6"> Manunudan niyato sa artikulong ini kun paano papahalagahan na marhay an regalo nin Diyos na libertad na magdesisyon paagi sa paggamit kaiyan na nakakapaugma sa Kagtao .
(trg)="5"> In this article , we will learn how to treasure God’s gift of free will by using it in a way that pleases the Giver of that gift .

(src)="7"> Tatabangan man kita kaini na igalang kun paano ginagamit nin iba an regalo sa sainda na libertad na magdesisyon .
(trg)="6"> It will also help us to see how we can respect the way that others exercise their gift of free will .

(src)="8"> 17 Kun Taano ta Mahalaga Pa Man Giraray an Kababaan nin Buot
(trg)="7"> 3 Why Modesty Still Matters

(src)="9"> 22 Makakapagdanay Kang Hababa an Buot Dawa May Pagbalo
(trg)="8"> 4 You Can Remain Modest Under Test

(src)="10"> Tatabangan kita kan mga artikulong ini na urog na masabutan an marahay na kuwalidad na kababaan nin buot .
(trg)="9"> These articles will help us to understand better the desirable quality of modesty .

(src)="11"> Ipapaliwanag sa inot na artikulo kun ano an kababaan nin buot asin kun ano an bako .
(trg)="10"> The first article explains what modesty is and what it is not .

(src)="12"> Manunudan man niyato sa ikaduwang artikulo kun paano magdadanay na hababa an buot dawa nasa masasakit kitang sitwasyon .
(trg)="11"> The second article teaches us how to remain modest even when we are under test .

(src)="13"> 27 “ Ipagkatiwala Mo an mga Ini sa Masasarigan na mga Lalaki ”
(trg)="12"> 5 “ These Things Entrust to Faithful Men ”

(src)="14"> Mantang naggugurang an kada henerasyon asin nasasalidahan nin bago , an mas hoben na mga brother na an nag - aasikaso sa dating mga asignasyon kan mga may edad na .
(trg)="13"> As one generation replaces another , younger ones take on the work of older ones .

(src)="15"> Pag - uulayan sa artikulong ini kun paano mapangganang magigibo kan mga hoben asin may edad na an pagpasa na iyan nin asignasyon .
(src)="16"> 32 Aram Mo Daw ?
(trg)="14"> This article discusses how both young and old can successfully make the transition .

# bcl/2017242.xml.gz
# sfs/2017242.xml.gz


(src)="1"> “ Magtiwala ka ki Jehova asin gibuhon mo an marahay . . . asin gumawi kang may kaimbudan . ” — SAL .
(trg)="1"> “ Trust in Jehovah and do what is good . . . and act with faithfulness . ” ​ — PS .

(src)="2"> 37 : 3 , NW .
(trg)="2"> 37 : 3 .

(src)="3"> KANTA : 133 , 63
(trg)="3"> SONGS : 133 , 63

(src)="4"> ki Noe ?
(trg)="4"> Noah ?

(src)="5"> ki David ?
(trg)="5"> David ?

(src)="6"> sa iba pang maimbod na mga lingkod ni Jehova ?
(trg)="6"> other faithful servants of Jehovah ?

(src)="7"> Linalang ni Jehova an mga tawo na may anong pambihirang mga kakayahan ?
(trg)="7"> Jehovah created humans with what remarkable abilities ?

(src)="8"> KITANG mga tawo linalang ni Jehova na may pambihirang mga kakayahan .
(trg)="8"> JEHOVAH created humans with remarkable abilities .

(src)="9"> Tinawan niya kita nin kakayahan na mag - isip tanganing maresolberan an mga problema asin makapagplano para sa maabot na panahon .
(trg)="9"> He gave us thinking ability to solve problems and plan for the future .

(src)="10"> ( Tal .
(src)="11"> 2 : 11 ) Tinawan niya kita nin kakayahan na maisagibo an satong mga plano , na nagpapangyaring maabot ta an marahayon na mga pasuhan .
(trg)="10"> He gave us power to carry out our plans , enabling us to work toward proper goals .

(src)="12"> Linalang man niya kita na may konsiyensiya — an natural na kakayahan na maaraman an tama asin sala — na makakatabang sa sato na dai makagibo nin maraot asin na maitanos an satong mga sala . — Roma 2 : 15 .
(trg)="11"> He also created us with a conscience ​ — an inborn sense of right and wrong — ​ that can help us avoid wrongdoing and correct our mistakes when we fall short . ​ — Rom .
(trg)="12"> 2 : 15 .

(src)="13"> Sa anong paagi linalauman ni Jehova na gagamiton niyato an satong mga kakayahan ?
(trg)="13"> How does Jehovah expect us to use our abilities ?

(src)="14"> Linalauman ni Jehova na gagamiton niyato sa kapaki - pakinabang na paagi an satong mga kakayahan .
(trg)="14"> Jehovah expects us to put our abilities to good use .

(src)="15"> Taano ?
(trg)="15"> Why ?

(src)="16"> Huling namumutan niya kita , asin aram niyang magpapaugma sa sato an paggamit sa mga kakayahan na ini .
(trg)="16"> Because he loves us , and he knows that it brings us satisfaction when we employ these gifts .

(src)="17"> Paagi kan saiyang nasusurat na Tataramon , pauruutro kitang sinasadol ni Jehova na gamiton sa marahay an satong mga kakayahan .
(trg)="17"> Through his Word , Jehovah repeatedly admonishes us to use our abilities for good .

(src)="18"> Halimbawa , mababasa ta sa Hebreong Kasuratan : “ An mga plano kan mahigos siguradong magigin mapanggana ” ; asin “ an ano man na magigibo kan saimong kamot , gibuhon mo sa bilog mong kusog . ”
(src)="19"> ( Tal .
(trg)="18"> For example , in the Hebrew Scriptures , we read : “ The plans of the diligent surely lead to success ” ; and “ whatever your hand finds to do , do with all your might . ”

(src)="20"> 21 : 5 , NW ; Par .
(src)="21"> 9 : 10 , NW ) Sa Kristiyanong Griegong Kasuratan , sinasabi man sa sato : “ Sagkod na igwa kita nin oportunidad , gumibo kita nin marahay sa gabos ” ; asin “ ano man an lebel kan mga kakayahan na itinao sa kada saro sa sato , gamiton niyato iyan sa paglilingkod sa lambang saro . ”
(trg)="19"> In the Christian Greek Scriptures , we are told : “ As long as we have the opportunity , let us work what is good toward all ” ; and “ to the extent that each one has received a gift , use it in ministering to one another . ”

(src)="22"> Malinaw nanggad na gusto ni Jehova na gamiton niyato an satong kakayahan tanganing makinabang kita asin an iba .
(trg)="20"> Clearly , Jehovah wants us to do what we can to benefit ourselves and others .

(src)="23"> Ano an mga limitasyon nin mga tawo ?
(trg)="21"> What limitations do humans have ?

(src)="24"> Pero , aram man ni Jehova na may mga limitasyon an mga tawo .
(trg)="22"> At the same time , Jehovah knows that humans have limitations .

(src)="25"> Kun sa sadiri sana niyatong kakayahan , dai ta mahahali an pagkabakong perpekto , kasalan , asin kagadanan ; ni kaya man niyatong kontrulon an ibang tawo , huling gabos kita may libertad na magdesisyon .
(src)="26"> ( 1 Ha .
(trg)="23"> On our own , we can never eliminate imperfection , sin , and death ; neither can we control other people , for all have free will .

(src)="27"> 8 : 46 ) Asin gurano man kadakul an kaaraman o eksperyensiya niyato , magdadanay kitang garo sana mga aki kun ikukumparar ki Jehova . — Isa .
(trg)="24"> And no matter how much knowledge or experience we gain , we will always be like children in comparison with Jehovah . ​ — Isa .

(src)="28"> 55 : 9 .
(trg)="25"> 55 : 9 .

(src)="30"> Ano an pag - uulayan niyato sa artikulong ini ?
(trg)="26"> What will we consider in this article ?

(src)="31"> Sa gabos na kamugtakan , kaipuhan niyatong manarig sa paggiya ni Jehova na nagtitiwala na tatabangan niya kita asin gigibuhon niya para sa sato an mga dai ta kaya .
(trg)="27"> In all circumstances , we need to lean on Jehovah for guidance , trusting in him to support us and do for us what we cannot do for ourselves .

(src)="32"> Pero , dapat man niyatong gibuhon an satong makakaya , na minagibo nin marahay o tamang mga lakdang tanganing maresolberan an mga problema asin matabangan an iba .
(trg)="28"> At the same time , we should do what we can , taking appropriate action to solve problems and help others .

(src)="33"> ( Basahon an Salmo 37 : 3 .
(trg)="29"> ( Read Psalm 37 : 3 . )

(src)="34"> * ) An buot sabihon , kaipuhan niyatong ‘ magtiwala ki Jehova asin gibuhon an marahay ’ ; saka kaipuhan niyatong ‘ gumawi na may kaimbudan . ’
(trg)="30"> In short , we need both ‘ to trust in Jehovah and to do what is good ’ ; we need ‘ to act with faithfulness . ’

(src)="35"> Mapadapit digdi , pag - ulayan niyato kun ano an manunudan ta sa mga halimbawa ni Noe , David , asin kan iba pang maimbod na mga lingkod nin Diyos na nagtiwala ki Jehova asin naggibo nin tamang mga lakdang .
(trg)="31"> In this regard , let us consider what we can learn from the examples of Noah , David , and other faithful servants of God who relied on Jehovah and took appropriate action .

(src)="36"> Aaramon nguna niyato kun ano an saindang dai magigibo , dangan kun ano an magigibo ninda , pagkatapos , kun paano sinda huminiro kauyon kaiyan .
(trg)="32"> As we will see , this involved distinguishing between what they could not do and what they could do and then acting accordingly .

(src)="37"> Anong sitwasyon an inatubang ni Noe ?
(trg)="33"> Describe the situation that Noah faced .

(src)="38"> Nabuhay si Noe sa sarong kinaban na ‘ pano nin kadahasan ’ asin imoralidad .
(trg)="34"> Noah lived in a world that was “ filled with violence ” and immorality .

(src)="39"> ( Gen .
(src)="40"> 6 : 4 , 9 - 13 ) Aram niyang lalaglagon ni Jehova an maraot na kinaban na iyan pag - abot nin panahon .
(trg)="35"> He knew that Jehovah would eventually bring an end to that wicked world .

(src)="41"> Pero , siguradong naapektaran pa man giraray si Noe kan maraot na kamugtakan na iyan .
(trg)="36"> Even so , Noah must have been distressed by such ungodly conditions .

(src)="42"> Mantang nasa sitwasyon na iyan , aram ni Noe na may mga bagay siyang magigibo asin dai magigibo .
(trg)="37"> In that situation , Noah recognized that there were some things he could not do but other things he could do .

(src)="44"> 6 , 7 . ( a ) Ano an dai magigibo ni Noe ?
(trg)="38"> 6 , 7 . ( a ) What could Noah not do ?

(src)="45"> ( b ) Paano nakakaagid kan ki Noe an satong sitwasyon ?
(trg)="39"> ( b ) How are we in a situation similar to Noah’s ?

(src)="46"> Kun ano an dai magigibo ni Noe : Padagos na ihinulit ni Noe an patanid ni Jehova , pero dai niya mapupuwersa an maraot na mga tawo na akuon an dara niyang mensahe , ni magigibo man niyang paabuton an Baha nin mas amay .
(trg)="40"> What Noah could not do : Although Noah faithfully preached Jehovah’s warning message , he could not force wicked people around him to accept that message , nor could he make the Flood come any sooner .

(src)="47"> Kinaipuhan ni Noe na magtiwala na uutubon ni Jehova sa tamang panahon an Saiyang panuga na halion an karatan . — Gen .
(trg)="41"> Noah had to trust that Jehovah would keep His promise to end wickedness , believing that God would do so at just the right time . ​ — Gen .

(src)="48"> 6 : 17 .
(trg)="42"> 6 : 17 .

(src)="49"> Nabubuhay man kita sa sarong kinaban na pano nin karatan na aram niyatong hahalion ni Jehova , arog kan saiyang ipinanuga .
(trg)="43"> We too live in a world filled with wickedness , which we know Jehovah has promised to destroy .

(src)="50"> Mantang naghahalat kaiyan , dai niyato mapupuwersa an mga tawo na akuon ‘ an maugmang bareta kan Kahadian . ’
(trg)="44"> In the meantime , we cannot force people to accept the “ good news of the Kingdom . ”

(src)="51"> Asin dai man niyato magigibong parikason an pagpuon kan dakulang kahurasaan o “ grabeng kasakitan . ”
(trg)="45"> And we cannot do anything to speed up the start of the “ great tribulation . ”

(src)="52"> Arog ni Noe , kaipuhan niyato nin makusog na pagtubod na nagtitiwalang sa dai na mahahaloy mainterbenir an Diyos .
(trg)="46"> Like Noah , we need strong faith , trusting that God will soon intervene .

(src)="53"> ( Sal .
(src)="54"> 37 : 10 , 11 ) Kumbinsido kita na dai itutugot ni Jehova na makalampas , dawa sarong aldaw , sa itinalaan niyang panahon an paglaglag sa maraot na kinaban na ini . — Hab .
(trg)="47"> We are convinced that Jehovah will not allow this wicked world to continue for even one day longer than his purpose requires . ​ — Hab .

(src)="55"> 2 : 3 .
(trg)="48"> 2 : 3 .

(src)="56"> Paano nagpokus si Noe sa mga bagay na magigibo niya ?
(trg)="49"> How did Noah focus on what he could do ?

(src)="57"> ( Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo . )
(trg)="50"> ( See opening picture . )

(src)="58"> Kun ano an magigibo ni Noe : Imbes na sumuko huli sa mga bagay na dai niya magigibo , nagpokus si Noe sa mga bagay na magigibo niya .
(trg)="51"> What Noah could do : Instead of giving up because of what he could not do , Noah focused on what he could do .

(src)="59"> Bilang “ sarong parahulit nin katanusan , ” padagos na ihinulit ni Noe an patanid na itinao sa saiya .
(trg)="52"> As “ a preacher of righteousness , ” Noah faithfully proclaimed the warning message he had been given .

(src)="60"> Siguradong nakatabang iyan tanganing magdanay na makusog an pagtubod ni Noe .
(trg)="53"> No doubt , doing so helped Noah keep his faith strong .

(src)="61"> Apuwera sa paghuhulit , ginamit man niya an saiyang pisikal asin mental na mga kakayahan tanganing mahaman an arka na ipinagibo sa saiya nin Diyos . — Basahon an Hebreo 11 : 7 .
(trg)="54"> In addition to preaching , he also used his physical and mental abilities to accomplish the God - assigned work of building an ark . ​ — Read Hebrews 11 : 7 .

(src)="62"> Paano niyato maaarog si Noe ?
(trg)="55"> How can we imitate Noah’s example ?

(src)="63"> Arog ni Noe , hinihinguwa niyato na “ dakul an ginigibo sa gibuhon kan Kagurangnan . ”
(trg)="56"> Like Noah , we strive to have “ plenty to do in the work of the Lord . ”

(src)="64"> Kaiba sa mga gibuhon na iyan an pagtugdok asin pagmentenar nin mga pasilidad para sa pagsamba , pagboluntaryo sa mga asembleya asin kumbensiyon , o pagsagibo sa iinasignar na mga trabaho sa sangang opisina o sa remote translation office .
(trg)="57"> Such work may include the construction and maintenance of facilities for worship , volunteering to assist at assemblies and conventions , or caring for assignments at a branch office or a remote translation office .

(src)="65"> Urog sa gabos , nagdadanay kitang sibot sa paghuhulit huling aram niyato na an gibuhon na ini nakakapakusog sa satong paglaom para sa maabot na panahon .
(trg)="58"> Above all , we stay busy in the preaching work , knowing that this work strengthens our hope for the future .

(src)="66"> Sarong maimbod na sister an nagsabi : “ Pag ipinapakipag - ulay mo sa iba an dapit sa mga bendisyon kan Kahadian nin Diyos , mahihiling mong mayo na talagang paglaom an mga tawo saka hinuhuna ninda na nungka na sindang mawawaran nin mga problema . ”
(trg)="59"> One faithful sister put it this way : “ When you talk to others about the blessings of God’s Kingdom , you realize that your listeners have absolutely no hope and that they see their problems as permanent . ”

(src)="67"> Iyo , kun nakikikabtang kita sa paghuhulit , napapakusog an satong paglaom para sa maabot na panahon asin an satong determinasyon na dai sumuko sa paurumbasan para sa buhay . — 1 Cor .
(trg)="60"> Indeed , sharing in the preaching work fortifies our positive view of the future and our resolve not to give up in the race for life . ​ — 1 Cor .

(src)="68"> 9 : 24 .
(trg)="61"> 9 : 24 .

(src)="69"> Anong sitwasyon an inatubang ni David ?
(trg)="62"> Describe the situation that David faced .

(src)="70"> “ Sarong lalaking inuuyunan kan sakuyang puso , ” arog kaiyan inapod ni Jehova si Hading David .
(trg)="63"> Jehovah described King David as “ a man agreeable to [ his ] heart . ”

(src)="71"> Sa pangkagabsan , nagin maimbod si David sa bilog niyang buhay .
(trg)="64"> Overall , David’s life course was one of faithfulness .

(src)="72"> Pero sa sarong pagkakataon , nakagibo siya nin magabat na kasalan .
(trg)="65"> Even so , on occasion he fell into serious sin .

(src)="73"> Nakakomiter siya nin pagsambay ki Bat - seba .
(trg)="66"> He committed adultery with Bath - sheba .

(src)="74"> An maraot pa , hininguwa niyang itago iyan paagi sa paggibo nin paagi na magadan sa ralaban an agom ni Bat - seba na si Urias .
(trg)="67"> To make matters worse , he tried to hide the sin by arranging for her husband , Uriah , to be killed in battle .

(src)="75"> Ipinadara pa ngani ni David ki Urias mismo an sarong surat na masasabing sentensiya nin kagadanan kaini !
(src)="76"> ( 2 Sam .
(trg)="68"> David even sent what amounted to Uriah’s death sentence by means of the man’s own hand !

(src)="77"> 11 : 1 - 21 ) Siyempre , nabuyagyag an mga kasalan ni David .
(trg)="69"> Inevitably , David’s sins came to light .

(src)="78"> Ano an ginibo ni David kan mangyari iyan ?
(trg)="70"> When that happened , how did David react ?

(src)="80"> 11 , 12 . ( a ) Ano an dai magigibo ni David pagkatapos na siya magkasala ?
(trg)="71"> 11 , 12 . ( a ) After he sinned , what could David not do ?

(src)="81"> ( b ) Kun magsusulsol kita kan satong magabat na kasalan , ano an mapagtitiwalaan niyatong gigibuhon ni Jehova para sa sato ?
(trg)="72"> ( b ) If we repent after making serious mistakes , we can trust that Jehovah will do what for us ?

(src)="82"> Kun ano an dai magigibo ni David : Dai na maibabalik ni David an nakaagi .
(trg)="73"> What David could not do : David could not undo what he had done .

(src)="83"> Asin dai siya makakalibre sa mga epekto kan saiyang mga pagkakasala .
(trg)="74"> And he could not escape the consequences of his mistakes .

(src)="84"> Sa katunayan , an iba sa mga epekto kaiyan maeeksperyensiyahan ni David sagkod na siya magadan .
(src)="85"> ( 2 Sam .
(trg)="75"> In fact , some of those consequences would stay with David for the rest of his life .

(src)="86"> 12 : 10 - 12 , 14 ) Kaya , nangaipo siya nin pagtubod .
(trg)="76"> Thus , he needed faith .

(src)="87"> Kinaipuhan niyang magtiwala na kun tunay siyang magsusulsol , papatawadon siya ni Jehova asin tatabangan siyang matagalan an mga epekto kan saiyang mga ginibo .
(trg)="77"> He had to trust that when he truly repented , Jehovah would forgive him and help him endure the consequences of his actions .

(src)="88"> Huling bako kitang perpekto , gabos kita nagkakasala .
(trg)="78"> Being imperfect , all of us sin .

(src)="89"> May mga sala na mas magabat kisa sa iba .
(trg)="79"> Some mistakes are more serious than others .

(src)="90"> Sa ibang mga pagkakataon , may mga sala na dai na niyato maitatama pa .
(trg)="80"> In some cases , we may not be able to undo our mistakes .

(src)="91"> Tibaad kaipuhan na lang niyatong tiuson an mga epekto kaiyan sagkod na kita nabubuhay .
(trg)="81"> We may simply have to live with the consequences .

(src)="92"> Pero nagtutubod kita sa mga sinabi nin Diyos asin nagtitiwala na kun kita magsusulsol , tatabangan kita ni Jehova sa masakit na mga panahon — dawa kun an mga kasakitan na iyan resulta kan satong mga ginibo . — Basahon an Isaias 1 : 18 , 19 ; Gibo 3 : 19 .
(trg)="82"> But we take God at his word , trusting that if we are repentant , Jehovah will support us through difficult times ​ — even when those difficulties are of our own making . ​ — Read Isaiah 1 : 18 , 19 ; Acts 3 : 19 .

(src)="93"> Paano naibalik ni David an haraning relasyon niya ki Jehova ?
(trg)="83"> How did David recover spiritually ?