# bcl/2003644.xml.gz
# csf/2003644.xml.gz


(src)="1"> Omawon si Jehova “ sa Tahaw kan Kongregasyon ”
(trg)="1"> Alabemos a Jehová “ en medio de la congregación ”

(src)="2"> AN Kristianong mga pagtiripon probisyon hale ki Jehova tanganing papagdanayon na makosog sa espirituwal an saiyang banwaan .
(trg)="2"> UNO de los medios que Jehová utiliza para mantener a su pueblo espiritualmente fuerte son las reuniones cristianas .

(src)="3"> Paagi sa regular na pag - atender sa mga pagtiripon , ipinaheheling niato an satong pag - apresyar sa mga probisyon ni Jehova .
(src)="4"> Dugang pa , pinapangyari kitang “ mandagka [ sa satong mga tugang ] sa pagkamoot asin sa marahay na mga gibo , ” na mahalagang paagi nin pagpaheling nin pagkamoot sa lambang saro .
(trg)="3"> Nuestra asistencia regular indica que nos sentimos agradecidos por ellas y , además , nos brinda la oportunidad de ‘ incitar a nuestros hermanos al amor y a las obras excelentes ’ , lo cual es una importante manera de demostrar que nos amamos .

(src)="5"> Pero , paano niato madadagka an satong mga tugang sa mga pagtiripon ?
(trg)="4"> Ahora bien , ¿ cómo podemos animar a los hermanos en las reuniones ?

(src)="6"> Magpahayag sa Publiko
(trg)="5"> Expresemos públicamente nuestra fe

(src)="7"> Si Hadeng David nagsurat manongod sa saiyang sadiri : “ Ipapahayag ko an saimong ngaran sa sakong mga tugang ; sa tahaw kan kongregasyon ika oomawon ko .
(trg)="6"> El rey David dijo cómo la expresaba él : “ Ciertamente declararé tu nombre a mis hermanos ; en medio de la congregación te alabaré .

(src)="8"> Saimo hale an sakong pag - omaw sa dakulang kongregasyon . ”
(trg)="7"> De parte tuya será mi alabanza en la congregación grande ” .

(src)="9"> “ Pamumurawayon taka sa dakulang kongregasyon ; sa tahaw kan dakulang banwaan oomawon taka . ”
(trg)="8"> “ Ciertamente te elogiaré en la congregación grande ; entre un pueblo numeroso te alabaré . ”

(src)="10"> “ Isinabi ko an maogmang bareta nin katanosan sa dakulang kongregasyon .
(trg)="9"> “ He anunciado las buenas nuevas de la justicia en la congregación grande .

(src)="11"> Uya !
(trg)="10"> ¡ Mira !

(src)="12"> Dai ko pinopogolan an sakong mga ngabil . ” ​ — Salmo 22 : ​ 22 , 25 ; 35 : 18 ; 40 : 9 .
(trg)="11"> No restrinjo mis labios . ”

(src)="13"> Kan kaaldawan ni apostol Pablo , kun an mga Kristiano nagtitiripon para sa pagsamba , sinda nagpapahayag man kan saindang pagtubod ki Jehova asin manongod sa saiyang kamurawayan .
(trg)="12"> En tiempos del apóstol Pablo , cuando los cristianos se reunían para adorar , también declaraban su fe en Jehová y elogiaban Su gloria .

(src)="14"> Sa paaging ini sinda nagpaparinigonan nin boot asin nandadagka sa lambang saro sa pagkamoot asin sa marahay na mga gibo .
(trg)="13"> Así se animaban e incitaban mutuamente a demostrarse amor y a efectuar buenas obras .

(src)="15"> Sa satong kaaldawan , dakol na siglo pakalihis ki David sagkod ki Pablo , talagang “ naheheling [ niato ] na an aldaw [ ni Jehova ] harani na . ”
(trg)="14"> En la actualidad , muchos siglos después de que murieran David y Pablo , ‘ contemplamos de verdad que el día de Jehová se acerca ’ .

(src)="16"> An sistema nin mga bagay ni Satanas nagriripaydipay pasiring sa pagkalaglag , asin an mga problema padagos na nagdadakula .
(src)="17"> Orog kasuarin man kaidto , kita ‘ nangangaipo nin pakatagal . ’
(trg)="15"> El mundo de Satanás se encamina a la destrucción , y los problemas aumentan sin cesar ; por tanto , tenemos , más que nunca , “ necesidad de aguante ” .

(src)="18"> Kun bakong an satong mga tugang , siisay pa an puedeng makaenkaminar sa sato na magtagal ?
(trg)="16"> ¿ Y quién mejor que nuestros hermanos para animarnos a aguantar ?

(src)="19"> Ngonyan , arog kan mas naenot na mga panahon , may ginigibong mga probisyon para sa mga indibiduwal na may pagtubod na ipahayag an saindang pagtubod “ sa tahaw kan kongregasyon . ”
(trg)="17"> Hoy día , como en tiempos pasados , se nos brinda a todos los creyentes la oportunidad de expresar nuestra fe “ en medio de la congregación ” .

(src)="20"> An sarong oportunidad na bukas sa gabos iyo an pagtao nin komento bilang simbag sa mga hapot sa mga nagdadangog sa mga pagtiripon kan kongregasyon .
(trg)="18"> Una manera es ofreciendo comentarios en las reuniones en las que se plantean preguntas al auditorio .

(src)="21"> Nungkang menoson an pakinabang kaini .
(trg)="19"> Nunca subestimemos los buenos resultados que esto produce .

(src)="22"> Halimbawa , an mga komento na nagpapaheling kun paano mapanggaganahan o malilikayan an mga problema nagpapakosog sa determinasyon kan satong mga tugang na sunodon an mga prinsipyo sa Biblia .
(trg)="20"> Por ejemplo , explicar cómo hemos superado o eludido problemas fortalece la determinación de nuestros hermanos de seguir los principios bíblicos .

(src)="23"> An mga komento na nagpapaliwanag sa sitado alagad bakong kotadong mga teksto sa Biblia o na iiniiba an mga ideya na nanodan sa personal na pagsiyasat tibaad makaenkaminar sa iba na pataluboon an mas marahay na ugale sa pag - adal .
(trg)="21"> Si incluimos los textos bíblicos citados pero no copiados o aportamos el fruto de la investigación personal , animaremos a los demás a cultivar mejores hábitos de estudio .

(src)="24"> An pakaaram na kita asin an iba makikinabang kun kita makomento sa mga pagtiripon maninigong magmotibar sa gabos na Saksi ni Jehova na labanan an pagkamasusupgon asin pagduwaduwa .
(trg)="22"> El hecho de saber que todos los presentes se benefician de los comentarios que se dan en las reuniones debe mover a los testigos de Jehová a superar la timidez .

(src)="25"> Espesyalmenteng mahalaga na magkomento sa mga pagtiripon an kamagurangan asin mga ministeryal na lingkod , mantang linalaoman na sinda an mangengenot sa pakikikabtang sa pagtiripon , saka sa pag - atender .
(trg)="23"> Es de especial importancia que los ancianos y siervos ministeriales comenten en las reuniones , pues se espera que sean un ejemplo tanto en la participación como en la asistencia .

(src)="26"> Pero paano puedeng umoswag an sarong indibiduwal kun madiskobre nia na nadedepisilan sia sa partikular na aspektong ini kan saiyang Kristianong aktibidad ?
(trg)="24"> Ahora bien , ¿ cómo podemos mejorar individualmente si nos resulta difícil este aspecto del servicio cristiano ?

(src)="27"> Mga Suhestion sa Pag - oswag
(trg)="25"> Cómo mejorar

(src)="28"> Girumdomon na kalabot si Jehova .
(trg)="26"> Contar con Jehová .

(src)="29"> An sarong Kristiana na nag - iistar sa Alemania nagpapaliwanag kun paano nia minamansay an saiyang mga komento .
(src)="30"> “ Iyan an sako mismong personal na simbag sa pagprobar ni Satanas na pogolan an banwaan nin Dios na ipahayag an saindang pagtubod . ”
(trg)="27"> Una hermana que vive en Alemania nos dice cómo considera ella los comentarios : “ Son mi respuesta particular a los intentos de Satanás de impedir que el pueblo de Dios exprese su fe ” .

(src)="31"> An sarong bagong mabautismohan na tugang na lalaki na asosyado sa iyo man sanang kongregasyon nagsabi : “ Kun mapadapit sa pagkomento , grabe an pamibi ko . ”
(trg)="28"> Un hermano recién bautizado de la misma congregación dice : “ Le oro mucho a Jehová para que me ayude a comentar ” .

(src)="32"> Mag - andam na marhay .
(trg)="29"> Prepararse bien .

(src)="33"> Kun an materyal dai nindo napag - adalan antes pa , manonompongan nindo na depisil magkomento asin an saindong mga komento daing gayo magigin epektibo .
(trg)="30"> Cuando no se estudia la información de antemano , se hace más difícil participar , y los comentarios no son tan efectivos .

(src)="34"> An mga suhestion sa pagkomento sa mga pagtiripon kan kongregasyon itinao sa publikasyon na Makinabang sa Edukasyon sa Teokratikong Paadalan sa Pagmiministro , pahina 70 .
(src)="35"> *
(trg)="31"> En la página 70 de la publicación Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático , * se dan algunas recomendaciones para comentar en las reuniones .

(src)="36"> Magbugtak nin pasohan na makatao nin kisuerra sarong komento sa kada pagtiripon .
(trg)="32"> Proponerse intervenir al menos una vez por reunión .

(src)="37"> Nangangahulogan ini nin pag - andam nin nagkapirang simbag , huling kun mas parate kamong nag - iitaas nin kamot , mas may posibilidad na maaapod kamo kan tugang na nangengenot .
(trg)="33"> Claro , esto exige preparar varias respuestas .

(src)="38"> Tibaad ngani gusto nindong sabihon sa saiya antes pa kun arin na mga hapot an inandam nindong simbagon .
(trg)="34"> Cuantas más veces levantemos la mano , mayores serán las posibilidades de que se nos dé la palabra .

(src)="39"> Ini partikularmenteng nakatatabang kun kamo nagpopoon pa sana .
(trg)="35"> Quizá sea conveniente hablar con el hermano que va a dirigir la reunión y mencionarle qué preguntas hemos preparado , medida que será especialmente útil para los más nuevos .

(src)="40"> Huling tibaad nag - aalangan kamong mag - itaas nin kamot “ sa dakulang kongregasyon , ” maeenkaminar kamong magkomento huling aram nindo na ini na an parapo na may iinandam kamong simbag asin na hahanapon kan namamayo sa pagtiripon an saindong kamot .
(trg)="36"> Como no resulta fácil levantar la mano “ en la congregación grande ” , saber que es nuestro párrafo y que el hermano que dirige la reunión espera ver nuestra mano en alto , nos incitará a comentar .

(src)="41"> Magkomento nin amay .
(trg)="37"> Comentar lo más pronto posible .

(src)="42"> An depisil na gigibohon dai nagigin mas pasil kun pahahaloyon iyan .
(trg)="38"> Aplazar una tarea difícil no le resta dificultad .

(src)="43"> An pagkomento nin amay sa pagtiripon puedeng makatabang .
(trg)="39"> Por ello es práctico comentar lo más pronto posible .

(src)="44"> Masosorpresa kamo kun gurano kapasil nanggad na magkomento sa ikaduwa o ikatolong beses oras na matapos nindo an enot nindong komento .
(trg)="40"> Nos sorprenderá lo fácil que resulta dar más comentarios una vez superada la barrera inicial .

(src)="45"> Pumili nin angay na tukawan .
(trg)="41"> Sentarse en un lugar conveniente .

(src)="46"> Mas pasil para sa nagkapira na magkomento kun sinda nakatukaw sa may enotan kan Kingdom Hall .
(trg)="42"> Algunos hermanos comentan con mayor facilidad cuando se sientan en la parte delantera del Salón del Reino .

(src)="47"> Mas dikit an disturbo , asin dikit an posibilidad na malipasan sinda kan namamayo .
(trg)="43"> Hay menos distracciones , y es más probable que el hermano que dirige la reunión los vea .

(src)="48"> Kun poprobaran nindo ini , girumdomon na magtaram nin igo an kosog tanganing madangog kan gabos , nangorogna kun an kongregasyon dai naggagamit nin ipinapasang mikropono .
(trg)="44"> Si optamos por hacer esto , no olvidemos hablar alto para que se nos oiga bien , sobre todo si la congregación no posee micrófonos para el auditorio .

(src)="49"> Maghinanyog nin maingat .
(trg)="45"> Estar atentos .

(src)="50"> Ini makatatabang saindo na malikayan an pag - otro kan sinabi pa sana kan iba .
(trg)="46"> Así evitaremos repetir lo que otros hayan dicho .

(src)="51"> Siring man , an ikinomento kan iba tibaad magpagirumdom sa saindo nin sarong teksto o sarong punto na puedeng idugang sa ideyang ipinahayag pa sana .
(trg)="47"> Además , sus palabras tal vez nos recuerden textos bíblicos o ideas que puedan añadirse a lo ya expresado .

(src)="52"> Kun minsan , an sarong halipot na eksperyensia tibaad ikailustrar an puntong pinag - oolayan .
(trg)="48"> De vez en cuando , quizás podamos contar una breve experiencia para ilustrar el tema en cuestión .

(src)="53"> Nakatatabang na marhay an siring na mga komento .
(trg)="49"> No cabe duda de que comentarios como estos son muy útiles .

(src)="54"> Makanood na sumimbag sa sadiri nindong mga tataramon .
(trg)="50"> Aprender a contestar en las propias palabras de uno .

(src)="55"> An pagbasa kan komento hale sa pinag - aadalan tibaad magparisa na nakua nindo an tamang simbag , asin iyan tibaad marahay na paagi na makapoon sa pagkomento .
(trg)="51"> Leer textualmente del párrafo indica que se ha encontrado la respuesta correcta , y es una buena manera de comenzar .

(src)="56"> Alagad an pag - oswag na makasimbag sa sadiri nindong mga tataramon nagpapaheling na nasasabotan nindo an punto .
(trg)="52"> Pero expresarse en las propias palabras es señal de progreso y de que se ha captado el sentido de la información .

(src)="57"> An satong mga publikasyon dai kaipuhan na kotaron nin termino por termino .
(src)="58"> An Mga Saksi ni Jehova dai inootro sana an sinasabi kan saindang mga publikasyon .
(trg)="53"> Los testigos de Jehová no recitamos lo que dicen nuestras publicaciones ; por eso , no hace falta que las citemos al pie de la letra .

(src)="59"> Magkomento na konektado sa tema .
(trg)="54"> No desviarse del tema .

(src)="60"> Bakong maninigo an mga komento na mayong koneksion sa tema o minarayo sa prinsipal na mga puntong tinotokar .
(trg)="55"> Los comentarios que no tienen que ver con el tema o que se alejan de las ideas principales están fuera de lugar .

(src)="61"> Nangangahulogan ini na an saindong mga komento maninigong pertinente sa temang tinotokar .
(trg)="56"> Si nos ceñimos al tema que se está tratando , contribuiremos a un estudio espiritualmente edificante .

(src)="63"> Gibohon na obheto an magparigon nin boot .
(trg)="57"> Tratar de estimular a los demás .

(src)="64"> Mantang an sarong mahalagang dahelan sa pagkokomento iyo an maparigon an boot kan iba , dapat na pagmaigotan niatong likayan an pagsabi nin mga bagay na tibaad makadesganar sa sainda .
(trg)="58"> Dado que uno de los objetivos que perseguimos cuando comentamos es animar , debemos tratar de no expresar ideas desalentadoras .

(src)="66"> An halaba o komplikadong mga simbag puedeng magpalibog sa kahulogan .
(trg)="59"> Además , no podemos abarcar todo el párrafo y dejar al resto del auditorio sin casi nada que decir .

(src)="67"> An haralipot na simbag na kompuesto nin pira sanang tataramon puedeng magin epektibong marhay , asin eenkaminaron kaiyan an mga bagohan na magtao kan halipot nindang mga simbag .
(trg)="60"> Las respuestas largas y complejas suelen ser difíciles de comprender , mientras que las que constan de pocas palabras tienen mayor efecto y animan a los más nuevos a ofrecer respuestas cortas .

(src)="68"> An Kabtang kan mga Namamayo sa mga Pagtiripon
(trg)="61"> Cómo dirigir las reuniones

(src)="69"> Kun manongod sa pagigin nakaparirigon sa boot , may magabat na paninimbagan an namamayo sa pagtiripon .
(trg)="62"> El hermano que dirige la reunión tiene la seria responsabilidad de animar a los presentes .

(src)="70"> Sia nagpapaheling nin tunay na interes sa lambang itinataong komento paagi sa maingat na paghinanyog asin paagi sa magalang na pagheling sa nagkokomento imbes na magin sibot sa ibang bagay .
(trg)="63"> En vez de estar ocupado con otros asuntos , debe manifestar interés sincero escuchando cada comentario con atención , sin dejar de mantener el contacto visual con la persona que lo da .

(src)="71"> Bako nanggad na angay kun sia dai naghinanyog nin maingat asin , bilang resulta , naotro nia nin dai man kuta kaipuhan an kasasabi pa sana o nagpalataw sia nin hapot na kasisimbag pa sana !
(trg)="64"> No estaría bien que por no prestar atención repitiera innecesariamente lo que se acaba de decir o planteara una pregunta que se acaba de contestar .

(src)="72"> Nakapanluluya man sa boot kun an namamayo pirmeng inootro an ikinomento pa sana na sinasalidahan sana nin kadikit an mga tataramon , na garo baga nagsusuherir na maski paano kulang an ikinomento .
(trg)="65"> Resulta también desanimador que la persona que dirige tenga la costumbre de repetir con otras palabras el comentario que se ha dado , como si insinuara de alguna manera que no estuvo bien .

(src)="73"> Sa ibong na lado , nakaparirigon nanggad sa boot kun an mga komento nagkokontribwir sa dugang pang pagtokar sa mahalagang punto .
(trg)="66"> Sin embargo , el efecto es muy positivo cuando el auditorio contribuye a analizar los diversos aspectos de un punto importante .

(src)="74"> ‘ Paano niato ini ikakaaplikar sa satong kongregasyon ? ’
(trg)="67"> Preguntas del tipo : “ ¿ Cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra congregación ? ”

(src)="75"> o , ‘ Arin na teksto sa parapo an ikasusuportar sa isinabi pa sana ? ’
(trg)="68"> o “ ¿ Qué texto bíblico del párrafo apoya este comentario ? ”

(src)="76"> an klase nin mga hapot na nag - eenkaminar nin positibong mga komento , na kapakipakinabang na marhay .
(trg)="69"> servirán para fomentar buenas y valiosas aportaciones .

(src)="77"> Siempre , an mga bagohan o masusupgon maninigo na espesyalmenteng komendaran kun sinda nagkokomento .
(trg)="70"> Huelga decir que , sobre todo , los nuevos y los tímidos merecen encomio por sus comentarios .

(src)="78"> Puede ining gibohon nin personal pagkatapos kan pag - adal tanganing malikayan an tibaad pagkasupog asin tanganing magkaoportunidad an namamayo na magtao nin mga suhestion kun angay .
(trg)="71"> Si se les anima personalmente después del estudio , se evitará que tal vez se abochornen , y al mismo tiempo permitirá al conductor ofrecer alguna recomendación de ser necesario .

(src)="79"> Sa ordinaryong pag - orolay , an tawong iyo na sanang nagpaparataram nagdedesganar nin komunikasyon .
(trg)="72"> Normalmente , la persona que domina una conversación no fomenta la comunicación , pues sus interlocutores no ven la necesidad de expresarse , sino que , en el mejor de los casos , se resignan a escucharlo .

(src)="80"> An mga nagdadangog sa saiya nakakamateng dai na ninda kaipuhan na ipahayag an saindang saboot .
(trg)="73"> Algo parecido ocurre cuando el que dirige la reunión monopoliza el estudio haciendo comentarios muy a menudo .

(src)="81"> Daing kaganagana na sana sindang magdadangog kun talagang magdadangog sinda .
(trg)="74"> Sin embargo , puede plantear de vez en cuando preguntas suplementarias — si bien con moderación — para hacer que el auditorio se exprese y reflexione sobre el tema que se está tratando .

(src)="82"> Arog man kaiyan an tibaad mangyari kun an namamayo na sana an nagpaparataram paagi sa parateng marhay na pagkomento .
(src)="83"> Minsan siring , kun minsan puedeng enganyaron kan namamayo sa pagtiripon na magtaram an mga nag - aatender asin pukawon an saindang kaisipan sa pinag - oolayan paagi sa suplementaryong mga hapot .
(src)="84"> An siring na mga hapot maninigong gamiton nin tama sana .
(src)="85"> Dai man pirmeng aapodon kan namamayo an enot na mag - itaas kan saiyang kamot .
(trg)="75"> No es necesario que se asigne el comentario a la primera persona que levante la mano , pues esto pudiera desanimar a quienes necesitan un poco más de tiempo para poner en orden sus ideas .

(src)="86"> Ini puedeng makadesganar sa mga nangangaipo pa nin kadikit na panahon tanganing bilogon sa isip ninda an ikokomento .
(trg)="76"> Si el conductor espera unos segundos , permitirá a quienes aún no han participado que también lo hagan .

(src)="87"> Paagi sa paghalat nin kadikit , matatawan nia nin oportunidad an dai pa nakapagkomento .
(trg)="77"> Además , debe ejercer buen juicio para no dejar que niños respondan preguntas que ni siquiera entienden .

(src)="89"> Paano kun sala an isinimbag ?
(trg)="78"> ¿ Qué puede hacerse si la respuesta es errónea ?

(src)="90"> Maninigong likayan kan namamayo na supogon an nagsimbag .
(trg)="79"> No hay por qué avergonzar a la persona que contestó .

(src)="91"> An mga komento , dawa kun sala , sa parate minsan paano may kadikit na tama .
(trg)="80"> Los comentarios , aunque no sean perfectos , encierran alguna verdad .

(src)="92"> Paagi sa mataktikang pagpili nin sarong bagay na tibaad tama , paagi sa pagbago kan hapot , o paagi sa pagpalataw nin dugang pang hapot , ikakokorehir kan namamayo an simbag na mayo nin mapapasupog .
(trg)="81"> De modo que el conductor puede corregir el asunto sin incomodar al hermano puntualizando con tacto alguna idea acertada , volviendo a formular la pregunta o planteando otra diferente .

(src)="93"> Tanganing makapag - enkaminar na magkomento , maninigong likayan kan namamayo sa pagtiripon an mga pankagabsan na mga hapot , arog kan , ‘ Siisay pa an may komento ? ’
(trg)="82"> Quienes dirigen las reuniones deben evitar preguntas vagas como : “ ¿ Alguien más tiene un comentario ? ” .

(src)="94"> An hapot na , ‘ Siisay an dai pa nagkokomento ?
(src)="95"> Ini na an huring oportunidad nindo ! ’
(trg)="83"> Seguramente con toda la buena intención se dice : “ ¡ Esta es la última oportunidad para los que no han comentado todavía ! ” .

(src)="96"> tibaad may marahay na intension , alagad dai nanggad kaiyan eenkaminaron an saro na ipahayag an saiyang saboot .
(trg)="84"> Sin embargo , con frases así no se logra que una persona se sienta motivada a expresarse sin reservas .

(src)="97"> Maninigo na dai ipamate sa mga tugang na sinda may sala huli sa dai pagkomento sa kapinonan kan pag - adal .
(src)="98"> Imbes , maninigo na enkaminaron sindang ihiras an naaaraman ninda huli ta an paghiras kapahayagan nin pagkamoot .
(trg)="85"> No se debe hacer sentir culpables a los hermanos por no haber participado antes en el estudio , sino animarlos a compartir sus conocimientos con los demás porque es una expresión de amor .

(src)="99"> Dugang pa , pagkatapos apodon kan namamayo an saro na magkomento , mas marahay na dai magsabing , “ Pagkatapos nia , dangogon niato an komento ni Tugang na Polano dangan an komento ni Tugang na Polana . ”
(trg)="86"> Además , tras conceder a alguien la palabra , no debería decirse algo así como : “ Después escucharemos al hermano fulanito y también a la hermana menganita ” .

(src)="100"> Maninigo ngunang dangogon kan namamayo an komento dangan determinaran kun kaipuhan an dugang pang komento .
(trg)="87"> El conductor de la reunión tiene que escuchar primero el comentario y luego decidir si se precisa añadir algo más .

(src)="101"> An Pagkomento Sarong Pribilehio
(trg)="88"> El privilegio de comentar

(src)="102"> An pag - atender sa Kristianong mga pagtiripon sarong espirituwal na pangangaipo ; an pagkomento dian sarong pribilehio .
(trg)="89"> Asistir a las reuniones de congregación es una necesidad espiritual , pero comentar en ellas es un privilegio .

(src)="103"> Kun sagkod saen kita nakikikabtang sa daing kaagid na paaging ini nin pag - omaw ki Jehova “ sa tahaw kan kongregasyon , ” sagkod man dian niato sinusunod an halimbawa ni David asin sineseryoso an hatol ni Pablo .
(trg)="90"> Al grado que participemos en esta singular manera de alabar a Jehová “ en medio de la congregación ” , a tal grado seguiremos el ejemplo de David y el consejo de Pablo .

(src)="104"> An satong pakikikabtang sa mga pagtiripon nagpapatunay na namomotan niato an satong mga tugang asin na kita kabtang kan dakulang kongregasyon ni Jehova .
(trg)="91"> Nuestra participación en las reuniones demuestra que amamos a nuestros hermanos y que formamos parte de la gran congregación de Jehová .

(src)="105"> Saen pa nindo gustong dumuman mantang “ naheheling nindo na an aldaw harani na ” ? ​ — Hebreo 10 : 25 .
(trg)="92"> ¿ En qué otro lugar quisiéramos estar al “ contemplar [ . . . ] que el día se acerca ” ?

(src)="106"> [ Nota sa Ibaba ]
(trg)="93"> [ Nota ]

(src)="107"> Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova .
(trg)="94"> Editada por los testigos de Jehová .

(src)="108"> [ Mga Ritrato sa pahina 20 ]
(trg)="95"> [ Ilustraciones de la página 20 ]

(src)="109"> An paghinanyog sagkod pagkomento mahalaga sa Kristianong mga pagtiripon
(trg)="96"> Tanto escuchar como comentar ocupan un lugar importante en las reuniones cristianas

(src)="110"> [ Ritrato sa pahina 21 ]
(trg)="97"> [ Ilustración de la página 21 ]