# bas/102018042.xml.gz
# hmn/102018042.xml.gz


(src)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> I kaat ini i ta bé inyu nyuñga .
(trg)="2"> Phau ntawv no tsis yog luam los muag yuav nyiaj .

(src)="3"> I yé njel yada inyu tjam biniigana bi Bibel ni nkoñ isi woñsôna ; nson unu , u mbôña ni njel makébla ma njômbi ñem .
(trg)="3"> Phau ntawv no tau luam tawm los pab tibneeg thoob qab ntuj kawm phau Vajlugkub uas yog txhawb los ntawm cov nyiaj pub dawb .

(src)="4"> Inyu ti likébla , soho yuuga bés i www.jw.org .
(trg)="4"> Yog xav pub nyiaj siab dawb , mus rau www.jw.org / hmn .

(src)="5"> Handugi biniigana bipe , bipes bi bikaat bi Bibel bi nyôña ikété Kaat Nyambe ; di nkodol bahoma matila ma ndék bibuk inyu boñ le ba éña loñge .
(trg)="5"> Yog tias tsis pom qhia , cov Nqe uas sau cia rau hauv phau ntawv no yog los ntawm phau Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004 .
(trg)="6"> Muaj tej lo Vajlugkub tau muab sau qaij lossis sau dub dub kom paub tias tseem ceeb .
(trg)="7"> Kuj tau muab tej lo uas sau yuam kev kho kom yog .

(src)="6"> Ndi ibale u ntehe MN , yi le bipes bi , bi nyôña ikété Les saintes écritures ​ — Traduction du monde nouveau .
(trg)="8"> Thaum pom TMZ qhia tias cov nqe ntawd yog los ntawm phau Vajlugkub Txoj Moo Zoo Uas Yog Vajtswv Txojlus Phau Txhais Tshiab .

# bas/102018043.xml.gz
# hmn/102018043.xml.gz


(src)="1"> Di mbéna nok bibéba bi mam bi bi ñôbôs mahaa .
(trg)="1"> Ntau zaus peb hnov txog cov niam txiv uas neej tawg tas lossis menyuam tsis mloog niam txiv lus .

(src)="2"> Ndi mambe mam ma nla hôla mahaa le ma ba ikété maséé ?
(trg)="2"> Tiamsis ua cas ho muaj tej yid lub neej zoo ua luaj ?

(src)="3"> Ipôla nwii 1990 ni 2016 i loñ Amérika , nsoñgi u mabii ma ma mbos hiki nwii u bi bet ngélé iba inyu bôt ba nloo 50 nwii , ndi inyu bôt ba nloo 65 nwii , u bi bet ngélé iaa .
(trg)="3"> Dabtsi pab tau lawv ?
(trg)="4"> Txij xyoo 1990 los txog 2015 , cov niam txiv sib nrauj coob heev ntxiv .
(trg)="5"> Cov uas 50 xyoo rov saud coob tshaj ob npaug .
(trg)="6"> Cov uas 65 xyoos rov saud coob tshaj 3 npaug lawm .

(src)="4"> Bagwal ba yé nhelek : Bayimam bape ba nkal le bagwal ba nlama bégés bon bap hiki ngéda , ndi bape ki ba nkal le bagwal ba nlama bop bon bap .
(trg)="7"> Cov niam txiv tsis paub xyov yuav qhuab qhia metub menyuam li cas .
(trg)="8"> Cov neeg tshawb fawb qhia tias yuav tsum qhuas menyuam tas zog , tiamsis lwm cov ho qhia tias yuav tsum coj nruj .

(src)="5"> Boñge ba wanda ba yé ba nañ bo ngi bana yi i i nhôla bo i tjek mam map ma niñ .
(trg)="9"> Thaum cov hluas hlob tiav niam tiav txiv lawd , coob tus tsis paub tab pes tsawg .

(src)="6"> Ndi , maliga ma yé le . . .
(trg)="10"> Txawm muaj li ntawd los . . .

(src)="7"> Libii li yé ngim likébla li li yé le li nlama bé mal .
(trg)="11"> Cov txij nkawm muaj peevxwm kho tau lub neej kom sib hlub mus li .

(src)="8"> Bagwal ba nlama nigil i kodol bon bap ni gwéha .
(trg)="12"> Cov niam txiv yeej cob tau kom menyuam tsim txiaj thiab kom lawv paub tias lawv niam lawv txiv hlub lawv .

(src)="9"> Boñge ba wanda ba nla nigil i hôlôs makeñge ma ma ga bane bo nseñ ngéda ba ga nañ .
(trg)="13"> Cov hluas yeej xyaum tau kom lawv paub tab lawv lub neej .

(src)="10"> Lelaa ?
(trg)="14"> Dabtsi thiaj pab tau lawv ?

(src)="11"> I Tode ‘ ilo !
(trg)="15"> Phau Tsim Dheev !

(src)="12"> nunu a ga toñol 12 maéba tole diliba di di nla hôla mahaa i ba maséé .
(trg)="16"> no yuav qhia txog 12 lub ntsiab uas txhawb tau lub cuab lub yig .

# bas/102018044.xml.gz
# hmn/102018044.xml.gz


(src)="1"> Maéba 1 Mayegna
(trg)="1"> Ntsiab 1 Ua Raws Li Yus Cog Lus Tseg

(src)="2"> Maéba 2 I boñ mam ntôñ
(trg)="2"> Ntsiab 2 Koom Siab

(src)="3"> Maéba 3 I tina lipém
(trg)="3"> Ntsiab 3 Sib Hwm

(src)="4"> Maéba 4 Nwéhél
(trg)="4"> Ntsiab 4 Kev Zam Txim

(src)="5"> Maéba 5 I kwel ntôñ
(trg)="5"> Ntsiab 5 Nrog Tej Menyuam Hais Lus

(src)="6"> Maéba 6 Bikodlene
(trg)="6"> Ntsiab 6 Qhuab Ntuas Menyuam

(src)="7"> Maéba 7 mam ma yé mahee
(trg)="7"> Ntsiab 7 Qhia Kom Paub Qhov Zoo Qhov Phem

(src)="8"> Maéba 8 Ndémbél
(trg)="8"> Ntsiab 8 Ua Qauv Zoo

(src)="9"> Maéba 9 Libak
(trg)="9"> Ntsiab 9 Paub Koj Tus Kheej

(src)="10"> Maéba 10 Telepsép
(trg)="10"> Ntsiab 10 Ua Zoo Luag Thiaj Ntseeg Yus

(src)="11"> Maéba 11 I ba mut bôlô
(trg)="11"> Ntsiab 11 Ua Neeg Nquag

(src)="12"> Maéba 12 Njômbi
(trg)="12"> Ntsiab 12 Npaj Rau Yav Tom Ntej

# bas/102018045.xml.gz
# hmn/102018045.xml.gz


(src)="1"> Yegna inan i yé kiki hikoba hi hi nit libii linan le li ndeñk bañ ngéda mandutu ma mpémél bé
(trg)="1"> Koj cov lus cog tseg rau koj tus txij nkawm zoo li tog hlau nres nkoj uas tuav lub nkoj ruaj khov thaum muaj cua daj cua dub

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> RAU COV TXIJ NKAWM

(src)="3"> Ibale nwaa bo nlôm ba ndiihe libii jap , ba ga hoñol bé i bagla kel yada , ndi hiki wada a nôgda le sobiina wé a yéne nye loñge lisolbene .
(trg)="3"> Thaum ib tug tub ib tug ntxhais los sib sau ua neej , nkawd cog lus tawv nkawv tias nkawd yuav nyob ua ke mus li .
(trg)="4"> Vim nkawd tau cog lus li ntawd , ib tug thiaj ntseeg tau ib tug siab .

(src)="4"> Hala a mboñ le hiki sobiina a yé nkwook nkaa le ba ga ti libii jap lipém , to ibale mandutu ma mpémél bo .
(trg)="5"> Nkawd yeej tso siab tias txawm lub neej yuav mus li cas los xij , nkawd ib tug yeej yuav tsis tso ib tug tseg .

(src)="5"> Mam ma moni tole mahaa mape ma nla nyégsa ngim babiina i yén ntôñ .
(trg)="6"> Muaj tej nkawm niam txiv lam ua cav lwj sib ib xwb .

(src)="6"> Ndi i yé loñge le bo iba ba ba ñômôk ikété gwéha , hiki wada a tinak nuu lipém .
(trg)="7"> Nkawd lam nyob ua ke vim tsis xav kom tebchaws hais .
(trg)="8"> Tiamsis yog nkawd sib hlub sib hwm yeej zoo tshaj .

(src)="7"> LITIÑ LI BIBEL : “ Munlôm a nlama bé bagla ni nwaa wé . ” ​ — 1 Korintô 7 : 11 , MN .
(trg)="9"> VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS : ‘ Tus txiv tsis txhob muab tus pojniam nrauj . ’ ​ — 1 Khaulee 7 : 11 .

(src)="8"> “ Ibale u ndiihe libii joñ , u nla neebe i nimis ngim mam .
(trg)="10"> Ntxoov Mas tau hais tias : “ Yog yus muab siab npuab yus tus txij nkawm tiag , txawm zoo li cas los yus yeem ua tus swb .

(src)="9"> U yé bebee i nwéhél dihôha , ni i hôya tjo .
(trg)="11"> Yus zoo siab hlo zam rau nws .

(src)="10"> U nlama bé tehe mindañ kiki manjom inyu mabos , ndi kiki jam li li nhôla bé i tibil yina . ” ​ — Mika .
(trg)="12"> Yus kuj thov txim ntawm nws thiab .
(trg)="13"> Thaum muaj teeb meem yus nrhiav kev kho tsis yog nrhiav kev nrauj . ”

(src)="11"> Ngéda ba mboma mandutu , ngim babiina i i ndiihe bé yegna yap ( hala wee mbônga wap ) i nhoo ndik kit le : ‘ Me ntehe le me ni we di nla bé niñ ntôñ , ’ ba mpala ki yéñ le ba bos libii jap .
(trg)="14"> *
(trg)="15"> Yog ob niam txiv ib leeg tsis npuab siab rau ib leeg tiag tiag ces thaum muaj teeb meem nkawd yuav nrhiav kev sib nrauj xwb .
(trg)="16"> Nkawd yuav xav tias , “ Tsis yog yus tus , lub neej thiaj mus tsis taus . ”

(src)="12"> “ Ngandak bôt i mbiiba ni mahoñol mana le , ibale mam ma nke bé loñge , ba mbos .
(trg)="17"> Yi tau hais tias : “ Coob tus xav hais tias txawm yuav 3 hnub xwb los xij .

(src)="13"> Ngéda bôt ba mbiiba ni mahoñol le ba ga bos , wee ibôdôl bibôdle nyen yegna yap i bi sedep . ” ​ — Yôhanes .
(trg)="18"> Yog ib tug neeg twb npaj siab li ntawd lawm ces nws yuav tsis npuab siab tuag nthi rau nws tus txij nkawm . ”

(src)="14"> TIBIL WANBA
(trg)="19"> TSHUAJ KOJ TUS KHEEJ

(src)="15"> Ngéda jomol li mpam . . .
(trg)="20"> Thaum sib cav sib ceg . . .

(src)="16"> Baa u ntam inyuki u bi biiba ni nlô woñ tole nwaa woñ ?
(trg)="21"> Kuv puas khuvxim tias ua cas kuv yuav yuam kev nws lawm ?

(src)="17"> Baa u nhoñol le , ki i bé nseñ le u biiba ni mut numpe ?
(trg)="22"> Kuv puas nco txog tej qub hluas nkauj hluas nraug ?

(src)="18"> Baa u yé u mpot bibuk kiki bo le “ m’a tjôô we ” tole “ m’a ke yak mut numpe nu a ndiihe me ” ?
(trg)="23"> Kuv puas cem tias kuv yuav tso nws tseg lossis hem tias kuv yuav nrhiav dua ib tug uas hlub kuv tiag tiag ?

(src)="19"> Ibale u bi timbhe le ñ , to ndik inyu mbadga yada mu mambadga ma , wee yoñ bitelbene ibôdôl nano inyu lédés yegna yoñ .
(trg)="24"> Yog koj twb xav li ntawd lawd , cia li nrhiav kev kho , koj tej lus cog tseg rau koj tus txij nkawm thiaj ruaj khov .

(src)="20"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="25"> NROG KOJ TUS TXIJ NKAWM THAM

(src)="21"> Baa yegna yés libii i nhoi ?
(trg)="26"> Wb puas sib hlub li yav thaud lawd ?

(src)="22"> Ibale ñ , inyuki ?
(trg)="27"> Yog wb txojkev hlub tsuag lawd , yog tim li cas ?

(src)="23"> Kii di nlama boñ ibôdôl nano inyu lédés yegna yés ?
(trg)="28"> Wb yuav kho li cas , wb txojkev sib hlub thiaj ruaj khov ?

(src)="24"> NDÉK MAÉBA
(trg)="29"> KEV PAB

(src)="25"> Tilna nlô woñ tole nwaa woñ bibañga bi gwéha
(trg)="30"> Nco ntsoov sau ntawv rau koj tus txij nkawm qhia tias koj hlub nws .

(src)="26"> Unda le u ndiihe yegna yoñ ngéda u mbambal bifôtô bi nwaa woñ tole nlô woñ i homa woñ bôlô
(trg)="31"> Tom koj lub chaw haujlwm yuav tsum muaj koj tus txij nkawm daim duab .

(src)="27"> Sébél nlô woñ tole nwaa woñ i téléfôn hiki kel ngéda u yé i homa woñ bôlô
(trg)="32"> Txhua txhua hnub hu xov tooj ib lwm nrog koj tus txij nkawm tham .

(src)="28"> LITIÑ LI BIBEL : “ Jam Nyambe a ñat , mut a bagal bañ jo . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="33"> VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS : “ Vajtswv twb muab nkawd los txis ua txij ua nkawm lawm , yog li ntawd neeg tsis txhob muab nkawd cais . ” ​ — Mathais [ Mathai ] 19 : 6 , TMZ .

# bas/102018046.xml.gz
# hmn/102018046.xml.gz


(src)="1"> I boñ mam ntôñ i nkobla le nwaa bo nlôm ba yé kiki nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap
(trg)="1"> Thaum ob niam txiv koom siab ces zoo li ob tug neeg tsav dav hlau uas sib pab tsav mus kom txog chaw

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> RAU COV TXIJ NKAWM

(src)="3"> Ibale ikété ndap libii , nwaa bo nlôm ba mboñ mam ntôñ , ba mpôôna nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap .
(trg)="3"> Yog ob niam txiv sib koom siab ces nkawd zoo li ob tug neeg uas sib pab tsav dav hlau .

(src)="4"> To ngéda mandutu ma mpémél bo , hiki sobiina a nhoñol le bo “ iba ” bon ba nlama jôs mo he “ wada ” nyetama bé .
(trg)="4"> Nkawd txawj sib pab lub dav hlau thiaj ya mus txog chaw .
(trg)="5"> Txawm muaj teeb meem los ib tug xam pom ib tug , tsis yog xam pom nws tus kheej xwb .

(src)="5"> LITIÑ LI BIBEL : “ Ba ta ha bé iba , ndik nsôn wada . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="6"> VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS : “ Ob tug thiaj tsis ua ob lub cev tiamsis koom ua ib lub cev xwb . ” ​ — Mathai 19 : 6 .

(src)="6"> “ Woo wada u nkañ bé jomb .
(trg)="7"> Tub Fwm tau hais tias : “ Thaum yus muaj txij nkawm , tsis yog yus ib leeg lawm xwb .

(src)="7"> Nwaa bo nlôm ba nlama boñ mam ntôñ inyu boñ le libii jap li ke loñge . ” ​ — Kristôfer .
(trg)="8"> Yus ob niam txiv yuav tsum koom ib lub siab tsav lub neej thiaj mus taus . ”

(src)="8"> Ngéda ngimanôgla i mpam , babiina ba ba mbéna bé boñ mam ntôñ ba mbôdôl ômna minsohi iloole ba tibil wan i yom i nke bé .
(trg)="9"> Yog ob niam txiv tsis koom siab ces thaum muaj teeb meem ib tug yuav muab liam rau ib tug .
(trg)="10"> Nkawd tseem yuav muab tej teeb meem me ua loj thiab .

(src)="9"> “ Li boñ mam ntôñ li yé nseñ ngandak inyu libii .
(trg)="11"> Paj Nra tau hais tias : “ Kev txij nkawm yog kev koom siab ua neej ntag .

(src)="10"> Ibale me ni nlô wem di salak bé ntôñ , ki di yé ndik kiki bo gwañga bi bôt bi bi niñ ikété tuñ yada , ha kiki nwaa bo nlôm bé ​ — hala wee bôt iba ba ba niñ ntôñ ndi ba gwé bé hoñol yada ngéda i mpam le ba yoñ makidik . ” ​ — Aléksandra .
(trg)="12"> Yog kuv tus txiv wb tsis sib koom siab ces zoo li wb lam nyob ua ke sib pab them nqe tsev xwb .
(trg)="13"> Thaum muaj tej yam tseem ceeb hauv lub neej ces yuav tsis sib haum . ”

(src)="11"> TIBIL WANBA
(trg)="14"> TSHUAJ KOJ TUS KHEEJ

(src)="12"> Baa me ntehe le moni me nkôs mi yé ndik inyu “ yem metama ” ?
(trg)="15"> Kuv puas suav tias cov nyiaj uas kuv khwv tau los yog wb ob leeg li ?

(src)="13"> Baa inyu boñ le me tégbaha loñge ngéda , me nlama ndik ba haa ni sobiina wem ?
(trg)="16"> Puas yog kuv yuav tsum txav deb ntawm kuv tus txij nkawm kuv thiaj tau so ?

(src)="14"> Baa me nlama keñgle lihaa li sobiina wem to ibale a gwé manôgla malam ni jo ?
(trg)="17"> Kuv tus txij nkawm ncawg nws tsev neeg heev , tiamsis puas yog kuv txhob txwm tsis kam mus xyuas lawv ?

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="18"> NROG KOJ TUS TXIJ NKAWM THAM

(src)="16"> Baa mambe mam ikété libii jés di mboñ loñge ngéda di yé ntôñ ?
(trg)="19"> Hauv wb lub neej wb txawj sib pab li cas xwb ?

(src)="17"> Bimbe bilem hiki wada wés a nlama hôlôs ?
(trg)="20"> Puas muaj tej yam uas wb tu ncua tsis tshua sib pab ?

(src)="18"> Bimbe bitelbene di nla yoñ inyu boñ le di sal loñge ni nsañ wonsôna ?
(trg)="21"> Wb yuav tsum hloov li cas wb thiaj hajyam koom siab dua qub ?

(src)="19"> NDÉK MAÉBA
(trg)="22"> KEV PAB

(src)="20"> Hégda le ni yé tuk bol , hiki wada nan a bak hié hikip .
(trg)="23"> Muab piv txwv tias neb ob niam txiv tabtom ncaws kab tob , ib leeg tuaj ib tog sib tw ncaws .

(src)="21"> Iloole ni ba dikip diba , bimbe bitelbene ni nla yoñ inyu boñ le we ni sobiina woñ ni ba hikip hiada ?
(trg)="24"> Tiamsis neb yuav hloov li cas neb thiaj nyob tau ib tog ?

(src)="22"> Iloole u badba le : ‘ Lelaa me nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="25"> Txhob xav li no , ‘ Kuv yuav cam kom yeej nws ! ’

(src)="23"> Badba le : ‘ Lelaa di nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="26"> Tiamsis xav li no : ‘ Kuv yuav hais li cas thiaj zoo rau wb ob leeg ? ’

(src)="24"> “ I ta bé nseñ i yéñ yi njee a gwé njom .
(trg)="27"> Tub Lwm tau hais tias : “ Txhob sib cam kom muaj yeej muaj swb .

(src)="25"> Ndi , nsañ ni adna gwon bi yé nseñ ngandak ikété ndap libii . ” ​ — Étan .
(trg)="28"> Qhov ntawd tsis tseem ceeb npaum li yus ob niam txiv nyob sib haum xeeb . ”

(src)="26"> LITIÑ LI BIBEL : “ Mut nye ki nye a tôñ bañndigi inyu yé nyetama , ndi a tôñ inyu bôt bape . ” ​ — Filipi 2 : 3 , 4 .
(trg)="29"> VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS : “ Nej tsis txhob nyias xam pom nyias tus kheej xwb yuav tsum xam pom lwm tus thiab . ” ​ — Filipi 2 : 3 , 4 .

# bas/102018047.xml.gz
# hmn/102018047.xml.gz


(src)="1"> Litina lipém li yé jam li nlôôha ba nseñ inyu lédés maada ma ndap libii
(trg)="1"> Cov lus zoo saib taus yus tus txij nkawm zoo li cov av nplaum uas siv los puab yus lub neej kom ruaj khov

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> RAU COV TXIJ NKAWM

(src)="3"> Babiina ba ba ntina lipém ba ntôñna bo ni bo , to ibale ngimanôgla i mpam .
(trg)="3"> Yog ob tug txij nkawm sib hwm ces txawm nkawd tsis sib haum los nkawd ib leeg tseem hlub ib leeg .

(src)="4"> Kaat ni hop Ngisi le Ten Lessons to Transform Your Marriage , i nkal le : “ Hiki sobiina , a nlama ndigi bé yééne i makidik mé motama ; maselna ni hala , bo iba ba nlama yoñ ngéda inyu kwélél i mam ma nlona bo ngimanôgla .
(trg)="4"> Ib phau ntawv uas qhia txog kev txij nkawm hais tias : “ Cov niam txiv uas sib hwm tsis lam yuam kom ua tau raws li lawv siab nyiam .
(trg)="5"> Ib leeg yuav yoog ib leeg .
(trg)="6"> Yog tsis sib haum nkawd yuav ua tib zoo tham seb yuav kho qhov teeb meem li cas .

(src)="5"> Hiki sobiina a nlama diihe mahoñol ma nuu numpe , ni yoñ makidik ma ma ntinde bo iba i nôgla . ”
(trg)="7"> Ib tug yuav ua tib zoo mloog thaum nws tus txij nkawm qhia siab rau nws .
(trg)="8"> Nkawd yuav tu qhov teeb meem kom haum ob leeg tibsi . ”

(src)="6"> LITIÑ LI BIBEL : “ Gwéha . . . i nyiñil bé ndigi yomede . ” ​ — 1 Korintô 13 : 4 , 5 .
(trg)="10"> VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS : “ Txojkev hlub . . . tsis xam pom nws xwb . ” ​ — 1 Khaulee 13 : 4 , 5 .

(src)="7"> “ Ibale me nti nwaa wem lipém , hala a nkobla le me nyi le a gwé mahee , ni le me nlama bé boñ yom yo ki yo y’a unbaha nye , ndi to ôbôs libii jés . ” ​ — Mika .
(trg)="11"> Ntxoov Mas tau hais tias : “ Qhov uas kuv hwm kuv pojniam twb yog kuv saib nws rau nqe .
(trg)="12"> Kuv tsis xav ua ib yam dabtsi kom nws tu siab lossis kom wb txojkev txij nkawm puas . ”

(src)="8"> Ibale babiina ba ntina bé lipém bo ni bo , ba mba ba nyahlana , ba solnaga , ba mba ki ba nyana bo ni bo ​ — ngandak bayimam i nkal le bilem bibe bi , bi nla tinde bôt i bos libii jap .
(trg)="13"> Yog tej txij nkawm tsis sib hwm ces ib tug yuav hais lus thuam , hais lus ntsw ib tug .
(trg)="14"> Tej zaum ib tug tseem yuav ntxub ntxaug ib tug thiab .
(trg)="15"> Cov neeg tshawb txog kev sib yuav hais tias cov uas coj li no pheej kheev sib nrauj .

(src)="9"> “ Bipôdôl bibe , i bébe nwaa woñ jam , ni minjôha mimbe , bi nla boñ le a nôgda le a gwé ha bé nseñ wo ki wo , yak botñem yé inyu yoñ i ga mal , hala a ga ôbôs libii linan . ” ​ — Brian .
(trg)="16"> Kab Yis tau hais tias : “ Yog yus thuam thiab hais lus saib tsis taus yus pojniam ces nws yuav tsis tso siab rau yus lawm .
(trg)="17"> Tej lus ntawd yuav rhuav tau yus lub neej . ”

(src)="10"> TIBIL WANBA
(trg)="18"> TSHUAJ KOJ TUS KHEEJ

(src)="11"> Tibil wan bipôdôl ni maboñok moñ ikété ngim sonde .
(trg)="19"> Siv li ib lim tiam los tshuaj seb neb ob niam txiv hais lus thiab coj li cas .