# ase/2015281.xml.gz
# ndc/2015281.xml.gz


(src)="1"> “ There is an appointed time for everything . ” ​ — ECCL .
(trg)="2"> “ Bziro bzese . . . bzino mukuvo wabzo . ” ​ — MUC .

(src)="2"> 3 : 1 .
(trg)="3"> 3 : 1 .

(src)="3"> What priority should be given to training brothers , and why ?
(trg)="5"> Ngozvapi zvinodikana kudihwa pakutanga kuitira kuroveja hama , zve ngenyi ?

(src)="4"> How does a congregation benefit from elders who give training ?
(trg)="6"> Ungano inobeserekesa kudini ngo kuroveja kunoithwa ngo vakuru ?

(src)="5"> In training others , how can elders imitate Samuel’s example ?
(trg)="7"> Pakuroveja vamweni , vakuru vangatevejeresa kudini muezaniso wa Sameri ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="8"> 1 , 2 .

(src)="7"> Circuit overseers have noted what situation in many congregations ?
(trg)="9"> Mugariro wapi uno ungano zinji wakavoniwa ngo vavonereri vo ndharaundha ?

(src)="8"> THE circuit overseer was about to conclude his meeting with the body of elders .
(trg)="10"> MUVONERERI wo ndharaundha wainga ooda kupejisa musongano wake no dare ro vakuru vo ungano .

(src)="9"> As he looked at their faces , he felt warm affection for these hardworking shepherds , some of whom were old enough to be his father .
(trg)="11"> Paakasotesesa hope javo , wakazwira pena vahavisi ava vanoshanda ngo simba , vamweni vavo vainga madhodha kudenga ndi baba wake .

(src)="10"> Yet , he also felt concern , so he asked them , “ Brothers , what have you done to train others to take on more responsibility in the congregation ? ”
(trg)="12"> Asi , wakazwazve kuneseka , ngo kudaro wakabvunjisa kudari : “ Hama , zvicinyi zvamunoita kuti muroveje vamweni kuti vatore mutoro mu ungano ? ”

(src)="11"> They well remembered that the circuit overseer during his last visit had urged them to pay more attention to training others .
(trg)="13"> Ivona vakaceukija kuti muvonereri wo ndharaundha pa vhaza yake yo kupejisira wakavagogomejera kuti vangwarire maningi kuroveja vamweni .

(src)="12"> Finally , one of the elders said , “ Frankly , we have done very little . ”
(trg)="14"> Pakupejisira , umwe wo vakuru wakati : “ Kunasa kunanga , atinyanyi kuroveja hama . ”

(src)="13"> The other elders nodded in agreement .
(trg)="15"> Mukuru umweni wakatambisa musoro ecitenderavo .

(src)="14"> If you are a Christian elder , can you relate to what took place at that meeting ?
(trg)="16"> Kudari imwimwi muri mukuru wo ciKristu , mungakwanisa kunanga kuti zvicinyi zvakaitika pa musongano uu ?

(src)="15"> Likely so .
(trg)="17"> Kangaije hina .

(src)="16"> Circuit overseers around the world have noted that in many congregations , more needs to be done to train brothers ​ — younger and older — ​ to help care for the flock .
(trg)="18"> Vavonereri vo ndharaundha kutenderera nyika yese vari kuvona kuti mu ungano zinji , munodikana kurovejwa hama ​ — vocidoko no vasharuka — ​ kuitira kubesera kungwarira mushambi .

(src)="17"> This presents a challenge .
(trg)="19"> Izvi zvinoviisa cineso .

(src)="18"> Why is that the case ?
(trg)="20"> Ngenyi ?

(src)="19"> ( a ) How do the Scriptures show the importance of training , and why should all of us be interested in this ?
(trg)="21"> ( a ) Matahwa anokhombijisa kudini kusisira ko kuroveja vamweni , zve ngenyi tese tinodikana kuzvidakarira ?

(src)="20"> ( See footnote . ) ( b ) Why may some elders find it hard to train others ?
(trg)="22"> ( Vonanyi masoko o pasi . ) ( b ) Ngenyi vakuru vamweni vangazvivona zvecinesa kuroveja vamweni ?

(src)="21"> As a shepherd , you no doubt realize that personal training is important .
(trg)="23"> Inga muhavisi , amukana - kani kuti kuroveja umwe nga umwe paega zvinodikana maningi .

(src)="22"> * You know that more brothers are needed to keep existing congregations spiritually strong and to allow new congregations to be formed .
(trg)="24"> * Munoziva kuti hama zinji jiri kudiwa kuitira kuti ungano jiripo jirambe jakavanga zve jiumbhwe ungano imbza .

(src)="23"> ( Read Isaiah 60 : 22 . )
(trg)="25"> ( Verenganyi Isaia 60 : 22 . )

(src)="24"> You also know that God’s Word urges you to “ teach others . ”
(trg)="26"> Imwimwi munoziva kuti Soko ra Mwari rinomugogomeja ‘ kujijisa vamweni . ’

(src)="25"> ( Read 2 Timothy 2 : 2 . )
(trg)="27"> ( Verenganyi 2 Timoti 2 : 2 . )

(src)="26"> Even so , like the elders mentioned in the introduction , you may find it hard to do so .
(trg)="28"> Pikija zvakadaro , kufanana no vakuru vabhuiwa pakutanga , mungavona zvecinesa kuroveja vamweni .

(src)="27"> After you have taken care of family needs , job requirements , congregation responsibilities , and other urgent matters , there just seems to be no time left to train others in the congregation .
(trg)="29"> Pakupera kuita zvinodiwa zvo mbhuri yenyu , zvinodiwa zvokubasa , mutoro jo ungano zve shwiro jimweni jokukasika , zvingavoneka inga kuti apacinazve mukuvo wasara kuitira kuroveja vamweni mu ungano .

(src)="28"> That being the case , let us consider what importance should be given to the training of others .
(trg)="30"> Ngo ndava yazvo , ngatende tivone kuti ingwariro yapi inodikana kupuwa kuitira kuroveja vamweni .

(src)="29"> What might be one reason why training at times is postponed ?
(trg)="32"> Ngorapi thangwe rimwe ringaitisa kuti kuroveja kumbocivikwa kana kumbosiiwa pamutivi ?

(src)="30"> What could be one reason why some elders may find it hard to set aside time for training ?
(trg)="33"> I thangwe rapi rimwe ringaitisa kuti vakuru vamweni vazvivone zvecinesa kuwana mukuvo wokuroveja vamweni ?

(src)="31"> Perhaps some think : ‘ Training is important , but it is not as urgent as other congregation matters that simply cannot wait .
(trg)="34"> Pikija hazvo vamweni vanorangarira kuti : ‘ Kuroveja kunodikana maningi , asi asipi ciro cokukasika kupinda shwiro jimweni jo ungano jicikabviri kuima .

(src)="32"> If I have to postpone training for a while , the congregation will continue to function . ’
(trg)="35"> Ndikambocivika kuroveja kocimukuvo , ungano inoramba yecienderera mberi . ’

(src)="33"> Though it is true that numerous matters require your immediate attention , delaying training may harm the spiritual well - being of the congregation .
(trg)="36"> Pikija hazvo shwiro zinji jinoda kuti mujiite ngo kukasika , kumboregera kuroveja kungakhuvaza kugara ushoni kokumujimu ko ungano .

(src)="34"> 5 , 6 .
(trg)="37"> 5 , 6 . ( a ) Tinojijenyi ku muezaniso wa shoferi pomwe no mavonero ake ngo pamusoro po kunasirira - nasirira mwotori ?

(src)="35"> What can we learn from the example of a driver and his view of engine maintenance , and how can this be applied to training given in the congregation ?
(trg)="38"> ( b ) Muezaniso uu ungashandisa kudini pa kupa rovejo mu ungano ?

(src)="36"> Think of this example : A driver may know that to maintain his car and keep the engine in running order , he must regularly change the oil .
(trg)="39"> Rangariranyi ngo muezaniso uu : Shoferi angaziva kuti kuitira karu yake no mwotori zvirambe zvecishanda ushoni , anodikana kucinja orio mukuvo no mukuvo .

(src)="37"> Still , he may feel that it is not as urgent as filling the tank with fuel .
(trg)="40"> Asi , angavona kuti asipi ciro ciri pa ndau yokutanga kupinda kuzaja tanki yo mafuta .

(src)="38"> After all , if he does not put gas in the tank , his car will soon come to a complete stop .
(trg)="41"> Kunja kwa izvi , akambhera kutama kudira mafuta mu tanki , karu yake inoima kufamba sambiri pano .

(src)="39"> ‘ If I don’t have time to change the oil , ’ he may reason , ‘ the engine will still keep running , at least for a while . ’
(trg)="42"> Iyena angarangarira kudari : ‘ Kudari ndicina mukuvo wo kucinja orio , mwotori unoramba wecishanda , pamukuvo wakati rebe . ’

(src)="40"> But what is the danger ?
(trg)="43"> Asi ngo yapi ngozi iripo ?

(src)="41"> If the driver keeps postponing the maintenance of the engine , the day will come when the car will grind to a complete halt .
(trg)="44"> Kudari shoferi akaramba acikanasiriri - nasiriri mwotori , rinozoguma zuva rinozogiripari mwotori kamare .

(src)="42"> If that happens , he will have to spend a lot of time and money on getting the car repaired and running again .
(trg)="45"> Kudari izvi zvikaitika , anozopeja maningi nguva no mare zinji ngo kupsaka kunasirisa karu kuti ishandezve .

(src)="43"> What is the lesson ?
(trg)="46"> Tinojijenyi pa muezaniso uu ?

(src)="44"> Elders care for many important tasks that have to be handled promptly ; otherwise , the congregation would be adversely affected .
(trg)="47"> Vakuru vanoita mabasa mazinji maningi anosisira , anodikana kuizwa ngo kukasika ; vakatama kuita kudaro ungano ingatambujika .

(src)="45"> So just as the driver in the example makes sure to keep refilling the fuel tank , elders must “ make sure of the more important things . ”
(trg)="48"> Hino kudari inga muezaniso wa shoferi anopsaka kuva no cokwadi co kuzaja tanki ngo mafuta , vakuru vanodikana ‘ kusana izvo zvinodikana ’ maningi .

(src)="46"> However , some elders are so busy looking after pressing matters that they may neglect the training of others ​ — the maintenance of the engine , so to speak .
(trg)="49"> ( Fil .
(trg)="50"> 1 : 10 ) Asi , vakuru vamweni vakabatikana maningi ngo kupsaka shwiro jokukasika zvokuti vanoregera kuroveja vamweni ​ — zvinoti kunasirira - nasirira mwotori , ngo mavereketero amweni .

(src)="47"> But if elders keep postponing necessary training , sooner or later the congregation will lack sufficient qualified brothers to care for all that needs to be done .
(trg)="51"> Asi kudari vakuru vakaramba vecicivika rovejo inodiwa , ngo kukasika kana no kufamba ko nguva ungano inozotama hama jinokwanirisa kuti jivonerere zvinodiwa kuti zviizwe .

(src)="48"> How should we view elders who set aside time for training ?
(trg)="52"> Tinodikana kuvonesa kudini vakuru vanopeja mukuvo kuitira kuroveja ?

(src)="49"> Clearly , then , we should guard against thinking that training is of low priority .
(trg)="53"> Kunasa kunanga , tinodikana kungwarira maningi kurangarira kuti kuroveja akuna maningi basa .

(src)="50"> Elders who take a long - range view and invest their time in training less experienced brothers are wise stewards and a true blessing to the entire congregation .
(trg)="54"> Vakuru vanosota zvokumbeji zve vopeja mukuvo veciroveja hama jicito jaanozivo yakawanda i varanda vakanaka zve makomborero ocokwadi ku ungano yese .

(src)="51"> ( Read 1 Peter 4 : 10 . )
(trg)="55"> ( Verenganyi 1 Pedru 4 : 10 . )

(src)="52"> How does the congregation benefit ?
(trg)="56"> Ungano inobeserekesa kudini ?

(src)="53"> ( a ) What qualities and considerations move elders to train others ?
(trg)="58"> ( a ) Mugariro zve no kureremeja kwapi kunondunda vakuru kuti varoveje vamweni ?

(src)="54"> ( b ) What urgent responsibility do elders who serve as “ need greaters ” have ?
(trg)="59"> ( b ) Mutoro wapi wo kukasika uno vakuru vanoshandira “ kunodiwa maningi besero ” ?

(src)="55"> ( See the box “ A Compelling Mission . ” )
(trg)="60"> ( Vonanyi bhokiso “ Basa rinondundira . ” )

(src)="56"> Even the most experienced elders must modestly recognize that advancing age will gradually limit the amount of work they personally can do for the congregation .
(trg)="61"> Pikija vakuru vaanoruzivo maningi vanodikana kuzvidodokesa vazive kuti ndanga yavo padoko no padoko inozovapiningijira kuita mabasa mazinji avangaitira ungano vega .

(src)="57"> Also , they should realistically take into account that “ time and unexpected events ” may bring about a sudden change in their ability to care for congregation responsibilities .
(trg)="62"> ( Mik .
(trg)="63"> 6 : 8 ) Cimwenizve , vanodikana kuziva kamare kuti ‘ zvakaxata azvikheti mundhu ’ zvingaviisa cinjo inozwisa urombo mukukwanisa kwavo kuita zviro kuitira kuvonerera zvinodiwa zvo ungano .
(trg)="64"> ( Muc .

(src)="58"> So out of heartfelt concern for the well - being of Jehovah’s sheep , forward - looking elders share in a timely fashion with younger brothers the experience they have acquired during their years of faithful service . ​ — Read Psalm 71 : 17 , 18 .
(trg)="65"> 9 : 11 , 12 ; Jak .
(trg)="66"> 4 : 13 , 14 ) Ngo kudaro , ngo kutambujikira ngo mwoyo wese kugara ushoni ko ungano yo mushambi wa Jehovha , vakuru vanosota zvamangwana vanokovana zvavanoziva zvavakawana mukati mo makore avo ese okugondeka mu basa mu njira inobudirira no hama jiciri majaha . ​ — Verenganyi Nduyo 71 : 17 , 18 .

(src)="59"> What future event makes training of vital importance ?
(trg)="67"> Ciitiko capi cokumbeji cinoitisa kuti kuroveja kuve kunodikana maningi ?

(src)="60"> For what other reason are elders who train others a blessing to the flock ?
(trg)="68"> I thangwe rapi rimweni vakuru vanoroveja i makomborero ku mushambi ?

(src)="61"> They strengthen the congregation’s defenses .
(trg)="69"> Vanovangisa jiviriro yo ungano .

(src)="62"> How ?
(trg)="70"> Kuitisa kudini ?

(src)="63"> The efforts of elders to train others result in more brothers who will be ready to help the congregation to stand firm and united , not only now but especially when turbulent times come during the great tribulation .
(trg)="71"> Kuvangisira ko vakuru pa kuroveja vamweni kunomuvio wokuva no hama jakawanda jinozokwanisa kubesera ungano kuti irambe yakaima zve ino rubatano , kuciripi wari basi asivo maningi - ningi pamukuvo wo dambujiko guru .
(trg)="72"> ( Ezek .
(trg)="73"> 38 : 10 - 12 ; Mik .

(src)="64"> Therefore , dear elders , we appeal to you to make training a regular feature of your ministry today .
(trg)="74"> 5 : 5 , 6 ) Ngo kudaro , vakuru vanodiwa , tiri kumukonokeja kuti basa ro kuroveja rive ro nguva jese ro mushando wenyu nyamasi .

(src)="65"> To have time to train others , what may an elder need to do ?
(trg)="75"> Kuitira kuva no nguva yo kuroveja vamweni , mukuru umwe na umwe anodikana kuitenyi ?

(src)="66"> Of course , we understand that the time you spend on caring for important congregation activities may already make you feel stretched to the limit .
(trg)="76"> Ngozvokadi kamare , tinozwisisa kuti nguva yamunopeja mecivonerera mabasa anosisira o ungano ingamuita kuti muzwe meciita kundandamuhwa mbhera kumbhiri .

(src)="67"> Hence , you may need to take some of that time and use it for training .
(trg)="77"> Ngokudaro , mungada kutora imweni yo nguva iyi zve moishandisa pakuroveja .
(trg)="78"> ( Muc .

(src)="68"> Doing so would be a wise investment .
(trg)="79"> 3 : 1 ) Kuita kudaro kungava kutambujikira zva mangwana ko ungwaru .

(src)="69"> ( a ) What is interesting about the suggestions on training given by elders from different lands ?
(trg)="81"> ( a ) Zvicinyi zvinodakajisa ngo pamusoro po mazano okuroveja zvinopekejwa ngo vakuru kubva mu nyika jakasiana - siana ?

(src)="70"> ( b ) According to Proverbs 15 : 22 , why will it be beneficial to consider the suggestions of other elders ?
(trg)="82"> ( b ) Mukuzwirana na Mazwi Akangwara 15 : 22 , ngenyi zvinozova zvinobesera kujija mazano o vakuru vamweni ?

(src)="71"> Recently , a group of elders who are successful in helping brothers to grow spiritually were asked what approach they use when training others .
(trg)="83"> Pamukuvo mushomani wapera , cikwata co vakuru cakabudirira pakubesera hama kuti jikure mu mujimu cakabvunjiswa kuti zvicinyi zvacakaita pacairoveja .

(src)="72"> * Though the circumstances of these brothers vary greatly , the advice they gave was strikingly similar .
(trg)="84"> * Pikija mugariro jo hama iji jaisiana - siana , ngwajo yajakapa yainga yakafanana .

(src)="73"> What does this indicate ?
(trg)="85"> Izvi zvinovonesenyi ?

(src)="74"> That Bible - based training is applicable to learners “ everywhere in every congregation ” ​ — just as it was in the apostle Paul’s day .
(trg)="86"> Zvinoreva kuti rovejo yakacijikira mu Bhaibheri inoshanda ku vajiji “ kuri kwese no ku [ ungano ] jese ” ​ — inga zvojainga pa mukuvo wa mupostori Pauro .
(trg)="87"> ( 1 Kor .

(src)="75"> Hence , in this article and the next , we will consider some suggestions that these elders made .
(trg)="88"> 4 : 17 ) Ngokudaro , mu musoro uno no unotevera , tinozojija amweni o mazano akaizwa ngo vakuru ava .

(src)="76"> For the sake of simplicity , the articles will refer to those giving training as “ teachers ” and those receiving it as “ learners . ”
(trg)="89"> ( Mazwi 15 : 22 ) Mukupsaka kurerusa , musoro iji jinozonangira ku vaya vanoroveja inga “ vajijisi ” zve vaya vanorovejwa inga “ vajiji . ”

(src)="77"> What does a teacher need to create , and why ?
(trg)="90"> Mujijisi anodikana kunasirira cinyi zve ngenyi ?

(src)="78"> A teacher needs to create the right conditions for training .
(trg)="91"> Mujijisi anodikana kurura mugariro jakanaka kuitira kuroveja .

(src)="79"> Just as a gardener needs to cultivate , or loosen , the soil before sowing seeds , so a teacher needs to prepare , or encourage , the heart of a learner before teaching him new skills .
(trg)="92"> Kufanana no murimi anodikana kurimira , kana kudira ndimo pasi acito asima mbeu , ngo kudaro mujijisi anodikana kunasirira , kana kuvangisa , mwoyo wo mujiji acito amujijisa zviro zvipsa .

(src)="80"> So how do teachers create the right conditions for training others ?
(trg)="93"> Vajijisi vangaitisa kudini kurura mugariro kuitira kuroveja vamweni ?

(src)="81"> By following an approach similar to that taken by one prophet of old .
(trg)="94"> Ngo kutevera mudanyu jakaizwa ngo umwe muphorofeti wo kare .

(src)="82"> What approach is that ?
(trg)="95"> Mudanyu japi ?

(src)="83"> 13 - 15 . ( a ) What assignment did the prophet Samuel receive ?
(trg)="96"> 13 - 15 . ( a ) Mutoro wapi wakapuwa muphorofeti Sameri ?

(src)="84"> ( b ) How did Samuel carry out his task ?
(trg)="97"> ( b ) Sameri wakaitisa kudini basa iri ?

(src)="85"> ( See opening image . ) ( c ) Why should this Bible account about Samuel be of special interest to elders today ?
(trg)="98"> ( Vonanyi mufodho wokutanga . ) ( c ) Kuitisa kudini ciitiko ici ngo pamusoro pa Sameri cingava cinobesera maningi vakuru nyamasi uno ?

(src)="86"> One day over 3,000 years ago , Jehovah told the elderly prophet Samuel : “ Tomorrow about this time , I will send to you a man from the land of Benjamin .
(trg)="99"> Njiku imwe , makore anodarika 3.000 akapera , Jehovha wakabvunja muphorofeti musharuka Samweri kuti : “ Mangwana , mukuvo uno , ndinozokutumira mundhu wo nyika yo vaBenjamini .

(src)="87"> You must anoint him as leader over my people Israel . ”
(trg)="100"> Umuzoje kuti aite mambo wo vandhu vangu vaIsraeli . ”

(src)="88"> Samuel realized that his role as leader had come to an end and that Jehovah had assigned him to anoint a successor .
(trg)="101"> ( 1 Sam .
(trg)="102"> 9 : 15 , 16 ) Sameri wakarangarira kuti basa rake inga mutungamiriri rainga raakumagumo kwaro zve Jehovha wainga amugaja kuti azoje muteveri wa Sameri .

(src)="89"> ‘ How can I prepare that man for his task ? , ’ Samuel must have thought .
(trg)="103"> Kangaije Sameri wakarangarira kudari : ‘ Ndinganasiririsa kudini mwanarume uu ? ’

(src)="90"> He got an idea and worked out a plan .
(trg)="104"> Wakawana zano zve zanoro rakashanda .

(src)="91"> The next day when Samuel saw Saul , Jehovah told the prophet : “ Here is the man . ”
(trg)="105"> Pa njiku yakazotevera , Sameri paakavona Sauri , Jehovha wakamubvunja kuti : “ Nga uu mundhu wo ndakakubvunja . ”

(src)="92"> Then Samuel put his plan into action .
(trg)="106"> Perapo Sameri wakatanga kushandisa zano rake .

(src)="93"> He invited Saul for a meal in a dining hall .
(trg)="107"> Wakakoka Sauri kuti vaende kooha mu berere ro kuhira .

(src)="94"> There he gave Saul and his attendant the best seats and a choice cut of meat , and Samuel said : “ Eat , because they have reserved it for you for this occasion . ”
(trg)="108"> Wakapa Sauri no mubeseri wake ndau yakanaka zve nyama yakacekwa - cekwa omubvunja kudari : “ Ihai , ngokuti ndakabzingwarira kouri pa mukuvo wo ndakakoka vandhu ! ”

(src)="95"> Afterward , Samuel and Saul walked down to the prophet’s house , talking as they went .
(trg)="109"> Pakupera kwa izvi , Sameri na Sauri vakaenda ku nyumba yo muphorofeti , vecibhuya pavainga vecienda .