# ase/102017202.xml.gz
# nd/102017202.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> This publication is not for sale .
(trg)="2"> Imagazini le kayithengiswa .

(src)="3"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="3"> Isetshenziswa emsebenzini wokufundisa iBhayibhili emhlabeni wonke osekelwa ngeminikelo yokuzithandela .

(src)="4"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="4"> IMibhalo esetshenziswe lapha ithethwe ku - Holy Bible in Ndebele elidindwe yi - International Bible Society - Africa ngaphandle nxa kuphawulwe elinye .

(src)="5"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="5"> Lapho okulo - NW iyabe ithethwe ku - New World Translation of the Holy Scriptures .

# ase/102017203.xml.gz
# nd/102017203.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Okumunyethweyo

(src)="2"> Is the World out of Control or Not ?
(trg)="2"> Umhlaba Usalungiseka Yini Loba Hatshi ?

(src)="3"> Searching for Answers
(trg)="3"> Ukudinga Izimpendulo

(src)="4"> What Does the Bible Say ?
(trg)="4"> IBhayibhili Lithini ?

# ase/102017204.xml.gz
# nd/102017204.xml.gz


(src)="1"> Why does the world seem to be spinning out of control ?
(trg)="1"> Kungani izimo emhlabeni zilokhu zisiba zimbi kakhulu ?

(src)="2"> The Bible says : “ It does not belong to man who is walking even to direct his step . ” ​ — Jeremiah 10 : 23 .
(trg)="2"> IBhayibhili lithi : “ Umuntu akusikho kwakhe ukuthi aqondise izinyathelo zakhe . ” ​ — UJeremiya 10 : 23 .

(src)="3"> This issue of Awake !
(src)="4"> explains why many believe in a better future for our world .
(trg)="3"> Imagazini le ichasisa ukuthi kungani abantu abanengi belethemba lokuthi ikusasa lizakuba ngcono .

# ase/102017205.xml.gz
# nd/102017205.xml.gz


(src)="1"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMHLABA USALUNGISEKA YINI ?

(src)="2"> THE year 2017 began with a dismal proclamation by the scientific community .
(trg)="2"> NGOJANUARY 2017 abezesayensi benza isimemezelo esethusayo .

(src)="3"> In January a group of scientists declared that the world just got closer to the worst catastrophe ever .
(trg)="3"> Bathi sekuseduze ukuthi umhlaba utshabalale .

(src)="4"> Using the symbolic Doomsday Clock to illustrate mankind’s proximity to a global disaster , scientists moved the clock’s minute hand forward by 30 seconds .
(trg)="4"> Basebenzisa iwatshi okuthiwa yi - Doomsday Clock ukuze bafanekise ukuthi sekuseduze ukuthi umhlaba utshabalale njalo bahambisa uphondo olukhulu phambili ngemizuzwana engu - 30 .

(src)="5"> The Doomsday Clock is now set at merely two and a half minutes to midnight ​ — nearer to a global catastrophe than at any time in over 60 years !
(trg)="5"> Khathesi iwatshi le isifakwe ukuthi ibe ngemuva ngemizuzu emibili lengxenye ukuthi kutshaye u - 12 ebusuku .
(trg)="6"> Lokhu kwenza ukuthi umhlaba ube seduze lokutshabalala ukwedlula iminyaka engu - 60 eyadlulayo .

(src)="6"> In 2018 , scientists plan to evaluate again how close we are to the end of the world as we know it .
(trg)="7"> Abezesayensi bahlela ukuthi ngo - 2018 bazaphinda bahlole ukuthi sekuseduze kangakanani ukutshabalala komhlaba .

(src)="7"> Will the Doomsday Clock still signal an impending and unprecedented catastrophe ?
(trg)="8"> Kambe iwatshi le izabe ilokhu isatshengisa ukutshabalala okuzayo yini ?

(src)="8"> What do you think ?
(trg)="9"> Ubona njani ?

(src)="9"> Is the world out of control ?
(trg)="10"> Umhlaba uzatshabalala yini ?

(src)="10"> You might find the question somewhat difficult to answer .
(trg)="11"> Engxenye ukubona kunzima ukuphendula umbuzo lo .

(src)="11"> After all , even experts are divided on this subject .
(src)="12"> Not everyone believes in an inevitable doomsday .
(trg)="12"> Ayisuwe wedwa , ngitsho lezingcitshi zemfundo lazo zilemibono engafananiyo njalo ayisibo bonke abantu abakukholwayo ukuthi umhlaba uzatshabalala .

(src)="13"> In fact , millions of people believe in a bright future .
(trg)="13"> Banengi abantu abakholwa ukuthi ikusasa lizabangcono .

(src)="14"> They profess to have evidence showing that mankind and our planet will survive indefinitely and that our quality of life will improve .
(trg)="14"> Bathi balobufakazi obuveza ukuthi abantu kanye lomhlaba lo akusoze kutshabalale lokuthi impilo zethu zizabangcono .

(src)="15"> Is that evidence credible ?
(trg)="15"> Kambe ubufakazi lobo bulengqondo yini ?

(src)="16"> Is the world out of control or not ?
(trg)="16"> Umhlaba usalungiseka yini loba hatshi ?

(src)="17"> “ The Doomsday Clock is an internationally recognized design that conveys how close we are to destroying our civilization with dangerous technologies of our own making .
(trg)="17"> “ I - Doomsday Clock yiwatshi engokomfanekiso eyaziwa emazweni amanengi etshengisa ukuthi kuseduze kangakanani ukuthi sitshabalalise umhlaba lo sisebenzisa izinto zempucuko eziyingozi esizenzayo .

(src)="18"> First and foremost among these are nuclear weapons , but the dangers include climate - changing technologies , emerging biotechnologies , and cybertechnology that could inflict irrevocable harm , whether by intention , miscalculation , or by accident , to our way of life and to the planet . ” ​ — Bulletin of the Atomic Scientists .
(trg)="18"> Okokuqala futhi okukhulu yizikhali zempi ezilamandla , okunye ngezempucuko ezitshiyeneyo eziphambanisa umkhathi futhi zibulale imvelo .
(trg)="19"> Konke lokhu kungabangela umonakalo ebantwini lasemhlabeni ongeke ulungiseke kungelani lokuthi bakwenza ngabomo loba hatshi . ” ​ — Bulletin of the Atomic Scientists .

# ase/102017206.xml.gz
# nd/102017206.xml.gz


(src)="1"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMHLABA USALUNGISEKA YINI ?

(src)="2"> IF YOU are apprehensive or scared outright by the barrage of bad news , you are not alone .
(trg)="2"> ABANTU abanengi bakhathazekile njalo bayesaba ngoba bahlala besizwa imibiko emibi .

(src)="3"> In 2014 , Barack Obama , who was then president of the United States , suggested that because of all the bad things reported in the press , many conclude “ that the world is spinning . . . fast and nobody is able to control it . ”
(trg)="3"> Ngo - 2014 uBarack Obama owayebusa eMelika wabika ukuthi ngenxa yokwanda kwezindaba ezimbi ezilethwa zintatheli , inengi licina lisithi ‘ umhlaba usumubi kakhulu futhi akula muntu ongenelisa ukuwulungisa . ’

(src)="4"> Yet , shortly after making that statement , he spoke passionately about current strategies to fix many of the world’s problems .
(trg)="4"> Isimanga yikuthi wathi eqeda ukutsho njalo , wakhuluma ngedlabuzane esithi akhona amacebo angenziwa ukuze kulungiswe izinhlupho ezisemhlabeni .

(src)="5"> He called certain government initiatives “ good news ” and said he was “ fundamentally hopeful ” and “ profoundly optimistic . ”
(trg)="5"> Wathi amacebo akhulunywa ngabanye ohulumende aletha “ izindaba ezinhle ” wasesithi “ ulethemba sibili lokuthi izinto zizalunga . ”

(src)="6"> In other words , he pointed to noble human endeavors as the means to control the world and avert a global catastrophe .
(trg)="6"> Ngamanye amazwi wayesithi abantu bangenelisa ukuwulungisa umhlaba lo futhi bawenze ungatshabalali .

(src)="7"> Many share his optimism .
(trg)="7"> Banengi abacabanga njengaye .

(src)="8"> For instance , some put their trust in science , predicting rapid advancements in technologies that promise to fix the world .
(trg)="8"> Ngokwesibonelo abanye bathembele kwezesayensi njalo bathi intuthuko kwezempucuko itshengisa ukuthi umhlaba uzalungiseka .

(src)="9"> One expert in digital technology and innovation confidently predicted that by the year 2030 , “ our technology will be a thousand times more powerful and by 2045 , it will be a million times more powerful . ”
(trg)="9"> Enye ingcitshi kwezempucuko ithi ilethemba lokuthi ngomnyaka ka - 2030 ‘ ezempucuko ziyabe sezithuthuke ngendlela emangalisayo , kuthi ngo - 2045 ziyabe seziphambili okwamagama . ’

(src)="10"> He added : “ We’re doing pretty well .
(trg)="10"> Iqhubeka isithi : “ Senza kuhle kakhulu .

(src)="11"> While the problems we face have never been greater , our capacity to meet challenges is outpacing them . ”
(trg)="11"> Lanxa izinhlupho zizinengi kangaka siyenelisa ukuzilungisa masinyane . ”

(src)="12"> Exactly how bad are world conditions ?
(trg)="12"> Kodwa umhlaba usumubi okunganani ?

(src)="13"> Are we really at the brink of a great global disaster ?
(trg)="13"> Kambe sekuseduze yini ukuthi utshabalale ?

(src)="14"> Although some scientists and politicians preach a hopeful message , many people still feel uncertain about the future .
(trg)="14"> Abantu abanengi abahlalisekanga ngekusasa lanxa abezesayensi labezombusazwe betshumayela ivangeli lokuthi kuzalunga .

(src)="15"> Why ?
(trg)="15"> Kuyini okwenza bangahlaliseki ?

(src)="16"> WEAPONS OF MASS DESTRUCTION .
(trg)="16"> IZIKHALI EZESABEKAYO .

(src)="17"> Despite their best efforts , the United Nations and other organizations have failed to bring about nuclear disarmament .
(trg)="17"> Lanxa iNhlanganiso Yomanyano Wamazwe Omhlaba ( i - UN ) lezinye izinhlanganiso zizama ukuthi kuvalwe izikhali ze - nuclear , imizamo yazo iphelela emoyeni .

(src)="18"> Instead , defiant leaders scoff at arms - control laws .
(trg)="18"> Abanye ababusi abahloniphi imithetho ekhangela ngezikhali futhi amanye amazwe abesaziwa ngokuba lezikhali lezi ayathuthukisa ezindala njalo alokhu elungisa eziyingozi kakhulu .

(src)="19"> Countries with a history of nuclear weaponry are frantically upgrading their old bombs and creating new deadlier ones .
(trg)="19"> Lokhu akwenza ngenxa yokwesaba ukuthi izikhali zawo zilutshwana .

(src)="20"> Countries that once had no mass - destruction capabilities are now able to destroy huge swaths of humanity .
(trg)="20"> Lamazwe ayengela zikhali ezesabekayo khathesi aselezingathanyela abantu zibaqede du !

(src)="21"> This unprecedented nuclear preparedness makes the world a very dangerous place , even in times of “ peace . ”
(trg)="21"> Njengoba amazwe eselezikhali eziyingozi kangaka lokhu kwenza ukuthi umhlaba lo ube yindawo eyingozi kakhulu lanxa kukhanya kulokuthula .

(src)="22"> “ Lethal autonomous weapons systems that make ‘ kill ’ decisions without human input or supervision , for example , would be particularly worrisome , ” warns the Bulletin of the Atomic Scientists .
(trg)="22"> Elinye ibhuku elikhuluma ngezikhali lithi : ‘ Izikhali eziqondiswa ngamakhompiyutha zingadala umonakalo owesabekayo . ’

(src)="23"> OUR HEALTH UNDER SIEGE .
(trg)="23"> AKUSELA MPILAKAHLE .

(src)="24"> Science can take us only so far when it comes to good health .
(trg)="24"> Kuncane kakhulu okungenziwa ngezesayensi ukuze sibe lempilakahle .

(src)="25"> High blood pressure , obesity , air pollution , and drug abuse ​ — all risk factors for disease — ​ are increasing .
(trg)="25"> Ukungcoliswa komoya esiwuphefumulayo , ukusebenzisa kubi imithi , ukuba lemizimba emikhulu kanye lokukhwela kwama - BP sekubangele imikhuhlane eminengi .

(src)="26"> More people are dying from an array of noncommunicable diseases , such as cancer , cardiovascular disorders , and diabetes .
(trg)="26"> Inengi labantu liqedwa yimikhuhlane efanana lemvukuzane , istrokhu , umkhuhlane wenhliziyo lowetshukela .

(src)="27"> Growing numbers are disabled by other diseases , including mental illness .
(trg)="27"> Abanye njalo basala begogekile ngenxa yemikhuhlane ehlasela ingqondo .

(src)="28"> And recent years have witnessed the unpredictable outbreaks of such dangerous epidemics as the Ebola virus and the Zika virus .
(trg)="28"> Eminyakeni esanda kwedlula kube leminye eyingozi efanana le - Ebola lomunye okuthiwa yiZika obangelwa yimiyane .

(src)="29"> The bottom line : Sickness is out of the control of humans , and the end of it seems to be nowhere in sight !
(trg)="29"> Kusegcekeni ukuthi imikhuhlane ilokhu isiba minengi njalo kukhanya akulathemba lokuthi abantu bangayiqeda .

(src)="30"> HUMAN ATTACKS ON NATURE .
(trg)="30"> ABANTU BABULALA EZEMVELO .

(src)="31"> Factories continue to pollute earth’s atmosphere .
(trg)="31"> Amafekithali aqhubeka engcolisa umkhathi .

(src)="32"> Millions of people die every year from breathing contaminated air .
(trg)="32"> Izigidi zabantu ziyafa ngenxa yokuhogela umoya ongcolileyo .

(src)="33"> Individuals , communities , and government agencies continue to dump sewage , medical and agricultural waste , plastics , and other pollutants into the oceans .
(trg)="33"> Abantu balahlela ingcekeza , amaplastiki , imithi etshiyeneyo lokunye okuletshefu elwandle .

(src)="34"> “ These toxic pollutants poison marine animals and plants , as well as humans who eat contaminated sea life , ” explains the Encyclopedia of Marine Science .
(trg)="34"> Elinye ibhuku elikhuluma ngesayensi lithi : “ Ingcekeza ephoselwa elwandle ibulala izinyamazana kanye lezihlahlakazana ezisemanzini njalo abantu bayafa ngenxa yokudla abakubambe elwandle . ”

(src)="35"> And we are running out of fresh water .
(trg)="35"> Kanti njalo semalutshwana amanzi ahlanzekileyo .

(src)="36"> British science author Robin McKie aptly warns : “ The world faces a water crisis that will touch every part of the globe . ”
(trg)="36"> URobin McKie umlobi wezesayensi uthi : “ Udubo lwamanzi luzahlasela umhlaba wonke . ”

(src)="37"> Politicians admit that water scarcity is largely a man - made problem and that it poses a grave danger .
(trg)="37"> Abezombusazwe bayavuma ukuthi udubo lwamanzi lubangelwa ngabantu njalo luzadala umonakalo omkhulu .

(src)="38"> NATURE’S ATTACKS ON HUMANS .
(trg)="38"> IZINGOZI ZEMVELO .

(src)="40"> More people than ever are killed or are otherwise adversely affected by these forces of nature .
(trg)="39"> Izikhukhula , iziphepho , lokuzamazama komhlaba kudala umonakalo omkhulu .

(src)="41"> A study published by the U.S .
(trg)="40"> Abantu abanengi kakhulu bayafa njalo abanye basala belimele ngenxa yezingozi zemvelo .

(src)="42"> National Aeronautics and Space Administration points to a greater potential for “ more intense storms , deadly heat waves , and more extreme flood - drought cycles . ”
(trg)="41"> Okunye okuhlolisisa okwenziwa ngenye inhlanganiso yeMelika kwaveza ukuthi “ kungaba lezikhukhula ezinkulu leziphepho kanye lokutshisa kwelanga ” okungabangela indlala lomonakalo omkhulu .

(src)="43"> Will nature deal humankind a deathblow ?
(trg)="42"> Izingozi zemvelo zizatshabalalisa bonke abantu yini ?

(src)="44"> Surely you can think of other grave threats to our survival .
(trg)="43"> Mhlawumbe kunengi ongakucabanga okungaqeda abantu bonke .

(src)="45"> Yet , you will not find satisfying answers about the future by analyzing all the bad things happening today .
(trg)="44"> Kodwa ukuthi ikusasa lizabe linjani ngeke ukwazi ngokuhlolisisa izinto ezimbi ezenzakala lamuhla .

(src)="46"> Some may say the same about listening to politicians and scientists .
(trg)="45"> Abanye bathi ngeke sithole izimpendulo ngokulalela okutshiwo ngabezesayensi kanye labezombusazwe .

(src)="47"> As mentioned in the preceding article , many have , however , found convincing answers to questions about world conditions and the future .
(trg)="46"> Kodwa njengoba kuke kwatshiwo esihlokweni esisekuqaliseni , banengi abathole izimpendulo zemibuzo abalayo mayelana lomhlaba kanye lekusasa lethu .

(src)="48"> Where are such answers to be found ?
(trg)="47"> Zitholakala ngaphi izimpendulo lezi ?

# ase/102017207.xml.gz
# nd/102017207.xml.gz


(src)="1"> The predictions of the Doomsday Clock will not be fulfilled , because God promises a bright future for mankind and the earth
(trg)="1"> Okukhulunywa ngabantu akusoze kwenzakale ngoba uNkulunkulu uthembisa okuhle ngomhlaba langabantu

(src)="2"> COVER SUBJECT | IS THE WORLD OUT OF CONTROL ?
(trg)="2"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMHLABA USALUNGISEKA YINI ?

(src)="3"> THE dire state of the world today was foretold in the Bible many centuries ago .
(trg)="3"> IBhayibhili lakhuluma kudala ngesimo esibi esikhona emhlabeni lamuhla .

(src)="4"> And what is more , the Bible specifically predicted a bright future for mankind .
(trg)="4"> Laphinda lakhuluma ngokuhle okuzakwenzakala esikhathini esizayo .

(src)="5"> What the Bible says should not be quickly dismissed in view of the fact that so much of what it foretells has actually been fulfilled in amazing detail .
(trg)="5"> Kumele sikukholwe elikutshoyo ngoba zinengi iziphrofetho ezikulo ezagcwalisekayo .
(trg)="6"> Nanzi ezinye :

(src)="6"> For instance , consider the following Bible prophecies :
(trg)="7"> “ Isizwe sizahlasela isizwe , lombuso uhlasele umbuso .

(src)="7"> “ Nation will rise against nation and kingdom against kingdom , and there will be food shortages and earthquakes in one place after another . ” ​ — Matthew 24 : 7 .
(trg)="8"> Kuzakuba lendlala lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezitshiyeneyo . ” ​ — UMathewu 24 : 7 .

(src)="8"> “ In the last days critical times hard to deal with will be here .
(trg)="9"> “ Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima .

(src)="9"> For men will be lovers of themselves , lovers of money , boastful , haughty , blasphemers , disobedient to parents , unthankful , disloyal , having no natural affection , not open to any agreement , slanderers , without self - control , fierce , without love of goodness , betrayers , headstrong , puffed up with pride , lovers of pleasures rather than lovers of God . ” ​ — 2 Timothy 3 : 1 - 4 .
(trg)="10"> Abantu bazakuba ngabazithandayo , labathanda imali , labazikhukhumezayo , labazigqajayo , labathukayo , labangalaleli abazali babo , labangabongiyo , labangcolileyo , abangelathando , labangathetheleliyo , labahlebayo , labangazikhuziyo , labalesihluku , labangakuthandiyo okuhle , labalamacebo amabi , labacaphuka ngeze , labaziphakamisayo , labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu . ” ​ — 2 KuThimothi 3 : 1 - 4 .

(src)="10"> Those prophecies describe a world that some might say is spiraling out of control .
(trg)="11"> Iziphrofetho lezi zikhuluma ngezinto ezingenza abanye bacabange ukuthi umhlaba kawusalungiseki .

(src)="11"> In a sense , our world is indeed out of control ​ — out of the control of humans .
(trg)="12"> Baqinisile sibili ngoba abantu abenelisi ukuwulungisa .

(src)="12"> According to the Bible , humans simply do not have the wisdom and power to bring about a permanent solution .
(trg)="13"> IBhayibhili litshengisa ukuthi abantu kabalakuhlakanipha lamandla okuwulungisa ngokupheleleyo .

(src)="13"> This is highlighted in the following scriptures :
(trg)="14"> Likhuluma ngakhonokho emavesini alandelayo :