# arn/2017002.xml.gz
# ss/2017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Wülngeal tüfachi papel yeniey kiñe küdaw Biblia ñi kimeltun , femkeel kom Mapu mu , fey kulliwtukey mañum yewün mu müten .
(src)="3"> Fendengekelay .
(trg)="2"> Lomagazini awutsengiswa.Wentelwe kusita emsebentini wekufundzisa ngeliBhayibheli lowentiwa emhlabeni wonkhe losekelwa ngeminikelo yekutitsandzela .

(src)="4"> Ayülmi wülal plata , amunge ta www.jw.org .
(trg)="3"> Nawufuna kunikela sicela uye ku - www.jw.org .

(src)="5"> Feypingenole ka dungu , tati Biblia dungu mülelu tüfachi papil mew , müley Ebrew Wirintukun mu ( Antiguo Testamento ) , entungey Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( Edición 2013 , en inglés ) pingelu , gringudungun rulpangey mapudungun mew .
(trg)="4"> ImiBhalo yesiHebheru icashunwe eBhayibhelini lesiSwati , kantsi yesiGriki icashunwe eHumushweni Lemhlaba Lomusha LemiBhalo YemaKhristu YesiGriki .

(src)="6"> Welu Génesis , Rut ka Jona entungey Génesis , Rut y Jonás en mapudungun , Sociedad Bíblica Chilena , 1994 .
(trg)="5"> Kepha nangabe kuvela NW , isuke icashunwe ku - New World Translation of the Holy Scriptures ​ — With References .

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(trg)="6"> Kulamanye emavesi lacashuniwe kusetjentiswe indlela yekubhala yekutjekisa emagama ngenjongo yekugcizelela .

(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(trg)="7"> LOMAGAZINI , Sicongosekulindza udvumisa Jehova Nkulunkulu uMbusi wako konkhe lokudaliwe .

(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(trg)="8"> Ufundzisa bantfu kutsi madvutane uMbuso waNkulunkulu utawucedza bonkhe bubi futsi wente lomhlaba ube lipharadisi .
(trg)="9"> Ukhutsata bantfu kutsi bakholwe kuJesu lowasifela kuze sitfole kuphila lokuphakadze .

(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="10"> Uphindze usitjele kutsi nyalo Jesu sewuyiNkhosi .
(trg)="11"> Sicongosekulindza asikhulumi ngepolitiki sifundzisa lokuseBhayibhelini kuphela .

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(trg)="12"> Sacala kushicilelwa kusukela nga - 1879 .

# arn/2017003.xml.gz
# ss/2017003.xml.gz


(src)="1"> Chew ñi mülen trokiñke dungu
(trg)="1"> Lokungekhatsi

(src)="2"> 3 ¿ Kümeafuy tañi papeltuafiel ti Biblia ?
(trg)="2"> 3 Kungani Kufanele Sifundze LiBhayibheli ?

(src)="3"> 4 ¿ Chumngechi eluwküleafun ?
(trg)="3"> 4 Yini Lengingayenta Kuze Ngicale Kufundza LiBhayibheli ?

(src)="4"> 5 ¿ Chumngechi doy ayüwmayafiñ ?
(trg)="4"> 5 Yini Lengenta Kufundza LiBhayibheli Kujabulise ?

(src)="5"> 6 Tati Biblia , ¿ chumngechi kümelkayaenew tañi mongen mu ?
(trg)="5"> 6 LiBhayibheli Lingayitfutfukisa Njani Indlela Lengiphila Ngayo ?

(src)="6"> 8 TI BIBLIA KÜME ELKÜNUTUEYEW ÑI MONGEN
(trg)="6"> 8 LIBHAYIBHELI LIYAKUGUCULA KUPHILA

(src)="7"> ¡ Ayülafun ñi layal !
(trg)="7"> Bengikwesaba Kufa !

(src)="8"> 10 INAYENTUÑMAYAFIYIÑ ÑI MUPILTUN | ENOK
(trg)="8"> 10 LINGISA KUKHOLWA KWABO | ENOKI

(src)="9"> “ Enok tuterkefi ta Ngünechen ”
(trg)="9"> “ Abemjabulisile Nkulunkulu ”

(src)="10"> 14 ¿ FALIN - NGEPEY MAY ÑI WELURAKIDUAMKEN ?
(trg)="10"> 14 KUNGATICONDZI TINDZABA LETITSITE LETISEBHAYIBHELINI

(src)="11"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="11"> 16 LITSINI LIBHAYIBHELI ?

# arn/2017004.xml.gz
# ss/2017004.xml.gz


(src)="1"> Tati Biblia ñi kuyfi tuwün - ngen mu , ¿ kellulayafeiñmu ?
(src)="2"> Kam ¿ petu falintufalngey ?
(trg)="1"> LiBhayibheli seliphelelwe sikhatsi yini , noma solo liseyincwadzi leligugu ?

(src)="3"> Biblia feypi : “ Kom tati wirikonkülechi dungu ti Wirin Chillka mew wiringey Ngünechen tañi adkünuel ka ñi piel mew , feymew rume kümey ” ( 2 Timotew 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="2"> LiBhayibheli litsi : “ Yonkhe imiBhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu , ilusito . ” ​ — 2 Thimothi 3 : 16 , 17 .

(src)="4"> Tüfachi chillka Ti Werken feypi kiñeke dungu pengelkelu Biblia ñi kimün taiñ kellukeetew , ka feypi chumngechi doy kümelkayafeiñmu taiñ papeltufiel Biblia .
(trg)="3"> Le - Sicongosekulindza siveta kafishane kuhlakanipha lokuseBhayibhelini , siphindze sivete tindlela longatfola ngato lokunyenti nawulifundza .

# arn/2017005.xml.gz
# ss/2017005.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> SIHLOKO LESINGUMGOGODLA | TINDLELA TEKUTFOLA LOKUNYENTI NAWUFUNDZA LIBHAYIBHELI

(src)="2"> “ Küdawngelu ñi adümngeal tati Biblia trokifiñ ” ( Jovy ) .
(trg)="2"> “ Bengicabanga kutsi kutawuba matima kakhulu kutsi ngilicondze liBhayibheli . ” ​ — Jovy

(src)="3"> “ Rakiduamkefun ñi afeluwün - ngen ” ( Queennie ) .
(trg)="3"> “ Bengibona ngatsi kutangidzina kulifundza . ” ​ — Queennie

(src)="4"> “ Ngüneduamlu ñi fenterupan ti Biblia , duamwelan ñi papeltuafiel ” ( Esekiel ) .
(trg)="4"> “ Nangibuka kutsi liBhayibheli likhulu kangakanani , ngavele ngaphelelwa sifiso sekulifundza . ” ​ — Ezekiel

(src)="5"> Küpa papeltufuymi chi tati Biblia , welu tami rakiduamken mu tüfachi che reke , duamwelaymi chi tami femal .
(trg)="5"> Wake wacabanga yini kufundza liBhayibheli kodvwa wase uyayekela ngenca yaletizatfu letilangenhla ?

(src)="6"> Fentren che afeluwün - ngelu trokikefingün ñi papeltufiel Biblia .
(trg)="6"> Bantfu labanyenti bayavilapha kufundza liBhayibheli .

(src)="7"> Welu , ¿ ngüneduamfulmi kay tati Biblia tami kelluaetew ñi nieal kiñe ayüfal mongen tami ayüwküleal ?
(trg)="7"> Kodvwa ungatsini nawungatfola kutsi liBhayibheli lingakusita kutsi uphile imphilo lemnandzi naleyenetisako ?

(src)="8"> Ka ¿ kimürpulmi kay chumngechi papeltuafiel tami afeluwnoaetew ?
(trg)="8"> Bewungenta njani nawungatfola kutsi tikhona tindlela letingakwenta ukujabulele kakhudlwana kulifundza ?

(src)="9"> ¿ Doy eluwpeafuymi may tami ngüneduamafiel Biblia ñi feypiel ?
(trg)="9"> Ungatsandza yini kwati kutsi liBhayibheli lingakusita kuphi ?

(src)="10"> Fentren che eluwlu ñi papeltuafiel tati Biblia , rume ayüfingün .
(src)="11"> Inaduamnge kiñeke ñi feypiel .
(trg)="10"> Asewucabange nganaku lokushiwo ngulabanye ngendlela labasitakala ngayo nabacala kufundza liBhayibheli .

(src)="12"> Esekiel nielu 20 tripantu püle , feypi : “ Kuyfi , iñche felekefun kiñe che reke amulniefilu kiñe auto , welu rakiduamkenolu chew tañi amual .
(trg)="11"> Ezekiel , loseminyakeni yabo - 20 utsi : “ Esikhatsini lesendlulile bengifanana nemuntfu loshayela imoto kepha angati kutsi uyakuphi .

(src)="13"> Welu ñi papeltufiel Biblia kellukeenew ñi nieal kiñe ayüfal mongen .
(trg)="12"> Kodvwa kufundza liBhayibheli kwangisita kutsi ngibe nenjongo ekuphileni .

(src)="14"> Ti Biblia niey falinke ngülam ñi inayafiel fill antü ” .
(trg)="13"> Lineteluleko letilusito lengingatisebentisa onkhe malanga . ”

(src)="15"> Kiñe üllcha domo nielu 20 tripantu püle , Frida pingelu , feypi : “ Iñche lladküfemkefun .
(src)="16"> Welu ñi papeltufiel Biblia kelluenew ñi ngünewal .
(trg)="14"> Frieda naye loseminyakeni yabo - 20 uchaza utsi : “ Bengivame kusheshe ngihlutfuke , kodvwa ngenca yekufundza liBhayibheli , besengikhona kutibamba .

(src)="17"> Femngechi doy küme yewkülen kakelu che engu , feymu fewla nien doy weni ” .
(trg)="15"> Loku kwente kutsi kube melula ngami kuvana nebantfu futsi senginebangani labanyenti . ”

(src)="18"> Ti papay Eunice 50 tripantu nielu , feypi ti Biblia mew : “ Kellunieenew ñi doy küme chengeal , tañi elkünual ñi wedake wimtun ” .
(trg)="16"> Eunice longumake loseminyakeni yabo - 50 utsi mayelana neliBhayibheli : “ Liyangisita kutsi ngibe ngumuntfu lokahle futsi ngiyekele imikhuba yami lemibi . ”

(src)="19"> Tüfachi pu che ka rume fentren che reke , tami papeltufiel Biblia kelluafeymu tami nieal doy ayüwün - ngechi mongen ( Isaías 48 : 17 , 18 ) .
(trg)="17"> Letibonelo letingenhla kanye netigidzi tebantfu tibonile kutsi kufundza liBhayibheli kungakusita kutsi uphile imphilo lejabulisako .

(src)="20"> Fillke dungu mu kelluafeymu ta Biblia , kiñeke tüfa : 1 ) küme dullial tami chumal , 2 ) tami nieal kümeke weni , 3 ) tami chaftuafiel ti afeluwün - ngechi dungu , ka 4 ) tami kimürpuafiel ti rüf dungu Chaw Ngünechen mu , tüfa tati doy falin - ngelu .
(trg)="18"> ( Isaya 48 : 17 , 18 ) LiBhayibheli lingaphindze likusite kutsi ( 1 ) wente tincumo letihlakaniphile , ( 2 ) ukhetse bangani labakahle , ( 3 ) ukhone kubhekana nekucindzeteleka , futsi ( 4 ) lokubaluleke kakhulu ufundze liciniso ngaNkulunkulu .

(src)="21"> Biblia tañi ngülam Chaw Ngünechen mu küpay ka kidu turpu wülkelay wedake ngülam , feymu refalta inalayafimi .
(trg)="19"> Seluleko lesiseBhayibhelini sivela kuNkulunkulu , ngako ngeke utisole nangabe usilalela .

(src)="22"> Rume fali tami eluwal ñi papeltufiel .
(trg)="20"> Nkulunkulu akabaniketi bantfu seluleko lesibi .

(src)="23"> Feymu tami afeluwnoal ti papeltun mu ka tami ayüwmafiel , ¿ chem kelluafeymu ?
(trg)="21"> Lokubalulekile kutsi uvele nje ucale kufundza liBhayibheli .

# arn/2017006.xml.gz
# ss/2017006.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> SIHLOKO LESINGUMGOGODLA | TINDLELA TEKUTFOLA LOKUNYENTI NAWUFUNDZA LIBHAYIBHELI

(src)="2"> ¿ Chumngechi doy ayüwmafimi tami papeltufiel Biblia ka tami doy kelluaetew ?
(trg)="2"> Nguyiphi indlela yekufundza liBhayibheli lengakusita kutsi ukujabulele kulifundza futsi uzuze kulo ?

(src)="3"> Inaduamnge tüfachi kechu ngülam ñi kellukefiel ta fentren che .
(trg)="3"> Sicela unake nati tintfo letisihlanu letisite bantfu labanyenti .

(src)="4"> Pepikange chew tami papeltual .
(trg)="4"> Tfola indzawo lekahle .

(src)="5"> Kintunge chew tami tüngküleal .
(trg)="5"> Yetama kutfola indzawo lethulile .

(src)="6"> Mülekilpe chem no rume tami katrütuaetew tami papeltun .
(trg)="6"> Nciphisa tintfo letingakuphatamisa kute ukhone kunakisisa loko lokufundzako .

(src)="7"> Küme pelontule ti mülewe ka füshkülele , fey doy kelluaeymu tami papeltufiel .
(trg)="7"> Kuba sendzaweni lekhanya kahle nalengenisa umoya kungakusita kutsi uzuze kuloko lokufundzako .

(src)="8"> Küme rakiduam mu papeltunge .
(trg)="8"> Bani nengcondvo lefanana neyemntfwana .

(src)="9"> Tati Biblia taiñ Wenu Chaw mu küpay , feymu tami kelluaetew ti papeltun , müley tami rakiduamal kiñe pichiche reke eluwkülelu ñi kimeltuetew tañi poyen chaw .
(trg)="9"> LiBhayibheli livela kuBabe wetfu losezulwini .
(trg)="10"> Ngaleso sizatfu , ungazuza kulo nangabe unesimo lesinjengesemntfwana lotimisele kufundza kumtali wakhe lamtsandzako .

(src)="10"> Feymu tami kimeltuaetew ta Chaw Ngünechen , kiñe pülekünunge chem weda rakiduam tami niefel ti Biblia mu ( Salmo 25 : 4 ) .
(trg)="11"> Yetama kukhweshisa noma ngumuphi umbono longasiwo ngeliBhayibheli kuze Nkulunkulu akhone kukufundzisa . ​ — Tihlabelelo 25 : 4 .

(src)="11"> Wüne ngillatunge .
(trg)="12"> Thantaza ngaphambi kwekutsi ucale kufundza .

(src)="12"> Chaw Ngünechen ñi rakiduam müley ti Biblia mew , feymu duamnieiñ tañi kellun taiñ adümnieafiel .
(trg)="13"> Akumangalisi kutsi sidzinga lusito lwaNkulunkulu kuze sicondze liBhayibheli ngobe licuketse imicabango yakhe .

(src)="13"> Kidu ‘ eluafi tañi newen tüfey engün tañi ngillatuetew ’ ( Luka 11 : 13 ) .
(trg)="14"> Nkulunkulu wetsembisa kutsi utawubapha “ umoya longcwele labo labamcelako . ”

(src)="14"> Tüfa kelluaeymu tami kimürpual chumngechi ñi rakiduamken ta Chaw Ngünechen .
(trg)="15"> Umoya longcwele ungakusita kutsi ucondze imicabango yaNkulunkulu .

(src)="15"> Rupalu chi antü mu , kelluaeymu tami kimafiel “ Ngünechen tañi kimngekenofelchi dungu kütu ” ( 1 Korintio 2 : 10 ) .
(trg)="16"> Ngekuhamba kwesikhatsi , lomoya ungakusita uvule ingcondvo yakho kute ucondze “ ngisho netintfo letijulile taNkulunkulu . ” ​ — 1 Khorinte 2 : 10 .

(src)="16"> Re papeltukawlayaymi müten .
(trg)="17"> Yetama kukucondza loko lokufundzako .

(src)="17"> Eluwlayaymi tami fentren papeltual müten .
(trg)="18"> Ungafundzeli nje kucedza indzaba .

(src)="18"> Rakiduamnienge tami papeltun mu .
(trg)="19"> Cabangisisa ngaloko lokufundzako .

(src)="19"> Ramtuwnge : “ Tati che ñi papeltupefiel , ¿ chumngey tañi femngen ?
(trg)="20"> Tibute imibuto lefana nalena : ‘ Ngutiphi tintfo letinhle lengitibona kulomuntfu lengifundza ngaye ?

(src)="20"> ¿ Chumngechi inayafun tüfa tañi mongen mu ? ” .
(trg)="21"> Ngingakusebentisa njani loku ekuphileni kwami ? ’

(src)="21"> Rakiduamnge chem tami küpa diturpual .
(trg)="22"> Tibekele imigomo lecondzile .

(src)="22"> Tami papeltun mu , kintunge chem tami kelluaetew ti mongen mu , femngechi kümeke kimeltun entuaymi .
(trg)="23"> Kuze kufundza kwakho liBhayibheli kuzuzise , yetama kufundza lokutsite lokutawuba lusito ekuphileni kwakho .

(src)="23"> Eluwafuymi tami doy kimal Chaw Ngünechen mu , doy küme chengeal , doy küme fütangeal kam doy küme domongeal .
(trg)="24"> Nayi leminye imigomo longatibekela yona : ‘ Ngifuna kufundza lokwengetiwe ngaNkulunkulu lucobo lwakhe . ’

(src)="24"> Fey dullinge ( ngümintunge ) kiñe trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew .
(trg)="26"> Ngemuva kwaloko kufanele bese ukhetsa emavesi eliBhayibheli langakusita kutsi ufinyelele leyo migomo .

(src)="25"> *
(trg)="27"> *

(src)="26"> Tüfachi kechu ngülam kelluaeymu tami eluwal ti papeltun mu .
(trg)="28"> Letintfo letisihlanu lesisandza kucoca ngato tingakusita kutsi ucale kufundza liBhayibheli .

(src)="27"> Welu , ¿ chumngechi doy ayüwmayafimi ti papeltun ?
(trg)="29"> Kodvwa ungakwenta njani kufundza kwakho liBhayibheli kujabulise kakhudlwana ?

(src)="28"> Ti küpachi trokiñ mu müley kiñeke ngülam .
(trg)="30"> Sihloko lesilandzelako sinemaphuzu lamahle langakusita kuloku .

(src)="29"> Newe kimnolmi chem trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba ayüwünkechi kelluaeymu .
(trg)="31"> Nangabe ungaciniseki kutsi ngumaphi emavesi langakusita endzabeni letsite , BoFakazi BaJehova bangakujabulela kukusita .

(src)="30"> Matu papeltulayaymi
(trg)="32"> Tinike sikhatsi futsi ungafundzi ujakile

(src)="31"> Eluwnge tami papeltufiel mu tami peniefiel reke
(trg)="33"> Cabangisisa ngaloko lokufundzako futsi wetame kukubona ngeliso lengcondvo

(src)="32"> Inaduamnge chem ñi nüwkülen tüfachi versikulo mu
(trg)="34"> Yetama kubona kutsi emavesi ahlangana njani nendzaba lokukhulunywa ngayo

(src)="33"> Nentunge falinke kimeltun tami papeltufiel mu
(trg)="35"> Yetama kutfola tifundvo kulendzaba loyifundzako

# arn/2017007.xml.gz
# ss/2017007.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> SIHLOKO LESINGUMGOGODLA | TINDLELA TEKUTFOLA LOKUNYENTI NAWUFUNDZA LIBHAYIBHELI

(src)="2"> ¿ Chumngechi trokikefimi tami papeltufiel Biblia ?
(trg)="2"> Kutakujabulisa yini kufundza liBhayibheli noma kutakudzina ?

(src)="3"> ¿ Afeluwkeymi ?
(src)="4"> Kam ¿ füshküduamelkeeymew ?
(trg)="3"> Ngalokuvamile kuya ngendlela loyisebentisako nawulifundza .

(src)="5"> Chumngechi tami papeltufiel kelluaeymu tami küme duamal ka tami doy ayüwal ti papeltun mu .
(trg)="4"> Manje asesicoce ngaloko longakwenta kute kufundza kwakho liBhayibheli kujabulise futsi kube mnandzi kakhulu .

(src)="6"> Inaduamaiñ chem chumal .
(src)="7"> Kintunge kiñe Biblia manelfalngelu ka adümfalngelu .
(trg)="5"> Funa lihumusho leliBhayibheli leletsembekile futsi lwelulwimi lolwetayelekile .

(src)="8"> Dullilmi kiñe Biblia , adümfalngenolu kam wirintukungenolu chumngechi tati pu che ñi dunguken famülke mu , fey afeluwafuymi tami papeltufiel .
(trg)="6"> Nawufundza indzaba lenemagama akadzeni kakhulu nalangevakali , vele ngeke ukujabulele loko lokufundzako .

(src)="9"> Feymu kintunge kiñe Biblia adümfalngelu , fey ñi puwal tami piwke mu .
(trg)="7"> Ngako khetsa liBhayibheli lelibhalwe ngelulwimi loluva kahle , lelitawutsintsa inhlitiyo yakho .

(src)="10"> Welu ka müley ñi manelfalngeal ka ñi küme rulpadungungeel .
(trg)="8"> Kantsi futsi kufanele kube lihumusho lelibekeke ngendlela lenembile .

(src)="11"> *
(trg)="9"> *

(src)="12"> Fillke elektroniko chemkün kelluafeymu .
(trg)="10"> Lifundze usebentisa tintfo tebuchwepheshe .

(src)="13"> Famülke mu tati Biblia müley papel mu , welu kafey müleafuy tami elektroniko chemkün mu .
(trg)="11"> Lamuhla liBhayibheli alitfolakali nje kuphela lingumbhukudvu wencwadzi leshicilelwe , kodvwa liphindze litfolakale nasetintfweni tebuchwepheshe .

(src)="14"> Kiñeke Biblia papeltungeafuy internet mu , kam entungeafuy ñi papeltungeal komputador mu , tablet kam celular mew .
(trg)="12"> Ungakhona kufundza lamanye emaBhayibheli ku - internet noma utitsatsele wona kule - internet kute uyotifundzela wona ku - computer , ku - tablet noma elucingweni lwakho .

(src)="15"> Kiñeke nieyngün fillke kellun ñi inaduamal kakelu versikulo nüwkülelu kam trürümafiel kakelu rulpadungungeelchi Biblia .
(trg)="13"> Letinye taletintfo tebuchwepheshe tinemathuluzi ekubuka lamanye emavesi eliBhayibheli lakhuluma ngalesihloko losifundzako .

(src)="16"> Newe ayünolmi tami papeltual , fey allkütuafuymi ti Biblia .
(trg)="14"> Aphindze abe lusito ekucatsaniseni loko lokushiwo ngemahumusho lehlukahlukene .

(src)="17"> Fentren che ayükey ñi allkütuafiel mikro mu amulelu , küchatumekelu kam kangelu küdaw mu ñi femngekeel .
(trg)="15"> Nangabe wena utsandza kulalela tintfo letitsetjuliwe kunekutifundza , liBhayibheli liphindze litfolakale njengencwadzi letsetjuliwe .

(src)="18"> Tüfachi kellun mu dulliafuymi chuchi tami doy ayüfiel .
(trg)="17"> Sikukhutsata kutsi ulifundze usebentisa indlela letakulungela .

(src)="19"> Allmalltunge ti fillke kellun tami chillkatuafiel ti Biblia .
(trg)="18"> Lifundze usebentisa emathuluzi ekudadisha liBhayibheli .