# arh/2018250.xml.gz
# xpe/2018250.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> « Agutana a’zʉnari ɉumamʉ a’we awʉngwa ni »
(trg)="2"> “ A Wala - walalaa Tɛɛ Diai Pɔ́ Dífii Kpɛɛi ”

(src)="3"> Íʼngwikin riwari Jesú Wichana Rigʉnchunhákumʉn nuga
(trg)="3"> Kɛ - zu - tɔnɔ Lɛ́lɛɛ da Zaa - kili - too - ŋai

(src)="4"> Jeuwá pinna zʉ paw gun nanʉndi iari awesamʉ kawʉnno
(trg)="4"> Lé Mɛni Ɓé Maa Nɛ̃̂ɛi Kú Ɓɛlɛ - see Kɛ́ La Ɣâla Mi ?

(src)="5"> Tanʉ́ niwe’zanʉngwásiri inʉ ingumʉ́n aguzanamʉ niwikawʉnno
(trg)="5"> Wɛli - kɛ - maa Kɛ́ɛ Léŋ Ɓé A Pa A Lii - nɛ̃ɛ ?

(src)="6"> Jeuwá kaʼmʉkánʉya neyka awiri winkaʼmʉkanuʼ neyka akingwi aʼzanuʼ neyka ni
(trg)="6"> Núu Kélee Tûa - pere Fé Tɔnɔ

# arh/2018251.xml.gz
# xpe/2018251.xml.gz


(src)="1"> Gaʼkʉnamʉ 2018seʼ zanʉn : « Jeuwá ʉnkiwakʉn nugari ɉumamʉ ekʉbáʼkuma awʉngwa ni » ( IS .
(trg)="1"> Kúkóraŋ ɣâla - kɔlɔ - kpuai 2018 mɛni mai : “ Diai da díkili tɔɔ [ Ziova ] ma díwala - walalaai su a pâi kpananii . ” ​ — AZ .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31

(src)="3"> Isaías 40 : 26
(trg)="3"> Azaya 40 : 26

(src)="4"> Mateo 11 : 28 - 30
(trg)="4"> Maafîu 11 : 28 - 30

(src)="5"> 2 Corintios 12 : 9 , 10
(trg)="5"> 2 Kɔleŋtiɛŋ 12 : 9 , 10

(src)="6"> Iari a’méchʉkwa gunti niwikawʉnno . b ) Iari Jeuwá a zʉ gunámʉsin kwa riwanʉnno ( Ipesʉyaʼba wiʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="6"> Mɛni - ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé da fũa - fua tɔɔ kûa , kɛ́ɛ lé mɛni ɓé Ziova líi laai la ŋɔnûai yêei ?

(src)="7"> a ) Isaías 40 : 29seʼ wásʉya iari niwika’mʉkana awʉnno . b ) Azi arunhí ʉnkʉreʼbekumuʼ nanamʉ kawʉnno .
(trg)="7"> ( Gɔ́ɔ - pilanii fotôo - ŋai káa . )

(src)="8"> a ) Ikʉnúsiri azi nisi kaʼnugwenamʉ niwikʉnanʉnno . b ) Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="8"> Azaya 40 : 29 a kú fɔrɔ léŋ , kɛ́ɛ pɔara - mɛni - ma kɛ́ɛ léŋ ɓé kwa pɔri gɛi ?

(src)="9"> Isaías 40 : 26seʼ wásʉya inʉ ʉnkʉriwiʉkwéy nanʉnno .
(trg)="10"> ( 2 ) Lé ɓé kwa pâi sâa lonoi é pîlaŋ mai ?
(trg)="11"> Lé ɓé kwa pɔri maa - kɔ̂rii Azaya 40 : 26 su ?

(src)="10"> Iari Jeuwá niwigunámʉsa awiza ní niwe’zʉna nó .
(trg)="12"> Kwa pɔri laai léŋ la à gɛ́ɛ Ziova a pɔri kúkponoi kpananii ?

(src)="11"> Jesuri iari a zʉ gaʼkʉnamʉ nánʉkin neyka ní ya nʉnno . b ) Ema migʉnchona awkwari iari niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="13"> Zîsɛ ŋɔkpirii lɛ́lɛɛi léŋ , nyaŋ nyíŋi kɔ́lɔŋɔɔ a kpɔŋ léŋ kûa ?

(src)="12"> Mateo 11 : 28 - 30seʼ wásʉya nʉnnáy ní meʼzánʉkwéy neyka zaka’choʼ ú .
(trg)="14"> Maafîu 11 : 28 - 30 è kpɔŋ maa tɛɛ léŋ sisɛ tɔnɔ pɔ́ ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="15"> 8 , 9 .

(src)="14"> Pábruri azi gwasi iya nʉnno « ɉumamʉ nʉkʉnanuʼ neʼri umʉ́n nʉngwʉn ɉumamʉ nukʉnʉna ni » .
(trg)="16"> Zia - nuui Pɔ̂ɔ à kɛ “ ŋa kɛ a ḿvii kpɛɛ gɛ̀ ní ŋ́wala - walai ” zukulai ɓa lé ?

(src)="15"> David buníʼgumʉ kʉnareʼri azi nisi Jeuwaseʼ igunámʉsa unʉnno .
(trg)="17"> Ziova è kpɔŋ maa tɛɛ léŋ Deeɓé pɔ́ ŋɔmɛni - kpɔlu - ŋai su ?

(src)="16"> Buníʼgumʉ kaʼnugweri zwein niwingwásiri , Ánugwe Séymʉke azi nisi niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="18"> Berei lɛ́ mɔ̂leŋ maa waai a kpɔŋ la kûa kúmɛni - kpɔlu - ŋai su .

(src)="17"> 12 , 13 . a ) Iari i’mʉne’ri niwigwiasin ʉnkʉrigʉnsi nanʉkwéy nanuʼ neyka nó . b ) José a’zʉnna neyka a’nikwʉn nugari Jeuwá sí inʉ ʉnkʉriwiʉko .
(trg)="19"> 12 , 13 .
(trg)="20"> ( 1 ) Lé ɓé sóoŋ a too la kúloai a tãi taŋa ?

(src)="18"> Ó re’kusuʼ nánʉkwa nanʉngeʼri azi naʼba niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="21"> ( 2 ) Lé ɓé kwa pɔri maa - kɔ̂rii Zosɛ ŋɔmɛni - kɔɔŋ - maai su é pîlaŋ Ziova ma ?

(src)="19"> 15 , 16 .
(trg)="23"> 15 , 16 .

(src)="20"> Osʉn niwikéykuma awʉndi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="24"> Núu ta a mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ a kûa , kwa pɔri lii léŋ bɔ́ ?

(src)="21"> a ) Ʉnkuzataka awkwa nʉnna nanʉndi azi nisi Jeuwá niwingunámʉsa awʉnno . b ) Iari ʉnkaʼmʉkanʉn gwaʼsa awʉn nʉngwa meʼzanamʉ kawʉnno .
(trg)="25"> Kwa sɔnyɔŋ kɛ , Ziova a kpɔŋ léŋ kûa à gɛ́ɛ kú siɣe kú tɔɔ pôlu , nyaŋ lé mɛni ɓé kúfe nɛɛ la naa gbɔŋ maai tí fé tɛɛ kûa ?

(src)="22"> Niwipáw kaʼmʉkanuʼ nʉnʉninsáy a’zʉnari , azi na’ba Pabru a’zʉnna neyka warún nukʉndi ka’mʉkana awʉnno .
(trg)="26"> Diai dikaa kpɛ́ni kpɛni díkpɔɔ ŋɛ́i , Pɔ̂ɔ ŋɔmɛni - kɔɔŋ - maai a kpɔŋ léŋ dîa ?

(src)="23"> 2018seʼ bema gaʼkʉnamʉ nanʉngwa nó awiri iari aʼgwasi kawʉnno .
(trg)="27"> Kúkóraŋ ɣâla - kɔlɔ - kpuai ɓa lé góraŋ ŋí mɛni ma , nyaŋ lé ɓé gɛ a sɛŋ lɛ́lɛɛ ?

# arh/2018252.xml.gz
# xpe/2018252.xml.gz


(src)="1"> « Azi du nariri [ . . . ] niwigwiari íʼngwikin riwari i’ba kinki winʉnkʉnʉname » ( SAL .
(trg)="1"> “ Maa nɛ̃̂ɛi . . . díkɛ díkîe ma woo - laa - maa su . ” — ŊU .

(src)="2"> 133 : 1 ) .
(trg)="2"> 133 : 1 .

(src)="3"> Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉkwari iari azey azey neykase ’ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="3"> kpɔn léŋ kûa tɛi - tɛi ?
(trg)="4"> Ɣâla ŋɔnûai kɛ léŋ zu tɔnɔ ?

(src)="4"> Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉkwari iari Niwipáw ka’mʉkánʉya nʉnkurari íʼngwikin riwánʉkwa neyka chwizʉnhasʉkwasi a’mʉkʉna no .
(trg)="5"> kpɔŋ maa tɛɛ léŋ kúpɔ kôrai - toli - kpɔŋ é kɛ zu tɔnɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="5"> Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉkwari iari íʼngwikin riwari zwein nʉngwa me’zanʉkwasi mika’mʉkana awkwéy nanʉnno .
(trg)="7"> Góraŋ 2018 su , mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ léŋ ɓé pâi kú ŋá - tɛi gîe ma , nyaŋ lé mɛni ma ?

(src)="6"> 1 , 2 . 2018se’ri iari sʉmʉ ʉnkʉní’kumʉn núkʉkwa nʉnniko , éymari iari niwika’zʉna nanʉnno ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="8"> ( Gɔ́ɔ - pilanii fotôoi káa . )

(src)="7"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="9"> Marê - kɛɛ - ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé kwa pâi sâa dísukulai kaai ?

(src)="8"> Iari Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉn niwingwásiri , izatikumuʼ nanʉngwa de’kusamʉ niwikawʉnno .
(trg)="10"> Lé mɛni ɓé ǹɛ́lɛɛi la kú kélee kúkɛ Zîsɛ Ŋɔsaa - kili - too - ŋa Kpɔŋ ma ?

(src)="9"> Jesú Wichana Rigʉnchunhásʉkwa gugín ichonuʼ kíngwiri , ta ’ na nó naʼzʉnin niwe’zʉn awʉngwásiri , azi nikamʉ kawʉnno .
(trg)="11"> Ǹɔkuu - ŋai pâi tɛɛi Zaa - kili - too - ŋa Kpɔŋ é lɛ́ɛ serii , ya pɔri íkpîŋ maa kpɛɛi léŋ à kɛ̀ “ kalaa - lai káa niî káyêei ” ?

(src)="10"> a ) Azi nanʉn zʉʼn a’kwa kukwéy niwikʉnika awkwéy neyka no . b ) I’ngwi ingumʉ́n a’zʉnari , Jesú Wichana Rigʉnchunhásʉkwa gugín ichonuʼ kíngwiri azi nisi dinháyʉya no .
(trg)="12"> ( 1 ) Bere sîi tɔnɔi kwa pɔri wɔlɔ - wɔlɔ fúlu - laa sɔlɔ ɓói lai nya ɓa lé ?

(src)="11"> a ) Jesuri a Wichʉngwa neyka Rigʉnchunhásʉkwa nari kʉtʉ a’gawí nareʼri , azi í Niwipáw gwamʉ a’sisaye . b ) Jeuwá Jesuseʼ gwamʉ ʉnka’sisanari iari no’kwa una ni niwe’zanʉnno .
(trg)="13"> ( 2 ) Kôrai - toli - kpɔŋ laa - tûɛ - nuu tɔnɔ nyɛɛ a gbîŋ kpɛtɛ léŋ Kôrai Ŋɔsaa - kili - too - ŋa Kpɔŋ mɛni ma kóraŋ kélee , yá máŋ ya pɔri nyíŋi kɛ́i léŋ ?

(src)="12"> Jeuwari Esekielse ’ bema ga’kʉnamʉ íʼngwikin ʉnkʉnari zweykwa nʉngwa sí awiaye .
(trg)="14"> ( 1 ) Ǹuu - namui Ŋɔɣele - wulii Mii - sɛŋ maa - ŋuŋ ŋɔtãi , lé ɓé Zîsɛ è Ɣâla fɛli é pîlaŋ ma ?

(src)="13"> Kʉgi zʉnʉkin Jesú Wichana Rigʉnchunhákumi neʼri iari Esekiel Jeuwase ’ ga’kʉnamʉ a’wenari , ʉnchori zwein nuga ni niwe’zanʉnno .
(trg)="15"> ( 2 ) Lé ɓé a nɛ à gɛ́ɛ Ziova è Zîsɛ ŋɔɣâla - fɛli - wooi su tooi ?
(trg)="16"> Worɛ̂ - woo kɛ́ɛ léŋ ɓé Ziova è dɛɛ Izikiɛ pɔ́i ?

(src)="14"> Niwipáw zʉ pówruseʼ íʼngwikin riwari zweykwásiri , azi nisi twiré yʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="17"> M̀ɛnii Izikiɛ è mò naa tuɛi , kwa ŋaa - see kaa léŋ Kôrai Ŋɔsaa - kili - too - ŋa Kpɔŋ ma kóraŋ kélee ?

(src)="15"> Pan awiri winu du a’zarunhʉn nukʉndi , iari íʼngwikin riwari zweykwasi niwika’mʉkana awkwéy nanʉnno .
(trg)="18"> Kwa pɔri kɛ́i léŋ zu tɔnɔ ?
(trg)="19"> Kwa kúkili - ŋa sia é pîlaŋ gboloi da ŋwãai ma Zaa - kili - too - ŋa Kpɔŋ ma , a pa léŋ a kɛ - zu - tɔnɔ ?

(src)="16"> Iʼngwi ingumʉ́n a’zʉna agunámʉsin a’zʉnna Jesuseʼ waseyna warunhʉn nusiri , Jeuwari iari ánugwe sí sinamʉ neykasinri gwamʉ ʉnkʉre’sa unari niwinwʉna ni niwe’zanʉnno .
(trg)="20"> Bɔlɔi Zîsɛ è mò é pîlaŋ gáloŋ da nyée - mu - ɓela dîai , è nɛ léŋ à gɛ́ɛ Ziova a ŋwɛ̂lii kú kúɓaraâ sumɛni lɛɛ ?

(src)="17"> Iari íʼngwikin riwari zweykwásiri ánugwe sí sinamʉ neykasinri tanʉ riwari zoyamʉ niwikawʉnno .
(trg)="21"> Kwa pɔri kɛ́i léŋ zu tɔnɔ lii - see a kɛ kúloai kwa nûa ?

(src)="18"> Azi nisiri azey azey riguzari gwamʉ ʉnkʉre’si zweykwéy nanʉnno .
(trg)="22"> Kwa pɔri nɛ̂i léŋ à gɛ́ɛ “ kúlii kpeleɛi kúkîe - ni yêei wɛli - kɛ - maa su ” ?

(src)="19"> Jesú Wichana Rigʉnchunhásʉkwa neykari , iari eygwi neki rigʉnchunhasuʼ nʉn awkwa nanʉngwa ni niwe’zanʉnno .
(trg)="23"> Kú gɔlɔŋ léŋ à gɛ́ɛ Kôrai Ŋɔsaa - kili - too - ŋai a pâi kpɛɛi ?

(src)="20"> Mari iari Jesú Wichana Rigʉnchunhasʉn mingwásiri a’chusuʼ nanʉnʉngwa me’zano .
(trg)="24"> Lé ɓé yaâ gbɛtɛ íkili - ŋa é pîlaŋ Kôrai Ŋɔsaa - kili - too - ŋa Kpɔŋ ma góraŋ ŋí su ?

# arh/2018253.xml.gz
# xpe/2018253.xml.gz


(src)="1"> « O Niwipáw , du ní mikeykumʉyʉn awiri mikaʼmʉkana ukumʉyʉn mizaʼkinuga awʉtari aʼzʉname » ( 1 CRÓN .
(trg)="1"> “ Kúɣâlai , kwa sɛɣɛ - fei tɛɛi ípɔ kúkɛ ílaa ma tɛ ífolo - laai mɛni ma . ” — 1 KƆ .

(src)="2"> 29 : 13 ) .
(trg)="2"> 29 : 13 .

(src)="3"> Iari Jeuwaseʼ inʉ niweʼwena neyka aseʼ awesamʉ kawʉnno .
(trg)="3"> Lé mɛni ɓé Ziova a ŋwɛ̂lii kú ɓɛlɛ - see Kɛ la mi a kúyêei sãa ?

(src)="4"> Birin Niwipáw zʉ gunamʉ azi nisi ɉwisin twiré winíe .
(trg)="4"> Ɣâla ŋɔnûai dí kpɔŋ maa tɛɛ léŋ ŋɔtíi - ŋai pɔ́ a kâpa ?

(src)="5"> Ánʉgwe sí Zamʉ Winreʼtʉga ɉinari azi nisi ɉwi nanʉyʉkin aʼmʉkanʉn gwáʼsʉya no .
(trg)="5"> Gbɔŋ - gie - mai a tíi kɛ léŋ sâa a gbɔŋ maa kâpai ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Jeuwá aseʼ gowna neykari azi nisi aʼmʉkanʉn gwaʼsa awaki nuga no .
(trg)="7"> Ziova yée laa ɓoɔi léŋ kûɛ ?

(src)="8"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="8"> Lé ɓé kwa pâi sâa lonoi é pîlaŋ mai ?

(src)="9"> Jeuwaseʼ nikamʉ kʉnʉna twiré kʉya ʉweʼri inʉ chwizʉnhásʉko .
(trg)="9"> Kwa kpɔŋ maa tɛɛ Ziova ŋɔtíi pɔ́ , lé ɓé kúkaa nɛ̂i mai ?

(src)="10"> Inʉ ipanʉngwa meʼzanuʼ nari wesʉkwari Jeuwá ka’mʉkanʉn nuga kawa ni , Bibriaseʼri azi zawiʉya no .
(trg)="10"> Ŋâla - kɔlɔi è nɛ léŋ kûa à gɛ́ɛ ɓɛlɛ - see kɛ́ɛ káa a kúɣâla - tii ta ?

(src)="11"> Zawesʉkwari iari du nanʉnno ( Ipesʉya’ba wiʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="11"> Lé ɓé ɓɛlɛ - see kɛ́ɛ kɛ́ a mɛni lɛ́lɛɛ ?
(trg)="12"> ( Gɔ́ɔ - pilanii fotôoi káa . )

(src)="12"> 7 , 8 . a ) Birin Niwipáw zʉ gunamʉ azi nisi ey naʼba twiré winíe . b ) Jeuwá zʉ gunámʉri azi nisi anikamʉ kʉnʉna twiré winkʉya uye .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="13"> Birin Niwipáw zʉ gunámʉri inʉ wésʉkwa kʉzareʼri bekʉ pari winwesíe .
(trg)="14"> Mɛni - kɔɔŋ - maa lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ léŋ ɓé Ɣâla ŋɔnûai dí gɛ tãi dí kpɔŋ maa sɛŋ tɛɛ la ( 1 ) tíi ŋuŋ taŋa kɛmɛni ma ?
(trg)="15"> ( 2 ) Ɣâla ŋɔtíi mɛni ma ?

(src)="14"> 10 , 11 . a ) Azi nisi birin Niwipáw zʉ gunamʉ nari wesʉkwéy niwikʉnanʉnno . b ) Jeuwaseʼ nikamʉ kʉnʉna twiré nʉkʉya ʉweʼri , azi me’zʉna no .
(trg)="16"> Mí ɓé kpɔŋ maa kâpa a kaa kula naa tãi pɔlɔi su ?
(trg)="17"> 10 , 11 .
(trg)="18"> ( 1 ) Kwa pɔri kɛ́i léŋ a kúyée laa ɓoɔ yɛ̂ɛ Ɣâla ŋɔnûai tãi pɔlɔi su ?

(src)="15"> Ánʉgwe sí Zamʉ winretugari azi nisi ɉwi nanʉyʉkin aʼmʉkanʉn gwáʼsʉya no .
(trg)="20"> Gbɔŋ - gie - mai a kɔ léŋ é tíi lɛ́lɛɛ kɛ́ a gbɔŋ - maa kâpai ?

(src)="16"> Jeuwá zʉ pówruseʼ ɉwi tikumákʉʼchʉ auʼ nʉnʉngwasi azi kʉreʼgukaki nuga no .
(trg)="21"> Lé mɛni ɓé gbɔŋ - gie - mai aâ mɛni maa fáleŋɔɔ - ŋa kɛ́ la kuui ŋí su ?

(src)="17"> 14 - 16 . a ) Ɉwi wekumʉyari azi nisi aʼmʉkanʉn gwákumʉn nuga nanʉnno . b ) Jeuwá zʉ pówruseʼ niga azi nisi mikaʼmʉkana ʉwa no .
(trg)="22"> 14 - 16 .
(trg)="23"> ( 1 ) Lé tíi ɓé da gɛ a íkpɔŋ maa kâpai ?
(trg)="24"> ( 2 ) Pere sîi kɛ́ɛ léŋ yaâ kpɔŋ maa sɔlɔ ɓó la díi - ŋai ŋí su ?

(src)="18"> Azi name Jeuwá a zʉ powru twiré kʉyʉn nuga ni , me’zánʉko .
(trg)="25"> Kú gɔlɔŋ léŋ à gɛ́ɛ Ziova káa sâa ŋɔkpɔŋ - gie - mai pôlu ?

(src)="19"> a ) Reʼgukamʉ kʉnʉna twiré kʉya awʉndi inʉ mikaʼchónʉko . b ) Gʉmʉsinʉ awiri riwiʉya ɉina wesʉkwaʼba twiré winyʉngwasi azi nisi awiʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="26"> ( 1 ) Mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ léŋ ɓé kwa zɔlɔ ɓo kwa kpɔŋ maa kâpa tɛɛ Gâloŋ - laai ŋɔtíi mɛni ma ?

(src)="20"> Gaʼkʉnamʉ ʉnkeʼ rigawía ʉwari , azi naʼba ʉnkaʼmʉkanʉn gwaʼsa awʉnʉngwa meʼzʉn awao .
(trg)="27"> ( 2 ) Kwa pɔri kpɔŋ maa tɛɛi léŋ kúlônii pɔ́ da diai kwa Ŋâla - kɔlɔi ŋa - lɛ́i dîa à gɛ́ɛ dia máŋ dí gɛ tí ?

# arh/2018254.xml.gz
# xpe/2018254.xml.gz


(src)="1"> « Jeuwá zʉ pówruseʼ kwʉn nugari zeyzey a’zʉna ni » ( SAL .
(trg)="1"> “ Luwa káa diai dîa Díɣâlai ɓa [ Ziova ] . ” ​ — ŊU .

(src)="2"> 144 : 15 ) .
(trg)="2"> 144 : 15

(src)="3"> Manʉnka ’ nʉ’kin zʉʼn dinhaguzanu ’ nʉnkwasi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> Kwa pɔri kɔ́i léŋ à gɛ́ɛ kúfe kúkpîŋ wɛli a ŋaa - naa ?

(src)="4"> Ɉwi zʉʼn nʉkʉnari zwein nʉngwa a’zʉnari , azi name tanʉ́ neki a’zanu ’ nʉnno .
(trg)="4"> Lé mɛni ɓé kâpa wɛ́li - ɓela líi fé nɛ̃ɛ ní lai ?

(src)="5"> Du nari kwa re’kusa awkwásiri , azi arunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="5"> Lé ɓé a pɔri kpɔnii kûa kú kúkpîŋ maa kpɛɛ é pîlaŋ kâpa mɛni ma ?

(src)="6"> Azi nameʼri iwari zanuʼ nʉnnáy zʉnaʼba kwʉn núkʉkwa kawʉnno .
(trg)="6"> Lé ɓé kútãi kɛ a dakpɛni tãi kélee mai ?

(src)="7"> Bema miguzanʉkweyna neykari Niwipáw peykʉ niwikʉre’gow awʉnno .
(trg)="7"> Wɛli - kɛ - maa sîi kɛ́ɛ léŋ ɓé nûa támaa kponoi sâa ?

(src)="8"> ( Ipesʉya’ba wi ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="8"> ( Gɔ́ɔ - pilanii fotôoi káa . )

(src)="9"> Inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko awiri azi nameʼri .
(trg)="9"> Lé ɓé kwa pâi sâa maa - kɔ̂rii , nyaŋ lé mɛni ma ?

(src)="10"> Azi nameʼri manʉnka’gwi dinhaguzari zweykwari du nanu ’ ni neki yamʉ kauʼ nanʉnno .
(trg)="10"> Lé mɛni ɓé vé nyɔ́ŋ tí la à gɛ́ɛ kú kúkpîŋ wɛ́li a tãi taŋa ?

(src)="11"> Manʉnka ’ zʉʼn dinhaguzari nʉnkwa neykari , iari du nanu ’ nʉnno .
(trg)="11"> Lé ɓé ya pɔri moi é pîlaŋ diai ma díkpîŋ wɛ́li ní é tɛɛ díɓaraâ dîai ?

(src)="12"> Niwipáw aguzʉn ʉwari azi a’zari kwʉya no .
(trg)="12"> Mɛni lɛ́lɛɛ - ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé kwa zɔlɔ ɓo kwa Ɣâla wɛli ?

(src)="13"> Niwipáw nʉguzʉn ʉwa neykari azi no me’zari migʉnchona awʉn me’ɉunʉndi , azi arunhamʉ kawʉnno .
(trg)="13"> Marê - kɛɛ - ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé a kpɔŋ kûa kú kúwɛli - kɛ - maai maa kpɛɛ é pîlaŋ Ɣâla ma ?

(src)="14"> Niwipáw aguzʉn ʉwari iʼngwineʼri azi niga no .
(trg)="14"> Lé ɓé Kôrai - ɓela taŋa daâ gɛ ee Ɣâla wɛ́li káa dîai ?

(src)="15"> Ɉwi zʉʼn nʉkʉnari zwein nʉngwa a’zʉnari , azi name tanʉ́ neki a’zanu ’ nari kwʉnno .
(trg)="15"> Lé mɛni ɓé diai kâpa wɛli ŋaa - naa káa dîa dílii fa nɛ̃ɛ lai ?

(src)="16"> Nówmʉsinʉ awiri nasi me’zari zweykwari Bibriase ’ azi wásʉya no .
(trg)="16"> Lé ɓé Ŋâla - kɔlɔi è mò é pîlaŋ tɔɔ - laa da kolo - laa dîa ?

(src)="17"> Jesuse’ri ɉwi sí azi wasaíe .
(trg)="17"> Lé ɓé Zîsɛ è mò é pîlaŋ kâpa mɛni ma ?

(src)="18"> Nówmʉsinʉ nanʉnʉngwa zʉʼn me’zanuʼ nanʉndi , azi nameʼri ingumʉ́n Niwipáw ka’mʉkanʉkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="18"> Kwa wala kúkɛ - ɣéniɛi kɛ́ a sɛŋ wɛli , nyíŋi a kpɔŋ maa tɛɛ léŋ kúpɔ ?

(src)="19"> I’ngwi a’zʉnna neyka zaka’choʼ ú .
(trg)="19"> Gɔɔŋ - maa tɔnɔ lɛ .

(src)="20"> Ɉwi eyméy achwawa ní me’zanʉngwásiri , azi arunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="20"> Lé ɓé a pɔri kpɔnii kûa kú kúkpîŋ maa kpɛɛ é pîlaŋ kâpa mɛni ma ?

(src)="21"> Du nari kwa re’kusʉnʉngwa me’zanʉndi azi nikamʉ kawʉnno .
(trg)="21"> Kwa pɔri lii - nɛɛ mɛni kɛ́i léŋ a nɛ́lɛɛ ?

(src)="22"> 2 Timoteo 3 : 4se’ri kwa re’kúsʉkwa neykari bema wásʉya no .
(trg)="22"> “ Dínĩa kɛ́ɛ wɛ́li káa dîa ” sukulai ɓa lé ?

(src)="23"> 16 , 17 .
(trg)="23"> 16 , 17 .

(src)="24"> Jesuri kwa re’kusa ʉwa a’zare’ri azi nise .
(trg)="24"> Mɛni - kɔɔŋ - maa kɛ́ɛ léŋ ɓé Zîsɛ è nɛ é pîlaŋ nĩa - kɛ - mɛni mai ?

(src)="25"> Du nari kwa re’kusa awkwásiri , azi arunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="25"> Marê - kɛɛ - ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé pâi kpɔnii kûa kú gɔ́lɔŋ à kɛ̀ nĩa - kɛ - mɛni wɛ́li kpɔ́ɔi káa kûa ?

(src)="26"> Bema ikʉ zeyzey a’zanu ’ nʉngwa nʉnno .
(trg)="26"> Gbɛ̂ɛ - ni ɓé dílii fé pâi wɔ́lɔ laai ?

(src)="27"> Niwipáw miguzʉn ʉwákʉcha’ri azi nisi zeyzey me’kusa ʉwa no .
(trg)="27"> Íwɛli - kɛ - maai Ɣâla mɛni ma aâ pa léŋ a lii - nɛ̃ɛ ípɔ ?

# arh/2018255.xml.gz
# xpe/2018255.xml.gz