# arh/2017412.xml.gz
# nnh/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> « Tárigʉn Zanʉn » Jeuwá du kaʼmʉkanʉngwasi igunámʉsʉkwa
(trg)="2"> Pégé kuiété “ pʉa toum ” lé “ gou’té Jéova tsèe lékag ”

(src)="3"> Ʉnkwʉngwa azari aɉwʉnka parin na’na zʉgʉmʉsínʉri azi igunámʉsa awkwey nanʉnno
(trg)="3"> Pégé kuiété pénkʉ “ pʉa toum ”

(src)="4"> Riguzari nʉnkwa kʉ me’kʉzariku ’ nʉnkwa
(trg)="4"> Pôôn lé gnié nkouŋé jou é suié

(src)="5"> « Ema gwasíri ingumʉ́n awʉtari ki nʉnʉnkʉregówkwe »
(trg)="5"> “ O kouŋo wôôn ta ntchʉa pôôn ? ”

# arh/2017413.xml.gz
# nnh/2017413.xml.gz


(src)="1"> « Jeuwá tarigʉn zanʉn ikwʉn nuga ni » ( SALMO 146 : 9 ) .
(trg)="1"> “ Jéova kapté pʉa toum . ” — Zôbô Ntsé 146 : 9 .

(src)="2"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoya neyka bema bʉníʼgʉmʉ aʼméchʉkwa winʉkawa no .
(trg)="2"> Ée mèe méno mié é la gʉo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ néŋé tsèe lémʉôgté ?

(src)="3"> Azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="3"> Ngwo pégé kuiété pakʉo la’a yôb nti ngô ’ na choum tʉnzuing sié é zaga wôb lékô ?

(src)="4"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana awiʉngeʼri , iari aseykwaʼba du warunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="4"> Pégé gwiée lé lé’é kô two pégé fʉ ’ yié pégé né chouŋo no Ssé mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Iari iʼngwí niwisinamʉ anugwesí neykari bʉníʼgʉmʉ aʼmechʉkwa winkʉzʉnki nuga no . b ) Inʉ riwíʉkwa nʉnniko .
(trg)="5"> 1 , 2 . ( a ) Tso méfè pégé guia mèe méngô ’ ?
(trg)="6"> ( b ) A tssoté wégé lé fa ’ mbʉèe na mèe ménzèté ?

(src)="6"> Jesukristu awiri aɉunʉkʉnʉ ɉina azi winise ʉnkwʉngwasi .
(trg)="7"> Yéeso lé pajoung nzém yé ta ngiôôn la tchʉ ’ pakʉo la’a yôb nti ngô ’ lékô ?

(src)="7"> 4 , 5 . a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoya neyka bema bʉníʼgʉmʉ aʼmechʉkwa winʉkawa no . b ) Ʉnkʉgwasi zoyanekʉri anugwesí iari chow aʼzʉna no .
(trg)="8"> 4 , 5 .
(trg)="9"> Ngwô yèe no gʉo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ fʉ ’ yié ( a ) pô né nkʉo ?
(trg)="10"> ( b ) pô tsuié jʉ ’ yié mé kuié wôb wo ?

(src)="8"> 6 , 7 . a ) Niwipaw niwiguzʉnaname azi nikʉn niwigwaʼsʉya no . b ) Iʼngwí niwisinamʉ azi winnise , zakaʼchó ú .
(trg)="11"> 6 , 7 . ( a ) Ngwô “ nkouŋo na Ssé ” tssoté Mékrété lé kuiété méfè pié ée tsèe nzag lékô ?

(src)="9"> 8 , 9 . a ) Ʉnkwʉngwasi tárigʉn zoyana bema bʉníʼgʉmʉ winkʉnʉna no . b ) Iari igunamʉsamʉ kawʉnno .
(trg)="12"> ( b ) Naa ta ’ fʉ ’ .
(trg)="13"> 8 , 9 . ( a ) Ée mèe méngô ’ mié pakʉo la’a yôb nti ngô wa nguia tsèe la ’ yié a kuié wôb ?

(src)="10"> Ʉnkwʉngwasi niwi kaʼgʉmʉnke kinkuma awʉndi azi nisi anugwesí igunámʉsa awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="15"> Ngwô pégé kuiété pakʉo la’a yôb nti ngôˈ pié é gnié ntoo lé kui’i ntʉté zuiŋé ntʉm yôb na Ssé lékô ?

(src)="11"> ( Ipesʉyaʼba wíʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="16"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="12"> a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka eʼ kinkuma ʉwe inʉ winkʉyunʉya no . b ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyanari igunámʉsa ukumʉye azi nisi awtari aʼzʉna chwizʉnhasʉya no .
(trg)="17"> ( a ) Koua ’ kuiété yié a zèté lé léen naa mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ fʉ ’ yié po gnié ntoo aa yèe ?
(trg)="18"> ( b ) Ngwô pô gniè nguié pô gô’té yèe kuiété lékô ?

(src)="13"> 12 , 13 . a ) Azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunamʉsa awkwey niwikʉnanʉnno . b ) Iʼngwi niwigwia niʼna neyka zakaʼchó ú .
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) Ngwo pégé naa koua ’ mmo yié a né nzèté mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ lékô ?
(trg)="20"> ( b ) Naa ta ’ fʉ ’ .

(src)="14"> a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana nikamʉ kaʼchonʉngeʼ , Iari du rinhachwamʉ kawʉnno . b ) Iʼngwí niwisinamʉ Niwipawsí kinki aʼzʉnna , zakaʼchó ú .
(trg)="21"> ( a ) Ée sèe léjʉô ’ sié pakʉo la’a yôb nti ngô ’ gwiée lé lʉô’té ?
(trg)="22"> ( b ) Naa ta ’ fʉ ’ .

(src)="15"> 15 , 16 . a ) Niwisinamʉ anugwesí azi nisi Niwipawsí taʼ ní winaʼzanʉngwasi igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno . b ) Tanʉ winaʼzanʉngwasi azi nisi igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="23"> 15 , 16 . ( a ) Ngwô pégé toonté pakʉo la’a yôb nti ngô ’ lékui’i nkwè nnè na Ssé lékô ?
(trg)="24"> ( b ) Ngwô pégé gniè wôb nkouŋé lékô ?

(src)="16"> Gaʼkʉnamʉ Niwipawsí ʉnkʉbasa ukumʉye , azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyanaseʼ igunámʉsʉya no .
(trg)="25"> Ngwô léchouŋo no Ssé mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ suiété tʉm yôb lékô ?

(src)="17"> 18 , 19 .
(trg)="26"> 18 , 19 .

(src)="18"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana awiʉngeʼri , iari aseykwaʼba du warunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="27"> Ngwo pégé la’té zséno fʉ ’ yié pégé né chouŋo no Ssé mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô lékô ?

(src)="19"> 20 , 21 . a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunámʉsa awʉndi inʉ ʉnkʉzatákʉko . b ) Aikwakʉ inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="28"> 20 , 21 . ( a ) Pégé vôg ta gniè nkouŋo mékrété mbwo pʉa pié é la kʉo la’a yôb nti ngô ’ , a piŋé yé mboŋo wô kô ?

# arh/2017414.xml.gz
# nnh/2017414.xml.gz


(src)="1"> « Nʉgʉmʉsínʉ ta ’ nanʉyeykase ’ ta ’ nayʉn nuga zʉʼn ʉnkʉno’ka ʉwa zʉʼn : bema gwasiri zeyzey na’ku’sizʉna ku ’ ni » ( 3 JUAN 4 ) .
(trg)="1"> “ Awôôn maamaa lékag a wô pô lé jou ’ nguié pénkʉ pôôn né ngiŋé pô pa ’ no nénʉ né nzèté . ” — 3 JANG 4 .

(src)="2"> Iari achʉna ɉinari agʉmʉsínʉ du kʉn ʉnkawesamʉ kawʉnno .
(trg)="2"> Ngwo méta ngniè fʉ ’ yé mboŋo mbwo goubé yôb lékô ?

(src)="3"> Achʉna ɉinari ʉnhanikumʉyekʉ imʉnka ʉnnikumʉkwa ni , re’gukukingwi azi nikamʉ winkawʉnno .
(trg)="3"> Ngwô méfouô métsiŋé nda gʉo lékô ta ntsô’ô chouŋé la ’ yié , tsiŋé nda yôb gé kou métchou’té mmo ?

(src)="4"> Ʉnhanikumʉyekʉ zanʉnri azi nisi sinamʉ aɉwʉnka pari na’nari winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="4"> Ngwo pétso pʉa kuiété pafo toum paa goubé yôb lékô ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Ʉnkwʉngwa azari aywʉnka pari nʉgari bema bʉníʼgʉmʉ winkʉnʉna no . b ) Emaba inʉ ʉnkʉriʉkwa nʉnniko .
(trg)="5"> 1 , 2 . ( a ) Aa yèe no yié a gégué pénkʉ pafo toum ?
(trg)="6"> ( b ) Sôôn lézi’i gé nna mbʉée na mèe ménzèté ?

(src)="6"> 3 , 4 . a ) Achʉnari ɉinari iari agʉmʉsínʉ du kʉn ʉnkawesamʉ kawʉnno . b ) Achʉna ɉinari iari nʉgʉmʉsínʉ inʉ na’wesʉngwa re’kusamʉ kau ’ nanʉnno .
(trg)="7"> 3 , 4 . ( a ) Ngwo méta gniè fʉ ’ yé mboŋo mbwo goubé yôb lékô ?
(trg)="8"> ( b ) Aa kô yié méta té gwiée lé zui’té mbwo pénkʉ pôb wô ?

(src)="7"> Iari achʉna agʉmʉsínʉ ʉnkʉmazayʉn ʉnte winnukamʉ kawʉnno .
(trg)="9"> Méta gwiée lé chouŋo no yié a lié Jéova mbwo pénkʉ pôb nti kô ?

(src)="8"> Gʉmʉsínʉ achʉna zʉ ga’kʉnamʉ riwiagwi awʉndi iari ka’mʉkana awʉnno .
(trg)="10"> Pénkʉ jʉo yèe pi fʉ ’ yié po zi’i chouŋo la ’ méta pôb ?

(src)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="11"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="10"> Achʉna ɉinari a zʉ ga’kʉnamʉ asinamʉse ’ du azaya’ku ’ nanʉndi azi nikʉkwa winkawʉnno .
(trg)="12"> Ngwô méta gʉo lékô fʉ yié paa goubé yôb té yiŋé né chouŋé ta’a chouŋé la ’ wô ?

(src)="11"> Azi nisi achʉna ɉina diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya asaya’ku’gwi nanʉndi agʉmʉsínʉ winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="13"> O lôôn té né zsé chouŋé jʉ ’ yié o tsuié wo mboŋo wô , mba ngwo o kuiété pénkʉ pou lékô ?

(src)="12"> Mowga diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya gʉmʉsínʉse ’ riwiamʉ kawʉndi azi nisi achʉna ɉinase ’ winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="14"> Ngwo méta kuiété goubé yôb lékô , fʉ ’ yie a ne nzèté lé zi’i wôb chouŋé Ssé na méchouŋé mémbʉa ?

(src)="13"> a ) Inʉse ’ nʉkin asinamʉ imʉnka ʉnnikumʉngwa ni re’gukamʉ kawʉnno . b ) Achʉna ɉinari re’gukukingwi azi nikʉkwa winkawʉnno .
(trg)="15"> ( a ) A wô gwiée lé tsô’ô chouŋo la ’ yié tsiŋé nda gé kou métchou’té mmo ?
(trg)="16"> ( b ) A gwiée lé vôg ngʉo kô ta tsô ’ ?

(src)="14"> 11 , 12 . a ) Diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya gʉmʉsínʉse ’ ʉnhanikumʉyekʉ riwiʉya azi naba kamʉkana awʉnno . b ) Iari i’ngwí gʉmʉsínʉri achʉna zʉ ga’kʉnamʉ kin riwin ayu’nu ’ nanʉnno .
(trg)="17"> 11 , 12 . ( a ) Achouŋé la ’ yié mé chouŋé nda tchou’té , gwiée yèe jʉ ’ na nzuing choum sié ngwô mouô zi’i nda tchou’té ?
(trg)="18"> ( b ) Nti kô tsô pénkʉ té kouŋo lé zi’i chouŋé la ’ yé méta pôb wô ?

(src)="15"> 13 , 14 . a ) Iari I’ngwi sinamʉ ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ aseykumʉyekʉ zweykwa kʉzare . b ) Kakʉ awiri zaku Jeuwá chussu nanʉngwasi azi winnikʉkwa winkʉzare .
(trg)="19"> 13 , 14 . ( a ) No kô ta tso gning po nzuiée , la sélé ntchʉ ’ ndôgô tsiŋé nda yôb nkou pô tchou’té na chouŋé yé paga ngwong yié pôb laa wo ?
(trg)="20"> ( b ) É pèe méta ping ngʉo lékô ta ndôg nkui’i nkwè nnè na Jéova ?

(src)="16"> Iari i’ngwi zati ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ kin azeykumʉyekʉ amʉkana awʉn ninzai ’ a’zare .
(trg)="21"> Fè wégé Klétinôôn la guia nguié , a ngwo a kui’i nkwè nnè na Ssé tsèe tchou’té chouŋé la’a paga ngwong yié a laa wo nti kô ?

(src)="17"> Azi name Nadiari ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ azeykumu ne’kʉ name zeyzey riwarie .
(trg)="22"> Nti kô fè wégé Nadia la gwiée lékag lé néŋé tsèe tchou’té yé chouŋo pa toto ?

(src)="18"> a ) Jeuwase ’ inʉse ’ nʉkin gʉmusínʉ awingwasi kʉchussana no . b ) Achʉna ɉinari agʉmʉsínʉ Jeuwasí awia awʉn a’yunʉndi azi nikʉkwéy winkʉnanʉnno .
(trg)="23"> ( a ) Aa wô wuié Jéova la tsô’ô yé tsée tsiéŋé nda lé tʉôgté goubé ?
(trg)="24"> ( b ) Ngwo méta gʉo lékô , ta ndôg ngwiée kuiété na lé zi’i pénkʉ pôb no nénʉ na Ssé ?

(src)="19"> 18 , 19 . a ) Kristusírigin winhazari birin rizwein nugari azi nisi abiti ɉina winingunámʉsa awkwey winkʉnanʉnno . b ) Achʉna ɉinari eyki azi nisi zoyamʉ winkawʉnno .
(trg)="25"> 18 , 19 . ( a ) Ngwô méfè pé mbaŋa pô pé panzuié pié é tʉté na chʉo wé zuigué gʉo kô ndôg nkuiété pénkʉ pafo toum ?
(trg)="26"> ( b ) Méta pénkʉ gé moosé ké né gʉo pô kô ?

(src)="20"> Gʉmʉsínʉ Jeuwá kamʉkanʉngwasi achʉna ɉinari azi nikʉkwa winkawʉnno .
(trg)="27"> Ngwo méta kuiété pénkʉ pôb lé kui’i nkwè nnè na Jéova lékô ?

# arh/2017415.xml.gz
# nnh/2017415.xml.gz


(src)="1"> « Umʉngwi du zanu ’ nanʉmʉsʉn riguzari awkwari kʉ zanika awʉngwa ni » ( MATEO 24 : 12 ) .
(trg)="1"> “ Pafʉa lépʉʉ kui’i ngíôôn , ta nkouŋo pʉa ta ngiôôn suié . ” — Matio 24 : 12 .

(src)="2"> Jeuwá aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="2"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkouŋé yégé nti Jéova kui’i ntʉté ?

(src)="3"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka miguzanʉkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> Ngwô pégé gʉo lékô , ta nkui’i nkouŋé yégé nti méno nénʉ tsèe Biible ?

(src)="4"> Iari niwisinamʉ anugwesí aguzanamʉ niwikawʉnno .
(trg)="4"> Nti kô aa tʉnzuing lé koung méfè pégé ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Ga’kʉnamʉ Mateo 24 : 12se ’ a’nikuya inʉse ’ kʉtʉkʉnʉn minsʉn kʉnchóna ʉye . b ) I’ngwíri kristianu kʉtʉkʉnʉn sigro zanʉn azi nisi aguzanamʉ itikumu ’ nʉnna ribru Hechose ’ wásʉya no .
(trg)="5"> 1 , 2 . ( a ) Légôôn wé Yéeso wuié aa tsèe Matio 24 : 12 vôgô ndié pawô ?
(trg)="6"> ( b ) Aa tsèe Ŋwa’né Mégang Ntoum , a kô gniè nguié mévôg mvfo mékrété lôôn ndôgô nkouŋé yôb nkui’i nguée pô né mvfo ?

(src)="6"> ( Ipesʉyaʼba wíʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="7"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="7"> Azi nisi i’ngwí kristianu Jeuwá aguzanamʉ kʉ a’zarikʉkwey kʉnare .
(trg)="8"> A Kô la gʉo ta nkouŋé tso mékrété suié ?
(trg)="9"> ( a ) Nkouŋé né suié na wégé tam lékô ?

(src)="8"> a ) Iari iwari riguzanamʉ kʉ a’zarikʉn nukʉnno . b ) Iwa inʉ ʉnkʉriwíʉkwa nʉnniko .
(trg)="10"> ( b ) Ngwô nkouŋé yégé gwiée nkoua’té na mèe méchʉo ménta ?

(src)="9"> Azi name’ri Niwipaw aguzanamʉ niwikawʉnno .
(trg)="11"> Pégé gwiée lé koung Ssé nti kô ?

(src)="10"> Ikʉ Niwipaw aguzanʉn uwe’ri azi winkízʉna nó .
(trg)="12"> Nkouŋé Ssé lôôn maga tsée tʉm gning , mba kô gé tchʉaté ?

(src)="11"> Bema ga’kʉnamʉ kristianʉ ɉinase ’ wa’mʉ niwinpasʉkwey nanʉnno .
(trg)="13"> Ée sèe léjʉô ’ sié pajoung nzém Kristo poumté liè’ôôn ?

(src)="12"> a ) Iari Jeuwá zʉ gunamʉ anugwesí kwa riwanʉ nanʉnkwey nanʉnno . b ) Salmo 136se ’ iari niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="14"> ( a ) Ée sèe choum sié é gʉo mégaŋa fa ’ Jéova kʉa na wôôn tam ?
(trg)="15"> ( b ) Ngwô ŋwa’né Zôbô Ntsé 136 naa wégé yèe sa’a métʉ ?

(src)="13"> Pabru Jeuwá aguzanʉngwásiri , inʉse ’ igunamʉsie .
(trg)="16"> A kô la kuiété Paul lé lôg nkouŋé yé na Ssé ngʉa lè mvfo ?

(src)="14"> Jeuwá aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="17"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkouŋé yégé na Jéova tʉté fʉ ’ ntsém ?

(src)="15"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="16"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="19"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkui’i njʉ ’ nkouŋo yégé na no nénʉ yié aa tsèe Biible ?

(src)="17"> Jeremia Jeuwá zʉ ga’kʉnamu aguzanʉngwásiri , inʉse ’ igunamʉsie awiri azi a’zare .
(trg)="20"> ( a ) A kô la kuiété Yérémi lé kouŋo no nénʉ yié aa tsèe Biible ?
(trg)="21"> ( b ) Yôôn no nénʉ la kuiété yé lékô ?

(src)="18"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka miguzanʉkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="22"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkui’i nkouŋo yégé na no nénʉ yié aa tsèe Biible ?

(src)="19"> 15 , 16 . a ) Juan 13 : 34 , 35se ’ bema kunsamʉ Jesukristuse ’ niwikʉchusie . b ) Jeuwá awiri Bibria miguzʉna nanʉndi azi nisi niwisinamʉ anugwesí miguzʉna kawʉnno .
(trg)="23"> 15 , 16 . ( a ) Ŋwa’né Jang 13 : 34 , 35 gniè nguié pégé métsém gwiée lé gʉo lékô ?
(trg)="24"> ( b ) A kô gʉo ntémté wo tsétsèe lékoung méfè po lékoung Ssé ngʉo lékouŋo Biible ?

(src)="20"> Azi nisi niwisinamʉ anugwesí aguzana chwʉzʉnhasʉkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="25"> Ée mèe ménti mboŋo mié ngwo pégé gwiée ta ndôg nda’té nkouŋo ?

(src)="21"> Niwisinamʉ anugwesí neykasin gugin re’no’kʉkwey niwikʉnanu ’ nʉnʉndi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="26"> Ngwô pégé gʉo lékô ta ntanté pouô méno mié ngwo é kuièe tsétsèe pégé ?

# arh/2017416.xml.gz
# nnh/2017416.xml.gz


(src)="1"> « Simón Juan zʉ gʉmʉsinʉ , ema gwasiri ingumʉ́n awtari ki nʉnʉnkʉregówkwe » ( JUAN 21 : 15 ) .
(trg)="1"> “ Simo , ming Jang , o kouŋo wôôn ta ntchʉa pôôn ? ” — Jang 21 : 15 .

(src)="2"> Nikamʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="2"> Ngwo pégé gʉo lékô ta ngnié yégé fa ’ lôg mpfèe mmo na yé jʉ ’ ?

(src)="3"> Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> Ngwô pégé gʉo lékô ta ngnié lôg nkiè’té nnè na yé jʉ ’ ?

(src)="4"> Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwasiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="4"> Ngwo pégé kag tʉ lékô ta ngnié léfa’a kaakou njʉo na yé jʉ ’ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Pedru wakʉ tasi sey a’ney uye’ri , Jesukristu inʉ kʉriwiaye .
(trg)="6"> Léwô yié Piè la tchʉa ta ’ létsuè ’ lé ma ’ mésso , a la zi’i kô ?

(src)="7"> Jesukristuri así niwe’zʉnari azi niwikizanʉkwey nʉnni niwikeye ’ .
(trg)="7"> Ée mèe méjʉô ’ mié mékrété gwiée lé zsé fʉ ’ ntsém ?

(src)="8"> Jesukristusí kinki na’zanʉn niwe’zʉn awʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="8"> A kô gé kuiété wégé lé tsaasé ka nkouŋé yégé na Kristo né ngou’ou wô ?

(src)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="9"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="10"> Cheyrwa neykari bema nikamʉ kʉnanʉn nuga no .
(trg)="10"> Biible naa yèe fa ’ mbwo méfouô tsiŋé nda ?

(src)="11"> Iari nikamʉ tanʉ niwe’kusu ’ nanʉkwey nanʉnno .
(trg)="11"> Ée sèe choum sié é gʉo métwo pʉa loum na yôb jʉ’ʉ fa ’ ?

(src)="12"> 7 , 8 . a ) Bemakʉ’chʉ gwásiri , bema nʉ’kin gugin ka’mʉkanamʉ niwikawʉnno . b ) I’ngwi sinamʉ Tailandia zanʉnri nikamʉ awkwasíri , inʉ ʉnkʉriwiaye .
(trg)="12"> 7 , 8 . ( a ) Pégé gwiée lé vôg nkwè nnè na wô ?
(trg)="13"> ( b ) Aa yèe tʉnzuing mmo yié ta ’ fè Taiilande la zi’i na yé ntchouo fa ’ ?

(src)="13"> Nikámʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="14"> Ngwô pégé gʉo lékô ta ngnié yégé fa ’ lôg mpfèe mmo na yé jʉ ’ ?

(src)="14"> Jesukristu bema ga’kʉnamʉ a’zʉna neyka zawiaye .
(trg)="15"> Yéeso la zi’i wégé kô nti choum sié é gwiée lé tié two mvfo ?

(src)="15"> Ʉnkʉmechi awiri kwa re’kusa awkwasíri , Bibriase’ri azi wásʉya nanʉnno .
(trg)="16"> Ŋwa’né Ssé zi’i wégé kô na lékiè’té nnè po lé zuièté ?

(src)="16"> Iari umʉngwi kwa re’kusawa yʉkwari du nanu ’ nanʉnno , zaka’cho awʉnke .
(trg)="17"> A gʉa na lékiè’té nnè , pégé gwiée lé kiè ’ nʉôg mégé na kô ?
(trg)="18"> Naa ta ’ fʉ ’ .

(src)="17"> a ) Umʉngwi kwa re’kusawa yʉkwari , iari chów a’zʉna nanʉnno . b ) Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="19"> ( a ) La’té tsô méjʉo ’ mié ngwô pégé gwiée na lé gʉo mégʉa po lékiè’té nnè . ( b ) Ta ngwô kô kuiété wégé lé gnié mégʉa po lékiè’té nnè na yé jʉ ’ ?

(src)="18"> Azi nisi du nari kwa re’kusa awkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="20"> A ngwô kô kuiété wégé lé tièté ménti lôg ngʉo mégʉa po lôg nkiè’té nnè ?

(src)="19"> 15 , 16 . a ) Iari umʉngwi inʉ nʉkʉnanʉngwa re’kusʉkwari chów a’zʉna nanʉnno . b ) Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n me’zanʉkwasíri , Jesukristuse’ri azi gwase .
(trg)="21"> 15 , 16 . ( a ) Ngwô lékouŋo kaakou tè ’ tchʉ’ʉ ta ’ léjʉo ’ pwo ta ’ krété lékô ?

(src)="20"> a ) Iari I’ngwineri inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n a’zʉna no . b ) Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="22"> ( b ) Ée wèe ntʉôgô mboŋo wuié yéeso la naa na léfa’a kaakou ?
(trg)="23"> ( a ) A tʉʉ pwo pʉa mbab nnè lé gnié kaakou na yé jʉ ’ nti kô ?

(src)="21"> Jesukristusí kinki niwe’zari mʉna’kin zoya awkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="24"> ( b ) A kô kuiété wégé lé wa ’ nkwaŋa lé kouŋo kaakou ta ngiôôn ?
(trg)="25"> O chane jou lé gʉo lékô ?

# arh/2017453.xml.gz
# nnh/2017453.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Buní’gʉmʉ niwikʉnʉneʼri azi nisi Jeuwá tanʉ niwe’kússʉya no
(trg)="2"> Jéova kuiété wégé lé chʉôg méngô ’ mégé ntsém

(src)="3"> Anugwesí awʉtari aʼzʉna neykari niwi anugwesin aguzanamʉ niwikawa ni
(trg)="3"> Zab ntʉm wou na métʉnzuing choum zuigué

(src)="4"> Niwipawseʼ re’gukamʉ kʉnʉnari niweʼtikumuʼ nanamʉ niwikawa ni
(trg)="4"> Té gouagté mmo yié a pou ngwo tʉnzuing

(src)="5"> Jeuwáseʼ re’gukamʉ kʉnanʉn nuga twiré kʉyamʉ kawa ni
(trg)="5"> Toonté lésa ’ wé Jéova !

# arh/2017454.xml.gz
# nnh/2017454.xml.gz


(src)="1"> « Niwipaw tanʉ zanamʉ zʉ paw ni [ . . . ] buní’gʉmʉ niwikʉnʉneʼri tanʉ niwe’kússʉya ni » ( 2 COR .
(trg)="3"> Toonté wégé ngwong fʉ ’ ntsém yié pégé ée tsèe ngô ’ . ” ​ — 2 Korento 1 : 3 , 4 .

(src)="2"> 1 : 3 , 4 ) .
(src)="3"> Iari urákʉseʼ awiri ʉnkachwi nanʉnge buní’gʉmʉ nʉkʉnanu ’ nʉngwaná me’zanamʉ kauʼ nanʉnno .
(trg)="4"> No kô ngwo pégé néŋé né nzui’té nguié lôônda pô lénéŋé tsèe tsiŋé nda lôg tsô méngô ’ ndôg nto ?

(src)="4"> Iʼngwí ikʉ , Bibriase ’ wásʉya , iari Niwipawsin rimaseykwari tanʉ ʉnteʼ a’zʉnʉnno .
(trg)="5"> Préya la suiété létʉm pétso pʉa tsèe Biible lékô ?

(src)="5"> Azi nisi iʼngeygwi tanʉ aʼkussa awkwéy nanʉnno .
(trg)="6"> Ngwô o gʉo lékô ta suiété létʉm pétso pʉa ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="7"> Jeuwári chʉwi niweʼzanʉn nuge’ri azi nisi tanʉ niwe’kússʉya no , awiri A zʉ gaʼkʉnamʉseʼ azi niwikʉya no .
(trg)="8"> Jéova suiété létʉm ségé fʉ ’ yié pégé né nguia ngô ’ lékô ?
(trg)="9"> Biible suiété yé létʉm ségé lékô ?