# ami/2017440.xml.gz
# fon/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Maharatengayho Iso Han ?
(trg)="1"> 3 A ka Flín À ?

(src)="2"> 4 Mihinomay ci Yihofa Kitanan i Masamaamaanay a Pades
(trg)="2"> 4 Jehovah Nɔ Dó Gbɔ nú Mǐ Ðò Mɛtɛnkpɔn Mǐtɔn lɛ Bǐ Mɛ

(src)="3"> Ano tahapades kita , mihinomay ci Yihofa .
(trg)="3"> Mǐ bǐ wɛ nɔ mɔ mɛtɛnkpɔn lɛ kpo wuvɛ̌ lɛ kpo , amɔ̌ , Jehovah nɔ dó gbɔ nú mǐ .

(src)="4"> Oni lalakaw milengoay to sapafeli ni Yihofa a sapadama , anini ato noikor mahinom kita .
(trg)="4"> Xota elɔ vɔ́ nǔ taji ɖěɖee mǐ sixu zán bo na mɔ gbɔdónúmɛ jɔ gbɔdónúmɛ dìn kpo sɔ e ja é kpo jí gbɔn .

(src)="5"> 9 Sarocoden ko Falocoˈ Micangacang to Noˈadingoan a Odoˈ
(trg)="5"> 9 Sɔ́ Ayi Towe Ðó Dɔkun Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí

(src)="6"> Itini toni lalakaw , somowalay ci Yis to cecay sapatinako , mikilimay to odoˈ ko cecay misasingdiay .
(trg)="6"> Xota elɔ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na zán nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ ɖò nùjlɛdonǔwu tɔn e kúnkplá ajɔ̌tɔ́ ee ɖò jɛ̌ ɖagbeɖagbe ba wɛ é mɛ é .

(src)="7"> Padama kitanan i nokaˈorip no Krisciyang .
(src)="8"> Halo padama kitanan samaan ko kapinengneng to mitosilay demak ato kimad no Fangcalay Cudad .
(trg)="7"> É na lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na gbéjé linlin e mǐ nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ gbɛhwlɛngán tɔn e è sɔ́ d’así nú Klisanwun lɛ é wu é , kpo ee mǐ nɔ ɖó dó nugbǒ ɖěɖee mǐ ko kplɔ́n ɖò xwè lɛ gblamɛ é wu é kpo kpɔ́n .

(src)="9"> 14 O Papotal Aca no Tamdaw ko Minengnengan Iso Han ?
(trg)="8"> 14 A ka Sixu Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu À ?

(src)="10"> 16 Mamisaˈicel Kiso Misaysay to Lacongis Micowat to Rihaday Han ?
(trg)="9"> 16 A ka Na Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ Lobo Xò Fífá Kàn À ?

(src)="11"> 21 ‘ Nanay Pahemeken no Tamdaw Kiso to Nika Citanengay Kiso ! ’
(trg)="10"> 21 Mawu Ni Dó nú Ayi E A Ðó Te É

(src)="12"> 22 Sarocoden ko Falocoˈ to Masaka Limlaan a Demak
(trg)="11"> 22 Sɔ́ Ayi Towe Ðó Xó Ðaxó E Ðò Atɛ Jí É Jí

(src)="13"> 27 Dopoen ko Satadamaanay Noka Pikowan ni Yihofa !
(trg)="12"> 27 Nɔ Gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ E Jehovah Nyí É !

(src)="14"> Tona ˈifowaay matayal to sakaˈorip , kahenayay kita matawal ko masaka limlaan a demak .
(trg)="13"> Ðó gbɛwezun lɛ wutu ɔ , blewun jɛn è sixu ɖè ayi sín nǔ e nyí nǔ taji é jí .

(src)="15"> Oni tosa lalakaw papadama kitanan cipinang to satadamaanay noka pikowan ni Yihofa , to hakowaay ko nika masaka limlaan , ato samaanen ita midopo ko satadamaanay noka pikowan no Kawas .
(trg)="14"> Xota elɔ lɛ na d’alɔ mǐ , bɔ lee Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é ɖò taji sɔ́ é na sù nukún mǐtɔn mɛ , bo na lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn lee mǐ sixu nɔ gudo na gbɔn é .

(src)="16"> 32 Mafanaˈay Kiso Han ?
(trg)="15"> 32 A ka Tuùn À ?

# ami/2017441.xml.gz
# fon/2017441.xml.gz


(src)="1"> “ O halihinomay a Kawas .
(src)="2"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 KORINTO 1 : 3 , 4 .
(trg)="1"> “ Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é . . . nɔ dó gbɔ nú mǐ , ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ . ” ​ — 2 KƆ .
(trg)="2"> 1 : 3 , 4 .

(src)="3"> RADIW : 38 , 56
(trg)="3"> HAN LƐ : 38 , 56

(src)="4"> O mararamoday ato nokaˈorip no paro no lomaˈ hano tataha cada to roray ?
(trg)="4"> Etɛwu mǐ ka sixu ɖó nukún ɖɔ wuvɛ̌ ɖé lɛ na tíìn ɖò alɔwliwli kpo gbɛzán xwédo tɔn kpo mɛ ?

(src)="5"> Nolitengan a madimadiay sikawdan misamaanay pakayni pitolon a mahinom ko falocoˈ ?
(trg)="5"> Nɛ̌ ɖɛxixo ka dó gbɔ nú mɛ e xó è ɖɔ ɖò Biblu mɛ lɛ é ɖé lɛ gbɔn ?

(src)="6"> Misamaan kiso mihinom to tao ?
(trg)="6"> Etɛ a ka sixu bló dó dó gbɔ nú mɛ ɖevo lɛ ?

(src)="7"> 1 , 2 .
(trg)="7"> 1 , 2 .

(src)="8"> Ano tahapades kita i , misamaanay ci Yihofa mihinom kitanan ?
(trg)="8"> Nɛ̌ Jehovah ka nɔ dó gbɔ nú mǐ ɖò wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ mɛ gbɔn ?

(src)="9"> Samaanay mikiˈok to sowal ko Fangcalay Cudad ?
(trg)="9"> Ganjɛwu tɛ Xó tɔn ka na mǐ ?

(src)="10"> O CECAY ci Atewa sanay ko ngangan a kapah salikaka , milicayay ci Stifenan o cecay ciraramodayto a malohemay malitengay pakayni to tatodong no 1 Korinto 7 : 28 : “ O mamaroray ko mararamoday a tamdaw , ” sanay .
(trg)="11"> É ɖò nǔ lin kpɔ́n dó nǔ elɔ e mǐ xà ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 7 : 28 mɛ é jí wɛ : “ Mɛ e da asì abǐ mɛ e da asú lɛ ɔ , ye nɔ mɔ wuvɛ̌ ɖò gbɛ̀ e ye nɔ zán ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ mɛ . ”

(src)="11"> Milicay cingra : “ O manan kora roray hananay , ano ciraramod kako wa mamisamaan kako hani ? ”
(trg)="12"> É kanbyɔ ɖɔ : “ ‘ Wuvɛ̌ ’ tɛ ka nyí wuvɛ̌ enɛ ?

(src)="12"> ˈAyaw no papacaˈof ci Stifen , pasowalay ci Atewaan , papiharatengen to nano sowal ni Pawlo , ci Yihofa : “ O halihinomay a Kawas .
(trg)="13"> Nú un ka wá da asì ɔ , nɛ̌ un ka na ɖí xwi xá gbɔn ? ”

(src)="13"> Yo mapades kami to masamaamaanay i , mihinom Cingra i tamiyanan . ” ​ — 2 Korinto 1 : 3 , 4 .
(trg)="14"> Cobonu Stephen na kɛnu dó nùkanbyɔ enɛ wu ɔ , é tó ɖɔ n’i ɖɔ é ni gbéjé nǔ ɖevo e mɛsɛ́dó Pɔlu wlan é kpɔ́n hwɛ̌ , nǔ ɔ wɛ nyí “ Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é . . . nɔ dó gbɔ nú mǐ , ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ . ” ​ — 2 Kɔ .
(trg)="15"> 1 : 3 , 4 .

(src)="14"> O manonoˈay a Kawas ci Yihofa , tahapades kita mihinomay i kitanan .
(trg)="16"> Jehovah nyí Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé bo nɔ dó gbɔ nú mǐ hwenu e wuvɛ̌ lɛ kpannukɔn mǐ é nugbǒ .

(src)="15"> Alatek malifetay iso , pakayniay i Fangcalay Cudad a midama halo mikayat ko Kawas i tisowanan .
(trg)="17"> Hwiɖesu sixu ko gbɔn ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ , bo mɔ ɖɔ Mawu d’alɔ we , bo xlɛ́ ali we , bɔ hwɛhwɛ ɔ , é nɔ nyí gbɔn Xó tɔn gblamɛ .

(src)="16"> Papasoˈlinen ita o sakangaˈay ita ko miharatengan ni Yihofa , matira o nika ciharateng Ningra to nolitengan a madimadiay a sikawdan . ​ — ˈOsien ko Yirimiya 29 : 11 , 12 .
(trg)="18"> Mǐ sixu kanɖeji ɖɔ é nɔ ba nǔ e nyɔ́ hugǎn é nú mǐ , lee é bló gbɔn nú mɛsɛntɔ́ tɔn hwexónu tɔn lɛ é . ​ — Xà Jelemíi 29 : 11 , 12 .

(src)="17"> Oni lalakaw mamilengo to manan a salicay ?
(trg)="19"> Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ?

(src)="18"> Ano mafanaˈ kita tora lalangian nora roray ato pades ita i , o mamadolo a misiˈayaw tora demak .
(trg)="20"> É ɖò wɛn ɖɔ enyi mǐ sixu tuùn nǔ e nɔ zɔ́n tagba mǐtɔn lɛ alǒ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ é ɔ , mǐ na kpéwú bo na ɖí xwi xá ye .

(src)="19"> Ano mamisiˈayaw kita tono raramod anca no paro no lomaˈ a roray , mafanaˈ kita tora lalangian wangaˈ .
(trg)="21"> Mɔ̌ wɛ é ka nɔ lɛ́ nyí gbɔn ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ ɖò alɔwliwli alǒ gbɛzán xwédo tɔn mɛ lɛ é lɔ kɔn .

(src)="20"> Itini i nokaˈorip o manan demak ko papaira tora nisowalan ni Pawlo a pades hananay hani ?
(trg)="22"> Enɛ wu ɔ , etɛ ka nyí ɖé lɛ ɖò nǔ e nɔ dɔn “ wuvɛ̌ ” wá bɔ Pɔlu ɖɔ lɛ é mɛ ?

(src)="21"> Nano litengan tahanini iraay ko manan tinakoan mamihinom kitanan ano tahapades kita ?
(trg)="23"> Kpɔ́ndéwú tɛ lɛ mǐ ka mɔ ɖò Biblu mɛ bo lɛ́ mɔ ɖò hwe mǐtɔn nu , bɔ ye sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ gbɔdónúmɛ e sín hudo mǐ ɖó é ?

(src)="22"> 4 , 5 .
(trg)="25"> 4 , 5 .

(src)="23"> Faelohay a mararamoday tataha siˈayaw to manan a roray ?
(trg)="26"> Nǔ tɛ lɛ mɔ̌ ka nɔ zɔ́n bɔ è na ‘ mɔ wuvɛ̌ ɖò gbɛ̀ e è nɔ zán ayihɔngbe ayihɔngbe é ’ mɛ ?

(src)="24"> Ya patireng ci Yihofa to saka cecay a raramod i , sanay ko sowal : “ Liyasen no tamdaw ko wama ato wina ningra a malacecay ato fafahi ningra , o malacecayayto ko tireng nonini a tatosaay . ”
(trg)="27"> Mǐ ni kpɔ́n nǔ e Mawu ɖɔ ɖò ɖibla yì bǐbɛ̌mɛ tan gbɛtɔ́ tɔn tɔn é : “ Sunnu na jó tɔ́ tɔn kpo nɔ tɔn kpo dó , bo na jɛ kpɔ́ xá asì tɔn , bɔ ye mɛ wè lɛ na huzu ɖokpo géé . ”

(src)="25"> ( Satapangan 2 : 24 ) Kawra , mararamod ko cowa ka lefot a tamdaw ato ciwawato i , iraayto ko cariraw no kalalaˈed no paro no lomaˈ .
(trg)="28"> ( Bǐb .
(trg)="29"> 2 : 24 ) Jehovah ɖɔ xó enɛ hwenu e é ɖó alɔwliwli nukɔntɔn ɔ ayǐ é .

(src)="26"> ( Loma 3 : 23 ) Nohatini o faˈinayto ko tawki no lomaˈ cowato ko wama wina .
(trg)="32"> 3 : 23 ) Hwɛhwɛ ɔ , nú nyɔnu lɛ d’asú ɔ , ye nɔ gosin acɛ mɛjitɔ́ yetɔn lɛ tɔn glɔ , bo nɔ jɛ acɛ asú yetɔn tɔn glɔ .

(src)="27"> Pafelianto no Kawas ko faˈinay malo tangal no fafahi .
(trg)="33"> Mawu na acɛ asú lɛ bɔ ye na nyí gǎn nú asì yetɔn .

(src)="28"> ( 1 Korinto 11 : 3 ) Pakayni toninian cowa ka dolo to faelohay a mararamoday .
(trg)="34"> ( 1 Kɔ .
(trg)="35"> 11 : 3 ) Asú kpo asì kpo yɔyɔ̌ ɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ é kún bɔwǔ ó .

(src)="29"> Kawra o sowal no Fangcalay Cudad , o mamicada ko fafahi to sakayat no faˈinay ao cowato ko wama wina ningra sanay .
(trg)="36"> Sɔgbe xá Xó Mawu tɔn ɔ , asì ɖé ɖó na yí gbè , bo na nɔ alixlɛ́mɛ asú tɔn tɔn glɔ , é na nyí mɛjitɔ́ tɔn lɛ tɔn ǎ .

(src)="30"> O kalalaˈed no tosaay lomaˈ a malitengay alatek o sakaroray nora mararamod .
(trg)="37"> Kancica e mɛ e wlí alɔ yɔyɔ̌ lɛ é ɖó xá hɛnnumɔ yetɔn lɛ é sixu dɔn gbemanɔkpɔ́ alǒ wuvɛ̌ lɛ wá .

(src)="31"> Ano pasowalen no fafahi ko faˈinay to mapoyapoyayto cingra i , mamahemek cangra , kawra mamarawraw ko falocoˈ , ano adada ko fafahi to kacipoyapoyan o manan ko sapaising .
(trg)="39"> Hwɛhwɛ ɔ , linkpɔ́n ɖiɖó dó nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn e sín hudo sixu tíìn ɖò xò mimɔ ɔ hwenu , alǒ ɖò vǐjiji ɔ gudo é wu sixu cyɔn yɛ awǎjijɛ e asú kpo asì kpo ɖé nɔ ɖó , hwenu e ye sè ɖɔ ye ja vǐ jì gbé é jí .

(src)="32"> Anca mahofocto ko wawa , ano awa ko payci , samaanto aki .
(trg)="41"> Huzuhuzu gègě na ɖò dandan hwenu e è na jì vǐ ɔ é .

(src)="33"> Cowa koninian aca , ano cato ka sikor ko faˈinay tona matayal a midimokos to wawa i , masomaden ko faˈinay alatek .
(trg)="43"> Asú gègě nɔ mɔ ɖɔ asì emitɔn dovɛ̌ nú emi , ɖó azɔ̌ e kàn vǐ ɔ lɛ é wiwa nɔ ɖu ayi mɛ n’i hugǎn wutu .

(src)="34"> O kakaretengto ko ˈinorong nora faelohay wama , samanen o papaliliˈto to saali no wawa cingra .
(trg)="44"> Ðò akpá ɖevo xwé ɔ , tɔ́ ɔ ɖó na lɛ́ dó kɔ azɔ̌ yɔyɔ̌ ɖevo lɛ mɛ .

(src)="35"> 6 - 8 .
(trg)="46"> 6 - 8 .

(src)="36"> Hano caka ngaˈay mahofoc to wawa matoled ko falocoˈ ?
(trg)="47"> Enyi è ɖò vǐ ba wɛ , bo ma ka mɔ jì ǎ ɔ , nɛ̌ enɛ ka sixu hɛn wuvɛ̌ wá gbɔn ?

(src)="37"> O romaroma roray no mararamoday , saka ciwawaaw ˈarawhan cowa ka ngaˈay a mahofoc , alatek mamasomad ko fafahi tona caka ngaˈay a cipoyapoy .
(trg)="48"> Wuvɛ̌ alɔkpa ɖevo tíìn bɔ asú kpo asì kpo ɖé lɛ nɔ mɔ .
(trg)="49"> Ye nɔ ba vǐ kaka bo ka nɔ ba kpò .
(trg)="50"> Nú nyɔnu ɔ ma mɔ xò ǎ ɔ , é sixu flú bǐ ɖ’ayi mɛ .

(src)="38"> Ano ciraramodto anca ciwawato iraay ko roray , manaokaniw saka ciwawaaw kawra awa ko wawa o pades kora .
(trg)="51"> Alɔwliwli ɔ wɛ à , vǐjiji ɔ wɛ à , nǔ wè lɛ ɖebǔ ko xlɛ́ ɖɔ è gán sín wuvɛ̌ mimɔ sí ǎ , amɔ̌ , è ɖò vǐ ba wɛ bo ma mɔ jì ǎ ɔ , enɛ lɔ nyí wuvɛ̌ ɖé .

(src)="39"> ( Taneng 13 : 12 ) Itini i lintad no Fangcalay Cudad , maasic ko fafahiyan tada o kangodoan kora .
(trg)="52"> ( Nùx .
(trg)="53"> 13 : 12 ) Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ , è nɔ yawu kpɔ́n vǐmaji dó mɔ winnyanú ɖé .

(src)="40"> Ci Rakil , fafahi ni Yakop masomadan nanay maˈaraw ira ko wawa no kaka .
(trg)="54"> Jakɔbu sín asì Hlacɛli xlɛ́ ɖɔ akpɔ̀ ɖó emi hwenu e é mɔ bɔ nɔví nyɔnu tɔn jì vǐ lɛ é .

(src)="41"> ( Satapangan 30 : 1 , 2 ) O milakowitay to riyar a matayalay ano tayni i ˈalomanay ko wawa a kakitakitan a dademak i , marariday malicay hano caka ciwawa cangra .
(trg)="55"> ( Bǐb .
(trg)="56"> 30 : 1 , 2 ) Mɛsɛ́dó ɖěɖee ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò fí e mɛ lɛ ɖó aca bo nɔ ɖó xwédo ɖaxó ɖè lɛ é ɔ , mɛ lɛ nɔ kàn nǔ e wu ye ma jì vǐ ǎ é byɔ ye hwɛhwɛ .

(src)="42"> Soˈlinto tadtaden cangra , cisowalayho : “ Paisingen mamaan ! ”
(src)="43"> Sanay .
(trg)="57"> Ye na bo tinmɛ nǔ e wu wɛ é nú mɛ lɛ lee é jɛxa gbɔn é kpo yɛ̌yi kpo ɔ , ye mɛ ɖé lɛ nɔ ɖɔ , “ Có , mǐ na xoɖɛ nú mi ! ”

(src)="44"> Itini i Ingkelan , saka ciwawaaw ko cecay fafahiyan salikaka , ˈarawhan awaay ko wawa .
(trg)="58"> Alǒ , ɖǒ ayi ninɔmɛ nɔví nyɔnu e nɔ nɔ Angleterre bo ɖò vǐ ba wɛ tawun , bo ma ka mɔ jì ǎ é ɖé tɔn wu .

(src)="45"> Ikor liteng sato cingra .
(trg)="59"> É wá kpò lǎ .

(src)="46"> Tona awaayto ko pakayraan a ciwawa , matoleday ko falocoˈ .
(trg)="60"> É ɖɔ ɖɔ emi flú bǐ , ɖó é mɔ ɖɔ nǔ e ba wɛ emi ɖè é kún sixu jɛnu ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ ó .

(src)="47"> Oraanto sapidipotaw to wawa no tao cangra mararamod .
(trg)="61"> É kpo asú tɔn kpo wá gbeta ɔ kɔn bo na ba vǐ ɖé bo sɔ́ dó ɖó vǐ yetɔn .

(src)="48"> Saan ko sowal nora fafahiyan salikaka : “ Mararomay ko falocoˈ ako , midipot to wawa no tao cowa ka hecad to mihofocan no niyah , ikorto ngaˈ mananamayto ko falocoˈ ningra . ”
(trg)="62"> É ɖò mɔ có , é ɖɔ : “ Un lɛ́ byɔ wuvɛ̌ alɔkpa ɖevo mɛ .

(src)="49"> Somowalay ko Fangcalay Cudad o Krisciyang fafahiyan “ itini i nika hofoc ningra to wawa a mapaˈorip cingra , ” sanay .
(trg)="63"> Un tuùn ɖɔ , vǐ mɛ ɖevo tɔn sísɔ́ dó ɖó vǐ kún na nyí nǔ ɖokpo ɔ pɛ́pɛ́pɛ́ kpo nyiɖesu jì vǐ ce ɖesu kpo ó . ”

(src)="50"> ( 1 Timoti 2 : 15 ) Kawra ciwawa cingra ngaˈ midaˈoc a maˈorip cingra cowa ka saan , mitoroˈan nora o fafahiyan matayal a midimokos to wawa ato demak no paro no lomaˈ , cowa ito ira ko limaw mirarakat miyakayak to sanaysanay a sowal micapid to demak no tao .
(trg)="64"> Biblu ɖɔ ɖɔ vǐjiji nɔ cyɔn alɔ Klisanwun nyɔnu ɖé jí .
(trg)="65"> ( 1 Tim . 2 : 15 , nwt ) Amɔ̌ enɛ xlɛ́ ɖɔ vǐjiji , alǒ è ɖó vǐ lɛ na zɔ́n bɔ è na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ǎ .

(src)="51"> Nikawrira , o fafahiyan kamayanay ira ko roray pakayni i raramod ato nokaˈorip no paro no lomaˈ .
(trg)="66"> É nyɔ́ wà ɔ , é xlɛ́ ɖɔ enyi nyɔnu ɖé ɖó vǐ bo nɔ kpé nukún d’ewu lobo nɔ lɛ́ wà xwégbezɔ́ ɖevo lɛ ɔ , enɛ na zɔ́n bɔ é na nɔ ɖò mɛ nú ɖɔ wɛ bo lɛ́ dó nu mɛ ɖevo lɛ sín xó mɛ ǎ .
(trg)="67"> ( 1 Tim .

(src)="52"> Misamaan a pakaremo to nika patay no paro no lomaˈ ?
(trg)="68"> 5 : 13 ) É ɖò mɔ̌ có , é ka na mɔ wuvɛ̌ ɖěɖee è nɔ mɔ ɖò alɔwliwli kpo gbɛzán xwédo tɔn kpo mɛ lɛ é .

(src)="53"> ( Nengnengen ko saka 9 , 12 fatac )
(trg)="70"> ( Kpɔ́n akpáxwé 9gɔ́ ɔ kpo 12gɔ́ ɔ kpo )

(src)="54"> O patay no raramod ato roray itini kalalaˈed no raramod hano cowa ka lecad ?
(trg)="71"> Nú mɛ e è wlí alɔ xá é kú ɔ , nɛ̌ é ka nɔ nyí mɛtɛnkpɔn bunɔ ɖé gbɔn ?

(src)="55"> Pakayni to roray no mararamoday hananay , o ˈalomanay cowa ka tangsol sa maharateng to mamapatay ko raramod .
(trg)="72"> Enyi è ɖò wuvɛ̌ e è nɔ mɔ , ɖó alɔwliwli wu lɛ é xó ɖɔ wɛ ɔ , ɖokpo tíìn bɔ è nɔ yawu flín ǎ .

(src)="56"> O roray itini kalalaˈed ato raramod cowa ka lecad to nika pisiˈayaw to patay no raramod , samanen o mararamoday tamdaw cowa ka maharateng to mamapatay ko raramod itini toni a lintad .
(trg)="73"> É wɛ nyí kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn .
(trg)="74"> Mɛtɛnkpɔn bunɔ e mɛ gègě ko mɔ é wɛ nyí ɖɔ mɛ e ye da é kú .

(src)="57"> Ano soˈlinto mapatay ko raramod , o tokel to papatikor a maˈorip ko mapatayay taˈangayay ko pihinom to Krisciyang .
(trg)="75"> Enɛ nyí mɛtɛnkpɔn ɖé bɔ mɛ e mɛ kú dó é sixu nɔ ma ɖó nukún ɖɔ emi na mɔ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ .

(src)="58"> ( Yohani 5 : 28 , 29 ) Soˈlinay haw i , ano taharoray kita i , cisidaˈitay a Wama o papakayni i Fangcalay Cudad a midama ato mihinom kitanan .
(trg)="76"> Klisanwun lɛ ɖi nǔ tawun ɖɔ Jezu d’akpá fínfɔ́n sín kú tɔn .
(trg)="77"> ( Jaan 5 : 28 , 29 ) Etɛ nukúnɖiɖo enɛ ka nɔ wà nú mɛ e mɛ kú dó é ?
(trg)="78"> É nɔ dó gbɔ n’i tawun .

(src)="59"> Nohatini sinanoten ita ko nolitengan a sikawdan , nengnengen to samaanay mahinom ni Yihofa cangra .
(trg)="80"> Dìn ɔ , mi nú mǐ ni gbéjé lee mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn ɖé lɛ mɔ gbɔdónúmɛ tɔn , bo lɛ́ ɖu lè tɔn gbɔn é kpɔ́n .

(src)="60"> Taharoray ci Hana samaanay mahinom ko falocoˈ ningra ?
(trg)="81"> Nɛ̌ Ana ka mɔ gbɔdónúmɛ ɖò ninɔmɛ blawu e mɛ é ɖè é gbɔn ?

(src)="61"> ( Nengnengen ko satapangan coka . )
(trg)="82"> ( Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é . )

(src)="62"> O fafahi ni Ilkana ci Hana tada mikiriwiˈay ko masiˈayaway ningra a roray .
(trg)="83"> Ana e nyí asì vívɛ́ná Ɛlukana tɔn é mɔ mɛtɛnkpɔn bunɔ ɖé .

(src)="63"> Maasicay cingra , o roma a fafahi no faˈinay ci Pinina iraay ko wawa .
(trg)="84"> É nyí wɛnsinɔ hwenu e Ɛlukana sín asì ɖevo e nyí Penina é jì vǐ lɛ é .

(src)="64"> ( ˈOsien ko 1 Samuil 1 : 4 - 7 . )
(trg)="85"> ( Xà 1 Samuwɛli 1 : 4 - 7 . )

(src)="65"> To mihecahecaan misamsaman ni Pinina cingra , marorayay ci Hana .
(trg)="88"> É mɔ gbɔdónúmɛ hwenu e é ɖɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é nú Jehovah ɖò ɖɛ mɛ é .

(src)="66"> Mikilimay to pihinom ni Yihofa a mitolon .
(trg)="89"> Nugbǒ ɔ , ‘ é xoɖɛ nú hwenu línlín . ’

(src)="67"> Sanay ko Fangcalay Cudad : “ Halafin ko nipilongoc ni Hana a mitolon i kaˈayaw [ ni Yihofa ] . ”
(trg)="90"> É ka ɖó nukún ɖɔ Jehovah na yí gbè nú ɖɛ emitɔn à ?

(src)="68"> Mitokelay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa ko saali ningra .
(trg)="91"> Nǔ na ko nyí mɔ̌ .

(src)="69"> Soˈlin cowa ka fanaˈ ci Hana to sasamaan ko teloc nora demak , kawra maharek a mitolon i , “ caayto ka rarom cingra . ”
(trg)="92"> Ðebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn ɔ , “ nukún tɔn mɛ jɛ ayǐ . ”
(trg)="93"> ( 1 Sam .

(src)="70"> ( 1 Samuil 1 : 12 , 17 , 18 ) Pakasoˈlinay ci Hana to papacaˈofen ni Yihofa cingra , anca tano manan a pakayraan a misalo tora noka maasic ningra .
(trg)="94"> 1 : 12 , 17 , 18 ) É ɖeji ɖɔ Jehovah na bló bɔ wɛnsinɔ e emi nyí é na fó gbè ɖokpo , alǒ é na sú dò enɛ ɖò ali ɖevo nu .

(src)="71"> O mitolonay misamaanay mihinom to falocoˈ ita ?
(trg)="95"> Nɛ̌ ɖɛxixo ka sixu dó gbɔ nú mǐ gbɔn ?

(src)="72"> Cowa ka lefot kita hanaca maˈoripay itini toni miˈemetan ni Satan a hekal , cowa ko aawa ko sapalifet ato roray .
(trg)="96"> Enyi mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ bo lɛ́ kpó ɖò gbɛ̀ elɔ e nu Satáan kp’acɛ dó é mɛ jɛn wɛ ɔ , mɛtɛnkpɔn kpo wuvɛ̌ lɛ kpo na ɖò jijɛji wɛ .

(src)="73"> ( 1 Yohani 5 : 19 ) Mafanaˈ ci Yihofaan to “ halihinomay a Kawas ” , tada kahemekan !
(trg)="97"> ( 1 Jaan 5 : 19 ) É ɖò mɔ̌ có , é nyɔ́ tawun ɖɔ mǐ tuùn ɖɔ Jehovah nyí “ Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é . ”

(src)="74"> Toha ngangaˈay pakaremo to roray a cecay pakayraan i , o mitolonay .
(trg)="99"> Ana ɖɔ nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ é bǐ nú Jehovah .

(src)="75"> Fowahan ni Hana ko falocoˈ i ci Yihofaan , ano taharoray kita i , cowa ko nika somowal aca to harateng ci Yihofaan , o mamingitangit to sapadama Ningra , fowahen ko falocoˈ a mitaktak to harateng i Cingranan . ​ — Filipi 4 : 6 , 7 .
(trg)="100"> Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ , enyi wuvɛ̌ lɛ kpannukɔn mǐ ɔ , mǐ ɖó na wà nǔ hú lee nǔ cí nú mǐ é ɖiɖɔ nú Jehovah kpowun .
(trg)="101"> Mǐ ɖó na savo n’i , bo na ɖɔ lee nǔ cí nú mǐ tawun é n’i gbɔn ɖɛ vívɛ́ xixo sɛ́dó è sín ayi mǐtɔn mɛ gblamɛ . ​ — Fili .
(trg)="102"> 4 : 6 , 7 .