# am/102011328.xml.gz
# tk/102011328.xml.gz


(src)="1"> “ ለአንቶን ጻፉለት ! ”
(trg)="1"> « Antona hat ýazyň ! »

(src)="2"> ● በአሥራዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኝ አንቶን የተባለ አንድ የይሖዋ ምሥክር በሩሲያ ስታቭሮፖል ክራይ ውስጥ በጣም ርቃ በምትገኘው ሼልካን የምትባል መንደር ውስጥ ይኖር ነበር ።
(trg)="2"> ● Russiýada Stawropol ülkesiniň Şelkan obasynda ýaşaýan Anton atly Ýehowanyň ýaş Güwäçisi ruhdan düşýär .
(trg)="3"> Näme üçin ?

(src)="3"> አንቶን ገና በልጅነቱ ዱሼን በሚባል የጡንቻ በሽታ ተይዞ ነበር ፤ ይህ በሽታ ጡንቻን በፍጥነት በማልፈስፈስ ታማሚው በአብዛኛው 20 ዓመት ሳይሞላው ለሞት የሚዳርግ የማይድን በሽታ ነው ።
(trg)="4"> Anton entek çagaka , onda Dýuşeniň miopatiýasy diýen bejerip bolmaýan kesel tapyldy .
(trg)="5"> Köplenç şeýle kesel bilen keselleýän adamlaryň myşsasy kem - kemden gowşaýar we 20 ýaşy dolmanka ölýär .
(trg)="6"> Anton eýýäm dokuz ýaşynda , ýöräp we düşeginden galyp bilmeýärdi .

(src)="4"> አንቶን ዘጠኝ ዓመት በሆነው ጊዜ መራመድም ሆነ ከተቀመጠበት መነሳት አይችልም ነበር ።
(trg)="7"> Ýewgeniý aýaly Diana bilen Ýehowanyň Güwäçileriniň ýygnaklarynyň birine baranda , Anton bilen tanyşdylar .

(src)="5"> የቭጌኒ ከሚስቱ ከዲያና ጋር ሆኖ አንድን የይሖዋ ምሥክሮች ጉባኤ በሚጎበኝበት ጊዜ አንቶንን አገኘው ።
(trg)="8"> Diana şeýle gürrüň berýär : « Antonyň saglygy örän gowşak bolsa - da , ol ruhy taýdan berkdi .

(src)="6"> “ አንቶን እጅግ ሲበዛ አቅም የለሽ ሆኖ ነበር ” በማለት ዲያና ትገልጻለች ።
(trg)="9"> Onuň uly dogany şol keselden 19 ýaşynda aýrylandygy üçin , Anton hem wagtynyň az galandygyny bilýärdi .

(src)="7"> “ ይሁን እንጂ በመንፈሳዊ ጠንካራ ነበር ።
(trg)="10"> Muňa garamazdan , ol şadyýandy we gelejege umyt edýärdi » .

(src)="8"> ታላቅ ወንድሙ በተመሳሳይ በሽታ በ19 ዓመቱ ስለሞተ አንቶንም የቀረው ጊዜ አጭር እንደሆነ ያውቅ ነበር ።
(trg)="11"> Diana bilen Ýewgeniý Antony daş ýerde ýerleşýän obalardaky adamlara hat ýazyp , Hudaýa köpräk gulluk etmäge höweslendirdi . 2005 - nji ýylda ol goňşy obalardaky adamlara 500 - e golaý hat ýazyp iberdi .

(src)="9"> ያም ሆኖ ደስተኛና ብሩህ አመለካከት ያለው ወጣት ነበር ። ”
(trg)="12"> Emma hiç hili jogap almandygy üçin gynandy .

(src)="10"> ዲያናና ባሏ ርቀው በሚገኙ ሌሎች መንደሮች ለሚኖሩ ሰዎች ደብዳቤ በመጻፍ ምሥራቹን በመስበክ የሚያሳልፈውን ጊዜ ከፍ እንዲያደርግ አንቶንን አበረታቱት ።
(trg)="13"> Anton gynansa - da , hat ýazmagyny dowam etdi we ýagdaýyna görä , edýän wagzynyň netijeli bolmagy barada doga edýärdi .

(src)="11"> በ2005 አንቶን 500 የሚያህሉ ደብዳቤዎችን ጽፎ በአቅራቢያው ባሉ መንደሮች ለሚገኙ ነዋሪዎች በአድራሻቸው ላከላቸው ።
(trg)="14"> Bir sapar Anton gazetde syrkaw , tesellä mätäç bir aýalyň hatyny okady .

(src)="12"> ይሁን እንጂ የሚያሳዝነው ነገር አንድም ምላሽ አላገኘም ።
(trg)="15"> Ol şol aýala hat ýazdy we hatynyň bir bölegi gazetde çap edildi .

(src)="14"> አንድ ቀን አንቶን ጋዜጣ እያነበበ ሳለ መጽናኛ ማግኘት የምትፈልግ አንዲት ታማሚ ሴት የጻፈችውን ደብዳቤ ተመለከተ ።
(trg)="16"> Anton şeýle ýazypdy : « Meniň keselimi bejirip bolmasa - da , maňa Mukaddes Ýazgylar gelejege umyt bilen garamaga kömek edýär .

(src)="16"> ሰዎች ደብዳቤ ቢጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል ፤ ካሁን ካሁን ደብዳቤ ይደርሰኛል ብዬ ሁልጊዜ በጉጉት እጠብቃለሁ ። ”
(trg)="17"> Men hat almagy gowy görýärin we hemişe jogaba garaşýaryn » .

(src)="17"> ሴትየዋ በደብዳቤው ልቧ ስለተነካ ለዚያው ጋዜጣ ደብዳቤ ጻፈች ።
(trg)="18"> Aýala bu sözler örän täsir etdi we ol ýene - de gazete hat ýazdy .

(src)="18"> ደብዳቤዋም “ ለአንቶን ጻፉለት ! ”
(trg)="19"> Onuň haty « Antona hat ýazyň ! »

(src)="19"> በሚል ርዕስ ታትሞ ወጣ ።
(trg)="20"> atly makalada çap edildi .

(src)="20"> ሴትየዋ አንቶን በደብዳቤው ላይ ለገለጻቸው መንፈሳዊ ሐሳቦች ያላትን አድናቆት የገለጸች ሲሆን አክላም እንዲህ ብላለች ፦ “ አንቶንን ልንረዳው ይገባል !
(trg)="21"> Şol aýal ruhy taýdan goldandygy üçin Antona minnetdarlyk bildirdi .
(trg)="22"> Şeýle - de ol okyjylara : « Geliň , Antona kömek edeliň !

(src)="21"> ሲጽፍላችሁ መልሳችሁ ጻፉለት ።
(trg)="23"> Oňa hat ýazyň .

(src)="22"> ይህ ወጣት የሚያጽናኑ ሐሳቦችን ማግኘት ያስፈልገዋል ! ”
(trg)="24"> Ýaş oglan ýagşy sözlere örän mätäç ! »

(src)="23"> በጋዜጣው ላይ የአንቶን አድራሻም ወጥቶ ነበር ።
(trg)="25"> diýip ýüzlendi .
(trg)="26"> Gazetde Antonyň adresi berlipdi .

(src)="24"> ከዚያም አንቶን በመንደሩ በምትገኘው ትንሽ ፖስታ ቤት በኩል በየቀኑ እስከ 30 የሚደርሱ ደብዳቤዎች ይጎርፉለት ጀመር !
(trg)="27"> Şondan soň Antonyň ýaşaýan obasyndaky kiçi poçta bölümine günde 30 - a golaý hat gelip başlady !

(src)="25"> ደብዳቤዎቹ የሚመጡለት ከመላው ሩሲያ እንዲሁም ከባልቲክ አገሮችና ከጀርመን ሌላው ቀርቶ ከፈረንሳይ ጭምር ነበር ።
(trg)="28"> Russiýanyň ähli künjeginden , Pribaltikadan , Germaniýadan hatda Fransiýadan hem hat gelýärdi .

(src)="26"> አንቶን ጋዜጣውን ከሚያነቡ ሰዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ደብዳቤዎች ደረሱት ።
(trg)="29"> Anton gazetiň okyjylaryndan ýüzlerçe hat aldy .

(src)="27"> ዲያና እንዲህ በማለት ታስታውሳለች ፦ “ አንቶን የተሰማው ደስታ ወደር አልነበረውም !
(trg)="30"> Diana şeýle gürrüň berýär : « Anton muňa örän begenipdi !

(src)="28"> አሁን ደብዳቤ ሊጽፍላቸውና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሠረተ እምነቱን ሊያካፍላቸው የሚችል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ ። ”
(trg)="31"> Indi , onuň şol adamlara Mukaddes Ýazgylara esaslanan imany barada hat ýazmaga mümkinçiligi bardy » .

(src)="29"> አንቶን ደብዳቤ ከሚልኩለት ሰዎች ጋር ከአንድ ዓመት በላይ የተጻጻፈ ሲሆን የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት ለእነሱ ማካፈል ችሏል ።
(trg)="32"> Anton bir ýyldan gowrak şol adamlar bilen hat alşyp , Mukaddes Ýazgylardaky hakykat barada gürrüň berýärdi .

(src)="30"> እያደር እጆቹ እየደከሙ ሲሄዱ የሚልካቸውን ደብዳቤዎች ሰዎች እንዲጽፉለት ማድረግ ጀመረ ።
(trg)="33"> Soňabaka onuň elleri kem - kemden gowşap , haty birine ýazdyrýar .

(src)="31"> አንቶን መስከረም 2008 በ20 ዓመቱ ሞተ ።
(trg)="34"> Anton 2008 - nji ýylyň sentýabr aýynda 20 ýaşynda aradan çykdy .

(src)="32"> ምንም እንኳ አንቶን እጅግ ሲበዛ አቅም የለሽ የነበረ ቢሆንም እምነቱና ለስብከቱ ሥራ የነበረው ፍቅር በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ሰዎችን ልብ ለመንካት አስችሎታል ።
(trg)="35"> Antonyň saglygy örän gowşak bolsa - da , ol imany we Hudaýa hem adamlara bolan söýgüsi bilen akgöwünli ýüzlerçe adamlaryň ýüregine täsir etdi .

# am/2005805.xml.gz
# tk/2005805.xml.gz


(src)="1"> ይሖዋ እረኛችን ነው
(trg)="1"> Ýehowa — biziň çopanymyz

(src)="2"> “ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ፤ አንዳች አይጐድልብኝም ። ” — መዝሙር 23 : 1
(trg)="2"> « Reb meniň Çopanymdyr ; men hiç bir zada mätäçlik çekmerin » ( ZEBUR 23 : 1 ) .
(trg)="3"> Ýadyňdamy ?
(trg)="4"> • Dawudyň Ýehowany çopan bilen deňeşdirmegi näme üçin ýerlikli ?

(src)="3"> 1 - 3 .
(trg)="8"> 1 — 3 .

(src)="4"> ዳዊት ይሖዋን ከእረኛ ጋር ማነጻጸሩ የማያስደንቀው ለምንድን ነው ?
(trg)="9"> Dawudyň Ýehowany çopan bilen deňeşdirmegi näme üçin geň däl ?

(src)="5"> ይሖዋ ሕዝቡን ስለሚጠብቅበት መንገድ ተናገር ብትባል ምን ትል ነበር ?
(trg)="10"> EGER - DE senden Ýehowanyň öz halky barada alada edişini gürrüň bermegi haýyş etseler , sen näme diýerdiň ?

(src)="6"> ይሖዋ ለታማኝ አገልጋዮቹ የሚያደርገውን ፍቅራዊና ርኅራኄ የተሞላበት እንክብካቤ ከምን ጋር ማነጻጸር ትችላለህ ?
(trg)="11"> Wepaly gullukçylary barada edýän mähirli aladasyny näme bilen deňeşdirerdiň ?

(src)="7"> ከ3,000 ከሚበልጡ ዓመታት በፊት ፣ መዝሙራዊው ንጉሥ ዳዊት በልጅነቱ ከነበረው ሥራ ጋር በማነጻጸር ውብ በሆነ መንገድ ስለ ይሖዋ ገልጿል ።
(trg)="12"> Takmynan 3 000 ýyl mundan ozal mezmurçy Dawut patyşa ýaşlyk ýyllaryndan bir mysal getirip , Ýehowany owadan sözler bilen suratlandyrdy .

(src)="8"> ዳዊት በወጣትነቱ እረኛ ስለነበር ለበጎች እንዴት እንክብካቤ እንደሚደረግ ግንዛቤ አለው ።
(trg)="13"> Dawut ýaş ýigitkä çopançylyk edýärdi , şonuň üçin goýun bakyp bilýärdi .

(src)="9"> እንዲሁም በጎች ጠባቂ ከሌላቸው በቀላሉ ሊጠፉና የዘራፊ ወይም የአውሬ ሲሳይ ሊሆኑ እንደሚችሉ በሚገባ ያውቃል ።
(trg)="14"> Goýunlara göz - gulak bolmasaň , ap - aňsat azaşyp , ogrularyň ýa - da ýyrtyjy haýwanlaryň goluna düşjegini - de oňat bilýärdi ( 1 Patyşalar 17 : 34 — 36 ) .

(src)="10"> ያለ አሳቢ እረኛ ፣ በጎቹ ጥሩ የግጦሽ መሬት ላያገኙ ይችላሉ ።
(trg)="15"> Çopan bolmasa , goýunlar örüsini hem - de otluk meýdany tapyp bilmeýärler .

(src)="11"> ዳዊት በጎችን በመምራት ፣ በመንከባከብና በመመገብ ያሳለፈውን ረጅም ጊዜ በተመለከተ የኋላ ኋላ አስደሳች ትዝታ እንደነበረው ምንም አያጠራጥርም ።
(trg)="16"> Goýunlary bakyp , gorap we otladyp geçiren sagatlaryny Dawut soň - soňlar hem ýatlan bolsa gerek .

(src)="12"> በመሆኑም ዳዊት ይሖዋ ለሕዝቡ ስለሚያደርገው እንክብካቤ በመንፈስ አነሳሽነት ሲጽፍ የእረኛን ተግባር ማስታወሱ ምንም አያስደንቅም ።
(trg)="17"> Şoňa görä - de , Ýehowanyň öz halky barada alada edişi hakda ýazmaly bolanda , Dawudyň ýadyna çopançylygyň düşmegi geň däl .

(src)="13"> እርሱ የጻፈው 23ኛው መዝሙር የሚጀምረው “ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ፤ አንዳች አይጐድልብኝም ” በሚሉት ቃላት ነው ።
(trg)="18"> Dawudyň düzen 23 - nji mezmury şeýle sözler bilen başlanýar : « Reb meniň Çopanymdyr ; men hiç bir zada mätäçlik çekmerin » .

(src)="14"> በመጀመሪያ ይህ ንጽጽር ተስማሚ የሆነው ለምን እንደሆነ እንመለከታለን ።
(trg)="19"> Geliň , bu deňeşdirmäniň näme üçin ýerliklidigine seredeliň .

(src)="15"> ከዚያም እረኛ በጎቹን በሚንከባከብበት መንገድ ይሖዋ ሕዝቡን እንደሚንከባከብ የሚገልጸውን በመዝሙር 23 ላይ የሚገኘውን ሐሳብ እንመረምራለን ። — 1 ጴጥሮስ 2 : 25
(trg)="20"> Soňra bolsa 23 - nji mezmuryň kömegi bilen Ýehowanyň öz halky hakda çopanyň goýunlary bakyşy ýaly alada edişine seredip geçeris .

(src)="16"> ተስማሚ ንጽጽር
(trg)="21"> Ýerlikli deňeşdirme

(src)="17"> 4 , 5 .
(trg)="22"> 4 , 5 .

(src)="18"> መጽሐፍ ቅዱስ ስለ በጎች ባሕርይ ምን ይገልጻል ?
(trg)="23"> Mukaddes Ýazgylarda goýunlaryň gylygy barada näme diýilýär ?

(src)="19"> ይሖዋ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በርካታ መጠሪያዎች ተሰጥተውታል ፤ ይሁን እንጂ “ እረኛ ” የሚለው ስያሜ ፍቅሩንና ርኅራኄውን ጥሩ አድርጎ ይገልጻል ።
(trg)="24"> Ýazgylarda Ýehowanyň köp titullary agzalýar , ýöne « Çopan » sözi şolaryň iň mähirlisi ( Zebur 80 : 1 ) .

(src)="20"> ይሖዋ እረኛ መባሉ ተስማሚ እንደሆነ በይበልጥ ለመረዳት ሁለት ነገሮችን ማወቃችን ይጠቅመናል ፤ እነርሱም : - የበጎችን ባሕርይ ማወቅ እንዲሁም የአንድን ጥሩ እረኛ ግዴታዎችና ባሕርያት መገንዘብ ናቸው ።
(trg)="25"> Ýehowa « Çopan » diýilmeginiň näme üçin ýerliklidigine has oňat düşünmek üçin iki zady bilsek gowy bolar : birinjiden , goýunlaryň gylygyny , ikinjiden bolsa , oňat çopanyň borçlaryny we häsiýetlerini bilmeli .

(src)="21"> በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ በጎች ባሕርይ በተዘዋዋሪ መንገድ ብዙ ጊዜ ተገልጿል ።
(trg)="26"> Mukaddes Ýazgylarda köplenç goýunlaryň gylygy barada agzalýar .

(src)="22"> በጎች እረኛቸው ለሚያሳያቸው ፍቅር ፈጣን ምላሽ እንደሚሰጡ ፣ ሰላማዊ እንደሆኑ እና ራሳቸውን መጠበቅ እንደማይችሉ ተጽፏል ።
(trg)="27"> Olar çopanyň mährini derrew duýýan ( 2 Patyşalar 12 : 3 ) , ýuwaş ( Işaýa 53 : 7 ) hem - de ejiz mal ( Mika 5 : 8 ) .

(src)="23"> ለበርካታ ዓመታት በግ ሲያረቡ የኖሩ አንድ ጸሐፊ “ አንዳንዶች እንደሚገምቱት በጎች ‘ ለራሳቸው እንክብካቤ ’ አያደርጉም ።
(trg)="28"> Ençeme ýyllap goýun bakan bir ýazyjy şeýle diýdi : « Käbir adamlaryň pikir edişi ýaly , goýunlar öz aladasyny özi edip bilmeýär .

(src)="24"> ከማንኛውም ዓይነት ከብት ይበልጥ የማያቋርጥ ትኩረትና ልዩ እንክብካቤ ይፈልጋሉ ” ብለዋል ።
(trg)="29"> Olar mallaryň içinde iň bir köp idege mätäç , şol sebäpli hemişe olara dykgatly bolup , aladasyny edip durmaly » .

(src)="25"> እነዚህ ደካማ ፍጥረታት በሕይወት እንዲቆዩ አሳቢ እረኛ ያስፈልጋቸዋል ። — ሕዝቅኤል 34 : 5
(trg)="30"> Bu ejiz mal çopansyz oňup bilmeýär ( Ezekiýel 34 : 5 ) .

(src)="26"> አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት የጥንት ዘመን እረኛን ውሎ የገለጸው እንዴት ነው ?
(trg)="31"> Mukaddes Ýazgylar boýunça bir sözlükde gadym wagtlarda ýaşan çopanlaryň adaty güni barada näme diýilýär ?

(src)="27"> የጥንት ዘመን እረኛ ውሎ ምን ይመስል ነበር ?
(trg)="32"> Gadym wagtlarda çopanyň adaty güni nähili geçipdir ?

(src)="28"> አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት እንዲህ ይላል : - “ በጠዋት በጎቹን ከጉረኖ ያወጣና ፊት ፊታቸው እየሄደ ወደሚመገቡበት የግጦሽ መሬት ያደርሳቸዋል ።
(trg)="33"> Mukaddes Ýazgylar boýunça bir sözlükde şeýle diýilýär : « Ol ir ertirine dowarlary agyldan çykarýar - da , sürüniň başyny çekip , örä äkidýärdi .

(src)="29"> በዚያም አንድም በግ ከመንጋው እንዳይለይ ጥንቃቄ እያደረገ ቀኑን ሙሉ ሲጠብቃቸው ይውላል ፤ በተጨማሪም ለጊዜው እንኳን አንድ በግ ከእይታው ቢሰወርና ከመንጋው ቢነጠል እስከሚያገኘው ድረስ በትጋት ፈልጎ ይመልሰዋል ። . . .
(trg)="34"> Şol ýerde olara günuzyn göz - gulak bolup , hiç biri azaşmaz ýaly bakýardy .
(trg)="35"> Eger - de biri gözünden sypyp , sürüden aýrylaýan bolsa , onda ony tapýança , arman - ýadaman gözläp , sürä getirip goşýardy . . .

(src)="30"> ሲመሽ መንጋውን ወደ ጉረኖ ያስገባል ፤ በሚገቡበት ጊዜ የጠፋ በግ እንዳለ ለማረጋገጥ በር ላይ ሆኖ በዘንጉ እየታገዘ ይቆጥራቸዋል ። . . .
(trg)="36"> Agşamyna sürüni agyla gabaýardy , ýöne hiç biri daşarda galmaz ýaly agylyň agzynda yzly - yzyna girýän goýunlary taýagy bilen birin - birin sanardy . . .

(src)="31"> አውሬ እንዳያጠቃቸው ወይም ሌባ አድብቶ እንዳይሰርቃቸው አብዛኛውን ሌሊት በረታቸውን በመጠበቅ ያሳልፋል ። ”
(src)="32"> *
(trg)="37"> Köplenç sürüni gijelerine - de ýyrtyjy haýwanlardan hem - de sümsünip ýören ogrulardan goramaly bolýardy » * .

(src)="33"> አንዳንድ ጊዜ እረኛ ከወትሮው የበለጠ ትዕግሥትና ርኅራኄ ማሳየት የሚገባው ለምንድን ነው ?
(trg)="38"> Käwagtlar çopan näme üçin has - da sabyrly hem mähirli bolmaly bolýardy ?

(src)="34"> አንዳንድ ጊዜ በጎች ፣ በተለይ ደግሞ እርጉዞችና ግልገሎች ሲሆኑ ይበልጥ ትዕግሥትና ርኅራኄ ይሻሉ ።
(trg)="39"> Käwagtlar bolsa bogaz goýunlar hem - de guzular bilen has - da sabyrly hem mähirli bolmaly bolýar ( Barlyk 33 : 13 ) .

(src)="35"> አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ማመሳከሪያ እንዲህ ይላል : - “ ብዙውን ጊዜ በጎች የሚወልዱት ራቅ ብለው በተራራ ግርጌ ነው ።
(trg)="40"> Mukaddes Ýazgylar boýunça bir kitapda şeýle diýilýär : « Goýunlar köplenç uzak daglyk ýerlerde guzlaýarlar .

(src)="36"> እረኛው እናቲቱን በግ ይበልጥ ለጥቃት በምትጋለጥበት በዚህ ወቅት ላይ በንቃት ይጠብቃታል ፤ ግልገሉንም አንስቶ በመሸከም ከመንጋው ጋር ይቀላቅለዋል ።
(trg)="41"> Bogaz goýun ejizlik edýän pursatlarynda çopan ony dyngysyz gorap gezýär , guzuny egnine alyp , agyla çenli göterip äkidýär .

(src)="37"> መራመድ እስከሚጀምር ድረስ በክንዱ ይሸከመዋል ወይም አቅፎ መጎናጸፊያውን ይደርብለታል ። ”
(trg)="42"> Doglanyndan birnäçe gün geçip , özbaşdak ýöräp başlaýança , çopan ony elinde ýa - da donunyň eteginde göterip gezýär » ( Işaýa 40 : 10 , 11 ) .

(src)="38"> በግልጽ ማየት እንደሚቻለው ጥሩ እረኛ ጠንካራ ሆኖም ርኅሩኅ መሆን ይገባዋል ።
(trg)="43"> Hawa , oňat çopan gaýratly hem mähir - muhabbetli bolmaly .

(src)="39"> ዳዊት በይሖዋ እንዲተማመን ያደረጉትን የትኞቹን ምክንያቶች ጠቅሷል ?
(trg)="44"> Dawut Ýehowa bil baglamak üçin haýsy sebäpleri agzap geçýär ?

(src)="41"> መዝሙር 23ን ስንመረምር ይሖዋ ልክ እንደ እረኛ ጥንካሬ እና ርኅራኄ በማሳየት እንዴት እንደሚንከባከበን እንማራለን ።
(trg)="45"> « Reb meniň Çopanymdyr » diýen sözler gökdäki Atamyzy örän ýerlikli suratlandyrýar . 23 - nji mezmury öwrendigimizçe , Hudaýyň biz barada çopan ýaly gaýratly hem mähirli alada edýändigini göreris .

(src)="42"> በቁጥር 1 ላይ ዳዊት ፣ አምላክ በጎቹ ‘ አንዳች እንዳይጐድልባቸው ’ ሲል አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ እንደሚያደርግ እምነት እንዳለው ገልጿል ።
(trg)="46"> Dawut 1 - nji aýatda Hudaýyň öz goýunlary üçin ähli gerek zatlary berjekdigini hem - de olaryň « mätäçlik çekmejegini » ynamly aýdýar .

(src)="43"> ከቁጥር 1 በኋላ ባሉት ጥቅሶች ላይ ደግሞ ዳዊት እንዲህ ያለ እምነት እንዲኖረው ያደረጉትን ሦስት ምክንያቶች ማለትም ይሖዋ እንደሚመራ ፣ እንደሚጠብቅና እንደሚመግብ ተናግሯል ።
(trg)="47"> Ondan soňky aýatlarda Dawut ynamly bolmak üçin üç sany sebäbi agzap geçýär : Ýehowa goýunlaryny rowana edýär , goraýar hem - de iýmitlendirýär .

(src)="44"> እስቲ እነዚህን ነጥቦች አንድ በአንድ እንመርምር ።
(trg)="48"> Geliň , bularyň hersine gezekli - gezegine seredip geçeliň .

(src)="45"> “ ይመራኛል ”
(trg)="49"> « Meni . . . rowana edýär »

(src)="46"> ዳዊት ስለ ምን ዓይነት ሰላማዊ ስፍራ ተናግሯል ?
(trg)="50"> Dawut nähili rahatlygy beýan edýär hem - de goýunlar şeýle rahatlyga nädip gowuşýarlar ?

(src)="48"> በመጀመሪያ ደረጃ ይሖዋ ሕዝቡን ይመራል ።
(trg)="51"> Birinjiden , Ýehowa öz halkyny rowana edýär , ýagny ýol görkezýär .

(src)="49"> ዳዊት “ በለመለመ መስክ ያሳርፈኛል ፤ በዕረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ፤ ነፍሴንም ይመልሳታል ።
(trg)="52"> Dawut şeýle diýýär : « Ol meni ýaşyl örülerde ýatyrýar , siňňin akýan suwlaryň boýuna äkidýär .

(src)="50"> ስለ ስሙም ፣ በጽድቅ መንገድ ይመራኛል ” በማለት ጽፏል ።
(trg)="53"> Janymy täzeleýär we Öz adynyň hatyrasyna meni dogrulyk ýodalaryna rowana edýär » ( Zebur 23 : 2 , 3 ) .

(src)="51"> እዚህ ላይ ዳዊት ፣ ሁሉ ነገር በተትረፈረፈበት ስፍራ በሰላም ስላረፈ መንጋ በመናገር አርኪና አስደሳች ስለሆነ እንዲሁም ደኅንነት ስለሰፈነበት ቦታ ገልጿል ።
(trg)="54"> Dawut rahatlygy , dynçlygy hem - de howpsuzlygy otluk meýdanyň ortasynda agyp - dönüp ýatan süri arkaly suratlandyrýar .

(src)="52"> “ መስክ ” ተብሎ የተተረጎመው የዕብራይስጥ ቃል “ አስደሳች ቦታ ” ማለትም ሊሆን ይችላል ።
(trg)="55"> « Öri » diýip terjime edilen ýewreý sözi « ýakymly ýerler » diýmegi aňladýar .

(src)="53"> በጎች በሰላም ሊያርፉ የሚችሉበትን የሚያድስ ቦታ ራሳቸው ፈልገው ማግኘት አይችሉም ።
(trg)="56"> Şoňa görä - de , goýunlaryň özi arkaýyn otlamak üçin oňat örüni tapyp bilmezdiler .

(src)="54"> እረኛቸው እንዲህ ወዳለው “ አስደሳች ቦታ ” መርቶ ሊወስዳቸው ይገባል ።
(trg)="57"> Çopan olary yzyna düşürip , şeýle « ýakymly ýerlere » eltmelidi .

(src)="55"> አምላክ በእኛ ላይ እንደሚተማመን ያሳየው እንዴት ነው ?
(trg)="58"> Hudaý bize bolan ynamyny nädip görkezýär ?

(src)="56"> በዛሬው ጊዜ ይሖዋ የሚመራን እንዴት ነው ?
(trg)="59"> Şu günler Ýehowa bize nädip ýol görkezýär ?

(src)="57"> አንደኛው መንገድ ምሳሌ በመሆን ነው ።
(trg)="60"> Ilki bilen , ol bize görelde görkezýär .

(src)="58"> ቃሉ “ እግዚአብሔርን ምሰሉ ” በማለት ያሳስበናል ።
(trg)="61"> Injil « Hudaýdan görelde almagy » ündeýär .

(src)="59"> በእነዚህ ቃላት ዙሪያ ባሉት ጥቅሶች ላይ ይቅር ባይነት ፣ ርኅራኄና ፍቅር ተገልጸዋል ።
(trg)="62"> Şol sözleriň aýdylýan ýerinde gamhorluk , geçirimlilik we söýgi hem agzalýar .

(src)="60"> ይሖዋ እነዚህን ውድ ባሕርያት በማሳየት ረገድ ግሩም ምሳሌ እንደሚሆነን ምንም አያጠራጥርም ።
(trg)="63"> Elbetde , Ýehowa şeýle mähirli häsiýetleri bildirmekde oňat görelde görkezýär .

(src)="61"> እርሱን እንድንመስል መጠየቁ የማይመስል ነገር ይሆን ?
(trg)="64"> Eýsem , Hudaýyň özünden görelde almagy haýyş etmegi ýerliklimikä ?

(src)="62"> በፍጹም ።
(trg)="65"> Elbetde .

(src)="63"> እንዲያውም ይህ በመንፈስ አነሳሽነት የተሰጠን ምክር ይሖዋ በእኛ ላይ ምን ያህል እምነት እንዳለው የሚያሳይ ግሩም መግለጫ ነው ።
(trg)="66"> Aslynda , bu ylhamlanan maslahat Ýehowanyň bize bolan ynamyny görkezýär .

(src)="64"> በምን መንገድ ?
(trg)="67"> Nädip ?

(src)="65"> የተፈጠርነው በአምላክ አምሳል ማለትም ጥሩ ሥነ ምግባር የማሳየትና መንፈሳዊ ሰው የመሆን ችሎታ እንዲኖረን ተደርጎ ነው ።
(trg)="68"> Biz Hudaýyň suratynda ýasaldyk , ýagny bize ruhy taýdan ösmek üçin ahlak häsiýetler we mümkinçilikler berildi ( Barlyk 1 : 26 ) .

(src)="66"> ስለዚህ ይሖዋ ፣ ፍጹማን ባንሆንም እንኳን እርሱ ያሳያቸውን ባሕርያት ለማዳበር የሚረዳን ውስጣዊ ችሎታ እንዳለን ያውቃል ።
(trg)="69"> Diýmek , Ýehowa kämilsizligimize garamazdan , şol häsiýetleri ösdürip biljekdigimizi bilýär .